Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A dohánytermékek reklámja (hazai és nemzetközi szabályozás)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A dohánytermékek reklámja (hazai és nemzetközi szabályozás)"— Előadás másolata:

1 A dohánytermékek reklámja (hazai és nemzetközi szabályozás)

2 A jogi szabályozás fő területei
termesztés, gyártás forgalmazás adó-, jövedéki szabályozás reklám, szponzoráció, média munkavédelem, egészségvédelem

3 Legfontosabb jogforrások
Nemzetközi jogforrás: 2003/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv Tanács 2011/64/EU irányelve Alaptörvény: XXI. Cikk (1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. IX. cikk (1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. XVI. Cikk (1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz XX. Cikk (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.

4 Törvények: 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről (Fdvtv.) 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (Mttv.) 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól (Nvt.) AB határozatok: 37/2000. (X. 31.) AB határozat 23/2010. (III. 4.) AB határozat

5 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 19. § (1) Tilos a dohánytermék reklámja. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom kiterjed a dohánytermék közvetett reklámjára is. Dohánytermék közvetett reklámja különösen az a reklám, amely a) a dohányterméket közvetlenül nem jelöli meg, de a dohánytermékkel összefüggésbe hozható bármely más megjelölés vagy árujelző használatával alkalmas a dohánytermék reklámozására, b) a dohányterméket más áru elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével mutatja be, vagy c) más árut dohánytermék elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével mutat be. (3) Nem minősül dohánytermék reklámjának az olyan áru reklámozása, amelynek elnevezése, megjelölése vagy árujelzője valamely dohánytermékével megegyezik, ha az áru elnevezése, megjelölése vagy árujelzője egyértelműen elkülöníthető a dohánytermékétől. (4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt tilalmat a kizárólag a dohánytermék forgalmazóinak szóló szakmai célú reklámra

6 20. § (1) Nem nyújtható szponzorálás dohánytermékre vonatkozóan a) olyan rendezvényhez, illetve tevékenységhez, amely az Európai Gazdasági Térség több államát érinti vagy azokban zajlik, vagy más módon határokon átnyúló hatással rendelkezik, b) sport-, kulturális vagy egészségügyi rendezvényhez vagy tevékenységhez, c) politikai pártok rendezvényéhez vagy tevékenységéhez. (2) A dohányipari vállalkozás a tárgyévben reklámra és szponzorálásra fordított kiadásainak összegét a tárgyévet követő év március 31-éig honlapján és legalább két országos napilapban közzéteszi.

7 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (Mttv.) A médiaszolgáltatások és a műsorszámok támogatása: 27. § (1) Nem támogathat médiaszolgáltatást, illetve műsorszámot b) dohányterméket gyártó vállalkozás Termékmegjelenítés a műsorszámokban: 28.§ A műsorszámok nem tartalmazhatnak az alábbi termékekre vonatkozó termékmegjelenítést: a) dohánytermék, cigaretta vagy más, olyan vállalkozástól származó termék, amelynek elsődleges tevékenysége cigaretta vagy egyéb dohánytermék gyártása vagy értékesítése

8 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól A dohánytermékek forgalomba hozatalának egyes korlátai: dohánytermék-kiskereskedelemre irányuló tevékenység nem végezhető közoktatási intézményben dohánytermék árumintaként nem forgalmazható árusítása automatából nem megengedett Cigarettát forgalomba hozni csak abban az esetben lehet, ha a forgalomba kerülő fogyasztói csomagolási egység felirata - szembetűnően, kontrasztos háttérben, jól olvashatóan, magyar nyelven – egyaránt tartalmazza: a) egyik főoldalán, az oldal legalább 30%-át kitevő felületen: aa) „A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és a környezetében élők egészségét!” figyelmeztetést, vagy ab) „A dohányzás halált okozhat!” figyelmeztetést, b) másik főoldalán, az oldal legalább 40%-át kitevő felületen az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott lehetőségek közül a gyártó által választható kombinált figyelmeztetést, valamint c) egyik keskenyebb oldalán, az oldal legalább 10%-át kitevő felületen a cigaretta főfüst egységnyi mennyiségében lévő kátrány- és nikotin-, valamint szén- monoxid-tartalom számszerű értékét.

9 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv
2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) - fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről Jogalkotói célok, elvek: dohánytermékek széleskörű kiskereskedelmi beszerezhetőségének, illetve a dohánytermékek megjelenésének korlátok közé szorítása egész magyar társadalom közegészségügyi állapotának javítása fogyasztóvédelmi szempontok hatékony érvényre juttatása a kiskereskedelmi tevékenység megfeleljen a hatályos európai közösségi jogszabályoknak Fogalmak: - dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, vagy egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék - dohányterméket kiegészítő termék: olyan áru, amely a dohánytermék fogyasztását közvetlen módon elősegíti, így különösen a cigarettahüvely, cigarettapapír, gyújtóeszköz, pipa, dohánylevél-töltő - dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése 2013. július 15-től dohányterméket kizárólag nemzeti dohányboltban lehet értékesíteni Nemzeti dohányboltot az nyithat, akinek az állam koncessziós szerződéssel átengedte a dohánytermék kiskereskedelmére vonatkozó jogosultságot, és megfelel az egyéb jogszabályi feltételeknek (pl.: a vámhatósági engedélyt kapott a jövedéki termék forgalmazására) betartatása a fogyasztóvédelmi hatóság jogkörébe tartozik

10 Kötelező előírások önálló dohánybolt esetén
Dohánybolt külső felülete: - „Nemzeti Dohánybolt” felirat - olyan kör alakú jelzés, melynek átmérője legalább 40 centiméter, és amelyen fehér alapon fekete nyomtatással megjelenítésre kerül a következő szám: „18”, azzal, hogy a kör alakú jelzés külső kerületén legalább egy 4 cm vastagságú külső, piros gyűrű látszik - a dohánybolt nyitva tartására és üzemeltetőjére vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatok - a koncessziós szerződésben meghatározott, a dohányboltra utaló egységes jelzés - jogszabály alapján dohányboltban forgalmazható termék(ek) forgalmazása esetén az ilyen termék(ek)re utaló felirat vagy ábra

11 Engedélyezési eljárás:
181/2013. (VI. 7.) Korm. Rendelet - a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól Engedélyező hatóság: a dohánybolt vagy elkülönített hely (ha a dohánytermék- kiskereskedelmet a törvény a dohánybolton kívül is lehetővé teszi) fekvése szerinti megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság jár el Kérelmező: a) a koncessziós szerződésben a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására feljogosított egyéni vállalkozó, vagy az a magánszemély, aki a koncessziós szerződést aláírta és az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel felől intézkedetett b) az a betéti társaság, illetve közkereseti társaság, amelyik a dohánytermék- kiskereskedelmi tevékenységet koncessziós szerződés alapján végezni jogosult Engedélyezési eljárás: - kérelemre indul - vámhatósághoz kell benyújtani - csatolandó dokumentumok

12 A fogyasztók tájékoztatását szolgáló és a panaszkezelésre vonatkozó előírások
Kereskedő tájékoztatási kötelezettsége: a fogyasztó kérdésére köteles a dohányzás ártalmairól az alapvető tényekre vonatkozó felvilágosítást adni jól látható és olvasható feliratot kell elhelyezni: - a vállalkozás székhelyéről - a panaszügyintézés helyéről - a panaszügyintézés módjáról - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja, akkor a vállalkozás elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról ki kell helyezni az alábbi két egészségvédelmi figyelmeztetés valamelyikét: „A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és a környezetében élők egészségét!” „A dohányzás halált okozhat!”

13 A fiatalkorúak védelmét szolgáló tilalmak
amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a dohánytermék értékesítési helyére fiatalkorú személy lépett be, illetve a dohányterméket fiatalkorú kívánja megvásárolni, a dohánytermék-kiskereskedő köteles a fogyasztót életkora hitelt érdemlő igazolására felhívni amennyiben a fogyasztó az életkorát nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el ha a felszólított fogyasztó a felhívás ellenére nem hagyja el a dohánytermék értékesítésének helyét, a dohánytermék- kiskereskedő a rendőrhatóság intézkedését kérheti

14 A Nemzeti Dohányboltokkal kapcsolatos gazdasági reklámtevékenység
bármilyen, a nemzeti dohányboltban közzétett dohányterméket népszerűsítő reklám jogsértőnek minősül, függetlenül annak tartalmától vagy méretétől önmagában a nemzeti dohánybolt reklámozása nem tilos ugyanakkor a reklámok dohánytermék nevét, képét (fotóját, látványát) sem csomagolva, sem anélkül nem tartalmazhatják, illetve nem utalhatnak dohányzásra Dohánybolt reklámjának közzététele: szabadtéri reklámhordozón (közzétevő cégneve/neve + székhelye/lakhelye) weblap (vállalkozás dohánytermékek értékesítésével is foglakozik) szórólap vagy plakát hirdetés

15 A dohányboltban forgalmazható termékek árainak feltüntetése és felszámítása
Árak feltüntetésének módja írásban (a terméken, a termékhez rögzítve, vagy közvetlenül a termék melletti kiíráson, vagy könnyen hozzáférhető árjegyzéken) forintban (a „forint” vagy „Ft” megjelölés feltüntetésével) a ténylegesen fizetendő, végső ár (bruttó) egyértelműen, tisztán olvashatóan, könnyen azonosíthatóan Főszabály: az egységárat is fel kell tüntetni, ha az nem egyezik az eladási árral a megfelelő mértékegységgel együtt, egy mértékegységnyi árura vetítve kell meghatározni: térfogat: Ft/l, Ft/ml, Ft/cl, Ft/dl, Ft/m3 tömeg : Ft/kg, Ft/g, Ft/dkg, Ft/t hosszúság: Ft/m, Ft/mm, Ft/cm felület: Ft/m2 darab: Ft/db

16 Dohánytermék-kiskereskedő kötelezettségei:
Tájékoztatás: - valós eladási ár - valós egységár - tilos az esetleges árkedvezmény létéről, mértékéről megtévesztő tájékoztatást adni A dohánytermék kizárólag az adójegyen feltüntetett kiskereskedelmi eladási áron értékesíthető! Dohánytermék-kiskereskedő kötelezettségei: nyugta, számlaadási kötelezettség terméket a kiírt áron kell felszámítani kiválasztott termékek árának pontos összeadása

17 Az Alkotmánybíróság álláspontja
37/2000. (X. 31.) AB határozat Az állam nem vállalhatja át az állampolgárok felelősségét abban, hogy saját egészségüket megőrizzék…elsődlegesen annak feltételeit kell biztosítania, hogy tájékozottak legyenek, és felelős döntést hozhassanak... Emellett alapvető állami kötelesség a nemdohányzók védelme. Fokozott állami szerepvállalást követel meg … a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása és a káros hatások távol tartása … beavatkozása elsősorban azokon a területeken indokolt, ahol a szülői felügyeleti jog nem érvényesülhet, illetve olyan kivételes esetekben, amikor a szülő súlyosan veszélyezteti gyermeke fejlődését 23/2010. (III. 4.) AB határozat reklámtevékenységet korlátozó szabályok alkotmányossági vizsgálata véleménynyilvánítás, vállalkozás joga?

18 Dohánytermékek Szabályozása Nemzetközi Szinten
Az Európai Unióban: FOGYASZTÓVÉDELMI SEGÍTSÉG NEMZETKÖZI ÜGYLETEKNÉL: ECC: European Consumer Centre = Európai Fogyasztói Központ. Az EU valamennyi tagállamában működnek. Együtt alkotják az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát (ECC-NET). A Magyarországon 2006 óta létező Európai Fogyasztói Központ január 1-től a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében végzi tevékenységét.

19 FOGYASZTÓVÉDELMI SEGÍTSÉG ELŐNYEI
Ingyenes;szakszerű;informális, egyszerű; gyors, sok esetben eredményes; valamint permegelőző hatású Felvilágosítást nyújt a fogyasztók részére az alternatív vitarendezési (békéltető testületi) eljárásokról és az egyedi fogyasztói jogviták rendezésének bírósági eljáráson kívüli egyéb lehetőségeiről Amikor a fogyasztó a lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban letelepedett, eltérő honosságú vállalkozással köt valamilyen szerződést, határon átnyúló ügyletnek, határon átnyúló vásárlásnak nevezzük

20 (1) Ezen irányelv alkalmazásában a dohánygyártmány:
2) A Tanács 2011/64/EU irányelve ( június 21. ) a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról 2. cikk (1) Ezen irányelv alkalmazásában a dohánygyártmány: a) cigaretták; b) szivarok és szivarkák; c) fogyasztási dohány: i. cigaretták sodrására szánt finomra vágott dohány; ii. egyéb fogyasztási dohány.

21 A fogyasztási dohány: a) vágott vagy másképpen feldarabolt, tömbökbe csavart vagy préselt dohány, amely további ipari feldolgozás nélkül dohányzásra alkalmas;

22 b) E cikk alkalmazásában dohánytörmeléknek kell tekinteni a dohány feldolgozása és a dohánytermékek előállítása során keletkező dohánylevél- maradványokat és melléktermékeket.

23 Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény
3) Európai Parlament a dohánytermékekről szóló irányelve  Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény Dohányzás megelőzésére irányuló kampányok  Idősebb fogyasztók által használt dohánytermékek számára bizonyos, az összetevőkre vonatkozó követelmények alóli mentesség  El kell kerülni az olyan intézkedéseket, amelyek indokolatlan különbségeket tesznek az ízesített cigaretták (pl. mentolos cigaretta, szegfűszeggel ízesített cigaretta [kretek]) között. 

24 fiatalok körében előforduló dohányzás arányának visszaszorítása tekintetében
a fiatal fogyasztók és kiskorúak ezen, cigarettát utánzó termékek használatára irányuló szokásainak kialakulását elkerülni

25 4) Dohánytermékek Reklámozása
fogyasztására ösztönző reklámot nem tartalmazhat a csomagolási egység és bármely gyűjtőcsomag címkézése, valamint maga a dohánytermék és/vagy annak márkaneve Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irányelve: Reklámozására és a kapcsolódó szponzorálásra vonatkozó szabályokat meghatározott esetekben közelíteni kell egymáshoz. Az ingyenes terjesztést tiltani kell. Közösségi jog szankcionálási rendszere

26 televíziós műsorokat nem szponzorálhatnak olyan vállalkozások, amelyek fő tevékenysége a cigaretta és egyéb dohánytermék ek gyártása vagy eladása,

27 5) Egészségügyi Világszervezet (WHO)
EVSZ Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 2013-ban a Dohányzásmentes Világnap témája: dohánytermékekkel kapcsolatos reklámozás, promóció es szponzorálás tiltása


Letölteni ppt "A dohánytermékek reklámja (hazai és nemzetközi szabályozás)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések