Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Költségvetés, tervezés, államháztartás dr. Gárdos Csaba c. egyetemi docens a Költségvetési Felügyelet vezetője NGM – Kincstár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Költségvetés, tervezés, államháztartás dr. Gárdos Csaba c. egyetemi docens a Költségvetési Felügyelet vezetője NGM – Kincstár."— Előadás másolata:

1 Költségvetés, tervezés, államháztartás dr. Gárdos Csaba c. egyetemi docens a Költségvetési Felügyelet vezetője NGM – Kincstár

2 JOGSZABÁLYOK,SZABÁLYOZÓK Költségvetési törvény  Korábbi évek rémálmai  2012-es költségvetés precíz menetrend szerinti tervezése  2013-as költségvetés előrehozása majd…….  Volt példa 2 éves költségvetésre  Gond a többszöri változtatás ( 2013.ktgv. 5 alkalommal )  Egyesek szerint a „leghatalmasabb „ törvény  Alrendszerek  Fejezetrend, címek, kiemelt előirányzatok

3 ÁLLAMHÁZTARTÁSI TÖRVÉNY 1.  1992. Mi is az állami feladat? Felsorolás?Csoportosítás? ↔ Amire pénz van?  Cél: a közfeladatok maradéktalan ellátása érdekében biztosítsa az államháztartás átlátható működési feltételeit  Olyan közfeladat lehet melyhez van pénzügyi fedezet HA pénz nincs feladatot meg kell szüntetni  Közfeladat ellátása elsősorban költségvetési szervekkel történik  Államháztartáson kívüli szerv közfeladattal arányos pénzt kap ha…..  Költségvetési év = naptári év  Költségvetési kiadások – a túlléphető tételek kivételével –a költségvetésben megállapított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők ( slide )  Költségvetés : személyi + járulék + felújítás + dologi + intézményi beruházás + korm.beruházás + ellátottak juttatásai (kiemelt előirányzatok)

4 „Az állam jelenlétét a társadalom és intézményei nyomasztónak érzik – elsősorban a gazdaság területén, amit a GDP-hez viszonyított magas,több mint 60%-os újraelosztási arány is jelez -, ugyanakkor az állam által nyújtott szolgáltatások színvonala jogos kritika tárgyát képezi. A megalapozatlan kötelezettségvállalások miatt létrejött kiadási struktúra következtében tartós egyensúlyhiány fenyeget. „ (Áht. indoklás 1991.)

5

6

7 ÁLLAMHÁZTARTÁSI TÖRVÉNY 2.  TERVEZÉS ÜTEMEZÉSE  Március 31. Kormány fő irányok + egyenleg cél  Államh.miniszter → követelmények + feladatfelülvizsgálat + fejezeti főösszegek ( NGM TERVEZÉSI KÖRIRAT )  Fejezet május 31-ig megtervez főösszegen belül  Július 31-ig egyezteti az államh.miniszterrel + tájékoztat a kötelezettségek és jogszabályok változtatási lehetőségeiről  Kormány szeptember 30-ig benyújtja OGY-nek  Benne a tervévet követő 3 év várható előirányzatait  Egyidejűleg megalapozó „salátatörvény”  ÁSZ + Költségvetési Tanács véleménye  November 30-ig főösszegekről szavazás  Kormány év közben zárolhat, csökkenthet, törölhet kivéve ha OGY jog

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 „ Az államháztartás irányítása tehát az ország egész sorsára kiható jelentőségű. E fontosságánál fogva az a kívánatos,hogy ne ötletszerű legyen, a mindenkori erősebb vagy hangosabb érdekeknek kielégítéséből álljon hanem nagy körültekintéssel, messze kitűzött célokkal és a gazdasági élet szakadatlan folytonosságával számolva történjék.” Dr. Magyary Zoltán

20 Államháztartási törvény néhány alapvető gazdálkodási rendelkezése

21 3. § (1) Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerből áll. (2) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozik a) az állam, b) a központi költségvetési szerv, c) a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület, és d) a köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerv. (3) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a) a helyi önkormányzat, b) a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat (nemzetiségi önkormányzat), c) a jogi személyiségű társulás, a többcélú kistérségi társulás, d) a térségi fejlesztési tanács, és e) költségvetési szerveik

22 6. § (1) A költségvetési kiadások - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető költségvetési kiadásai kivételével - a költségvetésben megállapított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. (2) A kiadási előirányzatok - az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - működési költségvetés, felhalmozási költségvetés, kölcsönök előirányzat-csoportokra tagozódnak. (3) A működési költségvetés a kiadási előirányzatokat személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás, lakásépítés, és egyéb felhalmozási kiadások (a továbbiakban együtt: kiemelt előirányzatok) szerinti bontásban tartalmazza. (4) A bevételi előirányzatokat a Kormány rendeletében foglalt kiemelt előirányzatokra kell bontani. (5) Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az azokat szabályozó törvény által meghatározott jogcímek szerinti bontásban kell meghatározni.

23 7. § (1) A költségvetési szerv jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy. (2) A költségvetési szerv tevékenysége lehet a)alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a (3) bekezdés szerinti, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység, b) vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység. (3) A költségvetési szerv a rendelkezésére álló kapacitásokat szakmai alapfeladata ellátására használhatja. Kivételesen az időlegesen szabad kapacitásait nem kötelezően végzett tevékenységre is hasznosíthatja. Költségvetési szerv fogalma

24 Költségvetési szerv irányítása 9. § (1) A költségvetési szerv irányítása a) a költségvetési szerv átalakítása és megszüntetése, b) a költségvetési szerv vezetője tekintetében a vezetői megbízás adása, visszavonása c) a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének megbízása, megbízásának visszavonása, díjazásának megállapítása, d) a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel kísérése, illetve a közfeladatok megvalósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott intézkedések megtétele, e) a szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, f) A közfeladatok ellátására vonatkozó, és az erőforrásokkal való gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése, számonkérése, ellenőrzése, g) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása, h) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, i) a költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése

25 Költségvetési szerv működése 10. § (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. (2) A költségvetési szerv vezetője - helyettesítés kivételével - más költségvetési szervnél nem lehet vezető. (3) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

26 Specialitások • Előirányzat-módosítás nélküli kiadások (uniós + jogszabályi és alanyi jogon járó ügyek + állammal szembeni peres ügyek + Kormány egyedi beruházás ösztönzése + kezességek, garanciák + devizás kiadás árfolyam okból + adósságszolgálat ) • Fejezet átcsoportosíthat ktgvetési szervek előirányzatai terhére HA megtakarítás van + alapítás, megszüntetés, feladatváltozás • Fejezet átcsoportosíthat fejezeti kezelésű terhére - NGM engedéllyel - HA megtakarítás van vagy közfeladat változása • Költségvetési főfelügyelők • Kormány zárolhat, csökkenthet, törölhet KIVÉVE amely előirányzat OGY joga • Miniszterelnökség + minisztérium + kormányhivatal + központi hivatal + rendvédelmi szervek + honvédség létszáma → KORMÁNY jóváhagyás többi költségvetési szerv irányító szerv • Államháztartás központi alrendszerének jogi személyei és előirányzatai (kincstári kör) → számla a kincstárban kötelezően + megyei önkormányzatok és hivatalaik + Médiák + MNV + Diákhitel + közalapítványok + többségi nonprofitok kötelezően + helyi önkormányzat esetleges megbízása alapján az ő és költségvetési szervei számlái önkéntesen

27 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet Költségvetési Felügyelet ( francia modell )  a felügyelő „benne él az intézményben”, hatékonyabb a távoli miniszteriális irányításnál  a felügyelői jelenlét támogatja a költségvetési szigort, a jelenlét visszatartó erő  takarékossági intézkedési tervek végrehajtásában segítség  az intézményben már fennálló, vagy előre látható problémák nyomatékosabb jelzése a felügyeleti szerv felé  szabályozás, szabályozottság kedvező irányba változott  munka nagyobb hányada véleménykérés, szakmai konzultáció, döntés előtti egyeztetés

28 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet  keret-előrehozás a felügyelő egyetértésével  segítség a költségvetési tervezésben  részvétel az operatív fórumok munkájában  2013-2014 nem biztos hogy a fellélegzés éve …..  sok minden Felügyelőkre kenhető  nem belső ellenőr, nem kincstári biztos  havi jelentési kötelezettség…

29 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet A felügyelt felsőoktatási intézmények tartozásállományának alakulása millió Ft-ban Lejárt, elismert tartozásállomány2011. december2012. január2012. december Pécsi Tudományegyetem6 7943 3614 476 Semmelweis Egyetem9241312 Szegedi Tudományegyetem9721 5051 953 Debreceni Egyetem3761351 853 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem1791270 Szent István Egyetem23231281 Budapesti Corvinus Egyetem176316773 Nyugat-magyarországi Egyetem6916351 271 Kaposvári Egyetem698741497 Széchenyi István Egyetem000 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem16437 Károly Róbert Főiskola304748 Szolnoki Főiskola223258337 Eötvös Loránd Tudományegyetem7107 Miskolci Egyetem99153327 Budapesti Gazdasági Főiskola0018 Dunaújvárosi Főiskola245344835 Nyíregyházi Főiskola333294569 Eötvös József Főiskola2820489 Eszterházy Károly Főiskola11415460 ÖSSZESEN11 4768 67613 913

30 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet A felügyelt felsőoktatási intézmények támogatásának alakulása Költségvetési támogatás2010 tény2011 tény 2012 eredeti ei. 2012 tény2013. Csökkenés 2010-ről 2012-re Csökkenés 2012-ről 2013-ra Csökkenés 2010-ről 2013-ra Debreceni Egyetem21 735,820 793,318 535,319 461,714 597,810,5%21,2%32,8% Szegedi Tudományegyetem19 292,518 302,116 688,117 320,412 434,310,2%25,5%35,5% Pécsi Tudományegyetem17 812,616 855,314 760,716 276,510 799,88,6%26,8%39,4% Budapesti Műszaki és Gazdtud. Egyetem15 629,315 646,213 407,114 574,112 153,76,8%9,3%22,2% Semmelweis Egyetem12 022,911 196,69 081,711 981,77 793,30,3%14,2%35,2% Nyugat-magyarországi Egyetem10 359,49 365,37 311,48 004,55 149,322,7%29,6%50,3% Szent István Egyetem9 519,28 730,86 903,07 519,75 388,521,0%21,9%43,4% Budapesti Corvinus Egyetem8 957,28 900,16 973,27 564,65 320,515,5%23,7%40,6% Széchenyi István Egyetem4 408,94 338,04 116,53 952,43 565,510,4%13,4%19,1% Kaposvári Egyetem3 860,53 613,83 177,73 198,02 302,617,2%27,5%40,4% Liszt Ferenc Zeneműv. Egyetem2 439,82 386,41 921,82 178,91 719,810,7%10,5%29,5% Károly Róbert Főiskola2 046,91 740,41 211,51 263,3805,938,3%33,5%60,6% Szolnoki Főiskola1 860,01 547,3900,51 268,1445,531,8%50,5%76,0% Eötvös Loránd Tudományegyetem20 818,919 807,517 906,519 459,913 443,06,5%24,9%35,4% Miskolci Egyetem7 641,56 956,65 717,55 908,94 181,922,7%26,9%45,3% Budapesti Gazdasági Főiskola5 799,75 500,55 316,45 122,74 020,111,7%24,4%30,7% Nyíregyházi Főiskola5 197,04 653,23 795,34 301,72 628,117,2%30,8%49,4% Eszterházy Károly Főiskola4 373,53 860,03 389,93 498,52 931,420,0%13,5%33,0% Dunaújvárosi Főiskola2 140,71 887,51 063,01 563,0837,727,0%21,2%60,9% Eötvös József Főiskola1 297,11 227,4897,91 092,9593,115,7%33,9%54,3% MINDÖSSZESEN177 213,3167 308,3143 075,0155 511,5111 111,812,2%22,3%37,3%

31 2012.évi tervezési körirat FEJEZETI ÜGYEK :  Tervezési adatszolgáltatás fejezeti szinten történik, Tárcafelelősség erősítése !!!  2012-2015-ig számok + intézmény és feladatátadások + indoklások  Melléklet „hegyek”  Jogszabály változtatások beküldése megalapozáshoz  Keretszámok → támogatást tartalmazzák  2011-es ktgv. módosítása → azaz zárolás bázisba épül  Egyszeri feladatok miatti báziscsökkentés  Intézmény és feladatátvételek nullszaldósan  Rendkívüli korm.intézkedésekből bázisba épülők  Bevételekre nincs keretszám DE !!!  2011.várhatónál kevesebbet csak államháztartási miniszter engedélyével lehet  Új jogszabályi többletbevételt beépíteni  Bevételek megalapozott csökkentése esetén → KIADÁSOKAT is csökkenteni kell  Bírságbevétel ÁHT. → intézményi működésre NEM, központosítás

32 1365/2011.nov. Kormányhatározat - 2012.évi hiánycél  Közfeladat színvonal javítása,költséghatékony működés → feladatfelülvizsgálati program  Költségvetési szervek + többségi GT  Nemzetgazdasági Miniszter + Min.elnökségi államtitkár + Közig.Miniszter  FELADATOK :  Állami feladatellátás indokolt-e  Finanszírozás és államháztartási kondíciók összhangja  Feladatmutatók,teljesítménymutatók,létszám és költségnormák  Intézményfenntartás + céltámogatások + rendszeres és nem rendszeres programok → ELKÜLÖNÍTÉSE  Működési előirányzatok normatívákon alapuljanak  Létszám alapkategória legyen → dologi is ebből jöjjön ki  Dologinál tipizálások → irodaszer mennyi, fűtés – világítás stb.  Saját bevételek → évközi többletigényt ez fedezze  Minisztérium valós gazda legyen → intézményi mozgástér szűk legyen → minisztérium igazi kontrollja legyen meg az intézményi ktgvetések évközi végrehajtásán

33 2013. évi tervezési irányelvek 1)Stabilitási törvény → 2013.évi államháztartási hiány a GDP 2.2 %-a legyen 2)Közszférában takarékosság + Széll Kálmán terv megtakarításai 3)Államháztartási hiány + államadósság csökkentése 4)Tervezési területek :  Központi költségvetési fejezetek (általában + irányító szervi )  EU tagsági kapcsolatok tervezése  Elkülönített alapok  TB Alapok  Kezesség, garancia  Állami vagyon bevételei, kiadásai  Kormányzati szektor egyéb elszámolásai (ESA ’95, EU-s módszertan)

34 Központi fejezetek tervezési szabályai 2013. 1)Adatszolgáltatás a fejezetek szintjén történik  Önálló tábla formátum  Intézmény átadás-átvételi dokumentumok csatolása  Fejezeti indoklások 2)Keretszámok → intézményi támogatás + fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása  1122/2012. (IV.25.) Korm.hat zárolás bázisba  Egyszeri feladatok és egyéb báziscsökkentés  Átadás és átvétel nullszaldósan  Rendkívüli kormányzati tartalékból bázisba épülők  Egyéb tételes determinációk  Bevételt tárca mondja meg a legreálisabb szinten 3)Kötelezettségeket szűkíteni kell, jogszabályok áttekintése, szervezet és feladatellátás változtatás

35 Központi fejezetek tervezési szabályai 2013. 4)Egyebek :  Keretszámok a fejezetek között nullszaldósan korrigálhatók  Korrekció csak aláírt megállapodással  Költségvetési szerv személyi juttatása egyéb előirányzat terhére NEM növelhető (kivéve ha törvényi kötelezettség a feladat ) 5)Létszám irányítószervi tervezése  Létszám csak ha személyi juttatás rendelkezésre áll  EU forrásból, határozott idejű létszám tervezhető  Létszám fejezetek és intézmények közt nullszaldósan  Év közben belépett fejlesztésekkel létszám növelhető 6)Személyi juttatás  Illetményfejlesztés ritkán - Kormány stratégiai döntése  2012. eredeti – átadások - zárolás + belépett új feladatok + eü int. 2012.évi többlete  Nem rendszeres személyi nem növekedhet

36 Központi fejezetek tervezési szabályai 2013. 7)Dologi kiadások : 2012. évi eredeti - zárolások + belső átcsoportosításból más kiemelt terhére + saját bevétel terhére 8)Felhalmozási kiadások tervezése :  Takarékossági, rangsorolási szempontok mérlegelésével ???  Állami tulajdonú ingatlanok felújításait az intézményeknél kell tervezni

37 Néhány kevéssé izgalmas de alapvető információkat adó táblázat

38

39 Adatlap a 2012. évi előirányzatok levezetéséhez Fejezet neve: millió forintban MegnevezésKiadás Kiadásból BevételTámogatásLétszám (fő) Személyi juttatás 1. 2011. évi eredeti előirányzat 2. Szerkezeti változások0,0 0 2011. évi költségvetési törvénymódosítás 3. Bázis előirányzat (1+2)0,0 0 4. Szintrehozás0,0 0 5. 2011. évi alapelőirányzat (3+4)0,0 0 6. Előirányzati többletek0,0 0 7. 2012. évi javasolt előirányzat (5+6)0,0 0

40

41

42

43

44

45 2014. Költségvetés • Kormány 2013. szeptember 25- én tárgyalta másodszor • Bevétel 15 970 875 millió Ft Kiadás 16 895 502 millió Ft Hiány 924 627 millió Ft • Tervezési tájékoztató 2013. július 17-én jelent meg NGM honlapján ( Tervezési Körirat ) • Költségvetési keretszámok szeptember 5-én kerültek kiadásra a fejezeteknek… • Szeptember 11. Kormány első olvasat • Szeptember 13. Költségvetési Tanács megkapja

46 Költségvetési Tanács „ a Tanácsnak a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat tervezetének hitelességére és végrehajthatóságára nézve nincsenek olyan ellenvetései amelyek indokolnák a véleményezésre átadott dokumentummal kapcsolatban az egyet nem értés jelzését „

47 2014. • Kormány elkötelezett a GDP 3 % alatti hiányban, az államadósság csökkentésében • 2.9 %- os GDP arányos hiány a cél • Előre nem várt kockázatok kivédésére Országvédelmi Alap ( 100 Md Ft ) • Foglalkoztatás élénkítése • Népesedéspolitikai program • Devizahitelesek megsegítése • Pedagógus életpálya modell • Kultúra • sport

48 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER NGM/20721/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27.§ (5) és(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember 23-án. Előterjesztés a Kormány részére A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról ( „ SALÁTA törvény „ ) Budapest, 2013.

49 Néhány összefüggés a számok tükrében

50 2011. évi hiány alakulása ( ÁSZ számok ) 2011.eredeti2011.módosítás2011.TényTény- eredeti Közp.ktgvetés-613-1531-1727-1114 Elkülönített Alapok 15426955 Ny. Alap00-0.2 E Alap-89-88-836 Központi Alrendszer -687-1577-1741-1054 Önkormányz. alrendszer -110 144253 Államháztart. összesen -798-1687-1598-800

51

52 2012. Törvényjavaslat számai ( Md Ft ) 2010.tény2011.eredeti2011módosítás2012.terv Közp.ktg.kiadás9315889496459603 Közp.ktgvetés egyenlege -854-613-1531-507 E Alap kiadás1478146013711756 E Alap egyenleg-92-89-88-34 Ny Alap kiadás2918307530742797 Ny Alap egyenl.-4.0000 Önkorm.kiadás3405324332683353 Önkorm.egyenl.-232-110 -150 Elk.Alapok kiad.348410374371 Elk.Alapok egy.601542-35 Államh.kiadás17464170821742317880 Államh.egyenleg-1122-798-1687-726

53 Adatok Mrd Ft-ban Megnevezés Központi költségvetés egyenlege Központi költségvetés elsődleges egyenlege Államháztartás egyenlege Államháztartás elsődleges egyenlege 1999-328,3414,1-392,3337,8 2000-367,8329,7-442,2235,9 2001-402,9212,9-432,8167,0 2002-1 469,6-832,0-1 674,0-1 050,6 2003-732,4-4,1-1 094,5-370,1 2004-904,5-103,0-1 317,0-521,8 2005-547,8246,9-1 067,6-275,8 2006-1 961,6-1 069,2-2 199,0-1 302,1 2007-1 398,1-495,1-1 361,4-445,9 2008-870,0181,5-893,7154,3 2009-743,7275,8-1 014,3-9,8 2010-853,9152,0-1 121,5-113,0 2011-1 727,1-729,5-1 598,1-583,0 2012-615,3441,2-477,7600,8

54 Adatok a GDP %-ában Megnevezés Központi költségvetés egyenlege Központi költségvetés elsődleges egyenlege Államháztartás egyenlege Államháztartás elsődleges egyenlege 1999-2,93,6-3,43,0 2000-2,82,5-3,41,8 2001-2,71,4-2,91,1 2002-8,6-4,9-9,8-6,1 2003-3,90,0-5,8-2,0 2004-4,4-0,5-6,4-2,5 2005-2,51,1-4,8-1,3 2006-8,3-4,5-9,3-5,5 2007-5,6-2,0-5,4-1,8 2008-3,30,7-3,40,6 2009-2,91,1-4,00,0 2010-3,20,6-4,2-0,4 2011-6,2-2,6-5,7-2,1 2012-2,21,6-1,72,1

55 Központi költségvetés8992Md53,5% E Alap1649Md9,8% Ny Alap2642Md15,7% Önkormányzatok3135Md18,7% Elkülönített alapok396Md2,3% 16814Md Államháztartási kiadások arányai

56 Kincstári költségvetés Előzetes • A költségvetési évet megelőző év december 20-áig - a költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során - előzetes kincstári költségvetést kell készíteni a végleges kincstári költségvetés szerinti formátumban, és azt a Kincstár részére meg kell küldeni. VÉGLEGES • A fejezetet irányító szerv a kincstári költségvetést a költségvetési év január 10-éig állapítja meg, és azt megküldi az érintett költségvetési szerveknek, fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerveinek, valamint a Kincstárnak. A kincstári költségvetésnek és az elemi költségvetésnek kiemelt előirányzati szinten meg kell egyeznie.

57

58

59

60

61 Legmagasabb összeg az évben( Md Ft ) Átlag 1997 8,3 5,5 1998 8,5 5,9 1999 6,2 5,1 2000 7,6 5,5 2001 6,7 5,9 2002 7,7 7,0 2003 7,7 6,0 2004 15,711,7 2005 22,012,6 2006 36,523,5 2007 22,621,0 2008 13,912,7 2011.december 35,2 2012. március 47,1 2013. július 93,5 Költségvetési szervek adósságai

62 Open Budget Transparency of Public Finance Transparency of Public Finance

63

64  OECD ajánlás szerint ktgvetési rendszernek 8 dokumentuma kell hogy legyen  alig néhány országnál teljesítettünk jobban ( zöld )  Havi jelentéseknél nálunk csak Lengyelország rosszabb, egy szinten Szerbekkel, Ukránokkal  Számvevőszéki jelentés lóg ki pozitív irányba  Költségvetési törvényjavaslat 58 pontjából 24 a miénk, a legalacsonyabb

65  Tárgyév bemutatásánál 17 – 10 pont, makropálya komoly hiányai  Múltbéli adatok 17 – 6 pont mélyen hallgatunk róluk,Ukránok is jobbak  Teljesítménymérés 8 – 1 pont, sajnos sehol nem tartunk, igaz ez többéves stratégia lenne

66

67 Transzparencia teendők  Illetékes tárca publikálja az összes meglévő adatot  Az előző évek kiadásait be kellene mutatni az összehasonlíthatóság érdekében  Különféle intézkedések költségvetési hatásait is elemezni kell  Elkészíteni a „ Polgárok költségvetését „ ( büdzsé érthető változata )  Teljesítménymutatók bevezetése + programalapú költségvetés  Féléves jelentésben megtörténik-e az aktuális helyzet összevetése a Kormány által várt pályával  Zárszámadásnál bemutatni eredeti bevételek és kiadások + tények közötti eltérés számszaki és tartalmi magyarázatát

68 Transzparencia teendők  a 2014 – es ktgvetésben a versenyszektor – állami szektor foglalkoztatottak száma  a 2014 –es előirányzatok 2013-as várhatóval összehasonlítható bemutatása ( kiadások + bevételek )  Költségvetési bizottság MNB – n és ÁSZ – on kívül meghallgat –e más független szervezetet  …..

69 FRANCIA PÁRHUZAMOK

70 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet A FRANCIA gyakorlat  A francia gyakorlat főbb elemei:  Minisztériumok előirányzataikat NE költsék túl DE következő év se ússzon el (maradvány)  Kötelezettségvállalások év végi kiemelt kontrollja  Minisztériumok „elfogyasztották” pénzüket,nincs elszámolás  BERUHÁZÁSOK→ alacsony költség az elején → magas költség később → az egész folyamat értékelése  „Baráti együttműködés” a tárcákkal → nem könnyű  Az ellenőrzés- felügyelet jelenléte → 80 % hozadék

71 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET (CBCM)  A híd és az odavezető út → ugyanabban a században  Kockázatkezelés + információ + jelenlét + tanácsadás → mindenképpen elkerülni a sima ellenőr szó használatát  CBCM= DCM (könyvelés ) + DCB (költségvetés )  CBCM  Nem jelent tömeges Felügyelői döntéseket  Nem lehet diktatúra  Problémák jelzése a döntéshozók + a politikusok felé  Ha valamit sokszor elmondasz → remélhetőleg BEÉRIK

72 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet  PÉLDÁK (francia és hazai színes)  Oktatás → 4 éves köt.vállalás → NINCS joga rá  Informatikai projektek az egyetemeken → nincs üzemeltetési pénz  Rendőrségi motorgumi közbeszerzés → drágábban mint bolti forgalomban  Postásbicikli, repülőjegyek, kakaóálló PC

73 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet  ÖSSZEGZÉS  CBCM fontos szerep a költségvetés tartásában  Modern,számonkérhető,olcsó kockázatkezelő rendszer  Költségvetési Miniszter + Kincstári Főigazgató erősen érdekelt  Fejezeteknek,intézményeknek → biztonság,felelősség megosztás → mire ment el az előirányzat → indikátorok elérésében segítség → szignalizálás,jelentések → új információs csatorna

74 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet 1922. A korai kezdet  Parlament a kezdeményező → rossz költségvetési kondíciók  Nem voltak még kincstári könyvelők az intézményeknél  Jogi ügyek ellenjegyzése – ellenőrzése is feladat  Totális ellenőrzés → elvesztették a lényegi pontot  Több 10.000 tétel ellenőrzése nem lehet hatékony

75 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet 2005. Költségvetési reform ( LOLF )  Szabályossági és jogi ellenőrzést átveszik a minisztériumok  Ktgv.Főig. egyetértési joga jogszabályokkal  Minisztériumokkal vita → Miniszterelnöki Hivatal dönt  Belép a KOCKÁZATKEZELÉS, KOCKÁZATELEMZÉS → 20%-os ellenőrzéssel a kiadások mintegy 80 %-a fedhető le  Egyszeri kiadások ↔ bázisba épülők (!!!)  Június – szeptember a programköltségvetés áttekintése az intézménnyel közösen  10-12 programvezető / minisztérium → államtitkárnak jelent  Költségvetési felügyelő a programvezetőkkel kommunikál

76 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet 2005. Költségvetési reform  Ötletek a minisztériumok számára a költségvetés csökkentésére, megtakarítások elérésére  12 fő CBCM a minisztériumokban, 22 fő a régiókban  270 fő a Költségvetési Főigazgatóság  Limitek: - 2mEuro, 100e Euro bírósági ügyek, 1 Euro PPP - előzetes és utólagos ellenőrzés aránya a CBCM-től függ - köt.váll. limitet CBCM változtathatja

77 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet 2005.Költségvetési reform  Költségvetési Miniszter speciális jogai - előirányzatok befagyasztása - 0.5 % bérek esetén - 6 % egyéb kiadásoknál - kötelező kiadásokat nem fagyaszt be hisz irracionális - Kormány törli az előirányzatot ( különösen ha cél eltűnt )  Költségvetés tervezése,előirányzatok  Részletes költségvetés februárban rendben van-e, áttekintés  Van-e tartalék váratlan dolgokra,zárolásra stb.  5-15 program rendben van-e, egyeztetés programvezető + CBCM + Ktgv.főigazgatóság emberei

78 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet 2005.Költségvetési reform  Költségvetés végrehajtása  Május,június –szeptember, október → költségvetés áttekintése  3% p.m. engedélyezett, CBCM kontroll  CBCM → Költs.Főigazgatóság napi kommunikáció  Miniszter pénzt költ → köt.váll. majd később ráér, ez nem fogadható el  „fűvágó” csökkentés DE → kisebb pénz kisebb hatékonyság EZÉRT inkább feladatot kellene csökkenteni intézménynek  Bérkeret betartatása, teljes ellenőrzés létszámügyekben

79 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet 2005. reform  Kötelezettségvállalások  közszférás alkalmazás „ VIP „ (belépés,kilépes,élethossz,2fő nyugdíjazás – 1 fő felvétel majd 0 felvétel )  köt.váll. alapján lehessen csak kifizetés  néhány éve csak beruházásokat nézték → most mindent  épületbérlés jó az államnak ? Létesítményprogram !  köt. váll. összhangban van költségvetéssel ?

80 Közös örömök,intelmek  Szaktárcák költésben érdekeltek, még a nem létező előirányzatokat is elköltik  Erőviszonyok határozzák meg hogy a Kormányban a tárcákon mit lehet átnyomni  Reform •először mindig pénzbe kerül •egy dolog a reform papíron DE be is kell vezetni •reformot egyeztetések nélkül nem lehet bevezetni,partnerek bevonása  Nem a döntéssel kell kezdeni,azt megelőzően kommunikálni kell  Időhorizontok, próbarégiók • Kiinduláskor megfelelő idő kell, nem lehet kapkodni ( LOLF, CHORUS )

81 Közös örömök,intelmek  minden Euro kiadást meg kell indokolnia a miniszternek mert egyébként nincs értelme a költségvetésnek  komplex információs rendszer kell DE lehet hogy az informatika a szakmai gondolkodást kissé lelassítja  „Pi = 3.14 „ szabály  JELENLÉT + SZOLID ELRETTENTÉS


Letölteni ppt "Költségvetés, tervezés, államháztartás dr. Gárdos Csaba c. egyetemi docens a Költségvetési Felügyelet vezetője NGM – Kincstár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések