Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Látvány-csapatsport támogatás elszámolása(áttekintés) 2012. március 9. Magyar Jégkorong Szövetség támogatott sportszervezetek tájékoztatása dr. Géczi Mariann.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Látvány-csapatsport támogatás elszámolása(áttekintés) 2012. március 9. Magyar Jégkorong Szövetség támogatott sportszervezetek tájékoztatása dr. Géczi Mariann."— Előadás másolata:

1 Látvány-csapatsport támogatás elszámolása(áttekintés) 2012. március 9. Magyar Jégkorong Szövetség támogatott sportszervezetek tájékoztatása dr. Géczi Mariann

2 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK  Személyi jellegű ráfordítás ◦ Sportfejlesztési programban szereplő munkaköröket ellátó személyi jellegű ráfordításai a számviteli tv. 79. § alapján:  Munkabér, munkadíj, megbízási díj  Személyes közreműködés ellenértékeként kivett összeg (sportvállalkozás tagja)  Személyi jellegű egyéb kifizetések(béren kívüli juttatások: pl otthoni internet, képzési támogatás, munkahelyi étkezés, lakástámogatás, helyi bérlet stb.)  Bérjárulékok (TB járulék, eü. hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás stb.) ◦ Játékosok bére, díjazása nem számolható el ◦ Hivatásos sportszervezetek esetében max. 200e EUR támogatás / 3 év (de minimis szabályok)

3 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK Képzéssel összefüggő költségek a 800/2008 EK bizottsági rendelet szerint:  1. „szakképzés”: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely közvetlenül és elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy a jövőben betöltendő állásában alkalmazható, és olyan képesítést ad, amely nem vagy csak csekély mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy más munkaterületeken; támogatási intenzitás: 25 %  2. „általános képzés”: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem kizárólag vagy nem elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy későbbiekben betöltendő állásában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad,amely nagy mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy munkaterületeken. A képzés akkor tekintendő „általánosnak”, ha például: ◦ a) különböző független vállalkozások együttesen szervezik, vagy ha különböző vállalkozások munkavállalói is jelentkezhetnek rá, vagy ◦ b) valamely hatóság, közjogi testület, vagy egyéb olyan testület, illetve intézmény, amely számára egy tagállam vagy a Közösség biztosította a szükséges hatáskört, azt elismeri, hitelesíti vagy jóváhagyja. támogatási intenzitás: 60 %

4 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK Képzéssel összefüggő költségek  Oktatók személyi jellegű költségei  Oktatók, résztvevők utazási és szállásköltségei  Képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök  Tanácsadói szolgáltatási díjak  Eszközök, berendezések amortizácíója  Képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai

5 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK  Versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatása  Amatőr sportszervezet részéről – a szakszövetség részére –fizetendő díjak, kiadások: ◦ Csapat- és egyéni nevezési díj ◦ Bírók, játékvezetők, szakszövetségi ellenőrök díjazása és költségtérítése ◦ Szakszövetségi tagsági díj ◦ Pályahitelesítés díja ◦ Játékengedélyek kiállításának díja ◦ Igazolási, átigazolási díjak  Versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására az országos sportági szakszövetség nyújthat be sportfejlesztési programot, de a támogatást kizárólag az amatőr sportszervezetek fenti költségeire használhatja díjcsökkentés, vagy díj-visszatérítés útján.

6 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (nem teljes körű felsorolás) ◦ Edzésen, mérkőzésen a felnőtt sportolók által használt sportfelszerelés, sporteszköz, ◦ A kötelező adatközlés miatti honlap-fejlesztés költsége ◦ Sportcélú ingatlanra irányuló építési beruházás (közoktatási, felsőoktatási intézmény tornatermét, sportcélú ingatlant is ideértve) ◦ Biztonság-technikai fejlesztések / akadály-mentesítés ◦ Legalább egy látvány-csapatsport felkészülési, edzési, versenyeztetési feltételeit javító beruházás, felújítás ◦ Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog és személygépkocsi a 2012-2013 támogatási időszaktól kezdődően kizárva! 10 millió Ft feletti építési beruházás esetén nyílt pályázat és utófinanszírozás!

7 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK  Utánpótlás-nevelés költségei ◦ Sportfelszerelés, sporteszköz (mezek, labdák, sportruházat, stb), ◦ felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő személyszállítás, szállás és étkezés költsége, ◦ munkaidejét tekintve legalább 75%-ban utánpótlásban közreműködő sportszakember személyi jellegű ráfordítása, ◦ Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja –az igazolt használat alapján, ◦ logisztikai feladatok ellátásával összefüggő gépjármű –kivéve a személygépkocsi és a motorkerékpár –bérleti díja, ◦ Sportorvos által igazolt gyógyszerek, diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök beszerzése, ◦ a verseny, mérkőzés nevezési költsége, ◦ utánpótlás mérkőzés / esemény / verseny rendezésével kapcsolatos közvetlen költségek (ideértve: mentő, biztonságiak, játékvezetők, szövetségi ellenőrök díja), ◦ utánpótlás-korú sportszakemberek (játékvezetők, versenybírók) kiválasztásával, felkészítésével, képzésével kapcsolatos költségek, ◦ a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja.

8 TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA  A támogatást jogcímenként elkülönített bankszámlán kell tartani.  Az elkülönített számláról kifizetést kizárólag a jogszabályban meghatározott célokra, számlák vagy más bizonylat ellenében, a maximum támogatási mértéknek megfelelő arányban, az önrész együttes felhasználásával lehet költeni.  Felhasználás fő szabály szerint átutalással történjen, de lehetséges készpénzben is fizetni, ilyenkor a házipénztárra vonatkozó szabályokat kell megtartani.  10 millió Ft feletti építési beruházás/felújítás támogatása esetén csak utófinanszírozás lehetséges.  Közreműködői díjak a támogatás 3%-áig (de összességében legfeljebb 50 millió Ft-ig) számolhatók el.

9 ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. Naptári negyedévenként tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet: ◦ A befolyt támogatás összegéről, ◦ A már felmerült költségekről. ◦ A program megvalósításának lépéseiről (már beszerzett eszközök, megvalósult események stb. bemutatása). 2. Alapesetben számlákat / szerződéseket nem kell mellékelni. 3. Amennyiben a Nemzeti Sport Intézet ezt külön kéri, az előrehaladási jelentésekhez tételes bizonylati elszámolást (számlák, szerződések, stb.) is mellékelni kell. 4. Helyszíni ellenőrzés bármikor lehetséges.

10 ELSZÁMOLÁS & ZÁRÓ PÉNZÜGYI JELENTÉS 1. Az elszámolási időszak lezárását követő 30 napon belül (vagyis július 30-ig) záró jelentést kell benyújtani ◦ A felmerült költségekről (számlák, számviteli bizonylatok, a kiadásokat alátámasztó dokumentumok mellékelésével) ◦ Az ehhez igénybe vett támogatás mértékéről (pénzügyi teljesítés bizonylatolása) ◦ A fel nem használt támogatás rendelkezésre állásáról 2. 20 millió Ft feletti támogatás esetén a zárójelentést könyvvizsgálóval is hitelesíttetni kell. A könyvvizsgálónak a felvett támogatás mértékéig vagyoni felelősséget kell vállalni, amelyet érvényes felelősségbiztosítással kell fedezni (max. 500 millió Ft-ig). 3. A jogosulatlanul felvett támogatás adók módjára behajtható, illetve a sportszervezet súlyos szankciókkal sújtható. (legfeljebb 3 évre a sporttámogatási rendszerből kizárható)

11 Elszámolási dokumentáció tartalma  Szakmai beszámoló  Pénzügyi elszámolás ◦ összesített elszámolási táblázat (R. 1. sz. melléklet) ◦ könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok (R. 2. sz. melléklet) ◦ Számviteli bizonylatok (záradékolva, fénymásolva, hitelesítve) ◦ Számviteli bizonylatokat alátámasztó dokumentumok (elszámolási útmutatóban kiadásonként részletezve) ◦ Könyvvizsgáló felelősségbiztosítási kötvénye ◦ Bankszámlatörténet

12 ELLENŐRZÉS  Ellenőrző szervezet az elszámolási dokumentációt 60 napon belül megvizsgálja  Szükség esetén, legfeljebb két alkalommal hiánypótlásra kerülhet sor  Az elszámolás elfogadásáról, vagy elutasításáról az ellenőrző szervezet értesíti az országos sportági szakszövetséget

13 A FEL NEM HASZNÁLT TÁMOGATÁS  A támogatott szervezet köteles bankszámláján tartani és ezt igazolni  Az ellenőrző szervezet felhívására a Magyar Állam részére meg kell fizetni  A sportfejlesztési program meghosszabbítására vonatkozó kérelmet lehet előterjeszteni a jóváhagyó szervezetnél (a jóváhagyott programmal tartalmában egyező felhasználás)

14 A FEL NEM HASZNÁLT TÁMOGATÁS  A támogatott szervezet köteles a fel nem használt támogatást a sportpolitikáért felelős miniszter által megnevezett közzétett számlára befizetni, az összeget az up nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani.  Amennyiben a fel nem használt támogatás a jóváhagyott sportfejlesztési program 20 %-át meghaladja, a 20%-on felüli részt a jegybanki alapkamat terheli.  Országos sportági szakszövetség a támogatás értékének 20 %-át, kamatozó tartalékként a támogatási időszakot követően is felhasználhatja a sportfejlesztési programjával azonos célra.

15 Első megvalósult beruházás

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Géczi Mariann Nemzeti Sport Intézet Tel: 06-1-422-35-23 gm@nupi.hu Budapest, 2012. március 9.


Letölteni ppt "Látvány-csapatsport támogatás elszámolása(áttekintés) 2012. március 9. Magyar Jégkorong Szövetség támogatott sportszervezetek tájékoztatása dr. Géczi Mariann."

Hasonló előadás


Google Hirdetések