Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok"— Előadás másolata:

1 Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok
PREVENT SERVICE

2 A szakmai vizsga részei
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Biztonsági alapismereti feladat Írásbeli Időtartama: 90 perc

3 Mi a személy- és vagyonvédelmi törvény (SzVMt) célja és jelentősége?
a közrend, a közbiztonság javítása, a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, erősítse a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói szolgáltatás törvényességét, további garanciát nyújtson a szolgáltatásokat igénybe vevők, valamint a szolgáltatással érintett személyek számára, hogy személyhez fűződő jogaik és vagyoni érdekeik a szolgáltatás során tiszteletben lesznek tartva. Megakadályozza, hogy bűnöző személyek folytathassák a törvényben meghatározott tevékenységeket.

4 Kikre terjed ki a törvény hatálya?
A törvény a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet vállalkozás keretében folytató egyéni és társas vállalkozóra, továbbá az ilyen vállalkozásnál, a törvényben meghatározott tevékenységet munkaviszonyban végző személyekre terjed ki.

5 A törvény szerint melyek a személy- és vagyonvédelmi tevékenységek, amelyek személyes végzéséhez igazolvány szükséges? a) ingatlan, illetve ingóság őrzése b) rendezvény biztosítása c) szállítmány kísérése, pénz és érték szállítása d) természetes személyek életének és testi épségének védelme e) a vagyonvédelmi biztonságtechnikai mechanikai vagyonvédelmi rendszerek tervezése, telepítése, szerelése, felügyelete, javítása, karbantartása, ideértve az elektronikus gépjárművédelem, a rögzítés nélküli megfigyelési céllal üzemeltetett vagy – törvény felhatalmazása alapján – a hang – vagy képrögzítést is lehetővé tevő elektronikus megfigyelő rendszer (térfigyelés), továbbá a beléptető rendszer, a betörés jelző rendszer létesítésének, karbantartásának, illetve a térfigyeléshez kapcsolódó reagálószolgálat működésének körében végzett ilyen tevékenységeket is f) az a) - d) pontokban foglalt tevékenységek szervezése és irányítása

6 Milyen feltételek mellett kaphat a kérelmező személy- és vagyonvédelmi igazolványt?
18. év betöltése cselekvőképes büntetlen előéletű nem áll korábbi, már mentesült bűncselekménye miatt korlátozó rendelkezés hatálya alatt, (példaként legalább 3 bűncselekményt, vagy bűncselekmény típust soroljon fel) az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának állampolgára külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkezik nem folyik ellene kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás, nem tiltották el jogerős bírói ítélettel e törvény hatálya alá tartozó foglalkozástól.

7 Hol lehet az igazolványt kiváltani?
A rendőrség hatáskörébe tartozó eljárásokban első fokon a kérelmező lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság jár el. Az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságon kell a kérelmet benyújtani.

8 az ügyfél személyazonosító adatait,
Mit kell tartalmazni a rendőrkapitányságon az igazolvány kiváltása céljából benyújtott írásbeli kérelemnek? az ügyfél személyazonosító adatait, lakcímét (lakóhelyét és tartózkodási helyét), személyazonosságot igazoló hatósági igazolványának típusát és számát az igazolvány típusának megnevezését, az ügyfél aláírását.

9 Mit kell csatolni az igazolvány iránti kérelemhez?
az iskolai végzettséget vagy szakképesítést tanúsító okmány közjegyző által hitelesített másolatát, az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eljárás megindításáról kér-e tájékoztatást,

10 Milyen adatokat tart nyilván a rendőrség?
a) a kiadott igazolványokról, b) a kiadásuk alapjául szolgáló adatokról, c) az adatváltozásról, d) az igazolvány bevonásáról, visszavonásáról.

11 Mire terjed ki a rendőrségi ellenőrzés?
a) a tevékenység gyakorlásának jogszerűségére, b) a rendőrség által nyilvántartott adatok valódiságára c) az engedélyezés feltételeiben beállott változásokra d) a biztonsági őr a munkavégzés ideje alatt magánál tartja-e a szükséges igazolványokat, e) az őrzési helyen a tevékenység végzésének jogosultságára.

12 Milyen esetekben nem gyakorolható a biztonsági őri tevékenység?
ha a személy nem rendelkezik a rendőrség által kiadott biztonsági őri igazolvánnyal, ha a rendőrség az igazolványt határozattal visszavonta, ha a rendőrség az igazolványt határozattal bevonta ha az igazolványt az intézkedő rendőr a helyszínen elvette ha az igazolvány jogosultja az igazolványt a rendőrségnek visszaadja.

13 Milyen esetekben vonja vissza a rendőrség az igazolványt?
Ha kiadásának valamely jogszabályi feltétele már nem áll fenn

14 Milyen esetekben vonja be a rendőrség az igazolványt?
az igazolvány tulajdonosa e törvény szabályait ismételten vagy súlyosan megszegte, meghatározott időre, de legfeljebb két évre az igazolvány tulajdonosa ellen vagyon elleni, illetve más, kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetése miatt indult büntetőeljárás.

15 Mikor adja vissza a rendőrség a bevont igazolványt?
a) Ha a büntetőeljárás az igazolvány tulajdonosának büntetőjogi felelőssége megállapítása nélkül zárul. b) A törvény szabályainak ismételt vagy súlyos megszegése miatt bevont igazolványt a meghatározott idő elteltével.

16 Mikor veheti el a rendőr a helyszínen az igazolványt?
a) az igazolvánnyal rendelkezőt szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten érik, b) az e törvényben meghatározott szabályai megszegésével megvalósított szabálysértés elkövetésén tetten érik.

17 Az igazolvány adataiban beállt változást hová és mikor kell bejelenteni?
a) a változástól számított nyolc napon belül b) a rendőrség az igazolvány kiadására jogosult szervének

18 a) hatósági jogkörrel nem rendelkezik
Milyen jogkörrel nem rendelkezik a személy- és vagyonőr, és kinek az eljárást nem akadályozhatja? a) hatósági jogkörrel nem rendelkezik b) a hatóság eljárását nem akadályozhatja

19 a) az igazolványt köteles magánál tartani
A tevékenység végzésekor a személy- és vagyonőr mit köteles magánál tartani és miért? a) az igazolványt köteles magánál tartani b) a hatósági ellenőrzéskor azokat bemutatni c) a tevékenységére vonatkozó felhatalmazást, amit az intézkedéssel érintett személy kérésére köteles hitelt érdemlően igazolni.

20 a) Foglalkozási (hivatásbeli) titoktartási kötelezettség terheli.
Milyen titoktartási kötelezettség terheli a személy- és vagyonőrt, milyen adatok tekintetében és meddig? a) Foglalkozási (hivatásbeli) titoktartási kötelezettség terheli. b) Működése alatt és az annak megszűnését követő időszakban is. c) Minden olyan tényt, adatot illetően, amelyről a szerződés teljesítése során szerzett tudomást.

21 a) a jogos önhatalom keretei között vagy
A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző hogyan gyakorolhatja a törvényben meghatározott jogosultságait? a) a jogos önhatalom keretei között vagy b) az érintett személy önkéntes hozzájárulása alapján gyakorolja, c) a jogosultságok gyakorlása során az adott cél elérésére alkalmas eszközök közül a személyi szabadság, illetve d) a személyiségi jogok legkisebb korlátozásával járó eszközt kell választani.

22 Sorolja fel a biztonsági őr személyi védőeszközeit!
Lövedékálló mellény Más lövedékálló panelek, illetve felületek Ütésálló sisak Ütésálló protektorok Gázálarc

23 Sorolja fel a biztonsági őr hírösszeköttetés biztosító eszközeit!
Kézi rádió adó-vevő készülék Vezetékes, illetve Mobil telefon Személyhívó Mobil támadásjelző

24 Írja le, hogy milyen szabályok vonatkoznak a biztonsági őr támadáselhárító eszközeinek alkalmazására! jogszerűen és szakszerűen alkalmazhatja jogos védelmi, illetve végszükség esetében szolgálata ellátása során, a jogtalan támadás esetén előzetes figyelmeztetés után fokozatosság elvének megfelelően arányosság figyelembevételével eszközök alkalmazásának szükségesnek, időszerűnek, és arányosnak kell lenni A támadáselhárító eszközök alkalmazásáról minden esetben jelentést kell írni, illetve rögzíteni az eseménynaplóban. A vagyonvédelmi törvényben meghatározott támadáselhárító eszközöket a biztonsági őr csak jogszerűen és szakszerűen alkalmazhatja. A törvényben meghatározott támadáselhárító eszközöket a jogos védelmi, illetve végszükség esetében alkalmazhatja. Ennek alapján a biztonsági őr szolgálata ellátása során, a jogtalan támadás esetén –a személy- és vagyonbiztonság fenntartása érdekében- általában előzetes figyelmeztetés után alkalmazhatja támadáselhárító eszközeit. A fokozatosság elvének megfelelően az eszközök közül mindig azt alkalmazza, amelyik az arányosság figyelembevételével is, legcélszerűbb a támadó magatartás elhárítására. A támadáselhárító eszközök alkalmazásának szükségesnek, időszerűnek, és arányosnak kell lenni. A támadáselhárító eszközök alkalmazásáról minden esetben jelentést kell írni, illetve rögzíteni az eseménynaplóban.

25 A biztonsági őr az alábbi módon alkalmazhat szolgálati kutyát:
Írja le, hogy az előírások alapján, milyen estekben és hogyan alkalmazhat a biztonsági őr szolgálati kutyát! A vagyonvédelmi törvény rendelkezései alapján a biztonsági őr szolgálata ellátása során szolgálati kutyát tarthat magánál, amelyet mint más támadáselhárító eszközt, jogos védelmi helyzetben, illetve végszükség esetén alkalmazhatja. A biztonsági őr az alábbi módon alkalmazhat szolgálati kutyát: pórázon és szájkosárral, ha az arányos kényszerítő testi erő alkalmazásának feltételei fennállnak, póráz nélkül szájkosárral, vagy pórázon szájkosár nélkül, ha tettlegesen ellenszegülő magatartást kell leküzdeni, ill. közvetlen támadást kell leküzdeni, póráz és szájkosár nélkül, ha a támadás élet ellen irányul

26 Írja le, hogy a vagyonvédelmi területen mire használják a „szolgálati naplót”, s mit tartalmaz!
szolgálat ellátása dokumentált, utólag is ellenőrizhető legyen Tartalmazza a szolgálat: átadását-átvételét, a szolgálatot teljesítők nevét, azonosító adatait, konkrét szolgálati és felállítási helyét, beosztását, valamint a szolgálatteljesítés idejét. Az átadás-átvétel rendjét, az átadott, illetve az átvett eszközöket (állapot, db, sorszám…), a szolgálat ellátására vonatkozó külön utasításokat, feladatokat és a beállt változásokat. A szolgálati napló rendeltetése, hogy a szolgálat ellátása dokumentált, utólag is ellenőrizhető legyen. Tartalmazza a szolgálatok, átadását-átvételét, a szolgálatot teljesítők nevét, azonosító adatait, konkrét szolgálati és felállítási helyét, beosztását, valamint a szolgálatteljesítés idejét. Az átadás-átvétel rendjét, az átadott, illetve az átvett eszközöket (állapot, db, sorszám…), a szolgálat ellátására vonatkozó külön utasításokat, feladatokat és a beállt változásokat.

27 Írja le, a szolgálati okmányok vezetésének általános szabályait!
körültekintően olvasható és rendezett tömör és lényegre törő, kerülje a stilisztikai és helyesírási hibákat bejegyzések időrendi sorrendben történjenek javítás vagy más változtatás csak olyan módon történhet, hogy az eredeti szöveg olvasható maradjon olyan íróeszközzel (golyóstollal) kell rögzíteni, ami észrevétel nélkül nem törölhető. A biztonsági őr a szolgálati okmányok vezetése során járjon el körültekintően. Írása legyen olvasható és rendezett. A bejegyzés legyen tömör és lényegre törő, kerülje a stilisztikai és helyesírási hibákat. A bejegyzések időrendi sorrendben történjenek. A szolgálati okmányokban javítás vagy más változtatás csak olyan módon történhet, hogy az eredeti szöveg olvasható maradjon. (egy vonallal áthúzás, lap szélén jelzés, szignálás) A bejegyzést olyan íróeszközzel (golyóstollal) kell rögzíteni, ami észrevétel nélkül nem törölhető.

28 Írja le, a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfogásakor általában érvényes intézkedési sorrendet! a tetten ért személy felszólítása, hogy a tevékenységét hagyja abba közölje, hogy tetten érte, ezért elfogja, és az őrszobára kíséri szükség szerint segítség hívása az elfogott személy ruházatának átvizsgálása, a támadásra alkalmas eszközök elvétele biztosítani kell, hogy az elfogott személy ne tudjon szökni és támadni amennyiben az elfogott személy támad, a támadáselhárító eszközök alkalmazása kisérés közben ügyelni kell, hogy az elfogott személy ne tudjon szökni és támadni ha az elkövetőnek társa is van, akkor meg kell akadályozni, hogy kapcsolatot teremtsenek egymással az őrszobán előírásszerűen át kell vizsgálni a csomagját az elfogásról haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget, a hatóság kiérkezésekor átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kell átadni az elfogott személyt, jelentés írása az eseményről

29 Mi a közterület? a) a közhasználatra szolgáló olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, b) amelyet rendeltetésének megfelelően mindenki korlátozás nélkül igénybe vehet, c) ideértve a közterületnek közútként szolgáló részét is.

30 Mi a magánterület közönség számára nyilvános része?
a) olyan magánterület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető b) a közterület azon része, amelyet a megbízó bérel a magánterületen folytatott tevékenysége végzéséhez kapcsolódva.

31 Mit jelent a tettenérés?
a) jogsértő cselekmény elkövetésének közvetlen észlelése, b) ideértve a jogsértésnek elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelés) útján történő, az eseménnyel egyidejű észlelését is;

32 Mit tekintünk csomagnak?
mindazon, az érintett személy birtokában lévő, általa fogott vagy testére rögzített, azon viselt olyan tárgy, amely a benne elhelyezett dolgok szállítására avagy azok szállításának megkönnyítésére szolgál és amely alkalmas arra, hogy e dolgok a külső szemlélő elől - részben vagy egészben – elfedve maradjanak

33 Ha a tevékenységet végző
A törvény mely szabályainak megsértése jelenti a törvény szabályainak súlyos megsértését? Ha a tevékenységet végző a) nem rendelkezik igazolvánnyal b) hatósági személynek adja ki magát, vagy hatósági személyként intézkedik c) a hatóság eljárását akadályozza

34 Mihez van joguk a munkát végzőknek?
Joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez.

35 Ki a felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért? a) A munkáltató b) A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani.

36 Mire terjed ki a munkavédelmi törvény hatálya?
a) minden szervezett munkavégzésre, b) függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik.

37 Mit kell biztosítani minden munkavállaló részére?
a) megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet b) a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, c) tisztálkodási, d) egészségügyi, e) étkezési, f) pihenési és g) melegedési lehetőséget.

38 Miről kell gondoskodni a munkahelyen?
a) A munkahely és a munka jellegének megfelelően gondoskodni kell a rendről, b) tisztaságról, c) a keletkező szennyező anyagok, d) szennyvíz, e) hulladék kezeléséről f) oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi ártalmat ne okozzanak és a környezetet ne károsítsák.

39 Milyen kötelezettsége van a biztonsági őrnek a kijáratok és vészkijáratok vonatkozásában?
A kijáratokat és vészkijáratokat, a kijelölt menekülési utakat szabadon kell tartani.

40 Hol lehet dohányozni a munkahelyeken?
a) A dohányzás számára kijelölt helyen. b) Ha a munkáltató a munkahelyet külön törvény szerint nemdohányzó munkahellyé nyilvánította, sehol nem lehet dohányozni.

41 Mit kell ismerniük a dolgozóknak a munkahelyen?
a) a veszélyforrásokat, b) az ellenük való védekezés módját, c) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit d) mind a munkahely egésze, e) mind az egyes munkafolyamatok tekintetében e) a mentési tervnek munkahelyre, illetve a dolgozóra vonatkozó részét.

42 Mikor alkalmazható a munkavállaló a meghatározott munkára?
a) annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, b) foglalkoztatása az egészségét, testi épségét károsan nem befolyásolja, c) mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és d) a munkára - külön jogszabályokban meghatározottak szerint – alkalmasnak bizonyult e) az előzetes, valamint a biztonsági őri munkakörökben az időszakos orvosi vizsgálat alapján.

43 Milyen munkával bízható meg a munkavállaló?
a) amelynek ellátására egészségileg alkalmas, b) rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, c) készséggel és d) jártassággal.

44 Mi a szabály, ha egyidejűleg több munkavállaló végez ugyanazon a munkahelyen munkát?
Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására kell hozni.

45 Hogyan végezheti a munkavállaló a munkát?
a) a munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, b) a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, c) a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát.

46 Mit köteles betartani a munkavállaló a munkavégzés során?
a) A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és b) munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse.

47 A munkavállaló különösen milyen szabályokat köteles betartani?
a) a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, b) azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, c) a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni d) az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és e) a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni f) a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni g) munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani h) a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni; i) a részére előírt orvosi vizsgálaton részt venni; j) a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, k) a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől l) a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni

48 Mi a baleset? a) az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás,
b) amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és c) sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

49 Mi minősül munkabalesetnek?
a) az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, b) annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

50 Mikor következik be a munkavégzéssel összefüggésben a baleset?
a) ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, b) anyagvételezés, c) anyagmozgatás, d) tisztálkodás, e) szervezett üzemi étkeztetés, f) foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és g) a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

51 a) amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve
Mi nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezett balesetnek? a) amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve b) a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, c) kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

52 Mikor tagadhatja meg a biztonsági őr a vezetői utasítás végrehajtását?
Ha az utasítás végrehajtásával bűncselekmény tényállását valósítaná meg. Ha az utasítás végrehajtásával életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

53 Mikor köteles a biztonsági őr a vezetői utasítás végrehajtását megtagadni?
Ha a vezető utasításának teljesítésével másokat közvetlenül és súlyosan veszélyeztetne.

54 Mi a tűzoltási feladat? a) a veszélyeztetett személyek mentése,
b) a tűz terjedésének megakadályozása, c) az anyagi javak védelme, d) a tűz eloltása és e) a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá f) a tűz közvetlen veszélyének elhárítása

55 Mi a feladata annak, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli?
a) köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy b) ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy c) a mentőszolgálatnak, illetőleg d) a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (körjegyzőségnek).

56 A létesítmények milyen tűzveszélyességi osztályokba vannak sorolva?
Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (jelzése: „A”) Tűz- és robbanásveszélyes (jelzése: „B”) Tűzveszélyes” (jelzése: „C”) Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „D”) Nem tűzveszélyes” (jelzése: „E”)

57 Milyen tüzek eloltására alkalmasak az egyes kézi tűzoltó készülékek?
A tűzosztály Szilárd, általában szerves eredetű, olyan anyagok tüze, amelyek lángolás és/vagy izzás (parázslás) kíséretében égnek B tűzosztály Folyékony vagy cseppfolyós szilárd anyagok tüzei C tűzosztály Gázok tüzei D tűzosztály Fémek tüzei A tűzosztály Szilárd, általában szerves eredetű, olyan anyagok tüze, amelyek lángolás és/vagy izzás (parázslás) kíséretében égnek B tűzosztály Folyékony vagy cseppfolyós szilárd anyagok tüzei C tűzosztály Gázok tüzei D tűzosztály Fémek tüzei

58 Milyen oltóanyag típusok vannak és mi a jelzésük?
P Porral oltó készülékek HN Nehézhab HK Könnyűhab G Halon CO2 Széndioxid V Víz

59 Melyek a dohányzásra vonatkozó szabályok?
Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Dohányozni nem szabad az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadtérbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

60 Milyen jogai vannak az embereknek a környezet védelmével kapcsolatban?
Mindenkinek joga, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés esetén a környezethasználó és a hatóságok figyelmét erre felhívja.

61 Melyek a környezet elemei?
a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői

62 Mit értünk környezetvédelem alatt?
olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása

63 Soroljon fel legalább három környezetszennyező tevékenységet!
a) Tiltott hulladék vagy építési törmelék lerakása b) Olajszennyezés c) Veszélyes anyagok vízbe, vagy talajba engedése.

64 Írja le milyen kötelezettségei vannak a szakmai kamarai tagnak!
A kamara alapszabályában foglalt rendelkezések betartása Fizesse meg a szakmai kamarai tagdíjat Vegyen részt a kötelező továbbképzéseken Szakmai tevékenységének gyakorlása során a szakmai irányelveknek és az etikai szabályoknak megfelelően járjon el

65 Írja le, hogy az előírások alapján, milyen esetekben alkalmazhat a biztonsági őr gumibotot!
Tettlegesen ellenszegülővel szemben Jogtalan támadás elhárítása érdekében Közvetlen jogtalan támadás esetén, ha a fegyverhasználat nem indokolt, Ha a jogtalan támadás elhárítására a fegyverhasználat is indokolt lenne, de a személy és vagyonbiztonság védelme a gumibot alkalmazásával is biztosítható, Lehetőség szerint kerülni kell, hogy a gumibot alkalmazása súlyos sérülést okozzon.

66 Írja le, hogy milyen kötelezettségei vannak a biztonsági őrnek, ha bűncselekmény elkövetésén ér tetten egy személyt! az elfogott személyt haladéktalanul átadni az ügyben eljárni jogosult nyomozóhatóságnak ha erre nincs mód, akkor az ügyben eljárni jogosult nyomozóhatóságot nyomban értesíteni.

67 Írja le, hogy a vagyonvédelmi területen mit tartalmaz az „eseménynapló”!
Az eseménynapló tartalmazza a szolgálat ellátása során történt rendkívüli eseményeket, azok időpontját, a rendkívüli esemény fajtáját, rövid tárgyilagos leírását, a rendkívüli esemény megszüntetésére tett intézkedéseket, valamint az eseménnyel kapcsolatos hatósági, illetve elöljárói utasításokat.

68 Írja le, hogy a biztonsági őr melyik szakmai kamarai szervezetnél kezdeményezze a tagfelvételi kérelmét! A kérelmező állandó lakóhelye szerinti illetékes területi (megyei) Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaránál.

69 Írásban jellemezze szakmai szempontból a „kapus”-, vagy „portaszolgálatot”!
Az általános objektumőri feladatokon belül végzi a személyek be- és kiléptetését, a tárgyak, a csomagok, a ruházat ellenőrzését, a járművek be-, és kihajtásának, szállítmányának, okmányainak ellenőrzését.

70 Sorolja fel, hogy személy- és vagyonvédelmi szempontból mikor lehet eredményesen alkalmazni a járőrtevékenységet! nagy területen, szétszórtan elhelyezkedő létesítmények ellenőrzésére, a felállított őrök megerősítésére, gyanúsan viselkedő, mozgó személyek megfigyelésére, rendkívüli események bekövetkezésekor helyszínbiztosításra, információgyűjtésre, az összeköttetés időszakos pótlására (például: rossz látási viszonyok) a járőr útvonalon található biztonságtechnikával biztosított objektumok ellenőrzésére, az objektumot ért támadás esetén a támadás elhárítására, az elkövetők elfogására, az elfogott elkövetők kísérésére,

71 Írja le röviden, hogy az őrség dokumentumai közül mit tartalmaz az objektum „tűzriadó terve”!
A tűzriadó terv az objektumban keletkező tüzek esetén teendő intézkedések rendjét, az objektum kiürítési tervét tartalmazza.

72 a szolgálat diszpécsere, a közvetlen munkahelyi vezető a megbízó,
Az őrzött objektum kiürítésére ki adhat utasítást a biztonsági őrnek? Az alábbi felsorolásból jelölje meg a helyes választ (válaszokat)! a biztonsági őr a szolgálat diszpécsere, a közvetlen munkahelyi vezető a megbízó, a bírósági végrehajtó, a jegyző

73 Írja le az általában érvényes intézkedési sorrendet, ha az objektumot tűz, ipari katasztrófa vagy elemi csapás érte! életmentés, elsősegélynyújtás megrongálódott közművek elzárása (gáz, víz, elektromos vezeték) Kiértesítések (tűzoltóság, rendőrség, mentők, saját vezetőség…) az illetékes szervek által meghatározott feladatok végrehajtása a vagyonmentés megkezdése, párhuzamosan a tűzoltással és a kárelhárítással a megérkező kárelhárító szervek útvonalainak biztosítása (kapunyitás, kordon..) a kivonuló szervek tájékoztatása munkájuk segítése A szemlebizottság tájékoztatása, munkájuk segítése A helyszín biztosítása (terület lezárás, tanuk megkeresése, illetéktelenek eltávolítása) Az események rögzítése az eseménynaplóban (jelentésírása)

74 Írja le röviden, hogy ki- és beléptetéskor mire terjed ki a gépjárművek és a rajtuk lévő szállítmány ellenőrzése! Ellenőrizni kell: a gépkocsi menetokmányait, a szállítólevelet, a járművezető belépési jogosultságát, hogy a szállítmány mennyiségben és minőségben megegyezik-e a szállítólevélben feltüntetett árukkal, a gépkocsi típusától függően kialakítható rejtekhelyeket, a járművezető és a kocsikísérő csomagjait, a gépkocsi vezetőfülkéjét, hogy a kocsin nincs-e olyan veszélyes anyag (mérgező, sugárzó vagy robbanó), aminek a bevitele az objektum biztonságát veszélyezteti, kihajtáskor, hogy a szállítólevélen szerepel-e a kiadmányozásra jogosult aláírása és pecsétje (aláírás minta alapján kell azonosítani)

75 Írja le az objektumok működési rendjére és a működési szabályok rendszerére vonatkozó általános ismereteket! Jogszabályi keretek között az üzemeltető vagy tulajdonos szabadon rendelkezhet, hogy az adott objektumban milyen szabályok betartását teszi kötelezővé, és milyen intézkedések foganatosítását határozza meg. Ezeket a szabályok és intézkedések kötelezőek, aki az objektum területén tartózkodik vagy az objektumba be akar lépni. Az objektumvédelmi szolgálat feladata a megbízó által előírt szabályok betartásának ellenőrzése, és ennek érdekében a meghatározott intézkedések foganatosítása. Jogszabályi keretek között az üzemeltető vagy tulajdonos szabadon rendelkezhet, hogy az adott objektumban milyen szabályok betartását teszi kötelezővé, és milyen intézkedések foganatosítását határozza meg. Ezeket a szabályok és intézkedések kötelezőek, aki az objektum területén tartózkodik vagy az objektumba be akar lépni. Az objektumvédelmi szolgálat feladata a megbízó által előírt szabályok betartásának ellenőrzése, és ennek érdekében a meghatározott intézkedések foganatosítása.

76 Ajánlott irodalom 2005. évi CXXXIII. törvény átolvasása
1949. évi XX. törvény: Alkotmány 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1995 évi LIII. Törvény a környezetvédelemről 1999. évi LXXIV. Törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezéséről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. Jogos védelem, végszükség Sikeres vizsgát kívánok!


Letölteni ppt "Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések