Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TETT-HELY IFJÚSÁGI SZOLGÁLAT KOMPLEX IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ HÁLÓZAT (Baranya - Pécs)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TETT-HELY IFJÚSÁGI SZOLGÁLAT KOMPLEX IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ HÁLÓZAT (Baranya - Pécs)"— Előadás másolata:

1 TETT-HELY IFJÚSÁGI SZOLGÁLAT KOMPLEX IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ HÁLÓZAT (Baranya - Pécs)

2 Tett-Hely Központ szolgáltatásai: 1998-tól • Információszolgáltatás • Tanácsadások • Irodai- és számítástechnikai szolgáltatások • Adminisztrációs központ • Egyebek (Folyóirat olvasó, szakmai könyvtár, jegyárusítás stb.) • Hálózat (2002-től) • Klubok (2005-től) • Módszertani központ (2008-tól)

3 „Tett-Hely” Hálózat fejlesztése I.szakasz (2002-2004.): mennyiségi növekedés, megyei lefedettség, Hálózatvezetés, központ túlsúlya II. Szakasz (2005-2008.) Minőségi fejlődés, új szolgáltatások, közösségfejlesztés, tudatos fejlesztés, demokratizált struktúra

4 Hálózati működés •Rendszeres Hálózati Munkacsoport és Hálózati Tanács ülések •Végpontjárás évente •Hálózati felmérés (működés, szolgáltatások, erőforrások, igények) •Önállósodás, formalizált működés (szövetség) folyamatban •Új működési szabályzat (diff. tagság)

5 Szakmai fórumok, képzések: -Kistérségi ifjúsági fórumok -Képzőtáborok -Szakmai fórumok, konferenciák -Részvétel szakmai programokon, képzéseken, konferenciákon -Széleskörű együttműködés -Pécsi Tudományegyetem FEEK ifjúságsegítő szakos hallgatók gyakorlati képzése

6 Közös projektek •Magyar Teleház Szövetség: Norvég pr., NCA tapasztalatcsere, hálózati együttműködés •INDIT Közalapítvány „igényelt” képzése (NCA, KAB) •PTE-FEEK ifjúságsegítők gyakorlati képzése •Tett-Hely megyei ifjúsági napok (REF) •Hálózati képzések (REF) •Esélyek Háza: ifjúsági esély-napok •„Első lépés” modellprogram (KAB) •„Jövő generációja” program eredményei (OBMB) •TÁMOP 5.2.5. projektek

7 2009-től: •Önállósodás •Kétszintű strukturáltabb hálózati működés •IKSZT-k (Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek) „befogadása” •Esélyek pontok (megyei hálózat) •Megyei Európai Információs szolgálat •EKF Infopontok Pécsett Hosszútávon: •Kistérségi módszertani központ(ok) •Közösségfejlesztő programok (Köztámháló, IKSZ) •Szolgáltatásfejlesztés (TÁMOP 5.2.5.) Célok, tervek:

8 PROGRAMKÖZPONT BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. 7621 Pécs, Apáca u. 2/1. megyei ifjúsági módszertani központ új szervezeti forma, változatlan és kibővített szolgáltatások (minden tevékenység közhasznú)

9 I. Közvetlen szolgáltatások fiataloknak (érdekképviseletek, szabadidő-szervezés, sport általi nevelés, alacsonyküszöbű szolgáltatások) II. Fejlesztés (adatbázis, módszertani anyagok, képzések) III. Közvetett szolgáltatás (szakmai segítségnyújtás) •Önkormányzati (hivatali, intézményi, társulási) •Korosztályi (civil szervezetek, diákönkormányzatok, kortárssegítők, klubok) Ifjúsági Szakmai Módszertani Szolgáltató Központ (ISZMK)

10 Következő évek kiemelt feladatai, fejlesztési lehetőségei: -Komplex megyei-kistérségi ifjúsági szolgáltató hálózat fejlesztése (pl. módszertani központ(ok), önkormányzati tanácsadás, közösségfejlesztő hálózat) - Tematikus táborok szervezése Orfűn -Nemzetközi bűnmegelőzési projekt végrehajtása - Hálózati tagság bővítése: IKSZT-k

11 „É RT É KEK kontra ERŐSZAK ” JUST/2010/DAP3/AG/1317-30-CE-0396342/00-76 „ Values versus Violence (VVV) ” nemzetk ö zi bűnmegelőz é si projekt 2011. febru á r 1 – 2013. janu á r 31. A projekt c é lja: Egy é ni é s k ö z ö ss é gi é rt é krend felismer é se, kialak í t á sa, fejleszt é se. É rz é keny í t é s, felelőss é gv á llal á s, pozit í v mint á k á tad á sa a fiatal gener á ci ó sz á m á ra. A projekt m ó dszertana: ö nismeret-fejleszt é s, konfliktuskezel é s, toleranci á ra nevel é s, é lm é nypedag ó gia, sport á ltali nevel é s, szoci á l-ter á pia, elk ö telezetts é g tanul á sa, on-line kommunik á ci ó, Az é rt é kekre nem lehet k ö zvetlen ü l nevelni, az é rt é keket á t kell é lni, meg kell é lni!

12 A projekt megval ó s í t á s á nak fő ter ü letei: 1. K é pz é sek, k é pz é si tematik á k, programok kidolgoz á sa K é t c é lcsoport sz á m á ra: fiatalok, illetve fiatalokat seg í tők, tan á rok, szakemberek „ é rt é k-kommunik á tor ” k é pz é s (multiplik á tor k é pz é s) a. Szem é lyes kompetenci á k fejleszt é se a c é lcsoportokban Szem é lyes é rt é krend kialak í t á sa, megerős í t é se b. K é pz é si tematika, k é pz é si rendszer kidolgoz á sa K ö z é ppontban az é rt é kek, az é rt é kekre ir á nyul ó nevel é s c. É rt é k-kommunik á torok k é pz é se Ö nismeret, konfliktuskezel é s, é rt é kdilemm á k – az elt é rő kult ú r á k, é rt é kek meg é rt é se, elfogad á sa d. A m ó dszer elterjeszt é se (nyitott folyamat) e. M ó dszertani k é zik ö nyv kidolgoz á sa, publik á l á sa

13 2. Fiataloknak sz ó l ó k ö zvetlen akci ó programok a. Sportprogram -Utcai foci a toleranci áé rt -K ö z ö sen elfogadott szab á lyok, k ö z ö ss é gi é lm é ny, kapcsolatok kialak í t á sa, egy ü ttműk ö d é s a nemek k ö z ö tt b.Tanul á s elk ö telezetts é g r é v é n -K ö z ö ss é gi programok megismer é se, azonosul á s azok c é ljaival -Elk ö teleződ é s, feladatv á llal á s, bevon ó d á s - tanul á s -Ö nk é ntess é g c. M é dia programok -É rz é keny í t é s az é rt é kek ir á nt -K ö z ö ss é gi port á lok, k ö z ö ss é gi szerkeszt é s A projekt megval ó s í t á s á nak fő ter ü letei:

14 Új hálózati tag csatlakozása

15 Szolgáltatások

16 Hálózat Napja évente

17 Programok, foglalkozások, klubok

18 Hálózati képzések

19 „Értékek kontra erőszak” projekt

20 További információ: www.tetthely.net Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "TETT-HELY IFJÚSÁGI SZOLGÁLAT KOMPLEX IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ HÁLÓZAT (Baranya - Pécs)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések