Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM HELYE, SZEREPE, ILLETVE FELADATAI HÁBORÚS- ÉS NEM HÁBORÚS KATONAI MÜVELETEKBEN (Előadás a doktori képzés részeként 2007. 03. 05-n,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM HELYE, SZEREPE, ILLETVE FELADATAI HÁBORÚS- ÉS NEM HÁBORÚS KATONAI MÜVELETEKBEN (Előadás a doktori képzés részeként 2007. 03. 05-n,"— Előadás másolata:

1 A SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM HELYE, SZEREPE, ILLETVE FELADATAI HÁBORÚS- ÉS NEM HÁBORÚS KATONAI MÜVELETEKBEN (Előadás a doktori képzés részeként 2007. 03. 05-n, „A hadtudomány általános elmélete” tantárgy órarendje alapján) Előadó: Prof. Dr. Szendy István ezredes, CSc. egyetemi tanár oktatási dékánhelyettes Elérhetőség: szendy.istvan@zmne.huszendy.istvan@zmne.hu

2 ELŐADÁSOM RENDEZŐELVEI  A témakört tudományelméleti és -gyakorlati síkon, századunkban globálisan és regionálisan jelentkező biztonsági veszélyforrások tükrében, illetve hazánk geosratégiai és geopolitikai, valamint szövetségi helyzetére, továbbá saját igazolt kutatási eredményeimre figyelemmel vizsgáltam, illetve dolgoztam fel!  Katonaként tudomásul veszem és végrehajtom a legutóbbi védelmi felülvizsgálat eredményeként, a honvédelmi tárca javaslata alapján hozott – a Magyar Honvédség egészére kiterjedő, annak jövőjét meghatározó – kormányzati döntést és törekvést.

3 AZ ELŐADÁS TÉMAKÖREI  Bevezetés, avagy történések és ami mögöttük van.  Katonai műveleti kategóriák.  A szárazföldi haderőnem.  A szárazföldi haderőnem helye és szerepe a katonai műveletek alapvető fajtáiban.  A magyar fegyveres erő szárazföldi haderőneme a XXI. század első évtizedében.  Befejezés.

4 BEVEZETÉS

5 TÖRTÉNÉSEK ÉS AMI MÖGÖTTÜK VAN  Történelmi jelentőségű változások a XX. század utolsó évtizedeiben.  1980-as évek vége: a kétpólusú világrendszer felbomlása (a SZU. megszűnése), a hidegháború korszakának vége! → 1990-es évek: lokálisan, regionálisan és globálisan felgyorsulnak és radikalizálódnak a társadalmi változások; → új kihívások, új(?) veszélyforrások, a biztonság értelmezésének átstrukturálódása; → az 1991. évi Öböl-háború; → az USA szuperhatalom; → az átalakuló és megújuló NATO.

6 TÖRTÉNÉSEK ÉS AMI MÖGÖTTÜK VAN  A reményteli XXI. század.  2001. szeptember 11.!; → 2002. ősze: az iraki krízis; → euro-atlantizmus, vagy transz-atlantizmus (érdekek helyett értékek védelme!); → 2002. november 20-21. Prága (NATO csúcs;)!; → 2003. tavaszától furcsa háború Irakban, különleges katonai műveletek Afganisztánban; → Napjaink, és a prognosztizálható jövő: → 2006. november 28-29. Riga (NATO csúcs;)! → a koalíciós erők műveletei Irakban, a nemzetközi biztonsági erők (ISAF) műveletei Afganisztánban, nemzetközi békefenntartó erők műveletei Koszovóban; → tartományi újjáépítő csapatok (PRT) telepítése és működtetése; → az értékek (emberi, társadalmi, kulturális,) védelme!

7 A TÉNYEK MAKACS ÉRVEK  A XX. század utolsó évtizedeiben jelentős mértékben megváltoztak a létünkre és biztonságunkra ható veszélyforrások és ezek a változások napjainkban is tapasztalhatók.  E veszélyforrások tükrében sajnos ma még nem zárható ki a lokális és regionális háborúk, valamint a katonai erővel megoldani kívánt konfliktusok veszélye.  Figyelemmel a Föld különböző térségeiben létező, konkrét országokhoz köthető katonai műveleti képességekre és ezeknek a biztonság komplex rendszerében elfoglalt helyzetére, el kell ismernünk, hogy lokális és regionális méretű katonai műveletekkel – mint a politikai megoldás végső eszközével – a jövőben is számolnunk kell.

8 KATONAI MŰVELETI KATEGÓRIÁK

9 KATONAI MŰVELETEK  A katonai erő, politika által meghatározott küldetés alapján történő, cél, hely és idő szerint összehangolt képesség alapú alkalmazása.

10 A KATONAI MŰVELETI HATÉKONYSÁG  A katonai műveletek milyenségét, illetve minőségét az azokat végrehajtó (megvalósító) katonai erő, szervezeti-, humán-, technikai- és technológiai jellemzőin alapuló katonai képességei határozzák meg.

11 TUDOMÁNYELMÉLETILEG ÉRTELMEZETT KATONAI KÉPESSÉGEK  Bevethetőség.  Mobilitás.  Hatékony harci és harci támogató képesség.  A csapatok és az infrastruktúra túlélőképessége.  Korszerű (automatizált) vezetési, irányítási és információs rendszer.  Fenntarthatóság és korszerű logisztika.

12 A KATONAI MŰVELETEK RENDSZERE (ELMÉLET ÉS GYAKORLAT)

13 A KATONAI MŰVELETEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK (VÉGREHAJTÁSÁNAK) MÓDJAI

14 A SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM

15  Az állam fegyveres erőinek, a haderőnek azon része, amely jellemzői és képességei alapján, alapvetően és meghatározóan a szárazföldön – tehát földrajzilag egységes térségben – önállóan (szárazföldi haderőnemi katonai művelet), vagy más haderőnemekkel együttműködésben (összhaderőnemi katonai művelet) katonai műveletet folytat.

16 A SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM JELLEMZŐI  Küldetéséből adódó feladatait (hadászati, hadműveleti szintű) a háborús és a válságreagáló (nem háborús) katonai műveletek során egyaránt, a hadszíntér és/vagy összhaderőnemi hadműveleti terület jellemzően szárazföldi részén hajtja végre, döntően és meghatározóan összhaderőnemi katonai művelet keretében.  Fegyvernemei, szakcsapatai katonai műveleti jellegük alapján (harci, harci támogató, harci kiszolgáló támogató) egyedi, egységes szervezeti rendszert (hadtest, hadosztály, dandár, ezred, stb.) alkotnak, kiképzésük sajátos, valamint kizárólagosan rájuk jellemző, alapvetően mással nem pótolható technikai és technológiai képességekkel rendelkeznek, melyek megléte, illetve eredményes, hatékony gyakorlati alkalmazhatósága a haderőnemi és az összhaderőnemi katonai művelet sikerének záloga.  Vezetése küldetésorientált és automatizált, amely:  Önállóan (SZFP), vagy komponens parancsnokság (ÖHP) részeként funkcionál.  A vezetési szintek a műveleti szinteket lefedik és egyben biztosítják a műveleti jellegből adódó funkcionális működést.  A vezetés rendszere - technológiai működése, működtetése – béke és háborús időszakban – optimális esetben – azonos, vagy alig eltérő.

17 A SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM KÉPESSÉGEI  A szárazföldi haderőnem képességei – figyelemmel a katonai műveleti lehetőségekre – elvileg azonosak, a haderőnemet alkotó szárazföldi csapatok harcképességével!  Harcképességi mutatók:  A csapatok feltöltöttsége.  A csapatok kiképzettsége.  Az anyagi-technikai ellátottság színvonala.  A személyi állomány morális állapota.  A vezetés színvonala.

18 A SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM KÜLDETÉSE ÉS RENDELTETÉSE  Küldetése: a fegyveres erő részeként – képességei és lehetőségei alapján – az ország katonai védelme, valamint a nemzetközi szerződésekből eredő katonai feladatok ellátása.  Rendeltetése: az ország területének fegyveres védelme együttműködésben más haderőnemek csapataival, jelentős veszteségek okozásával az ellenség megállítása, eredeti szándékáról való lemondásra kényszerítése és ezzel kedvező feltételek teremtése a konfliktus (háborús konfliktus) politikai rendezésére.

19 A SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI MŰVELETEK ALAPVETŐ FAJTÁIBAN

20 A SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM FELADATAI (ÁLTALÁNOSSÁGBAN)  Visszatartás.  Az ország területének fegyveres védelme.  A szövetséges erők felvonulásának biztosítása.  Válságreagáló (ezen belül békeműveletek) és humanitárius feladatok végrehajtása.  Részvétel katasztrófa helyzet elhárításában és következményei felszámolásában.  Katonai műveletekben résztvevő erők megerősítése.

21 A SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM FELADATAI BÉKÉBEN  A szárazföldi erők kiképzettségének és készenlétének olyan szintű megteremtése és fenntartása, mely hiteles visszatartó erőt jelent a külső fenyegetések bármely fajtájával szemben.  A szövetséges erők különböző kategóriáiba felajánlott nemzeti kötelékek harcképességének és készenléti szintjének fenntartása.  A washingtoni szerződés 5. cikkely szerinti válságreagáló műveletekben, illetve a nemzetközi szerződésekben vállalt békemissziókba kijelölt erők felkészítése.

22 A SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM FELADATAI VÁLSÁGREAGÁLÓ (NEM HÁBORÚS) KATONAI MŰVELETBEN  A washingtoni szerződés 5. cikkely szerinti válságreagáló műveletekben, illetve a nemzetközi szerződésekben vállalt békemissziókba kijelölt erők alkalmazása és műveleti tevékenységük nemzeti támogatása.  Minősített időszakban a hadiszervezetre történő áttérés.  A hadiszervezetre történő áttéréshez szükséges személyi állomány felkészítése, kiképzése.  Minősített időszakban részvétel az ország működőképessége fenntartásában.  Háborús küszöb alatti harci-, harci támogató- és harci kiszolgáló támogató műveletek végrehajtása honi területen és azon kívül.

23 A SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM FELADATAI HÁBORÚS KATONAI MŰVELETBEN  Aktív védelmi hadművelet megvívása az országot támadó ellenség ellen.  A beérkező szövetséges erők befogadó nemzeti támogatásában való részvétel.  Sikeres támadó hadművelet megvívása a helyzet politikai rendezéséhez a szövetségesekkel együttműködésben, vagy a szövetségi kötelék részeként.  A washingtoni szerződés 5. cikkely szerinti feladatokban való részvétel, a szövetség felelőségi területén, de az országhatáron kívül.

24 A MAGYAR FEGYVERES ERŐ SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEME A XXI. SZÁZAD ELSŐ ÉVTIZEDÉBEN

25 A MAGYAR FEGYVERES ERŐ SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEME  Ambíciószintekre meghatározott képességekkel rendelkező fegyveres erő, hasonló jellemzőkkel bíró haderőneme.

26 AZ MH KATONAI SZERVEZETEI TERVEZETT STRUKTÚRÁJÁNAK FŐBB ELEMEI AZ MH KATONAI SZERVEZETEI TERVEZETT STRUKTÚRÁJÁNAK FŐBB ELEMEI HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK LÉGIERŐ SZERVEZETEK 5135 FŐ SZÁRAZFÖLDI SZERVEZETEK 9 846 FŐ ÖHP KÖZVETLEN SZERVEZETEK 632 FŐ LOGISZTIKAI SZERVEZETEK 1394 FŐ MH ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 17 007 FŐ HVKF KÖZVETLEN SZERVEZETEK 4693 FŐ 21 700 fő

27 A MAGYAR HONVÉDSÉG VEZETÉSI RENDSZERE HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HM HVKF ALÁRENDELT KATONAI SZERVEZETEK STRATÉGIAISZINT HADMŰVELETISZINT HARCÁSZATI SZINT SZINT MH ÖHP KATONAI FELSŐ VEZETÉSI SZINT KATONAI KÖZÉP VEZETÉSI SZINT VEZETÉSI SZINT CSAPATVEZETÉSI SZINT SZINT

28 MH 64.LOGISZTIKAI EZRED (KAPOSVÁR) ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 93.VEGYIVÉDELMI ZÁSZLÓALJ, 43.HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED (SZÉKESFEHÉRVÁR) MH 37.MŰSZAKI ZÁSZLÓALJ (SZENTES) MH 34.KÜLÖNLEGES MŰVELETI ZÁSZLÓALJ, MH 25/88. KÖNNYŰ VEGYES ZÁSZLÓALJ (SZOLNOK) MH 5/62 LÖVÉSZ ZÁSZLÓALJ MH 5/3. LÖVÉSZ ZÁSZLÓALJ MH 37/4. MŰSZAKI TÁMOGATÓ ZÁSZLÓALJ (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY) MH 5. LÖVÉSZ DANDÁR (DEBRECEN) ÖNÁLLÓ HADRENDI ELEMEK SZÁMA: 10 TERVEZETT LÉTSZÁM: 9 846 FŐ MH 25. LÖVÉSZ DANDÁR, (TATA) A SZÁRAZFÖLDI ERŐK TERVEZETT DISZLOKÁCIÓJA A SZÁRAZFÖLDI ERŐK TERVEZETT DISZLOKÁCIÓJA BAKONY HARCKIKÉPZŐ KÖZPONT (VÁRPALOTA)

29 A MH KÉPESSÉG-FEJLESZTÉSÉNEK FŐ IRÁNYAI  ZÁSZLÓALJ HARCCSOPORTOK  ERŐK MEGÓVÁSA (FORCE PROTECTION)  UAV (PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐ ESZKÖZ)  SPECIÁLIS MŰSZAKI KÉPESSÉG (KUTYÁS SZ.)  ŐRZÉS-VÉDELMI TEVÉKENYSÉG ( JÁRŐRÖK, BIZTOSÍTÓK )  KÜLÖNLEGES MŰVELETI KÉPESSÉG (SOF)  SPECIÁLIS TÁMOGATÓ KÉPESSÉG (NIS)  VÍZTISZTÍTÓ ALEGYSÉGEK  BIOLÓGIAI LABORATÓRIUM  VEGYES HÍDÉPÍTŐ KÉPESSÉG  ABV KÉPESSÉG  ROLE-2 KÉPESSÉG SZÁRAZFÖLDI ERŐK  JAS-39 GRIPPEN REPÜLŐGÉPEK  MISTRAL LÉGVÉDELMI RAKÉTA ÜTEGEK  3D-S RADAROK LÉGIERŐ

30 A MAGYAR FEGYVERES ERŐ SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEMÉNEK JELLEMZŐI  A nem teljes képességalapú haderő (fegyveres erő) szárazföldi haderőneme:  Összhaderőnemi-, illetve haderőnemi szintű katonai műveletek megvalósításában a haderőnem, helyesebben annak harci-, harci támogató-, valamint harci kiszolgáló támogató képességgel rendelkező fegyvernemei, illetve szakcsapatai, a részükre meghatározott ambíció szintek nyújtotta lehetőségek határáig vesznek részt.  A haderőnem fegyvernemeinek, illetve szakcsapatainak műveleti alkalmazása többnyire, csak a válságreagáló katonai műveletekben, esetenként csak annak is néhány fajtájában valósul, valósulhat meg.  A műveleti képesség jelentősen befolyásolja a műveleti térség, illetve a műveleti terület földrajzi kiterjedését.  Műveleti hatékonysága korlátozott.

31 MISTRAL szakasz NATO VÁLLALÁSAINK 2016 12.31 2015 12.31 2014 12.31 2013 12.31 2012 12.31 2011 12.31 2010 12.31 2009 12.31 2008 12.31 2007 12.31 2006 12.31 2006 előtt CIMIC löv.ZHCS. (5/62) ROLE-2 EÜ. központ Vegyi- védelmi szd. HARCI HARCI TÁMOGATÓ KISZOLGÁLÓ TÜZÉR KÉPESSÉG PÁNCÉLTÖRŐ KÉPESSÉG HÍRADÓ KÉPESSÉG FELDERÍTŐ KÉPESSÉG LOGISZTIKAI KÉPESSÉG LÖVÉSZ DANDÁR TÜ.OSZT. PCT.ÜTEG HÍR. SZD FELD. SZD LOG. Z. JELMAGYARÁZAT: JELMAGYARÁZAT: NEM FELAJÁNLOTT, DE A DANDÁR VÁLLALÁSHOZ SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK A BESZERZÉSEK MEGKEZDÉSE Katonai rendész szd. Bio.labor. Mozgás irányító csoport 1. Víztisztó csoport 2. Víztisztó csoport Hídépítő szd. 2 MISTRAL üteg 2 db MI-17 légi kiürítő 4 db JAS-39 Gripen Különleges műveleti erők 4 db Szállító helikopter Sebész csoport SZÁRAZFÖLDI ERŐK LÉGIERŐ Szállító szd MISTRAL szakasz MISTRAL szakasz löv.ZHCS. (5/1) löv.z. (5/3)

32  ISAF (Afganisztáni misszió: PRT);  BALKANS (Balkáni missziók: KFOR, MH ÖBZ, HUMINT, MEL );  NTM-I (Iraki misszió: Kiképző Csoport);  INTERIM AIR POLICING: ( repülőterek biztosítása NATO feladatokra ); A MAGYAR HONVÉDSÉG MŰVELETI SZEREPVÁLLALÁSA (GLOBAL FORCE GENERATION)  A NATO A TOVÁBBIAKBAN NAGYOBB HANGSÚLYT FEKTET A HOSSZÚ TÁVÚ TERVEZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA ÉS AZOK TELJESÍTÉSÉRE;  KIEMELT CÉL, A NATO REAGÁLÓ ERŐK (NRF) TELJES MŰVELETI KÉSZENLÉTÉNEK FENNTARTÁSA MŰVELETI RÉSZVÉTEL FONTOSABB FELAJÁNLÁSAINK:  LÖVÉSZ SZD  4 DB JAS-39 GRIPEN  MISTRAL ÜTEG  VÍZTISZTÍTÓ SZAKASZ  ABV FELDERÍTŐ SZAKASZ NATO REAGÁLÓ ERŐK

33 BEFEJEZÉS

34 A JELENBŐL A JÖVŐBE  Technológiai és műveleti nyitás a képesség- specializált, digitalizált alapú harci-, harci támogató-, valamint harci kiszolgáló támogató képesség felé.  Robotizált, precíziós fegyverek meghatározó jelentőségű alkalmazása.  A műveleti és szervezeti mobilitás- képességének jelentős mértékű és méretű megnövelése.

35 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

36 MELLÉKLETEK

37 FENYEGETÉSEK, KOCKÁZATOK, KIHÍVÁSOK  Globális fenyegetés  Terrorizmus.  Tömegpusztító fegyverek elterjedése.  Instabil régiók.  Működésképtelen államok.  Illegális migráció.  Gazdasági instabilitás.  Az információs társadalom kihívásai.  Globális természeti, civilizációs és egészségügyi veszélyforrások.  Belső fenyegetés  Szervezett bűnözés.  Fekete gazdaság és korrupció.  Kábítószerek terjedése.  Politikai szélsőségek.  Vallási szélsőségek.

38 A BIZTONSÁG ÁTFOGÓ ÉRTELMEZÉSE PolitikaiKatonaiNemzetbiztonsági Nemzetközi jogiKisebbségiKözegészségügyi Emberi jogiGazdaságiKörnyezeti Információs éstechnológiaiPénzügyi

39 KÖVETKEZMÉNYEK, AVAGY PRÁGA UTÁN…, KATONA SZEMMEL I.  A szövetség újabb bővítésével új fejezet kezdődött a Nyugati és Keleti katonai kultúrák (hadikultúrák) történetében.  Elmaradtak a válaszok azokra a politikai, katonapolitikai és ebből adódóan, általában a biztonságpolitikai stratégiát meghatározó alapkérdésekre, melyek objektív és helyes tartalmi értelmezése a jövőbeni katonai műveletek (elmélet és gyakorlat) szempontjából elengedhetetlenek.

40 KÖVETKEZMÉNYEK, AVAGY PRÁGA UTÁN…, KATONA SZEMMEL II.  Új katonai képességek helyett, bölcsebb lenne azok újraértelmezéséről, újradimenzionálásáról beszélni, különösen a transzatlantizmus tükrében.  A szövetségen belül, a tagállamok szintjén „kétutassá” válik a haderőszervezés és ebből adódóan, a haderő (fegyveres erő) alkalmazásának gyakorlata.  A NATO tagországok hadiipari működésében és együttműködésében új történelmi időszak kezdődött.

41 VÁLSÁGREAGÁLÓ (NEM HÁBORÚS) MŰVELETEK  Olyan műveleti tevékenységek, melyek során a katonai képességeket a háborús műveletektől eltérő céllal alkalmazzák a béke helyreállítása, vagy a helyzet stabilitása érdekében, olyan módon, hogy az alkalmazott katonai erő a fegyveres beavatkozást a minimum szintre csökkentse, illetve ha lehetséges, akkor azt teljes mértékben mellőzze.  Válságreagáló műveletek:  A fegyveres erők részvétele a háborús küszöb alatti konfliktusok kezelésében.  A különböző veszélyhelyzeti szituációkban való részvétel és az azokkal járó katonai feladatok végrehajtása.  Béketámogató, vagy válságreagáló műveletek honi területen és azon kívül.

42 HÁBORÚS KATONAI MŰVELETEK  Céljuk a győzelem kivívása fegyveres küzdelem révén.  Megvívásuk döntően harctevékenységet feltételez, mely harctevékenységek az úgynevezett háborús küszöb alatti műveleti tevékenységek keretében a válságreagáló műveletek egy részénél is bekövetkeznek.  Háborús katonai műveletek:  Támadás,  Védelem,  Késleltetés.


Letölteni ppt "A SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM HELYE, SZEREPE, ILLETVE FELADATAI HÁBORÚS- ÉS NEM HÁBORÚS KATONAI MÜVELETEKBEN (Előadás a doktori képzés részeként 2007. 03. 05-n,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések