Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

"Adj egy esélyt" - esélyalapú fejlesztés a Mórágyi Általános Iskolában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""Adj egy esélyt" - esélyalapú fejlesztés a Mórágyi Általános Iskolában"— Előadás másolata:

1 "Adj egy esélyt" - esélyalapú fejlesztés a Mórágyi Általános Iskolában
TÁMOP / Mórágy,

2 Szerződéskötés adatai
Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bonyhádi Tankerület Elnyert összeg: ,-Ft Projekt kezdete: befejezése: A programok megvalósítására fordítható időkeret: 22 hónap Faidt Józsefné projektmenedzser

3 Faidt Józsefné projektmenedzser
Projekt célok Alapvető célok az intézmény váljon alkalmassá a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók köztük roma gyermekek eredményes nevelésére-oktatására; olyan tevékenységek szervezése, amelyek elősegítik a tanulók iskolai sikerességének javulását; a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét növelő, mintaértékű programok továbbfejlesztése, azok más intézményben történő adaptációra való alkalmassá tétele, másrészről bevált programok adaptálása; Részcélok a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktató közoktatási intézmények pedagógiai módszereikben való megújulása, beleértve a tanárok szakmai fejlődését is; a felzárkózás érdekében a közoktatási intézményeknek a környezetükkel, kiemelten a családokkal való együttműködés kialakítása és megerősítése; Faidt Józsefné projektmenedzser

4 Faidt Józsefné projektmenedzser
Menedzsment A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt a projekt biztosítja az alábbi személyeket: - projektmenedzser – 10 óra/hét - szakmai vezető – 10 óra/hét - pénzügyi vezető – 5 óra/hét Faidt Józsefné projektmenedzser

5 TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
Kötelező tevékenységek Választható tevékenységek Faidt Józsefné projektmenedzser

6 KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
Pedagógiai módszerekben való megújulás Iskolai dokumentumok átdolgozása Átmenetek támogatása tevékenységek, szakmai programok Szülőknek, tanulóknak Pedagógusoknak, Szakemberek bevonása Modellértékű programok továbbfejlesztése Eszközfejlesztés Együttműködések megerősítése Helyi és településen kívüli intézményi partner kapcsolatok - szakmai, sport, kulturális, egészségügyi, szociális területen Szülői Klub szervezése Aktív kapcsolat a Roma nemzetiségi önkormányzattal Faidt Józsefné projektmenedzser

7 KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása Pályaorientációs program kidolgozása Tájékoztatás, nyilvánosság Esélyegyenlőségi felelős, munkatárs alkalmazása!!!! Faidt Józsefné projektmenedzser

8 VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK
Az iskolai felkészülést segítő kreatív szabadidős tevékenységek programok szervezése, azon való részvétel; Tanulóbarát környezet kialakítása Együttműködés más intézményekkel (hospitálás, workshop…stb); Modell értékű programok, illetve jó gyakorlatok adaptációját segítő szakmai team közreműködtetése; belső képzések szervezése, mentorálás, szupervizionálás, folyamat-tanácsadó igénybevétele; Faidt Józsefné projektmenedzser

9 TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
Faidt Józsefné projektmenedzser

10 Átmenet kezelését támogató programok
Három munkacsoport dolgozik a korcsoportot érintő helyi átmenet program kidolgozásán: egy tanítókból és óvodapedagógusokból álló munkacsoport, valamint az alsó felső és az általános iskola és a középiskola közötti átmenet segítése céljából. Munkájukhoz külső tanácsadót veszünk igénybe. Mindhárom átmeneti program sikeres szakmai megvalósítását pedagógus továbbképzésen való részvétellel kívánjuk biztosítani. Pedagógusaink az integrált nevelés bevezetése óta dolgoznak az óvodából az iskolában történő átmenet sikerségét támogató program fejlesztésén. E pályázatban vállaljuk, hogy a helyi óvoda iskola átmenet programot modellértékű programmá fejlesztjük, és más iskolák számára elérhetővé, adaptálhatóvá tesszük. Faidt Józsefné projektmenedzser

11 Átmenet kezelését támogató tevékenységek
A nagycsoportos óvónő és a tanító együttműködésével tervezünk óvodások számára iskolalátogatást, játszódélutánt az óvodában és az iskolában és egyéb közös ünnepélyek tartását. A negyedik-ötödik átmenet megkönnyítése érdekében „testvérosztály” kapcsolatot kiépítése. Az új osztályfőnök részvételével Ismerd meg a felső tagozatot-játékos kalandtúrát, Új játékaink címmel játéktanulást, a felsős tanárok 5. osztályosok részvételével pedig közös teadélutánt tervezünk. Faidt Józsefné projektmenedzser

12 Átmenet kezelését támogató tevékenységek
A pályaorientációs és egyes tanulók egyéni segítése céljából vendégül látjuk iskolánk sikeres hátrányos helyzetű, volt diákját. Nyolcadikos tanulóink részvételével Pályaválasztási vetélkedőt rendezünk. Részt veszünk az iskolánkban meghonosodott Pályaválasztási börzén, és tervezünk helyi szakmatúrát. A helyszínen, Szekszárdon ismerkedünk az Arany János kollégiumi programmal. Faidt Józsefné projektmenedzser

13 Együttműködések megerősítése
Helyi partnerek bevonásával sport és kulturális rendezvény szervezünk. A kapcsolati háló szélesítése, ill. az óvoda iskola közötti átmenet modellprogram megismertetése érdekében pedagógusok számára szakmai programokat (bemutató óra). Tanulmányi versenyt rendezünk. Faidt Józsefné projektmenedzser

14 Együttműködések megerősítése
A szülőkkel való kapcsolat megteremtése, érdekében, részvételükkel Családi napok, közös sport délelőtt szervezését tervezzük. Valamint a szülők bevonásával Mikulásnapot, karácsonyt és Gyereknapot szervezünk. A nyitott iskola megteremtése céljából az óvodai iskola átmenet programon belül bemutató órákat tervezünk a szülők, és minden bevont partnerünk számára. Faidt Józsefné projektmenedzser

15 Együttműködések megerősítése
A Szülői klub, mint tevékenység új rendszerelem lesz iskolánk pedagógiai palettáján. Belső szakmai megvalósítók által készített tematika alapján és külső szakemberek bevonásával kívánjuk működtetni. A kapcsolati formát a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása céljából szervezzük. Faidt Józsefné projektmenedzser

16 Együttműködések megerősítése
Az integrált nevelés bevezetése óta aktív partnerünk a helyi roma és német nemzetiségi önkormányzat. Ebben a programban továbberősítjük együttműködésünket és szélesítjük tevékenységeink körét. Tervezzük közös részvételükkel Multikulturális Nap szervezését, sport- és a kulturális délutánok rendezését. A roma nemzetiségi önkormányzat segítségével kívánjuk aktivizálni azokat a roma szülőket, akik eddig távolmaradtak rendezvényeinkről. A roma önkormányzat tevékeny részvételére számítunk családlátogatásoknál, szülői értekezletek megszervezésekor is. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása közösségi rendezvények szervezésével; Faidt Józsefné projektmenedzser

17 Egyéni fejlesztési terv
Minden osztályfőnök elkészíti az osztályába járó hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztési tervét. Annak érdekében, hogy az egyéni fejlesztési terv a tanuló sajátos tanulási útjához igazodóan készüljön belső szakmai megvalósítókból álló team dolgozik. A kollégák részt vesznek mentorpedagógus felkészítésen is. Az egyéni fejlesztési tervek elkészítését megelőző fejlesztést szakember bevonásával és kipróbált mérőanyagok alkalmazásával kívánjuk elősegíteni. Faidt Józsefné projektmenedzser

18 Pályaorientációs program
Új elemekkel bővül az iskola pályaorientációs programja. Már az ötödik osztálytól a pályaorientációt az osztályfőnöki munkatervben. E tevékenység hatékonyságát növeli a pedagógus továbbképzésen való részvétel a felső tagozat és a középiskolai átmenet témában. Mentori segítséget is igényelhetünk. Faidt Józsefné projektmenedzser

19 Tanórán kívüli tevékenységek
Tervezünk sokrétű tanórán kívüli szabadidős program, kulturális rendezvény szervezését. Felsős osztály számára tananyaghoz kapcsolódóan erdei iskolai részvételt. Az egészséges életmódra nevelés céljából táncoktatást, lovaglást és korcsolyázást tervezünk biztosítani. A projekt alatt tanulóink számára színház és mozi látogatást szervezünk Pécsett és helyben. Faidt Józsefné projektmenedzser

20 Együttműködés más intézményekkel
A pályázat nyitó és záró napjának megszervezése partnereink bevonásával. A horizontális tanulásra alkalmas tevékenységek közül tantestületünk modell programok megismerése okán hospitáláson vesz részt. A projekt ideje alatt mini konferencia lebonyolítását külső előadók részvételével. Továbbá rész kívánunk venni egyéb, a projekt célkitűzéséhez kapcsolódó programon, rendezvényeken. Faidt Józsefné projektmenedzser

21 Pedagógiai módszerekben való megújulás
A pedagógiai munkáját szabályozó dokumentumok (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, stb.) módosítása a pályázat keretében vállalt tevékenységek, adaptációk beépítése érdekében, illetve a pedagógiai program átdolgozása oly módon, hogy az megfeleljen a heterogén oktatás-szervezés elveinek; Szakember segítségének igénybe vétele Faidt Józsefné projektmenedzser

22 Pedagógusok felkészítése, kapacitásbővítés
Korszerű tanulásszervezési eljárások módszertani továbbképzések: projektoktatás ( tantestületi) átmenetek kezelése – óvoda-iskola, alsó-felső, általános iskola-középiskola, mentor pedagógus főt érintő tréning igénybevétele; IPR-t támogató továbbképzés a Multi-kultúra, továbbá az integrált nevelés segítéséhez mentori, folyamat-tanácsadói szolgáltatás igénybevétele; A program megvalósításához kapcsolódó szakmai, módszertani szolgáltatások igénybevétele (munkacsoportok segítéséhez szaktanácsadás); Faidt Józsefné projektmenedzser

23 Faidt Józsefné projektmenedzser
Eszközfejlesztés A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése az eszközök fejlesztése, bővítése (pl. projektoktatás, kooperatív technikák, differenciált oktatás, továbbá eszközfejlesztés); Eszközlista szerint Faidt Józsefné projektmenedzser

24 Faidt Józsefné projektmenedzser
Nyilvánosság Honlap működtetése Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében félévente és a projekt fizikai befejezésekor a honlapon a projekt előrehaladásról beszámoló készül. 2. EU-s tábla a pályázatról Faidt Józsefné projektmenedzser

25 Faidt Józsefné projektmenedzser
Mutató Célér-ték Igazoló dokumentum Bevont HHH gyerekek száma 31 naplók/jelenléti ívek Továbbképzett pedagógusok száma 11 tanúsítvány Átmeneteket támogató programok 5 feljegyzések/ jelenléti ívek Szülők bevonásával zajló program jelenléti ívek/ fotók Együttműködések száma 4 Együttműködési megállapodások/ jelenléti ívek Pályaorientációs programok száma Faidt Józsefné projektmenedzser

26 Faidt Józsefné projektmenedzser
Köszönöm a figyelmet!! Faidt Józsefné projektmenedzser


Letölteni ppt ""Adj egy esélyt" - esélyalapú fejlesztés a Mórágyi Általános Iskolában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések