Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ART módosítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ART módosítása."— Előadás másolata:

1 ART módosítása

2 Képviseleti felelősség
Társaság esetén a felelősség a társaságé ART 7.§ (3). Adózó képviselője bejelentheti az állandó meghatalmazás felmondását. (2006. szeptember 15-től hatályos) Mulasztási bírságot a felszámolóval szemben érvényesíti az adóhatóság

3 Jelentési kötelezettség
15 napon belül Létesítő okirat kelte, száma Képviselő neve Könyvvizsgáló neve (kezdő, befejező időpont) Gazdálkodási forma Tevékenységi köröket, ha nincs a létesítő okiratban (Új GT. Miatt)

4 Jelentési kötelezettség
EB jelentést APEH-nak! (Egycsatornás jelentés) Határidők maradtak: Biztosítási jogviszony első napját megelőző napon, választással létrejövő jogviszony első napját követő 15 napon belül.

5 Jelentési kötelezettség
Ha a biztosítás elbírálása utólag történik, akkor a megállapítást követő nap. Megszűnéskor, szüneteltetéskor közvetlenül a követő 8 napon belül. Adóköteles tevékenységet késedelmesen teljesíti az adózó, akkor tényleges kezdési időpontos köteles bejelenteni. (kontárok!)

6 Bejelentési kötelezettség
Tulajdonosok adószámát közölni kell Adóazonosító jellel nem rendelkező tulajdonos esetén a jel közlése végetti adatokat (Mindenkinek kell adóazonosító jelének lennie!)

7 Bejelentési kötelezettség :
Váll. Ig. kézhezvételétől számított 15 napon belül: Ténylegesen végzett tevékenységeket 1997. évi LXXX tv. 17/A § (1). Tbj. 5. § (1) E törvény alapján biztosított a) a munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt, európai parlamenti képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírósági jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álló személy,

8 Tbj. 5. § (1) E törvény alapján biztosított
Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség és a Határőrség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő tartalékos katona, az önkéntes tartalékos katona, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,

9 Bejelentési kötelezettség
Elektronikus úton Nyomtatványon A minimum járulékfizetési kötelezettségtől eltérő jövedelem esetén. (először 2006 október 12-ig)

10 Bejelentési kötelezettség
Foglalkoztatóvá válást (váll. ig. ) követő 15 napon belül Feltétel megszűnésétől számított 15 napon belül bejelentést tesz.

11 IMPORT adójogi megbízott
ADÓMENTES TERMÉKIMPORTOT MEGVALÓSÍTÓ KÖZÖSSÉGI TERMÉKBESZERZÉS Belföldön nyilvántartásba nem vett külföldi adóalany helyett intézkedik (más tevékenységet nem végez a külföldi, csak importot Mo.-on) Saját bevallása keretében Szükséges adatok és okmányok birtokában (Pl. osztrák szerzi be Szerbiából, Mo-on vámoltatják és Svédországba viszik egyenesen)

12 IMPORT adójogi megbízott
Szükséges Közösségi adószám Áfa nyilatkozat új tartalommal Megbízó importáló helyett teljesíti az adókötelezettséget. Saját nevében jár el, de a megbízó importáló helyett (adóbevallásban jelezni!)

13 IMPORT adójogi megbízott
Szükséges folyt. A termék import adómentességét megalapozó okmányok bemutatása mellett, adatok közlésével kell valószínűsíteni a mentességet. (ART 79.§ (2).

14 Adómentes termékimport külföldi vállalkozó esetén
Adójogi megbízott hiányában MO-on adóalany Havi bevalló Ha nincs importja, nem kell benyújtania, ha más MO-on adóköteles tevékenységet nem végez. Bevallás benyújtása akkor, ha adómentes importot megvalósító közösségi termékértékesítést hajt végre.

15 Nyilatkozat tételi kötelezettség
- Közösségi szolgáltatás nyújtása esetén is a tevékenység megkezdése előtt ART 22.§ (1) Import adójogi megbízottként jár el Import adójogi megbízott nélkül adómentes termékimportot megvalósító közösségen belüli értékesítés esetén Nyilatkozat megváltoztatását tárgyév december 31-ig kell bejelenteni.

16 15 napon belüli bejelentés
Más változások, de különösen ? Végelszámolás elhatározása Adóköteles tevékenység megszűnése Szervezet megszűnése Mérlegfordulónap megváltoztatása Létesítő okiratban nem szereplő, de ténylegesen végzett tevékenység megkezdése v. megszüntetése esetén

17 Adószám időbeli hatályának következményei
Bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt a kieső időre nem igényelhető vissza ÁFA. Adószámmal kell rendelkeznie a tevékenység megkezdésekor

18 Fiktív adózó fogalma Székhelye fiktív Képviselője fiktív
v. képviselő nincs bejelentve.

19 Fiktív adózók elleni fellépés
Adószám felfüggesztés Számlán fel kell tüntetni a „felfüggesztés” szót. Nem érvényesíthet adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést. Már benyújtott visszaigényléseket nem utalják vissza

20 Felfüggesztés Fellebbezési lehetőség Határozat-hozatal
Felfüggesztés időtartama: az elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől a megszüntető határozat jogerőre emelkedésééig tart. (közösségi adószámot is felfüggesztik.)

21 Felfüggesztés Állami adóhatóság honlapján is közzéteszik
Cégjegyzékbe bejegyzik. Felfüggesztés alatt az adószámot is törölhetik 4 feltétel esetén: 90 napon belül nem reagált az adózó A felfüggesztés megszüntetésére hivatalból nem került sor, Adózó nem áll felszámolás, végelszámolás hatálya alatt

22 Felfüggesztés ART 24.§ (9) szerint nem törölték az adószámot:
a) akinek (amelynek) a cégbírósági bejegyzés, illetve az egyéni vállalkozói igazolvány iránti kérelmét a cégbíróság, illetve a körzetközponti jegyző elutasította, kivéve, ha az adózó igazolja a cégbíróság végzésének kézhezvételét követő 30 napon belül, hogy a cégbejegyzési kérelmének elutasítását követő 8 napon belül kérelmét ismételten benyújtotta és a bejegyzés iránti eljárás folyamatban van,

23 Adóazonosító szám Kötelező minden Mo-on adózónak
Visszamenőlegesen is igényelhető Adóvisszaigénylést, adóvisszatérítést csak az adóazonosító szám birtoklását követően érvényesíthet.

24 A Cstv. megváltozott Az új Ctv. Nem tartalmaz benyújtandó adóbevallásra vonatkozó határidőt. A SZT. és a 72/2006 (IV.3) kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 45 napon belül (megkezdés-bezárás) közbenső időben ART. szabályai szerint 12 hónapos időszakok

25 A Cstv. megváltozott A bevallások ellenőrzése:
A folyamatban lévő ügyeknél július 1 napjától számított 3 éven belül kell befejezni A több mint 3 éve folyó végelszámolásoknál július 1-től számított 1 évig. ART átmeneti szabálya: 33. § (6), 92. § (4) bek. Új szabály alkalmazása 2006 július 1 napján v. azt követően megindított eljárásokra kell alkalmazni.

26 Önellenőrzés Magánszemélynél
bevallás benyújtásának határidejét követően lehetséges

27 EMMA megszűnik Adóhatóság adatokat átadja OENY, EB, ÁFSZ részére.

28 Gazdasági élet tisztasága
Adótitok szabályai lazultak. közzéteszik: ÁFA alanynak minősülő adózók alkalmazottainak számát (Alvállalkozókat segítendő hozták a szabályt) Hosszú idő óta nagy összeggel tartozók adatait nyilvánosságra hozzák

29 Gazdasági élet tisztasága
Határokon átnyúló ügyleteknék külön jogkörrel felruházott igazgatóság APEH Közép-mo-i Regionális Igazgatóság Gyors, dinamikus adóellenőrzés

30 Végelszámolási ellenőrzés határideje
Záró bevallás kézhezvételétől számított 60 napon belül.

31 Kapcsolódó vizsgálatok
Az ellenőrzés határidejébe a kapcsolódó vizsgálat időtartama nem számít bele.

32 Becslés Más adózó adatait hozza fel bizonyítékként az adózó és azt az ellenőrzés nem támasztja alá. ART kapcsolódó vizsgálatot rendelhet most el Bizonyíték hiányában az indítványt előterjesztőt – Ft-ig terjedő bírsággal sújthatja. (2006 szept 15-től hatályos)

33 Vagyonosodási vizsgálatok
Elévülési időt megelőző szerzésre való hivatkozás Bizonyítás elsősorban az adóhatóság rendelkezésére álló adatokkal lehetséges Adóbevallások, közhiteles nyilvántartások, bankszámla adataival. Adóhatóság csak ezek valóságtartalmát vizsgálhatja

34 Ellenőrzések megszigorítása
Nyugtaadás, készletek, megrendelők, tárgyi eszközök, részt vevő személyek, tb-szabályok ellenőrzése, statisztikák.

35 Önellenőrzés Alkotmányellenességre vagy közösségi jogrendbe ütközésre való hivatkozással Az adózónak írásban elő kell terjeszteni Határozatot hoz az adóhatóság Bírósági felülvizsgálatot lehet kérni pp. eljárásban előzetes döntéshozatal keretében az Európai Bíróság döntéskörébe kell utalni.

36 Végrehajtás Biztosítási intézkedés
Zálogjoggal terhelt ingó, ingatlan esetén a zálogjogosultat értesítenie kell az adóhatóságnak. Végrehajtási eljárás felfüggeszthető és szüneteltethető. Fizetési könnyítésre vagy adótartozás mérséklésére irányuló kérelem a végrehajtási eljárást szünetelteti. Ismételt kérelem nem kezdi újra az időszakot.

37 Változott a kereskedelmi törvény
Üzletek működéséről szóló Korm.Rend. (4/97 (I.22) módosult 24. § (2) szerint a kereskedőnek az árusítás helyén kell az árusított termék eredetét igazoló bizonylattal vagy annak másolatával rendelkeznie. Mulasztási bírság Ft.

38 Adóbevallás gyakorisága
Az önellenőrzés a gyakoriságot nem változtatja meg.


Letölteni ppt "ART módosítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések