Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kollokvium anyaga I. Falus I. és mtsai.:Didaktika(Elméleti alapok a tanítás tanulásához) Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2003. Kötelező fejezetek: II. Az.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kollokvium anyaga I. Falus I. és mtsai.:Didaktika(Elméleti alapok a tanítás tanulásához) Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2003. Kötelező fejezetek: II. Az."— Előadás másolata:

1 A kollokvium anyaga I. Falus I. és mtsai.:Didaktika(Elméleti alapok a tanítás tanulásához) Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2003. Kötelező fejezetek: II. Az oktatás társadalmi meghatározottsága IV. A pedagógus V. A tanulás VI. Az oktatás célrendszere VIII. A tanterv X. Az oktatás stratégiái és módszerei XII. Az oktatás eszközei, tárgyi feltételei XIII. Az oktatás szervezeti keretei és formái XIV. Az oktatás szervezési módjai XV. A pedagógiai értékelés XVI. A különleges bánásmódot igénylő gyermek XVII. Különleges bánásmódot igénylő csoportok

2 A kollokvium anyaga II. Előadás: - Bevezetés a didaktikábaBevezetés a didaktikába - A pedagógiai folyamat, mint megismerési folyamatA pedagógiai folyamat, mint megismerési folyamat - A folyamat irányításának kérdéseiA folyamat irányításának kérdései - A tanulás fogalma, tanulási modellekA tanulás fogalma, tanulási modellek - Tanulási stratégia, tanulási stílusTanulási stratégia, tanulási stílus - Tanulói teljesítmény, tudásTanulói teljesítmény, tudás - A LeO szemlélet és következményeiA LeO szemlélet és következményei - Az oktatás tartalmi szabályozásának kérdéseiAz oktatás tartalmi szabályozásának kérdései - A pedagógiai értékelésA pedagógiai értékelés

3 pedagógiatörténet neveléselmélet oktatáselmélet tantervelmélet felnőttkor pedagógiája kisgyermekko r pedagógiája Oktatáselmélet (andragógia)

4  Köznyelvitől eltérő jelentés. Pl.: készség   Pszichológiai szempontból: Az egyedfejlődés során, tanulás révén kialakított, jól begyakorolt, részben vagy egészében automatikussá vált műveletsor.  Pedagógiai szempontból: A tevékenység automatizált eleme, amely a tudat közvetlen ellenőrzése nélkül funkcionál.  Szemléletében hibás fogalom. Pl.: számonkérés? A lélektelen, vakfegyelmet követelő iskola fogalma: fenyegető légkör, eleve feltételezett hiba. Helyette: ellenőrzés  Hibás jelentéssel elterjedt fogalom. Pl.: teszt Sztenderdizált feladatsor, mely tartalmazhat zárt és nyitott végű kérdéseket is.

5 didaktikosz = tanító didaszko = tanítok  Wolfgang Ratke {Radtke} (1571-1635) didacticus (iskolamester)  Comenius (1592-1670) Didactica Magna didaktika = pedagógia  August Herman Niemeyer (1754-1828) didaktika a pedagógia egyik ága  Johann Friedrich Herbart (1776-1841) didaktia = oktatástan, oktatás = tanítás  Az 1890-es évektől kialakuló reformpedagógiai irányzatok egyik jellemzője a tanuló és a tanulás vizsgálata didaktika = a tanulás elmélete  Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) tanítás = tanulásirányítás didaktika= a tanulás és a tanítás kérdései

6 A hal gerinces empirizmus → indukció Comenius: Orbis Sensualium Pictus egyik oldala

7 3. lap: A dolgoknak egybeköttetett tekinteteikről 2. lap: A dolgoknak közönséges tekin- teteikről és azoknak feltalálásokról racionalizmus → dedukció Apáczai Csere János: Magyar encyklopaedia „… Tanulóifjúságunknak legyen legalább egyetlen olyan könyve, amelyből az egész műveltség szövedékes szálait legombolyíthatja, mégpedig anyanyelvén. …„ Tüköroldal Tanítványomnak …”tanácsolnám, hogy szerezzen magának egy ívnagyságú füzetet, amelyben az üres lapok száma megegyezik a mi enciklopédiánk lapjainak számával. …” 1. lap: A tudománynak kezdeteiről minden hal gerinces→ a pisztráng hal → a pisztráng gerinces ……………..

8 „Ennek véghezvitele után mindenekelőtt szedje elő azokat a könyveket, amelyeket ennek a munkámnak összeállításához felhasználtam és pótlólag írja ki belőlük mindazt, ami nézete szerint az én könyvemből hiányzik. Például, ha Platonnál olvasnék a perzsáknak arról a szokásáról, hogy a királyi hatalom várományosának nevelését arra az emberre bízták, akit egész Perzsiában a legbölcsebbnek, legigazságosabbnak legbátrabbnak és leghiggadtabbnak találtak, ezt a részletet a FEJEDELEM vagy a KIRÁLY címszó alá írnám.” racionalizmus → dedukció

9 pragmatizmus → a gyakorlat, mint kritérium Indukció dedukció Igazolás??? Biztosan igaz?

10 Kibernetika? kübertnétész {Κυβερνήτης} – hajókormányos Norbert Wiener

11 irányító rendszer Cél információ irányított rendszer Eredmény visszacsatolás módosított információ operacionalizálás vezérlés s z a b á l y o z á s

12 direkt → indirekt

13 A tanulási modellek  Az ismeretátadás pedagógiája Az ismeretátadás pedagógiája  A szemléltetés pedagógiája A szemléltetés pedagógiája  A cselekvés pedagógiája A cselekvés pedagógiája  A konstruktivizmus pedagógiája A konstruktivizmus pedagógiája  A konnektivizmus pedagógiája A konnektivizmus pedagógiája

14 •A csoporttársadalmakban a törzsi tudás átadásának legfontosabb eszköze. •A római jog, a görög filozófia, matematika, a vallási kánonok megtanulása. •Fizikaóra kísérlet nélkül, történelem óra csakis a tanár magyarázataival. •A 17. szd-ig uralja a tanulásról való gondolkodást. •A tanulás az ismeret átszármaztatása valamilyen, az ismeretet tartalmazó forrásból (könyv, a tanító tudása). •A tudás közvetítése a nyelv segítségével történik. •A tanuló feladata a befogadás és a reprodukálás, a tanító feladata az ismeret átadása, közvetítése. Az ismeretátadás pedagógiája

15 Tanulásértelmezése: figyelem, emlékezet A tanulás logikája: deduktív

16 •Az ismeret forrása a külső valóság, az ember a tapasztalataiból tanul. •Az ismeret közvetítője az inger. •A világot, a folyamatokat, az összefüggéseket a szemléltetés segítségével kell megismertetni a gyerekekkel. •Comenius pedagógiája. •Szemléltetés a természettudományi órákon, a tanár a tanári asztalon kísérletez. •A történelem órán filmet nézünk, a tanár fölolvas néhány forrásszöveget. •Szertárak létrehozása. •A szemléltetésre épülő számítógépes oktatóprogramok, szöveg, kép, hang, videó integrálása egy multimédiás eszközben. A szemléltetés pedagógiája

17 Tanulásértelmezése: érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás A tanulás logikája: induktív

18 •A tanulás a cselekvés során feltáruló viszonyok belsővé válásával történik. •A forrás itt is a külső valóság. •A közvetítő viszont a cselekvés. •A tanítónak tevékenységeket kell szerveznie, a tanulónak önállóan kell felfedeznie a világot. •Tanulói kísérletezés. •Történelemórán szituációjáték. •Interaktív, szimulációs oktatóprogramok. •Reformpedagógiai gyökérrel rendelkező iskolák, alternatív iskolák gyakorlata. A cselekvés pedagógiája

19 Tanulásértelmezése: érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, érzelem, akarat, cselekvés A tanulás logikája: induktív

20 Földgömb-kísérlet A tudás összetevői: értelmező szerkezet - információ Ha az információ ellentétes az értelmező szerkezettel: •nem dolgozzuk fel az információt •mechanikusan bevéssük az információt •átalakítjuk az információt •kissé módosítunk az értelmező szerkezeten •radikálisan megváltoztatjuk az értelmező szerkezetet fogalmi váltás A konstruktivizmus pedagógiája

21 •A tanulás nem átszármaztatás, befogadás, hanem konstrukció. •A tudás egyéni, másokéval közvetlenül nem összehasonlítható. •A korábban megkonstruált tudással értelmezzük a kognitív rendszerünket érő hatásokat. •Mindig van előzetes tudás. •Nem a tapasztalat a fő meghatározója, és nem is a kiindulópontja a tanulásnak. •Nem az „igaz” és a „hamis” fogalmai használhatók jól a tudás minőségének leírására, hanem elsősorban az adaptivitás fogalma. •Az általános, a tudásterületektől és a feladatok kontextusától elszakított képességek értelmezése problematikus. Képességeink tudásterületfüggők, kontextusfüggők > tagadja a transzfer-hatást.

22 Objektivista ismeretelmélet •A megszerzett tudás és a valóság közt megfeleltetés létesíthető. •A tudás a valóság lenyomata. •A tudás igaz vagy hamis. •A világ megismerhető. Konstruktivista ismeretelmélet •A tudás a valóság egy modellje, nem létezik objektív megfeleltetés. •A tudás konstruált, belső folyamat eredménye. •A tudás adaptivitása. •A világról különböző modelleket alkotunk. A konstruktivizmus ismeretelmélete

23 A gyermeki megismerés is (és minden más megismerés) mindig az egész világot birtokolja. Pl.: előbb ismerjük a virág fogalmát, s csak később a rózsáét A fogalomrendszerek kiépülése döntően differenciálódás.

24 Tanulásértelmezése: gondolkodás, adaptáció, tartósság A tanulás logikája: deduktív

25

26

27 Hírnöknemzedék Munkavégzésében már szerepe lehet az internetnek. Gyermekkorában találkozott az internettel. A digitális nemzedék 1. generációja Nem élt internet nélküli világban. A digitális nemzedék 2. generációja

28 törzs, csoport, család iskolarendszer alternatívák a rendszerben önfejlesztés önszerveződés az iskolán belül célok,fela-datokdiffe-renciá-lódása iskolátlanítás (Ivan Illich) hálózatok a tudáscserére WEB 2,0 ismeret megértés alkalmazás analizálás értékelés alkotás

29 WEB 1.0 (tartalom-szolgáltatás) •egyirányú információáramlás •egy mindenkinek •információközvetítés •internetes kirakat •passzív szemlélődés WEB 2,0 (tevékenység-szolgáltatás) •együttműködés •közösségek •több irányú információáramlás •mindenki mindenkinek •kapcsolatok, hálózat •megosztás •felhasználói aktivitás •azonnali reagálás

30 WEB-2.0 szakmai blogok portfóliók szakmai hírek (RSS olvasó) lájkolás közösségi könyvjelzők elmozdulás a megbízhatóság és/vagy mobilitás felé

31 „Hagyományos” tanulás •Együttlét •Linearitás •Lassú hozzáférési utak, körülményesség Hálózati tanulás •Virtualitás •Egyidejűség •Gyorsan el lehet jutni hozzá •elmozdul a megbízhatóság felé

32 Konnektivizmus Jellemzői:  A tanulás és a tudás a vélemények különbözőségében rejlik  A tudásgyarapításra való hangolódás lényegesebb, mint a meglévő tudásanyag  A kapcsolatok ápolása és fenntartása révén tanul  Korunk alapkészsége, hogy különböző területek, gondolatok, fogalmak között összefüggéseket vegyen észre  A tanulás célja a naprakész tudás  A döntéshozás önmagában is tanulásként fogható fel. A fentiek alapján: - Versenyelőny vagy nyitottság az együttműködésre? - A tudás megőrzése (szakértői hatalom) vagy megosztása (együttműködésben az ereje) fog győzni ? - Szabadság vagy kontroll jellemző-e inkább a tudás ilyenfajta közvetítésekor?

33 Tanulásértelmezése: elemzés, értékelés, alkotás A tanulás logikája: induktív vagy deduktív de pragmatikus

34 abrosz cserép Oidipos cica monitor bikavér trivium gnoszeológia értetlenség kézilabda konstruktivizmus oligofrén pohár rinocérosz szőlő Volvo Tátra

35 •A legtöbb feladat többféle módon is megoldható. •Feladatmegoldásainkban megnyilvánulnak egyéni sajátosságaink. •Feladatmegoldásaink kialakíthatók, fejleszthetők. •Megoldásainkban vannak másokkal közös, és vannak egyéni jellemzők is. •Megoldásaink között vannak többféle helyzetben érvényesek és vannak csak egyes helyzetekben alkalmazhatók. •Megoldásainkban különböző mértékben vannak tudatos elemek és automatizmusok. •Megoldásainknak különböző a hatékonysága oáltalában is, okülönböző életkorban és különböző helyzetben is. •Megoldásainkban vannak önmagukban is eredményre vezetők, és vannak más megoldásokat támogatók. •Megoldásaink között vannak közeli céloknak megfelelők és hosszabb, összetettebb tanulási folyamatban érvényesek. •...................................

36 erős, hatékony stratégiák elsődleges strat. gyenge, önmagukban a feladat megoldására ritkábban alkalmas stratégiák támogató strat. a tanulás egyénre jellemző sajátosságai a tanulás egyénre jellemző sajátosságai bármilyen vagy többféle helyzetben érvényes strat. csak egyes feladatoknál és meghatározott helyzetben érvényes strat. mindenkire jellemző az emberek kisebb- nagyobb csoportjára jellemző csak egyes emberekre jellemző a tanulás általános, közös (emberi) jellemzői

37  Biológiai sajátosságokra épülő elméletek Biológiai sajátosságokra épülő elméletek  A személyiségtípusokból kiinduló elméletek A személyiségtípusokból kiinduló elméletek  A megismerési folyamat egy-egy mozzanatát középpontba állító elméletek A megismerési folyamat egy-egy mozzanatát középpontba állító elméletek  Az osztálytermi helyzetek elemzéséből kiinduló elméletek Az osztálytermi helyzetek elemzéséből kiinduló elméletek

38 • A jobb illetve bal agyfélteke dominanciája alapján kialakult különbözőségekre építő elméletek • Az eltérő napi ritmusra, a hőmérsékletre, a fényviszonyokra, illetve más környezeti hatásra vonatkozó elképzelések Biológiai sajátosságokra épülő elméletek

39 Meghatározója a személyiség egésze vagy annak egy kulcsfontosságú eleme: • mezőfüggő – mezőfüggetlen, • extrovertált – introvertált, • sikerorientált – kudarckerülő, • a tanulási motivációra épülő elképzelések (pl. Kozéki- Entwistle), • ………… A személyiségtípusokból kiinduló elméletek Többségükben dichotom elméletek

40 A tanulás egyes jól meghatározható eleme. Pl.: • az információ felvétele ill. az emlékezet (vizuális- verbális), • az észlelés (absztrakt-konkrét), • az információ feldolgozási folyamata (aktív-reflektív), • a megértés (analitikus/szekvencionális-globális), • ………………. A megismerési folyamat egy-egy mozzanatát középpontba állító elméletek A modalitásra vonatkozók dichotómok, de az elméletek többsége skaláris.

41 Jól körülírható tanulási helyzetekben megnyilvánuló tanulói viselkedésre és preferenciákra vonatkozó elképzelések. Pl.:  aktivitás,  önállóság,  együttműködés,  ……….. Az osztálytermi helyzetek elemzéséből kiinduló elméletek

42 fiziológiai pszichológiai környezeti szociológiai érzelmi evés-rágcsálás, érzékelés, ivás, idő, stb. az információ feldolgozása fény, hang, hőmérséklet, stb. egyedül, társsal, felnőttel felelősség, motiváció, kitartás Tanulási stílusok és a tanuló személyisége

43 Kolb kérdőív kitöltése, kiszámítása (16-18 éves kor felett)

44 David Kolb stílus-kategóriái Vizsgált alapdimenziókVizsgált alapdimenziók: •aktív-reflektív, •konkrét-absztrakt. Következtetett dimenziókKövetkeztetett dimenziók: •alkalmazkodó-asszimiláló, •konvergáló-divergáló.

45 KONKRÉT ABSZTRAKT AKTÍV REFLEKTÍV társadalomtudományokkal foglalkozók (pl. történész) természettudomány okkal foglalkozó (pl. kémikus) reáliákkal a gyakorlatban foglalkozó (pl. mérnök) társadalmi érzékenységű foglalkozások (pl. oktatás)

46 KONKRÉT ABSZTRAKT AKTÍVREFLEKTÍV tanító nővér történész szociális munkás tanár nyelvész terapeuta közgazdász matematikus kémikus mérnök orvos fizikus

47 •impulzív tanulás •mechanikus tanulás Tanulási szokások

48 mechanikus tanulásértelmezve tanulás tartósabb? •az elsajátítandó tananyag nem tartalmaz logikai összefüggéseket •értelmezhető és értelmezendő is, de fontos a szöveghűség •tanítási hiba is mechanikus tanulásra kényszeríthet •Tanulási hiba: •megértés és elsajátítás helyett bevésés (pl. meghatározások, szabályok, törvények) •szövegtanulás szövegből tanulás helyett (pl. tankönyvi szövegek) szokás

49 A mechanikus tanulás szokásának leépítése (meghatározás) genus proximum differencia specifika fotel Csupán egy személy részére szolgáló háttámlás, karfás, a többinél kényelmesebb ülőbútor.

50 S Scanletapogatás, áttekintés Q Querykérdezés R Readelolvasás R Reflektátgondolás R Recitefelidézés R Reviewismételt áttekintés A tanulási stratégia összetevői

51 letapogatás kérdezésolvasásátgondolásfelidézés ismételt áttekintés Analitikus-globális viszony a stratégiában


Letölteni ppt "A kollokvium anyaga I. Falus I. és mtsai.:Didaktika(Elméleti alapok a tanítás tanulásához) Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2003. Kötelező fejezetek: II. Az."

Hasonló előadás


Google Hirdetések