Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalkozási információk Előadó: 2012. November 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalkozási információk Előadó: 2012. November 27."— Előadás másolata:

1 Vállalkozási információk Előadó: 2012. November 27.

2 Vállalati struktúra felépítése Miért fontos? Cég bajok: Fiktív számlák Bevétel eltitkolás Színlelt szerz ő dések Fekete foglalkoztatás Zsebbe fizetés I. TAGOK A) Felel ő sség kérdése:

3 Vállalati struktúra felépítése Korlátlan a felel ő sség, ha: a) Visszaélt a korlátolt felel ő séggel b) Min ő sített befolyással (75%) rendelkez ő tag c) Többségi befolyással (50%+1) rendelkez ő tag I. TAGOK

4 Vállalati struktúra felépítése Miért fontos? Cég bajok: Adóalap korrekciók Konszolidált beszámoló Bejelentés és nyilvántartási kötelezettség Fedezetelvonás törvényi védelme Közbeszerzési eljárásban egyetemleges felel ő sség I. TAGOK B) Kapcsolt vállalkozás

5 Vállalati struktúra felépítése a) Az a két cég, amiben a többségi tulajdonos azonos személy b) Ha egy cégnek a másikban többségi tulajdoni része van c) A közeli hozzátartozók részesedését egybe kell számítani! B) Kapcsolt vállalkozás I. TAGOK

6 II. ÜGYVEZET Ő K Vállalati struktúra felépítése Miért fontos? A) A jogviszonyok illetve adó és járulékfizetési következmények: a) Ha az ügyvezet ő egyben tulajdonos is b) Ha tulajdonos nem ügyvezet ő B) Aláírási jogok

7 Vállalati struktúra felépítése Javaslat: Minimum 2 f ő tulajdonos – 50-50 % os tulajdoni arányban, nem közeli hozzátartozók. Egyszemélyes semmiképpen!

8 Vállalati struktúra felépítése Egyéni vállalkozásból társas vállalkozás:: Egyéni vállalkozás Egyéni cég Társas vállalkozás

9 Vállalati struktúra felépítése III. VÁLLALAT CSOPORT LÉTREHOZÁSA Miért fontos? Adó fizetés legális optimalizálása. A költségek szélesebb kör ű elszámolásának lehet ő sége. Bevételek elosztása. A) Alanyi áfa mentes cég B) Non-profit társaság vagy Társadalmi szervezet C) Külföldi cég

10 I. Társasági adóalapja Számviteli és adójogszabályok kapcsolata Miért fontos? Ez alapján kerül meghatározásra az évvégén fizetend ő Társasági adó. A Társasági adó alapja az Adózás El ő tti Eredmény (AEE). A) Bevételek: B) Költségek, ráfordítások a)Árbevétel b)Egyéb bevétel (kapott támogatás., kötbér, bánatpénz, stb.) c)Pénzügyi bevétel (kapott kamatok, árfolyam nyereségek stb.) d)Rendkívüli bevételek (térítés nélkül kapott termékek, szolg.) a)Vállalat bevételszerz ő tevékenységével szorosan összefügg! b)Személyhez kapcsolódó költségek szigorúbb szabályozás alá esnek. c)A legnagyobb költség a bér. A cég a bruttó bér 128,5%-a.

11 Számviteli és adójogszabályok kapcsolata A korábbi évek vesztesége id ő ben korlátlanul fel lehet használni, de maximum az AEE 50%-ig (2012-t ő l)! A Társasági adó alapjának csökkentése: A bevételek csökkentése (nem jelenti a számla és a nyugtaadási kötelezettség megsértését!) A költségek növelése (a költségeknek összefüggésben kell lenniük a vállalkozás tevékenységével!) I. Társasági adóalapja

12 Számviteli és adójogszabályok kapcsolata Miért fontos? Ez alapján kerül meghatározásra az évvégén fizetend ő Ipar ű zési adó. Az Ipar ű zési adó alapja: Árbevétel – ELÁBÉ – Közvetített szolg. – Anyag költség Árbevétel: Vállalkozási tevékenység bevétele Eladott Áruk Beszerzési Értéke Közvetített szolgáltatások: Változatlan formában! A szerz ő désb ő l ki kell t ű nnie a lehet ő ségnek, a számlán, pedig a ténynek. Anyag költség: Minden, ami anyag. Az olyan anyag, ami szolgáltatáshoz kapcsolódik, a szolgáltatás részének tekintend ő, azaz nem csökkenti az adó alapját! II. Helyi ipar ű zési adó alapja

13 Az Ipar ű zési adó, helyi adó, azaz az önkormányzatok saját hatáskörben döntik el bevezetését, mértékét, mentességeket, kedvezményeket. A törvény csak maximumokat határoz meg! Az ipar ű zési adó ráfordításnak min ő sül, így csökkenti a Társasági adó alapját! Számviteli és adójogszabályok kapcsolata II. Helyi ipar ű zési adó alapja

14 Nagyon fontos: A törvény csak minimumot rögzít, a minimál bért: 108.000 Ft (93.000 Ft). Miért fontos? Mert ezek róják a legtöbb terhet ma a vállalkozásokra. A törvény alapelve, hogy minden egyes aktív dolgozó legalább egy helyen megfizesse a minimálbér után az adókat és a járulékokat. Juttatást nem csak bérként lehet adni a munkavállalónak! Számviteli és adójogszabályok kapcsolata III. Béreket terhel ő adókés járulékok

15 Autókkal kapcsolatos tudnivalók I) Az a személygépkocsi amely nem magánszemély tulajdonában áll II) továbbá az a személygépkocsi, amely után a számvitelr ő l szóló 2000. évi C. törvény szerint költséget, ráfordítást, illetve az Szja tv. szerint tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírást számoltak el. Miért fontos? Meg kell találni a vállalkozás számára a legel ő nyösebb költség elszámolást. A cégautóadó havi összegének 9-szeresének megfelel ő költség Adókötelezettség: a nem kizárólag magánhasználatú személygépkocsi után – a gépjárm ű adó fizetési kötelezettségt ő l függetlenül

16 A személygépkocsi utáni költségnek, ráfordításnak a személygépkocsi üzemeltetésével közvetlenül összefügg ő kizárólag a személygépkocsi tulajdonlása, használata esetén felmerült költségek min ő sülnek. Különösen ide tartozik: • a személygépkocsi üzemanyag-ken ő anyag költsége, • az adóéven belül elhasználódó tartalék alkatrészek költsége, • a javítás, • a karbantartás díja, • a személygépkocsi bérleti-, • illetve lízingdíja, • az értékcsökkenési leírás, • a kötelez ő felel ő sségbiztosítás, • baleseti adó és a casco díja, • gépjárm ű adó.

17 Nem adóköteles • Az a magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi, amelynek használatával összefüggésben a használó – költségei ellentételezésére – kizárólag az Szja tv*. 7. §-a (1) bekezdésének r) pontja és 25. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti költségtérítést kap, továbbá az olyan, magánszemélynek pénzügyi lízingbe adott személygépkocsi, amely után költséget nem számoltak el. *Szja tv. 7. § (1) r) a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra kapott összeget, feltéve, hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket 25. § (2) b) költségtérítés címén (ideértve különösen a saját gépjárm ű vel történ ő munkába járás költségtérítését is) ba) a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy bb) hazautazásra a munkahely és a lakóhely között[ közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 forint értékben kap a magánszemély.

18 • Amennyiben a kiküldetési rendelvény alapján kifizetett költségtérítés összege meghaladja a jogszabályban meghatározott igazolás nélkül elszámolható mértéket a kifizet ő : • személyi jövedelemadó el ő leget von -> nem keletkezik cégautóadó fizetési kötelezettség VAGY • a magánszemély tételesen elszámol a felmerült költségeivel szemben, ekkor viszont cégautó adó fizetési kötelezettsége keletkezik. !

19 Az adó alanya • A tulajdonos • Több tulajdonos esetén -> tulajdoni hányadaik arányában • Pénzügyi lízingbe adás esetén -> lízingbe vev ő.

20 Probléma -> ha a magánszemély a cég tulajdonában lév ő telefont használja parkolásra vagy autópályadíj vásárlására. Probléma megoldása : - megtéríttetik a magánszeméllyel - kiszámlázzák a magánszemélynek Amennyiben nem így tesznek -> felmerül az autó magánszemély tulajdonosánál a cégautó-adó fizetési kötelezettség !

21 • Ha a költséget nem a magánszemély tulajdonos számolja el: • a használó 8 napon belül a tulajdonost értesíti • Ha a nyilatkozattételt elmulasztja adót a használó köteles megfizetni. • Az egyéni vállalkozó nem számolhat el kiküldetési rendelvény alapján saját maga után gépkocsi költségtérítést. -> nem küldheti magát kiküldetési rendelvénnyel üzleti útra! • Nem tételes költségelszámolás -> a havi 500 kilométer utat átalány • Nem keletkezik cégautó adó fizetési kötelezettsége az egyéni vállalkozónak -> ha költséget nem számol el. !

22 Az adó mértéke Havonta a személygépkocsi kW-ban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján : A gépjárm ű hajtómotorjának teljesítménye 0 - 50 (kW) „0”–„4” osztályjelzések esetén 16.500 Ft „6”–„10” osztályjelzések esetén 8.800 Ft „5”; „14–15” osztályjelzések esetén 7.700 Ft 51 - 90 (kW) „0”–„4” osztályjelzések esetén 22.000 Ft „6”–„10” osztályjelzések esetén 11.000 Ft „5”; „14–15” osztályjelzések esetén 8.800 Ft 91 - 120 (kW) „0”–„4” osztályjelzések esetén 33.000 Ft „6”–„10” osztályjelzések esetén 22.000 Ft „5”; „14–15” osztályjelzések esetén 11.000 Ft 120 felett (kW) „0”–„4” osztályjelzések esetén 44.000 Ft „6”–„10” osztályjelzések esetén 33.000 Ft „5”; „14–15” osztályjelzések esetén 22.000 Ft

23 A kétszeres adóztatás kizárása A negyedéves adóból levonható a gépjárm ű adó. Feltétel: a gépjárm ű adó fizetési kötelezettségének határid ő ben eleget tett.

24 I. Kisadózó vállalkozások tételes adója 2013-tól választható adónemek Alanya lehet: a) az egyéni vállalkozó, b) az egyéni cég, c) a kizárólag magánszemély taggal rendelkez ő betéti társaság, d) a kizárólag magánszemély taggal rendelkez ő közkereseti társaság. Azaz ott, ahol korlátlan a mögöttes felel ő sség! Mértéke:50.000 Ft/hó ill. 25.000 Ft/hó Kiváltja:- Szja-t - Járulékokat (nyugdíj, eg.bizt., szoc.hj., szakképzési hj.) - Tao.

25 II. Kisvállalati adó 2013-tól választható adónemek Alanya lehet: a) az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megel ő z ő adóévben várhatóan nem haladja meg a 25 f ő t; b) az adóévet megel ő z ő adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot, c) az adóévet megel ő z ő két naptári évben adószámát az állami adóhatóság joger ő sen nem törölte vagy függesztette fel; d) az adóévet megel ő z ő adóévér ő l készítend ő beszámolójában a mérlegf ő összege várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot. Alapja:a) az adózó pénzforgalmi szemlélet ű eredményének b) a személyi jelleg ű kifizetések összege Kiváltja: - Tao-t (10%) - Szociális hozzájárulási adót (27%) - Szakképzési hozzájárulást (1,5%) Mértéke:16%

26 Köszönjük a figyelmet! www.csaszarkovacs.hu


Letölteni ppt "Vállalkozási információk Előadó: 2012. November 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések