Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„kívül harcok, belül félelmek.” 2Kor. 7.5 „Egymás terhét hordozzátok: így töltsétek be a Krisztus törvényét….Mert mindenki a maga terhét hordozza” Galáta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„kívül harcok, belül félelmek.” 2Kor. 7.5 „Egymás terhét hordozzátok: így töltsétek be a Krisztus törvényét….Mert mindenki a maga terhét hordozza” Galáta."— Előadás másolata:

1 „kívül harcok, belül félelmek.” 2Kor. 7.5 „Egymás terhét hordozzátok: így töltsétek be a Krisztus törvényét….Mert mindenki a maga terhét hordozza” Galáta 6.2,5

2 Kívülről „ Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. 1 Thessz. 5.14 Mi a lelkigondozás?

3 3 Kívülről 5 görög szó 1. Parakaleo: kérni, buzdítani – motiváció 2. Noutheteo: inteni, figyelmeztetni, megfedni – helyes ismeret 3. Parmutheomai: bátorítani – helyes önértékelés 4. Antechomai: segíteni, gondozni, szilárdan állni – emberi méltóság 5. Makrothumeo: türelmesnek lenni – viszonyulás: belső fegyelem, áldozat

4 4 Mi lelkigondozás és mi nem az?  Mit jelent a lelki? az un. testi szükség könnyen felismerhető (2Sám. 23.15 Dávid eltikkadt, és ezt mondta: Ki hoz nekem ivóvizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van?) az un. testi szükség könnyen felismerhető (2Sám. 23.15 Dávid eltikkadt, és ezt mondta: Ki hoz nekem ivóvizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van?) a lelki sokszor rejtve marad ( Péld. 14.13: Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat.) a lelki sokszor rejtve marad ( Péld. 14.13: Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat.) A Biblia beszél lélekről (psyché) és Szent Lélekről (pneuma) 1Kor 2.12  Mi nem lelkigondozás? az irgalmas samaritánus vajon gondozta-e a bajbajutott lelkét, amikor kimosta sebeit? (Lk. 10.33 odaért hozzá és meglátta, megszánta;) az irgalmas samaritánus vajon gondozta-e a bajbajutott lelkét, amikor kimosta sebeit? (Lk. 10.33 odaért hozzá és meglátta, megszánta;) elválasztható-e a test a lélektől? (3Móz. 17.11 Mert a test lelke a vérben van,.. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést.) a lélek immateriális, de nem választható el a testtől

5 5 Nem lelkigondozás  Mikor a személyt tárgynak tekintik vagy csupán biológiai lényként kezelik  Mikor különféle módokon (pl. sokk terápia) igyekeznek a testet a lélektől elválasztani  Tehát, ha gondozás közben nem az egész személyt s nem annak istenképviseleti felelősségét veszik figyelembe (egynek tekintik a teremtmények közül)

6 6 Mi a lelkigondozás?  E modern fogalom kialakításakor a hangsúly talán azért a lélek gondozására került, mert a lelket jelölő héber szó egyben a teljes embert is jelenti  Nephes: a hiányt szenvedő ember (torok, nyak, kívánság, lélek, élet, személy) 755- ször szerepel a Bibliában* 755- ször szerepel a Bibliában* * Hans Walter Wolff: Az Ószövetség antropológiája. Harmat-PRTA, Bp.2001

7 7 JOHARI ablak Önmaga ÖnmagaMásokIsmeri Nem ismeri IsmerikNyíltVak Nem ismerik RejtettIsmeretlen Visszacsatolás Feltárás

8 8  Visszacsatolás - Intés: 2Kron16:7-10a; Péld 15:31,32; Ez 28:1-10; Luk 22:34; Jel 3:17, Ézs 5:21;  Feltárás - Bűnvallás: Péld 15:11; 20:27; 27:19; Ezs 29:15; Ján 3:20,21 2Kor4:2; 1Jn 1:9; 2Kor4:2; 1Jn 1:9;

9 9 Mi a lelkigondozás?  A lelkigondozás: kapcsolat, ami egy élet problémáinak megoldásához segítséget kereső és egy olyan másvalaki között jön létre, aki akar és képes is ebben a segítségére lenni. (D.Brinkman és E. Worthington alapján)  Akarsz-e segíteni? (Káin)  Akarsz-e meggyógyulni? (Bethesdai sánta)  A lelkigondozás szükségessége:  a vakfolt („Te vagy az az ember!”)és  az érzelmi probléma („félelmes szív”) léte.

10 10 E.Worthington, 2002

11 11 A probléma  Saul, Dávid, Aháb alapfeltevése  A személyes probléma hagyományos megoldása  A szamarak - keresése  Uriás -  Nábót szöllője  Érzelmi problémává válása:  Apám már aggódni fog (félelem)  Nem hál a feleségével (szégyen)  Képtelen uralkodni (kudarc)

12 12 A probléma hagyományos szemlélete Uralkodás képtelensége Szorongás, bűntudat, harag, dűh, keserűség Depresszió: elfordulás Istentől és embertől

13 13 A probléma új megvilágításba helyezése  A lelkigondozás oka: a probléma Isten szerinti megoldásához a rászorulónak nem áll rendelkezésére a megfelelő információ  Isten megoldása: rendszerint a másik embernek adja a probléma megoldásához szükséges információt; így az segítőtársa lehet a hiányban szenvedőnek (Gal 6,2)  Sámuel – a látó tudja, mi van a szamarakkal, Saul nem tudja mi Isten terve  Náthán – tudja, hogy Dávid mit tett, Dávid nem tudja  Próféta – tudta, hogy mit tett Aháb Benhadaddal Isten akarat ellenére 1Kir 20:41-43 – Aháb nem látja, hogy milyen jelentősége van mindennek

14 14 Az Ige fénye  Paradigmaváltás: az új információ az egész helyzet átértelmezését eredményezheti az addig rejtett összefüggések felszínre jönnek  Saul: Isten királyt akar Izraelnek adni, noha Sámuel harcol ez ellen (Isten ugyan megígérte, hogy szerinte való királyt ad, de ennek sem az ideje sem a módja nincs még itt)  Dávid: Isten megígérte, hogy.. Ezért bűn amit tett, nem hitt Istennek, maga vette magához azt ami nem járt neki  Aháb: Isten szuverénitásának a megkérdőjelezése miatt teljesen szembe került vele.

15 15 Mi a lelkigondozás?  A lelkigondozás: kapcsolat, ami létrejön egy érzelmi problémáinak megoldásához segítséget kereső és egy olyan másvalaki között, aki akar és képes is ebben a segítségére lenni. (D.Brinkman és E. Wortington alapján)  B, M, K,Zs

16 16 Mi a lelkigondozás?  Zsigeri (nyúltagyi) reakció: öntudatlanul és azonnal felismerjük, ha a másik olyan valaki, aki minket gondoz, vagy olyan valaki, akit nekünk kell gondoznunk. (Paul McLean neurológus)  Isten az értelmünkön keresztül megerősíti ezt azzal, hogy kijelenti: „Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert, ha elesnek az egyik ember fölemeli a társát.” Préd 4:9-10a.  Őt tükröző életcélt ad: „alkotok hozzáillő segítőtársat!” – az emberi lét alapfunkciója ez, Isten magáról, mint az ember segítőtársáról beszél. (Vagyok mert te vagy)

17 17 Aki akar és képes segíteni  „Őrízője vagyok-e az én testvéremnek?” 1Móz. 4.9  Ki a felebarátom? Lk 10:36  Az őrt-álló felelőssége Ez 33:7-  A képességet Isten adja: 1Jn. 5.20 De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.  Azt, hogy neki az akarata a lelkigondozás többször is kifejti: 1Tessz 15:4

18 18 Mi a lelkigondozás?  Kinek a feladata?  Lelkész? (lelki ajándékok)  Képzett lelkigondozó?  Pszichológus, pszichiáter?  Keresztény ember? (orvosi lelkigondozás - üdvösség)  A gyülekezet?

19 19 A KERT  Isten egy kertet adott az embernek : hogy az ember művelje (gondozza) azt  „Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. 1Móz 2:8,  „És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. „ 1Móz 2:15

20 20 Művelés – gondozás  Mire tanít a kert? Az ember alapvető felelősségére  Uralkodjon a teremtett világ felett  Legyen segítőtárs  Művelje és őrizze a kertet  Megfelelő ellátás: mire van szüksége?

21 21 Lelkigondozás: a lélek művelése A lelki bajban segítőtársnak lenni a teremtett világ és Isten ismerete alapján

22 22 Belülről „Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” 1Kor 10:13

23 23 Emberi erőt meghaladó kísértés  A kísértés mértékének megítélése nem az ember joga, amíg erről a jogáról nem tud lemondani addig nem tud nem vétkezni  Isten szuverinitását kérdőjelezi meg lelki bajaival bajlódásakor  Úgy gondolja, hogy a szenvedés mértékének illetékes megítélője maga a szenvedő.  Ha az ember ragaszkodik ehhez a jogához, akkor valójában képtelen Isten kegyelmét elfogadni: nem akar meggyógyulni, vagy nem tekinti magát betegnek, olyan, aki nem szorul segítségre

24 24 Isten hűsége  Isten személye garancia arra, hogy van szabadulás, van megoldás a lehetetlenre (érzelmi problémára) is.  Ezért dönthet úgy az ember, hogy elhagyja a lelki Háránt, s tényleg kilép az ismeretlenbe, egyedül Istenre bízva önmagát.  Istennek önmagához való hűsége Jézus Krisztusban elegendő alap lehet az embernek ahhoz, hogy merjen dönteni mellette, s hogy megkapja a hiányzó információt (specifikus kijelentést) ahhoz, hogy máshogyan lássa az életét, kapcsolatait (érzelmi problémáit)

25 25 Akarsz-e meggyógyulni?  Jn. 5.5-7 Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében.  Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: „Akarsz-e meggyógyulni?”  A beteg így válaszolt neki: „Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más lép be előttem.”

26 Aki akar gyógyulni  A lelkigondozás: kapcsolat, ami létrejön egy érzelmi problémáinak megoldásához segítséget kereső és egy olyan másvalaki között, aki akar és képes is ebben a segítségére lenni. (D.Brinkman és E. Wortington alapján)

27 27 Valóban akar-e?  A változásnak ára van (áldozat nélkül nem megy)  A másikat nem tudjuk megváltoztatni, de hogy másként viszonyuljunk hozzá az rajtunk múlik.

28 28 Adj, Uram, lelki békét, azt elfogadni, amin változtatni nem tudok; bátorságot, azon változtatni, amin tudok; és bölcsességet, felismerni a köztük levő különbséget! De a Te akaratod legyen, ne az enyém!" /Assisi Szent Ferenc/

29 29 Valóban akar-e?  Isten sem akarta az embert erővel megváltoztatni, de a büntető Isten helyett a kegyelmét mindenkire kiárasztó Istenként mutatta meg magát Jézusban és ezzel kifejezte, hogy ő milyen (mindent a fiában nekünk adott)  A lelkigondozás erre az önfeláldozásra épül: nem csupán az érzelmi probléma megoldása a cél, hanem az ember üdvössége, ami persze sokszor teljes gyógyulást hoz, hiszen a gyógyuló lélek képes csak Istenről igaz bizonyságot tenni

30 30 Az emmausi kérdés  „Miről beszélgettek egymással útközben?” »Ami beszélgetésükben jó (nem hiábavaló, értékes), Jézus megerősíti azt, kérdésével irányt mutat: ezt tegyétek! »Akarsz-e meggyógyulni? Ez a kérdés itt nem hangzik el, de a diskurzus mélyen ott rejtezik »A gyógyuláshoz változni akarás kell: az gyógyul, aki kész megharcolni önmagával az engedelmesség harcát (aki megfékezi a nyelvét az egy várost győz ) »Aki meg akarja nyerni az életét elveszti azt, s aki elveszti értem és az evangéliumért megnyeri azt  Jézus tudta, hogy miről beszélgetnek, mégis kérdezte őket

31 31 Az emmausi kérdés  Mi történt?  Alapfeltevés: –próféta (vagyis ember) volt, –megfeszítették, –meghalt és vége mindennek. –Pedig ők benne reménykedtek, hogy megszabadítja Izraelt. (anticipáció) –További zavar forrása: eltűnt a halott.  Szabadítás: az elnyomás alól kell szabadulni

32 32 Az emmausi kérdés  Személyes probléma: A tanítványok szemét valami akadályozta, hogy Jézust felismerjék (pedig ketten vannak) – helyes ismeretre jussanak  Az érzelmi probléma: szomorúság, reményvesztettség, megdöbbenés  Diagnózis: rest a szívetek, hogy elhiggyétek  Terápiás cél: megváltozzon a gondolkodásmódjuk (Róm 12:1-2), máshogyan lássák Jézust és az életüket

33 33 Emmausi út  Jézus lelkigondozása  Konfrontáció  Döntésrehívás  Paradigmaváltás – a döntés következtében  A döntés a jónak a választása (amit Isten mond annak a választása: az igaz embe rhitból fog élni Hab És Róm 1:17  Isten igazságainak szerepe

34 34 A probléma új megvilágításba helyezése

35 35

36 Összefoglalás  A lélekről »Az egész ember »Test és lélek »Személyiségtulajdonságok »A személyiség halott (Isten halott) »A kettős megismerés elmélete: egyensúly a látható és a láthatatlan világ elemeinek megismerésében »A lélek azért sérülhet, mert spirituális deficit éri: ez a deficit az Istentől való elszakadás: a bűn

37 A lelki bajok funkciója  „Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Jób. 5.18” »Isten úgy okoz sérülést (ez jel), hogy továbbvezető szándékát és emberszeretetét kifejezi »A sátán otthagyja áldozatát, embergyilkos volt kezdetektől fogva. »A lelki sérülést éppen az okozza, hogyha a fájdalmat, a szenvedést nem követi vigasztalás, részvét, ez jelzi, hogy az esemény hátterében nem a szerető lélek munkál, hanem a gonosz

38 A lelki sérülés  A sérülésről »Az egész-ség hiánya valójában spirituális deficit (információ hiány) »Az érzékelés, emlékezés, képzelet hiánya nem más mint a spirituális deficit manifesztációja (a láthatókra hagyatkozás) »Az értelem hiánya nem más, mint a spirituális értelmezési keret elvesztése (bűneset) »Az érzelemi kiegyensúlyozottság elvesztése, nem más mint a spirituális kiegyensúlyozottság hiánya (Nincs kijelentés) »A cselekvés (akarat) bénultsága, nem más mint a spirituális indíték hiánya (engedelmesség Istennek) »Morális deficit, a mérték elvesztése (a lelkiismeret elsötétedése) »A hit sérülései (hit cselekedetek nélkül)


Letölteni ppt "„kívül harcok, belül félelmek.” 2Kor. 7.5 „Egymás terhét hordozzátok: így töltsétek be a Krisztus törvényét….Mert mindenki a maga terhét hordozza” Galáta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések