Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

"Adj egy esélyt" - esélyalapú fejlesztés a Mórágyi Általános Iskolában TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0081 Mórágy, 2013. 11. 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""Adj egy esélyt" - esélyalapú fejlesztés a Mórágyi Általános Iskolában TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0081 Mórágy, 2013. 11. 25."— Előadás másolata:

1 "Adj egy esélyt" - esélyalapú fejlesztés a Mórágyi Általános Iskolában TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0081 Mórágy, 2013. 11. 25.

2 Faidt Józsefné projektmenedzser Szerződéskötés adatai  Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bonyhádi Tankerület Bonyhádi Tankerület  Elnyert összeg: 25 525 792,-Ft  Projekt kezdete: 2013. 09. 01. befejezése: 2015. 06. 30. befejezése: 2015. 06. 30.  A programok megvalósítására fordítható időkeret: 22 hónap

3 Faidt Józsefné projektmenedzser Projekt célok Alapvető célok  az intézmény váljon alkalmassá a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók köztük roma gyermekek eredményes nevelésére-oktatására;  olyan tevékenységek szervezése, amelyek elősegítik a tanulók iskolai sikerességének javulását;  a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét növelő, mintaértékű programok továbbfejlesztése, azok más intézményben történő adaptációra való alkalmassá tétele, másrészről bevált programok adaptálása; R észcélok  a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktató közoktatási intézmények pedagógiai módszereikben való megújulása, beleértve a tanárok szakmai fejlődését is;  a felzárkózás érdekében a közoktatási intézményeknek a környezetükkel, kiemelten a családokkal való együttműködés kialakítása és megerősítése;

4 Faidt Józsefné projektmenedzser Menedzsment  A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt a projekt biztosítja az alábbi személyeket : - projektmenedzser – 10 óra/hét - szakmai vezető – 10 óra/hét - pénzügyi vezető – 5 óra/hét

5 Faidt Józsefné projektmenedzser TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE  Kötelező tevékenységek  Választható tevékenységek

6 Faidt Józsefné projektmenedzser KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE  Pedagógiai módszerekben való megújulás  Iskolai dokumentumok átdolgozása  Átmenetek támogatása tevékenységek, szakmai programok  Szülőknek, tanulóknak  Pedagógusoknak,  S zakemberek bevonása  Modellértékű programok továbbfejlesztése  Eszközfejlesztés  Együttműködések megerősítése  Helyi és településen kívüli intézményi partner kapcsolatok - szakmai, sport, kulturális, egészségügyi, szociális területen  Szülői Klub szervezése  Aktív kapcsolat a Roma nemzetiségi önkormányzattal

7 Faidt Józsefné projektmenedzser KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE  Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása  Pályaorientációs program kidolgozása  Tájékoztatás, nyilvánosság  Esélyegyenlőségi felelős, munkatárs alkalmazása!!!!

8 Faidt Józsefné projektmenedzser VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK 1. Az iskolai felkészülést segítő kreatív szabadidős tevékenységek programok szervezése, azon való részvétel; 2. Tanulóbarát környezet kialakítása 3. Együttműködés más intézményekkel (hospitálás, workshop…stb); 4. Modell értékű programok, illetve jó gyakorlatok adaptációját segítő szakmai team közreműködtetése; belső képzések szervezése, mentorálás, szupervizionálás, folyamat-tanácsadó igénybevétele;

9 Faidt Józsefné projektmenedzser TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

10 Faidt Józsefné projektmenedzser Átmenet kezelését támogató programok 1. Három munkacsoport dolgozik a korcsoportot érintő helyi átmenet program kidolgozásán: egy tanítókból és óvodapedagógusokból álló munkacsoport, valamint az alsó felső és az általános iskola és a középiskola közötti átmenet segítése céljából. Munkájukhoz külső tanácsadót veszünk igénybe. 2. Mindhárom átmeneti program sikeres szakmai megvalósítását pedagógus továbbképzésen való részvétellel kívánjuk biztosítani. 3. Pedagógusaink az integrált nevelés bevezetése óta dolgoznak az óvodából az iskolában történő átmenet sikerségét támogató program fejlesztésén. E pályázatban vállaljuk, hogy a helyi óvoda iskola átmenet programot modellértékű programmá fejlesztjük, és más iskolák számára elérhetővé, adaptálhatóvá tesszük.

11 Faidt Józsefné projektmenedzser Átmenet kezelését támogató tevékenységek 1. A nagycsoportos óvónő és a tanító együttműködésével tervezünk óvodások számára iskolalátogatást, játszódélutánt az óvodában és az iskolában és egyéb közös ünnepélyek tartását. 2. A negyedik-ötödik átmenet megkönnyítése érdekében „testvérosztály” kapcsolatot kiépítése. Az új osztályfőnök részvételével  Ismerd meg a felső tagozatot-játékos kalandtúrát,  Új játékaink címmel játéktanulást, a felsős tanárok  5. osztályosok részvételével pedig közös teadélutánt tervezünk.

12 Faidt Józsefné projektmenedzser Átmenet kezelését támogató tevékenységek 3. A pályaorientációs és egyes tanulók egyéni segítése céljából vendégül látjuk iskolánk sikeres hátrányos helyzetű, volt diákját. 4. Nyolcadikos tanulóink részvételével Pályaválasztási vetélkedőt rendezünk. 5. Részt veszünk az iskolánkban meghonosodott Pályaválasztási börzén, és tervezünk helyi szakmatúrát. 6. A helyszínen, Szekszárdon ismerkedünk az Arany János kollégiumi programmal.

13 Faidt Józsefné projektmenedzser Együttműködések megerősítése 1. Helyi partnerek bevonásával sport és kulturális rendezvény szervezünk. 2. A kapcsolati háló szélesítése, ill. az óvoda iskola közötti átmenet modellprogram megismertetése érdekében pedagógusok számára szakmai programokat (bemutató óra) 2. A kapcsolati háló szélesítése, ill. az óvoda iskola közötti átmenet modellprogram megismertetése érdekében pedagógusok számára szakmai programokat (bemutató óra). 1. rendezünk. 1. Tanulmányi versenyt rendezünk.

14 Faidt Józsefné projektmenedzser Együttműködések megerősítése 1. A szülőkkel való kapcsolat megteremtése, érdekében, részvételükkel Családi napok, közös sport délelőtt szervezését tervezzük. 2. Valamint a szülők bevonásával Mikulásnapot, karácsonyt és Gyereknapot szervezünk. 3. A nyitott iskola megteremtése céljából az óvodai iskola átmenet programon belül bemutató órákat tervezünk a szülők, és minden bevont partnerünk számára.

15 Faidt Józsefné projektmenedzser Együttműködések megerősítése 1. A Szülői klub, mint tevékenység új rendszerelem lesz iskolánk pedagógiai palettáján. Belső szakmai megvalósítók által készített tematika alapján és külső szakemberek bevonásával kívánjuk működtetni. A kapcsolati formát a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása céljából szervezzük.

16 Faidt Józsefné projektmenedzser Együttműködések megerősítése 1. Az integrált nevelés bevezetése óta aktív partnerünk a helyi roma és német nemzetiségi önkormányzat. Ebben a programban továbberősítjük együttműködésünket és szélesítjük tevékenységeink körét. 2. Tervezzük közös részvételükkel Multikulturális Nap szervezését, sport- és a kulturális délutánok rendezését. 3. A roma nemzetiségi önkormányzat segítségével kívánjuk aktivizálni azokat a roma szülőket, akik eddig távolmaradtak rendezvényeinkről. A roma önkormányzat tevékeny részvételére számítunk családlátogatásoknál, szülői értekezletek megszervezésekor is. 4. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása közösségi rendezvények szervezésével;

17 Faidt Józsefné projektmenedzser Egyéni fejlesztési terv 1. Minden osztályfőnök elkészíti az osztályába járó hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztési tervét. 2. Annak érdekében, hogy az egyéni fejlesztési terv a tanuló sajátos tanulási útjához igazodóan készüljön belső szakmai megvalósítókból álló team dolgozik. A kollégák részt vesznek mentorpedagógus felkészítésen is. 3. Az egyéni fejlesztési tervek elkészítését megelőző fejlesztést szakember bevonásával és kipróbált mérőanyagok alkalmazásával kívánjuk elősegíteni.

18 Faidt Józsefné projektmenedzser Pályaorientációs program 1. Új elemekkel bővül az iskola pályaorientációs programja. Már az ötödik osztálytól a pályaorientációt az osztályfőnöki munkatervben. 2. E tevékenység hatékonyságát növeli a pedagógus továbbképzésen való részvétel a felső tagozat és a középiskolai átmenet témában. 3. Mentori segítséget is igényelhetünk.

19 Faidt Józsefné projektmenedzser Tanórán kívüli tevékenységek 1. Tervezünk sokrétű tanórán kívüli szabadidős program, kulturális rendezvény szervezését. Felsős osztály számára tananyaghoz kapcsolódóan erdei iskolai részvételt. 2. Az egészséges életmódra nevelés céljából táncoktatást, lovaglást és korcsolyázást tervezünk biztosítani. 3. A projekt alatt tanulóink számára színház és mozi látogatást szervezünk Pécsett és helyben.

20 Faidt Józsefné projektmenedzser Együttműködés más intézményekkel 1. A pályázat nyitó és záró napjának megszervezése partnereink bevonásával. 2. A horizontális tanulásra alkalmas tevékenységek közül tantestületünk modell programok megismerése okán hospitáláson vesz részt. 3. A projekt ideje alatt mini konferencia lebonyolítását külső előadók részvételével. 4. Továbbá rész kívánunk venni egyéb, a projekt célkitűzéséhez kapcsolódó programon, rendezvényeken.

21 Faidt Józsefné projektmenedzser Pedagógiai módszerekben való megújulás 1. A pedagógiai munkáját szabályozó dokumentumok (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, stb.) módosítása a pályázat keretében vállalt tevékenységek, adaptációk beépítése érdekében, illetve a pedagógiai program átdolgozása oly módon, hogy az megfeleljen a heterogén oktatás-szervezés elveinek; 2. Szakember segítségének igénybe vétele

22 Faidt Józsefné projektmenedzser Pedagógusok felkészítése, kapacitásbővítés 1. Korszerű tanulásszervezési eljárások módszertani továbbképzések: projektoktatás ( tantestületi) átmenetek kezelése – óvoda-iskola, alsó-felső, általános iskola-középiskola, mentor pedagógus - 4-11 főt érintő tréning igénybevétele; 2. IPR-t támogató továbbképzés a Multi-kultúra, továbbá az integrált nevelés segítéséhez mentori, folyamat-tanácsadói szolgáltatás igénybevétele; 3. A program megvalósításához kapcsolódó szakmai, módszertani szolgáltatások igénybevétele (munkacsoportok segítéséhez szaktanácsadás);

23 Faidt Józsefné projektmenedzser Eszközfejlesztés 1. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése az eszközök fejlesztése, bővítése (pl. projektoktatás, kooperatív technikák, differenciált oktatás, továbbá eszközfejlesztés);  Eszközlista szerint

24 Faidt Józsefné projektmenedzser Nyilvánosság 1. Honlap működtetése Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében félévente és a projekt fizikai befejezésekor a honlapon a projekt előrehaladásról beszámoló készül. 2. EU-s tábla a pályázatról

25 Faidt Józsefné projektmenedzser Mutató Mutató Célér- ték Igazoló dokumentum Bevont HHH gyerekek száma 31 naplók/jelenléti ívek Továbbképzett pedagógusok száma 11tanúsítvány Átmeneteket támogató programok 5 feljegyzések/ jelenléti ívek Szülők bevonásával zajló program 5 jelenléti ívek/ fotók Együttműködések száma 4 Együttműködési megállapodások/ jelenléti ívek Pályaorientációs programok száma 4 feljegyzések/ jelenléti ívek

26 Faidt Józsefné projektmenedzser  Köszönöm a figyelmet!!


Letölteni ppt ""Adj egy esélyt" - esélyalapú fejlesztés a Mórágyi Általános Iskolában TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0081 Mórágy, 2013. 11. 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések