Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fülöp Gábor Inntek Nonprofit Kft. A v á llalati t á rsadalmi felelőss é gv á llal á s magyarorsz á gi jelentős é ge Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fülöp Gábor Inntek Nonprofit Kft. A v á llalati t á rsadalmi felelőss é gv á llal á s magyarorsz á gi jelentős é ge Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara."— Előadás másolata:

1 Fülöp Gábor Inntek Nonprofit Kft. A v á llalati t á rsadalmi felelőss é gv á llal á s magyarorsz á gi jelentős é ge Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. január 14.

2 v á llalati t á rsadalmi felelőss é ge CSR (Corporate Social Responsibility) felelős/etikus v á llalkoz á s alkalmazva a kis- é s k ö z é p- v á llalatokra: responsible entrepreneurship t á rsadalmi é s k ö rnyezeti szempontok figyelembe v é tele a v á llalatvezet é s sor á n

3 N é gyf é le v á llalati felelőss é get lehet megk ü l ö nb ö ztetni 1.Gazdasági (üzletileg életképesnek lenni) 2.Jogi (a törvények, norma- és szabályrendszerek betartása) 3.Társadalmi (a vállalati politika részeként elvárt szociális elemek pl. a munkavállalókkal való bánásmód kapcsán); nyugdíjrendszer fenntartása, adófizetési morál (az adót fizetni kell) 4.Etikai (amely már a megtermelt nyereség elosztási kérdéseit feszegeti, vagyis „adjál vissza belőle”)

4 A legfontosabb hazai CSR c é lok • a v á llalatr ó l alkotott k é p pozit í v befoly á sol á sa • az alkalmazottak eg é szs é gi á llapot á nak jav í t á sa, megőrz é se • k ö rnyezetbar á t megold á sok alkalmaz á sa • v á llalaton bel ü li es é lyegyenlős é g megteremt é se • az alkalmazottak sz á m á ra j ó l é ti juttat á sok biztos í t á sa • v á llalati á tl á that ó s á g biztos í t á sa alkalmazottak k é pz é se • k ö rnyezetv é delem akt í v t á mogat á sa • oktat á si int é zm é nyek tmogat á sa • tehets é ggondoz á s (pl. gyakornoki programok) • az es é lyegyenlős é g megteremt é s é hez val ó hozz á j á rul á s • a magyar eg é szs é g ü gyi helyzet jav í t á sa • adakoz á s a r á szol ó knak, h á tr á nyos helyzetűeknek • tehets é ggondoz á s (pl. ö szt ö nd í jak, alap í tv á nyok t á mogat á sa) • kult ú ra t á mogat á sa • korm á nyzati kapcsoaltok jav í t á sa • magyar t ö megsport t á mogat á sa

5 T á rsadalmi felelőss é gv á llal á s (magyarorsz á gi p é ld á k) Felelősségvállalás módjaMilliárd Ft /2007 Üzleti érdekű adományozás (hírnév, image): oktatás, kultúra, sport 8 Környezetvédelem Képzés, szelektív gyűjtés, környezetbarát technológia támogatása, zöld iroda (pl.: Bosch: Zöld kultúra) 3 Egészségmegőrzés PM: támogatja a nemdohányzást Biztosító: támogatja a biztonságos közlekedést 3 Jótékonyság, rászorulók megsegítése, hátrányos helyzetűek támogatása: parkosítás 1 forrás: GKI

6 Etikus (felelős) v á llalatvezet é s az etikai norm á k betart á sa é s az é rintettekkel val ó t ö rőd é s „ j ó t é s j ó l ” tenni

7 P é ld á k az ü zleti etika ter ü let é n A k é zfog á s jelentős é ge A megegyez é s tisztelete (szerződ é ses fegyelem) Fizet é si mor á l Pontoss á g, minős é g A j ö vő é rt val ó felelőss é g (ut á np ó tl á s nevel é se, z ö ld term é kek)

8

9

10

11 CSALÁDI HÁZ BUDAPEST, 2003 Magyarország első zéró energia háza 24 kWp napkollektor 6000 Wp napelem, villamos ellátás 37 kW hőszivattyú fűtés, melegvíz és uszoda

12

13

14

15

16

17 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 44.062.159 Ft Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Fülöp Gábor Inntek Nonprofit Kft. A v á llalati t á rsadalmi felelőss é gv á llal á s magyarorsz á gi jelentős é ge Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara."

Hasonló előadás


Google Hirdetések