Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő1 Jogi ismeretek pedagógusoknak 2. előadás Összeállította: Bánfalvi Péter 2011. február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bánfalvi Péter közoktatási szakértő1 Jogi ismeretek pedagógusoknak 2. előadás Összeállította: Bánfalvi Péter 2011. február."— Előadás másolata:

1 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő1 Jogi ismeretek pedagógusoknak 2. előadás Összeállította: Bánfalvi Péter 2011. február

2 Az előadássorozat módszere  Mintatörténeten keresztül bemutatni, hogy az intézmény működtetésének melyek a legfontosabb ma hatályos jogszabályi előírásai.  Az előadást követően szóbeli és e-mailes konzultáció az elhangzottakról (és bármi másról)  A prezentációt megkapja, aki az előadáson megjelent. Bánfalvi Péter közoktatási szakértő2 2011. február

3 Az előadássorozatban tárgyalt témák tervezete  Az intézmény kötelező feladatai és a pedagógus szükséglet (Óraszámszámítás, szakos ellátottság, az alkalmazás feltételei, közalkalmazotti jogviszony, besorolás, próbaidő stb.)  Pedagógusok jogai és kötelezettségei (védelem, besorolás, juttatások, tanórán kívüli feladatok, továbbképzés stb.)  Intézményi dokumentumok Bánfalvi Péter közoktatási szakértő3 2011. február

4 Az előadássorozatban tárgyalt témák tervezete  Tanulók és szülők jogai és kötelezettségei.  Fegyelmi eljárás a tanulók vonatkozásában.  Mi a teendő, ha az alkalmazott hibát követ el.  Munkahelyváltás  Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése Bánfalvi Péter közoktatási szakértő4 2011. február

5 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő5 Joganyag:  1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról  1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról.  1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről  1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet a KJT VHR  11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről  277/1997. korm. r. 2011. február

6 Előző előadásról:  Kötelező feladatok  Létszámigény 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő6

7 7 Közalkalmazotti jogviszony létesítése KJT 20/A§  Csak pályázat útján létesíthető.  Pályázat nélkül, ha  a) olyan munkakör vagy vezető megbízás esetén, amely tekintetében - kilencven napon belül - már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására,  b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók,  c) ha a munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban legalább kilenc hónapig foglalkoztatott személlyel az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő egy hónapon belül létesítenek közalkalmazotti jogviszonyt, feltéve, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatottként ellátott feladatai részét képezték a kinevezésében foglalt munkakörének, és az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony nem a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnt meg,  d) egy évet meg nem haladó határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 2011. február

8 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő8 Határozott idejű kinevezés:  a) helyettesítés céljából,  b) meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására létesíthető határozott időre történő kinevezéssel. 21.§ (2) Ezen túlmenően a határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony határozott idejűvé módosítandó, ha a közalkalmazott a prémiumévek programban történő részvételéhez hozzájárul. 2011. február

9 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő9 Határozott idejű kinevezés: Üres álláshelyre határozott idejű kinevezés szabálytalan!!! 2011. február

10 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő10 Pedagógus alkalmazási feltételek a végzettség tekintetében KT. 17.§  a) óvodában óvodapedagógusi, konduktor-óvodapedagógusi;  b) az iskolai oktatás első-negyedik évfolyamán  - valamennyi tantárgyhoz a tanítói, konduktor-tanítói, konduktori (a továbbiakban a konduktori és a konduktor-tanítói végzettség együtt: konduktor),  - a testnevelés tantárgyhoz a tantárgynak megfelelő tanári,  - feltéve, hogy e területeken az iskolában a helyi tantervben foglaltak alapján emelt szintű oktatás folyik, a művészetek, az idegen nyelv, a nemzetiségi és etnikai kisebbségi nyelv és irodalom tantárgyakhoz a tantárgynak megfelelő tanári;  c) az iskolai oktatás ötödik-hatodik évfolyamán a nem szakrendszerű oktatásban a b) pontban meghatározottak szerinti, a szakrendszerű oktatásban a tantárgynak megfelelő szakos tanári vagy a műveltségi területnek megfelelő képesítést nyújtó tanítói; 2011. február

11 Pedagógus alkalmazási feltételek KT. 17.§  d) az iskolai oktatás hetedik-nyolcadik, továbbá a középiskola kivételével a kilencedik-tizedik évfolyamán a tantárgynak megfelelő szakos tanári;  e) középiskolában a kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgynak megfelelő szakos egyetemi szintű tanári, a művészetek, a testnevelés, a technika-gyakorlati foglalkozás tantárgyak esetén a tantárgynak megfelelő tanári; 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő11

12 Pedagógus alkalmazási feltételek KT. 17.§  g) szakközépiskolában és szakiskolában a szakmai elméleti tantárgyat vagy szakmai előkészítő ismeretet, valamint a szakmai alapozó és a pályaorientáció ismeretet oktató pedagógusnak a képzés szakirányának megfelelő tanári vagy a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú, a pályaorientáció és a szakmai alapozó oktatásban, továbbá a d) pontban meghatározott; (szakos tanári) 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő12

13 Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§ felsőfokú iskolai szakképesítést módszertanát a munkáltató dönt  Szakképzésben: tanári szakképesítésnek kell elfogadni a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettséget tanúsító oklevéllel igazolt szakképesítést, ha a felsőfokú iskolai tanulmányok keretében el kellett sajátítani a tantárgy oktatásának módszertanát; a feltételek meglétéről az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény igazolása vagy a leckekönyv alapján a munkáltató dönt; 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő13

14 Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§  főiskolai szintű iskolai végzettségnek és pedagógus szakképzettségnek kell elfogadni a felsőfokú intézményként, illetve jogelődjeként alapított oktatási intézményben (például óvónőképző intézet, tanítóképző intézet, szaktanár képző) szerzett pedagógus szakképzettséget; 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő14

15 pedagógia szakos előadóinevelőtanári szakképesítést  pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevélnek kell elfogadni a pedagógia szakos előadói és a nevelőtanári szakképesítést tanúsító felsőfokú iskolai oklevelet;  egyetemi végzettségnek TF  egyetemi végzettségnek és szakképzettségnek kell elfogadni a Magyar Testnevelési Főiskola által az 1975. évi 16. törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt kiadott testnevelőtanári szakképzettséget. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő15 Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§

16 felsőfokú végzettséget tanúsító műszaki oktatói, technikus tanári, szakoktatói  Az alkalmazáskor a képzés szakirányának megfelelő főiskolai végzettségnek kell elfogadni a - képzésről rendelkező jogszabály szerint - felsőfokú végzettséget tanúsító műszaki oktatói, technikus tanári, szakoktatói oklevelet, bizonyítványt. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő16 Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§

17 középiskolai végzettséggel és szakirányú szakmai képesítéssel, valamint ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,  Szakközépiskolában és szakiskolában gyakorlati képzésre - az elméletigényes szakmai képzés kivételével - középiskolai végzettséggel és szakirányú szakmai képesítéssel, valamint ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, ha a feladatot felsőfokú szakképesítéssel rendelkező pedagógussal nem tudják ellátni. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő17 Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§

18 szakkollégium elvégzését igazoló tanítói végzettség  Az emelt szintű oktatás kivételével az iskolai oktatás ötödik évfolyamán az adott tantárgy oktatására és pedagógus-munkakör betöltésére jogosít a szakkollégium elvégzését igazoló tanítói végzettség és szakképzettség. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő18 Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§

19  A szakképzésben, határozott időre megállapodás azzal köthető, aki vállalja a munkakör betöltéséhez szükséges - a 17. § (1) bekezdésben előírt -, a (3) bekezdésben meghatározott esetben a felsőfokú pedagógus szakképesítés megszerzését. Az alkalmazás legfeljebb a felsőfokú tanulmányok elvégzéséhez szükséges időre szólhat. A szerződés legfeljebb további két évre meghosszabbítható akkor, ha a pedagógus önhibáján kívül nem tudta tanulmányait befejezni. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő19 Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§

20 utolsó évfolyamos hallgatója  (10) Tanulmányai befejezéséig szóló határozott idejű kinevezéssel alkalmazható a felsőfokú oktatási intézmény utolsó évfolyamos hallgatója is, ha olyan tanulmányokat folytat, amelyben a munkakörére előírt szakképesítést fogja megszerezni. hittanár-nevelő szakos pedagógus  (11) Általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás megtartására, illetve kollégiumi nevelőtanárként alkalmazható, aki hittanár-nevelő szakos pedagógus végzettséggel rendelkezik. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő20 Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§

21 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő21 Besorolás (KJT, 138/1992. kr.)  Fizetési osztály  Fizetési osztály: az iskolai végzettség alapján. fizetési fokozatba  KJT. 65. § (1) A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési fokozatba lép. A közalkalmazottat a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni. A magasabb fizetési fokozat elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik. 2011. február

22 Osztályba sorolás: KJT 61.§  61. § (1) A közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján fizetési osztályokba tagozódnak:  A munkakörök és az osztályok táblázata a 138/1992. Korm r. mellékletében.  Az osztályt a közalkalmazott legmagasabb iskolai végzettsége alapján kell meghatározni a melléklet adta korlátok között. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő22

23 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő23 Eltérések a 3 éves várakozási időtől  Kötelező csökkenteni  7 évente egy alkalommal, ha az akkreditált pedagógus továbbképzési rendszerben 120 pontot megszerezte.  Állami vagy miniszteri kitüntetés elnyerése esetén.  Csökkenthető:  A közalkalmazott várakozási ideje tartósan magas színvonalú munkavégzése esetén csökkenthető. A tartósan magas színvonalú munkavégzés megállapításához kiválóan alkalmas vagy alkalmas eredményű minősítés szükséges. 2011. február

24 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő24 A várakozási idő meghosszabbítása A fegyelmi vétséget elkövető közalkalmazottal szemben kiszabható fegyelmi büntetés. 2011. február

25 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő25 Kötelező pótlékok: 138/1992 kr 15.§ alapján  a) osztályfőnöki pótlék (38-100%) annak, aki iskolában osztályfőnöki feladatokat, kollégiumban önálló tanulócsoport-vezetői feladatot lát el;  b) diák-önkormányzatot segítő (12-30%) pedagóguspótlék annak, aki a nevelési-oktatási intézményben működő iskolai, kollégiumi diákönkormányzat munkáját segíti;  c) munkaközösség-vezetői (12-30%) (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) pótlék annak, aki intézményi munkaközösség-vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) vagy intézmények közötti munkaközösség-vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) feladatot lát el; 2011. február

26 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő26 Kötelező pótlékok: 138/1992 kr 15.§ alapján  d) gyógypedagógiai pótlék (38-100%) annak, aki sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását, kollégium nevelését vagy közoktatási intézményben a gyermekek fejlesztő felkészítését - a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében foglaltak szerint - végzi;  e) gyakorló óvodai és gyakorló iskolai pótlék (18-42%) annak, aki óvodában, iskolában munkaköri feladatként részt vesz a pedagógusképző felsőoktatási intézmény hallgatói felkészítésében, illetve a pedagógusok továbbképzésében;  f) nemzetiségi pótlék (18-42%) annak, aki kisebbségi nyelvű óvodában, iskolában állandó jelleggel, kötelező órájának legalább ötven százalékában kisebbségi anyanyelven nevelő, illetve nevelő és oktató munkát végez; 2011. február

27 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő27 Kötelező pótlékok: 138/1992 kr 15.§ alapján  g) területi pótlék (18-42%) annak, aki olyan községi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben dolgozik - ideértve a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott, községi önkormányzat területén tagintézményként működő nevelési- oktatási intézményt is -, amelyik szerepel a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelettel kiadott jegyzékben a Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések között;  h) számítástechnikai pótlék (36-60%) annak, aki általános iskolában, középiskolában, szakmunkásképző iskolában - kizárólag a számítástechnikai és informatikai ismeretek oktatásán kívül - a tantervi követelmények átadásához és elsajátításának ellenőrzéséhez rendszeresen informatikai eszközöket, módszereket alkalmaz. Az informatikai ismeretében való jártasságot legalább „E” fizetési osztályba sorolásra jogosító informatikai, számítástechnikai szakképzettséggel kell igazolni. 2011. február

28 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő28 Adható pótlékok: 138/1992 kr 15.§ alapján  a) felzárkóztatási pótlék annak, aki beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását végzi;  b) kollégiumi pótlék annak, aki kollégiumban nevelő és oktató munkát végez;  c) különlegesen nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlék annak, aki különlegesen nehéz körülmények között végez nevelő és oktató munkát; 2011. február

29 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő29 Adható pótlékok: 138/1992 kr 15.§ alapján  e) összevont osztályban, csoportban nevelő és oktató pótlék annak, aki állandó jelleggel, kötelező órájának legalább ötven százalékában összevont iskolai osztályban, illetőleg eredetileg nem vegyes korcsoportúként szervezett óvodában összevont óvodai csoportban végez nevelő és oktatómunkát;  f) címzetes óvodavezetői, illetve címzetes igazgatói pótlék annak, aki címzetes óvodavezetői, illetve címzetes igazgatói címet kapott. 2011. február

30 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő30 Címek, címpótlékok:  a) munkatársi cím esetén a pótlékalap huszonöt százaléka,  b) tanácsosi cím esetén a pótlékalap ötven százaléka,  c) főmunkatársi cím esetén a pótlékalap hetvenöt százaléka,  d) főtanácsosi cím esetén a pótlékalap száz százaléka. 2011. február

31 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő31 Garantált illetményt növelő elemek: (KJT. 66. § és a 138/1992. 14/A.§)  Amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre is szükség van, és azzal a közalkalmazott rendelkezik, az (1) bekezdés szerint járó garantált illetménye  a) egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal,  b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik.  Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott a további szakképesítését munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja.  (3) A (2) bekezdés szerinti illetménynövekedés mértéke a „H”, „I” vagy „J” fizetési osztályba besorolt közalkalmazott által megszerzett  a) egy további szakképesítés esetén legalább 7%,  b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 10%. FONTOS: az óvónőképzésben és tanítóképzésben szerzett szakkollégium szakképesítésnek számít. 138/1992. 14/A. § 2011. február

32 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő32 Garantált illetményt növelő elemek:  A kinevezésben feltüntetett további szakképesítés hasznosításának mértékétől függetlenül illetménynövekedés illeti meg a pedagógust  a) ha magasabb vezetői, vezetői megbízást kapott  b) az óvodai nevelésben és az iskolai oktatásban, ha az óvodapedagógusi, tanítói, tanári végzettsége mellett pedagógiai, pedagógia szakos előadói, szociálpedagógiai, nevelőtanári,  c) kollégiumi nevelésben, napközis és tanulószobai foglalkozásban, ha a besorolás alapjául szolgáló felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett a b) pontban felsorolt vagy másik tanári, 2011. február

33 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő33 Garantált illetményt növelő elemek:  d) a szakképzésben, ha a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett tanári, felsőoktatási szakirányú továbbképzésben szerzett,  e) a fogyatékos gyermek óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és oktatásában, kollégiumi nevelésében, ha a gyógypedagógiai tanári (terapeuta), konduktori végzettsége mellett óvodapedagógusi, tanítói, tanári, 2011. február

34 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő34 Garantált illetményt növelő elemek:  f) az iskolai, kollégiumi könyvtári feladatok ellátásakor, ha könyvtárosi végzettsége mellett tanári, tanítói,  g) a nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén folyó óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés esetén, ha az óvodapedagógusi, tanítói, tanári szakképzettség mellett az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés nyelvének tanítására jogosító óvodapedagógusi, tanítói (nemzetiségi szakkollégiumi), tanári, nyelvtanári,  h) az iskolapszichológusi feladatok ellátásához a pszichológus szakképzettség mellett tanítói, tanári,  i) a gyógytestnevelési feladatok ellátásához a testnevelőtanári szakképzettség mellett gyógytestnevelő szakképzettséggel rendelkezik. 2011. február

35 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő35 Alkalmazásról: közfeladatot ellátó személy.  79/1993. törvény, 16.§ (3) A pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az óvodai nevelőmunka, illetve az iskolai és kollégiumi nevelő és oktató munka, valamint a pedagógiai szakszolgálat ellátása során a gyermekekkel, tanulókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. 2011. február

36 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő36 Munkaidő: 79/1993. törvény, 16.§(4) A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órából, valamint a nevelő-, illetve nevelő és oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus kötelező óráját a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, illetőleg a tanórai foglalkozás keretében való nevelésre, oktatásra köteles fordítani. 2011. február

37 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő37 A tanítási/nevelési órák nyilvántartása Kéthavi időElszámolás Kéthavi tanítási időkeret: TI=heti tanítási kötelezettség/5*tanítási napok 2011. február

38 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő38 Tanítás elrendelése: (138/1992. Kr. 11/A.§) elrendelt órák száma a napi két és a heti hat órát nem haladja meg (2) A pedagógus-munkakörben az ellátandó heti kötelező óraszám felett tanítási óra, foglalkozás megtartása a teljes munkaidőn belül akkor rendelhető el, ha az elrendelt órák száma a napi két és a heti hat órát nem haladja meg, ezen felül továbbá akkor, ha  a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére,  b) a munkakör nincs betöltve és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve továbbá, hogy a regionális munkaügyi központ regionális kirendeltségének munkaközvetítése sikertelen maradt, valamint nem hozták létre - a Kt. 87. §-ának (4) bekezdésében szabályozott - pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét, vagy annak megkeresése sem vezetett eredményre, betegség, baleset egyéb ok  c) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált, 2011. február

39 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő39 Óradíj (138/1992. Kr. 16.§)  (1) Óradíj jár annak a pedagógusnak, aki olyan munkakörben dolgozik, amelyre jogszabály kötelező óraszámot állapít meg, ha a munkakörre előírt kötelező óraszámánál, a rendes munkaidőn belül, a munkáltató elrendelése alapján többet tanít. Az óradíj megilleti a magasabb vezető és a vezető beosztású közalkalmazottat is. Azt, hogy a pedagógus a munkakörre előírt kötelező óraszámánál többet tanított, a Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pont alapján meghatározott, a tanítási időkeret teljesítésébe beszámítható órák együttes száma alapján kell meghatározni. Óradíj abban az esetben állapítható meg, ha a tanítási időkeret teljesítésébe beszámítható órák együttes száma meghaladja a tanítási időkeret óraszámát. 2011. február

40 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő40 Óradíj (138/1992. Kr. 16.§)  (2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel az óradíj egy órára eső összege (a továbbiakban: óradíj) a pedagógus illetményének a következőkben meghatározott osztószámmal megállapított hányada. Az osztószámot az érintett beosztott pedagógus által ellátott - az óvodai, iskolai, kollégiumi, pedagógiai szakszolgálati intézményi - munkakörre előírt kötelező óraszám 4,33-mal történő szorzata adja. E rendelkezést alkalmazni kell abban az esetben is, ha az óradíjat vezetői megbízással rendelkező részére, illetve gyakorló nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatott pedagógus részére állapítják meg. Az óradíj számításánál a pedagógusnak járó illetményét, továbbá a 15. § (2) bekezdésének d) és f)-g) pontjában, valamint a (6) bekezdésének a)-c) és e) pontjában meghatározott pótlékokat kell figyelembe venni. 2011. február

41 Óradíj alapja  Besorolás szerinti alapilletmény  Gyógypedagógiai pótlék  Nemzetiségi pótlék  Területi pótlék  Felzárkóztatási pótlék  Kollégiumi pótlék  Különlegesen nehéz kör. pótlék 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő41

42 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő42 Óradíj (138/1992. Kr. 16.§) egy órára jutó része, megnövelve az ötven százalékos bérpótlékkal  (3) A (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha az elrendelés alapján ellátott pedagógus- munkakörre megállapított heti kötelező óraszám eléri vagy meghaladja a 27 órát. A pedagógus óradíja ebben az esetben az illetmény és a (2) bekezdés negyedik mondata alapján figyelembe vehető pótlékok együttes összegének (a továbbiakban: számítási alap) egy órára jutó része, megnövelve az ötven százalékos bérpótlékkal. A számítási alapnak az egy órára jutó részét oly módon kell meghatározni, hogy a számítási alapot elosztják 174-gyel. 2011. február

43 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő43 Óradíj (138/1992. Kr. 16.§) a sajátjával együtt tanítja, az óradíját harminc százalékkal meg kell növelni.  4) Ha az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti elrendelés alapján a pedagógus más pedagógus osztályát, tanulócsoportját, foglalkozási csoportját a sajátjával együtt tanítja, az óradíját harminc százalékkal meg kell növelni. 2011. február

44 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő44 Óradíj (138/1992. Kr. 16.§) pihenőnapján tanít  (5) Ha a pedagógus elrendelés alapján a heti pihenőnapján tanít és  a) kap másik pihenőnapot, az óradíját ötven százalékkal,  b) nem kap másik pihenőnapot, az óradíját száz százalékkal meg kell növelni. 2011. február

45 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő45 Óradíj (138/1992. Kr. 16.§) sajátjával együtt tanítja ötven százaléka.  6) Ha a pedagógus más pedagógus osztályát, tanulócsoportját, foglalkozási csoportját - a munkakörére előírt kötelező óraszámának keretében - a sajátjával együtt tanítja, helyettesítési díj illeti meg, melynek egy órára eső összege az óradíj ötven százaléka. Az óradíj ötven százalékának megfelelő helyettesítési díj jár a rendes munkaidőben végzett munka legfeljebb napi kettő órájára az óvodapedagógusnak, ha az átfedési időben egyedül látja el az óvodai csoporttal kapcsolatos feladatokat.  NINCS nem szakszerű és szakszerű helyettesítés! 2011. február

46 46 A pedagógus jogai: 79/1993. törvény 19. §  (1) a) személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék,  b) a nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválassza,  c) a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket.

47 47 A pedagógus jogai: 79/1993. törvény 19. §  d.) saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, illetve nevelő és oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót,  e) irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját,  f) minősítse a tanulók teljesítményét,

48 48 A pedagógus jogai: 79/1993. törvény 19. §  g) hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez,  h) a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat,  i) szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában,

49 49 A pedagógus jogai: 79/1993. törvény 19. § (1)  j) szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában,  k) az oktatási jogok biztosához forduljon.

50 50 A pedagógus jogai és kötelességei: 79/1993. törvény 19. § (2) A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. A pedagógus - a minőség, típus és ár megjelölése nélkül - olyan ruházati vagy más felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. Az e körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata.

51 51 A pedagógus jogai és kötelességei: 79/1993. törvény 19. §  (3) Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul.  (4) Az iskolaszék - annak hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat - ruházati és más felszerelések megvételével kapcsolatosan a szülőkre háruló kiadások tekintetében korlátozásokat állapíthat meg. A korlátozás nem járhat azzal a következménnyel, hogy kizárja a (2) bekezdésben meghatározott ruházati és más felszerelések megvételét.

52 52 A pedagógus jogai és kötelességei: 79/1993. törvény 19. § (5) Azt, akit munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak, továbbá, akit pedagógus-munkakörből helyeztek nyugállományba, megilleti az a jog, hogy az állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, múzeumokat és más kiállító termeket jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételével látogassa. E jogosultságot a munkáltató, illetve nyugdíjas esetén az utolsó munkáltató által kiállított okirattal kell igazolni. Az okirat felmutatásával igazolhatja a pedagógus azt is, hogy jogosult igénybe venni a pedagógusok részére jogszabály vagy helyi önkormányzat által biztosított más kedvezményeket. Az igazolvány közokirat. Az igazolvány- nyomtatvány előállításához és forgalmazásához az oktatásért felelős miniszter engedélye szükséges.

53 53 A pedagógus jogai és kötelességei: 79/1993. törvény 19. § MEGSZŰNT!  (6) Azt, akit munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban pedagógus munkakörben foglalkoztatnak, megilleti az a jog, hogy szakirodalom (könyv, tankönyv, jegyzet, folyóirat, elektronikus ismerethordozók stb.) vásárlásához, illetve a könyvtári beiratkozáshoz - jogszabályban meghatározottak szerint - évenként az éves költségvetési törvényben megállapított összegnek megfelelő hozzájárulást vegyen igénybe.

54 54 A pedagógus kötelességei: 79/1993. törvény 19. § (7) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy  a) nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse,  b) nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz,

55 55 A pedagógus kötelességei: 79/1993. törvény 19. § (7)  c) a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye,  d) közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében,

56 56 A pedagógus kötelességei: 79/1993. törvény 19. § (7)  e) a gyermek, tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttassa a közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására.  f) a szülőket gyermekük nevelésével és oktatásával, fejlődésével kapcsolatosan, továbbá a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt figyelmez- tesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek,

57 57 A pedagógus kötelességei: 79/1993. törvény 19. § (7)  g) a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon,  h) a gyermekek, tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,  i) a gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.

58 58 A pedagógus kötelességei: 79/1993. törvény 19. § (8) A pedagógus hét évenként legalább egy alkalommal továbbképzésben vesz részt. A továbbképzésben részt vevő, tanulmányait sikeresen befejező pedagógust anyagi elismerésben kell részesíteni. Megszüntethető annak a pedagógusnak a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát vagy egyéb jogszabályban meghatározott vizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.

59 59 Pedagógus továbbképzési kötelezettség (277/1997 Korm.r.)  A hétéves alapperiódus 1998. szeptember 1-től 2005. augusztus 31-ig  Második periódus: 2005. szeptember 1-től 2012. augusztus 31-ig  Eltérő periódus: ha a szakvizsga vagy más szakmai vizsga letételétől 7 év.  A továbbképzési kötelezettség a diploma megszerzését követő 7 év elteltével kezdődik és a pedagógus 50. életévéig tart.

60 60 Pedagógus továbbképzési kötelezettség (277/1997 Korm.r.)  Intézményvezető 5 éves továbbképzési programot készít. Jelenlegi időszak: 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. A nevelőtestület fogadja el.

61 61 Pedagógus továbbképzési kötelezettség (277/1997 Korm.r.)  (5) A továbbképzési program négy részből áll. A továbbképzési program részei:  a) a szakvizsgára vonatkozó alprogram,  b) a továbbképzésre vonatkozó alprogram,  c) a finanszírozási alprogram,  d) a helyettesítésre vonatkozó alprogram.

62 62 Pedagógus továbbképzési kötelezettség (277/1997 Korm.r.)  Beiskolázási terv: 1 tanévre szól. Elkészítés határideje március 15. Be kell szerezni a közalkalmazotti tanács véleményét.

63 63 Pedagógus továbbképzési kötelezettség (277/1997 Korm.r.)  4. § (1) A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézmény tevékenységének megszervezéséhez, a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásához, a vizsgarendszer működtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a közoktatási intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához. A továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is.

64 64 Pedagógus továbbképzési kötelezettség (277/1997 Korm.r. 4.§)  (3) A pedagógus akkor is részt vehet e rendeletben foglaltak szerint a továbbképzésben, ha nem tartozik a kötelezettség alá, illetve már teljesítette a hétévenkénti továbbképzés követelményeit.

65 65 Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 5.§)  5. § (1) A hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. E rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc.

66  pedagógus szakvizsga  magasabb felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusban szerezhető további oklevél  felsőfokú végzettségi szintet igazoló oklevél vagy szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél, tanítói szakképzettség megléte esetén további, a képzési és kimeneti követelmények szerinti műveltségi terület követelményeinek teljesítését igazoló oklevél, 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő66 Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 5.§)

67  a szakmai elméleti, szakmai előkészítő tantárgyat oktató, szakmai előkészítő, szakmai alapozó, pályaorientáció, szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatást végző, valamint gyakorlati képzést végző pedagógus esetén a szakirányú végzettség és szakképzettség mellett felsőfokú szakképesítés vagy az első pedagógus oklevél, 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő67 Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 5.§)

68  ) a pedagógus szakmai felkészültségét, képességeit, készségeit fejlesztő, illetve új pedagógus szakképzettség megszerzését megalapozó, részismeret megszerzésére irányuló, legalább harminc kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló okirat, 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő68 Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 5.§)

69  a nevelő és oktató munkát segítő, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítés,  ECDL vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirat 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő69 Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 5.§)

70 A 120 pontos követelmény 25 %-ig  a) közoktatási kutatást támogató ösztöndíjas programban való részvétellel,  b) gyakornoki felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel,  c) nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését célzó tevékenységgel  önképzés,  óralátogatás,  bemutató óra, 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő70

71 nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri,  d) harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri, szaktanácsadói tevékenység keretében  e) a közoktatási intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység keretében az érintett nevelőtestület, illetve pedagógusközösség számára nyújtott szaktanácsadáson történő részvétellel, feltéve, hogy az elemző értékelő tevékenység az érintett pedagógusok részvételével történik. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő71 Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 5.§)

72 72 Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 5.§)  a) - a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél,  - a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség megszerzése után további főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben, kiegészítő alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben második vagy további oklevél,

73 73 Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 5.§)  - a szakmai elméleti, szakmai előkészítő tantárgyat oktató, szakmai előkészítő, szakmai alapozó, pályaorientáció, szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatást végző, valamint gyakorlati képzést végző pedagógus esetén a szakirányú végzettség és szakképzettség mellett az első pedagógus oklevél,  - a nevelő és oktató munkát segítő, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű és a felsőfokú szakképesítés megszerzésével;

74 74 Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 6.§) (3) A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt,  a) akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra,  b) akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte,  c) aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik.

75 75 Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 6.§)  (5) A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki írásban kérte felvételét, és megfelel a továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének. A feltételek megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb idő áll rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez.

76 76 Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 6.§)  (9) Az e §-ban meghatározott eljárási rend mellőzésével, közvetlenül is jelentkezhet a továbbképzésbe az, aki nem tart igényt az e rendelet 16. §-ának (4) bekezdésében és 17. §-ában meghatározott kedvezményekre, juttatásokra.

77 77 Pedagógus továbbképzési költségtérítés (277/1997 Korm.r. 16.§)  Alapja a továbbképzési normatíva.  (4) A költségvetés által biztosított hozzájárulás felhasználható  a) a távollévő helyettesítéséhez szükséges költségek fedezéséhez, beleértve a (3) bekezdésben meghatározott kiadásokat, (állandó helyettesítési rendszerhez való hozzájárulás)  b) a szakvizsgára történő felkészítésben és továbbképzésben, részvétel díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv, könyvtári beiratkozás és használat díja stb.) kifizetésének munkáltatói támogatása legfeljebb 80%:

78 78 Pedagógus továbbképzési költségtérítés (277/1997 Korm.r. 17.§) hozzájárulás nem lehet több a díj nyolcvan százalékánál.  (2) A központi költségvetés által biztosított hozzájárulás terhére - ha a fenntartó a többletköltséget biztosítani tudja - a részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás nem lehet több a díj nyolcvan százalékánál.  (3) Ha a résztvevő helyettesítésére nincs szükség, részvételi díja és költségei kifizetéséhez hozzá kell járulni, legalább a nevelési-oktatási intézményben az adott évben helyettesítésre egy személyre átlagosan fordított összeggel.

79 79 Pedagógus továbbképzési költségtérítés (277/1997 Korm.r. 17.§)  (4) A részt vevő pedagógus kötelező óraszáma csökkenthető, illetve a részvételi díja és költségei kifizetéséhez való hozzájárulás összege megemelhető, ha az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet- költségvetési támogatás nélkül vagy a nevelési-oktatási intézmény saját forrásaiból biztosítani tudja.  A részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás a központi költségvetés által biztosított hozzájárulás terhére a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl is megemelhető, ha a pedagógus a munkáltató által meghatározott munkakörhöz kapcsolódó, vagy más olyan továbbképzésben vesz részt, amely a foglalkoztatási gondok megoldását szolgálja, amennyiben megfelel a (3) bekezdésben meghatározottaknak(nem kell helyettesíteni), továbbá a továbbképzésben való részvétel miatt munkavégzésének rendjét nem kell átszervezni, valamint ha a munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött.  A részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás megemelhető abban az esetben is, ha a szükséges fedezetet az Oktatási Minisztérium vagy a szakképesítésért felelős minisztérium által kiírt pályázaton keresztül biztosítják.

80 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő80 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségeim: E-mail: banfalvi@zalaszam.hubanfalvi@zalaszam.hu banfalvip@zmpi.hu Web: www.btws.hu/banfalviwww.btws.hu/banfalvi Tel.: +3630-678-3508 Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban Következő előadás: március 17. 2011. február

81 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő81 Gyakornoki idő  KJT szerint: 3 év  Ha nem rendelkezik 3 év gyakorlattal. Áthelyezés esetén is.  A gyakornoki idő folyamatosságát nem érinti az áthelyezés.  A megszakadt gyakornoki idő figyelembe vehető, ha ugyanolyan munkakörben létesít közalkalmazotti jogviszonyt. 2011. február

82 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő82 Gyakornoki idő Nem számítható be a gyakornoki időbe a  a) a harminc napot meghaladó keresőképtelenséggel járó betegség,  b) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint  c) a szabadságvesztés, a szigorított javító- nevelő munka, a javító-nevelő munka, valamint a közérdekű munka tartama. 2011. február

83 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő83 Gyakornoki idő szerepe A gyakornok ismerje meg:  a) az intézmény nevelési programját, pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, minőségirányítási programját, kollektív szerződését,  b) az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, azok gyakorlati megvalósulását,  c) a gyermekek, a tanulók, a szülők, a pedagógusok - Kt.-ban meghatározott - jogait és kötelezettségeit,  d) a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket,  e) a tanügyigazgatási dokumentumok alkalmazását. 2011. február

84 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő84 A gyakornok  a) megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, az oktatásszervezés gyakorlati feladatait,  b) megismerje az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit,  c) alkalmassá váljon a különleges gondozást igénylő gyermekek, tanulók egyéni fejlesztésére (hátrányos helyzetű, BTM, tehetséges tanulókkal való foglalkozás),  d) elmélyítse az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használatához szükséges ismereteket (a továbbiakban a (2)-(3) bekezdésben felsoroltak: szakterületek). 2011. február

85 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő85 A gyakornok  A gyakornok részére a gyakornoki idő alatt a heti kötelező óraszám felett tanítás, foglalkozás megtartása csak helyettesítés miatt rendelhető el.  A munkaidő kötelező órákkal le nem kötött részében a gyakornok munkaköri feladatként csak a következők teljesítésére köteles:  részt vesz a nevelőtestület munkájában, és  ellátja a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat.  A gyakornok részére osztályfőnöki megbízás csak írásban adott hozzájárulásával adható. 2011. február

86 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő86 Gyakornok szakmai segítője  A szakmai segítő a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint - szövegesen - értékeli a gyakornok teljesítményét. A gyakornok minősítéséről az intézmény vezetője dönt. Az intézmény vezetője döntése előtt beszerzi a szakmai segítők együttesen kialakított véleményét. (A gyakornoki szabályzat elkészítése az intézményvezető feladata.) 2011. február

87 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő87 Gyakornok szakmai segítője felkészíti:  a) az iskola helyi tantervében, az óvoda nevelési programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésére és szakszerű alkalmazására,  b) a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi segédleteknek, taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) célszerű megválasztására,  c) a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására,  d) a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátására. 2011. február

88 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő88 Gyakornok szakmai segítője felkészíti:  A szakmai segítő szükség szerint, negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, továbbá - ha igényli - konzultációs lehetőséget biztosít számára.  A szakmai segítőt a (7)-(8) bekezdésben rögzített feladatok ellátásáért kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként a megtartott órákra számított óradíjának megfelelő díjazás illeti meg. 2011. február

89 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő89 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségeim: E-mail: banfalvi@zalaszam.hubanfalvi@zalaszam.hu banfalvip@zmpi.hu Web: www.btws.hu/banfalviwww.btws.hu/banfalvi Tel.: +3630-678-3508 Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban Következő előadás: február 24. 2011. február


Letölteni ppt "Bánfalvi Péter közoktatási szakértő1 Jogi ismeretek pedagógusoknak 2. előadás Összeállította: Bánfalvi Péter 2011. február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések