Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Art. 2012. évi módosítása 1.rész Készítette: Zsólyominé Fekete Zsuzsanna.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Art. 2012. évi módosítása 1.rész Készítette: Zsólyominé Fekete Zsuzsanna."— Előadás másolata:

1 Art. 2012. évi módosítása 1.rész Készítette: Zsólyominé Fekete Zsuzsanna

2 Képviseleti szabályok  Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet: munkaviszonyban álló jogtanácsos és megbízás alapján eljáró személy is.  Állandó meghatalmazottakra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezve → csak az adózó bírságolható  A képviseleti jog megszűnésének napján még a meghatalmazott jogosult az adóhatósági iratok átvételére

3 Bejelentés, változás bejelentés  Bejelentendő adatok köre bővül:  Zrt. 50 %-ot meghaladó, vagy minősített többségi befolyással rendelkező részvényesek adatai  Kft és Zrt. esetében az a tény, ha a tag/részvényes szavazati jogának mértéke az 50 %-ot meghaladja, vagy minősített többségi befolyással rendelkezik  CB bejegyzésre kötelezett: jegyzett tőke  Fióktelep esetén külföldi vállalkozás adatai  Magyarországi tényleges üzletvezetés helye, ha ez alapozza meg a magyar adóügyi illetőségét  Több államban illetőséggel rendelkező gazdasági társaság esetén a tényleges üzletvezetés helyét

4 Bejelentés, változás bejelentés  A jogi személy nélküli gazdasági társaság, kft, egyesülés, közös vállalat tulajdonosainak, amennyiben nincs adóazonosító jelük, az annak megállapításához szükséges adatokat  A munkáltató iskolaszövetkezet a MT. szerint megkötött munkaszerződéssel létesített munkaviszony keretében személyesen közreműködő tagjával kapcsolatban:  munkaszerződés megkötésének napján: szövetkezet adószáma, tag adóazonosító jele, tb. azonosító, nappali tagozatos tanuló/hallgató diákigazolvány száma  jogviszony megszűnését 8 napon belül

5 Bejelentés, változás bejelentés  Elektronikus iratok, bizonylatai és nyilvántartásai őrzésének helye  Az egyéni vállalkozók és adószámos magánszemélyek a bejelentendő tevékenységi köreit nem szakmakódon, hanem ÖVTJ-n (önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke) kell bejelenteni

6 Bejelentés, változás bejelentés  Készpénzfizetés bejelentése a nem kapcsolt vállalkozások között: 2 millió Ft-ra csökkent  Munkaerő kölcsönzés: a kölcsönző jelenti be  Kezdete: a foglalkoztatást megelőző napon, legkésőbb a foglalkoztatás napján bejelenti a munkavállaló, kölcsönbe adó adatait, foglalkoztatás kezdetét  megszűnése: a befejezést követő napon  Magánszemély, ha nincs biztosítási jogviszonya, köteles az adóhatósághoz bejelentkezni → határozat nélküli előírás → vh. okirat

7 Bejelentés, változás bejelentés  Vámazonosító szám igénylése: Art. alapján  Állami adóhatóságtól és vámhatóságtól is kérhető VPID  Kérhető a bejelentendő adatok hitelességét bizonyító okiratok bemutatása  Megtagadja: valótlan, hiányos adatok  Art. hatályát kiterjeszti: az adótitokra, valamint adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezésekre. Adatnyilvántartások egyesítése: 2012.06.30.

8 Bejelentés, változás bejelentés  Változás bejelentés:  a tényleges üzletvezetés helyének áthelyezése más államba (hely, időpont)  kapcsolt vállalkozási viszony megszűnése – 15 napon belül

9 Adószám felfüggesztés, törlés 1.Felfüggesztés esetkörei leszűkültek 3 esetre:  Postai küldemény 2x címzett ismeretlen jelzéssel érkezett vissza, illetve postai levélszekrény hiánya miatt kézbesíthetetlen- hirdetményi úton a honlapon közli (később a törlést is)  Helyszíni eljárás során hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a székhelyen nem található (kikerült a székhelyszolgáltatás és székhelytől eltérő kp. ügyintézés helye)  Bevallási, vagy befizetési kötelezettségét az adóhatóság felhívására 365 napon belül nem teljesíti  A felfüggesztés időtartama: 15 nap  Az adószám felfüggesztést és törlést elrendelő határozatot hirdetményi úton csak a honlapon teszik közzé (15/8 nap)

10 Adószám felfüggesztés, törlés 2.Az adószám törlése felfüggesztés nélkül:  Esetei:  A bejelentett székhely nem valós  Nem jelentett be szervezeti képviselőt  Adózó ellenőrzése során hitelt érdemlően megállapítják, hogy a szervezeti képviselő nem valós személy  A törlésről, a törlő határozat megsemmisítéséről CB és Okmányiroda értesítése és a törvényességi felügyeleti eljárás, illetve ismeretlen székhelyű cég megszüntetése iránti eljárás kérése.  Ha be nem jelentett szervezeti képviselő miatt törlik az adószámot, újabb adószám nem állapítható meg, a többi esetben közvetlenül az adóhatóságtól kérhet adószámot a kérelem napjával.

11 Adóbevallás  Munkáltatói adó-megállapítás: a munkáltató minden év 02.12.-ig adatot szolgáltat az ezt választó magánszemélyekről  Ha a magánszemély 53. bevallást is bead, nyilatkoztatás (15 napos határidővel): igazolja, hogy nem volt jogosult munkáltatói adó-megállapításra. Ha nem válaszol: akkor sem dolgozzuk fel az 53. bevallást, ha azt hamarabb nyújtotta be, mint ahogy a munkáltatói adó megállapítást továbbítja. Ha igazolja a feltételt: 53. bevallás feldolgozása, és a kiutalásra rendelkezésre álló határidő az igazolás benyújtásától számít.  Egyszerűsítet bevallás választásának feltétele bővül: belföldi lakcímet, vagy elektronikus levélcímet - már a 2011. évről is!!

12 Adóbevallás  Ha az adózó az adóév során nyújtott be 31.§(2) bekezdés szerinti bevallást, az adóév minden hónapjában be kell adnia (08 vagy NY)  Magánszemély (nem áfa-alany, nem vállalkozó) a bevallási késedelmét eredményesen menti ki, ha az adó- megállapításhoz nemzetközi egyezmény vagy külföldi adójog vizsgálata szükséges. Új határidő: november 20.  NY: csak esedékességig lehet benyújtani  Bevallás pótlása: ellenőrzés megkezdése előtti napig

13 Adóbevallás  Soron kívüli adóbevallás:  A cégbejegyzésre nem kötelezett adózó va. nélküli jogutód nélküli megszűnése esetén az elhatározást követő 30 napon belül  Ha az adózó a tevékenység szünetelése alatt szűnik meg (30 nap)

14 Befizetések, kiutalások  Nincs kamatfizetés, ha a jogosulatlanul igényelt adó a 30 %-ot meghaladja  A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezettek bankkártyával (POS terminálon) csak az alábbi esetben fizethetik adójukat:  eljárási illeték  igazgatási, szolgáltatási díj  adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás regisztrációs díja  egyszerűsített foglalkoztatás közteher fizetése  letétire történő fizetés (állami adó és vámhatóságnál fennálló tartozás)

15 Befizetések, kiutalások  Az önellenőrzés időpontjában már hatályon kívüli adónemet egyéb befizetés/támogatás adónemen kell bevallani és befizetni.  Az állami adóhatósági végrehajtás során behajtott összegeket először a „tiltott adónemekre” kell elszámolni (szja előleg, levont szja, járulék)  Elévült túlfizetés adózói kérelemre is átvezethető

16 Hatósági eljárás  Hatósági iratok kézbesítése  A kézbesítési vélelem új esete: „ismeretlen helyre költözött”  az ügygondnok kijelölésére vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezve  A hatósági irat kézbesíthető meghatalmazott képviselővel rendelkező adózónál az adózó részére is. - egyidejűleg kell postázni. Ha mindketten átveszik, a kézbesítéshez kapcsolódó joghatások az 1. időpontban állnak be.  Magánszemély adózó kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet nyújthat be, ha nem vehette át az iratot önhibáján kívül (régebben nem szerzett róla tudomást)  Az adózó akkor is benyújthat kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet, ha a kézbesítési vélelem beálltáról a fizetési felszólításból, vagy a végrehajtási eljárás megindulása alapján szerez tudomást.

17 Hatósági eljárás  Illetékkel kapcsolatos kedvezmény, vagy mentesség igénybe vételét kérheti az illetékkiszabó határozat kiadmányozását követően, de a jogerőre emelkedést megelőzően - kiegészítő határozat – ezzel együtt lesz jogerős az I. fokú határozat  Csoportos adóalanyiság időtartama alatt sem fizetési könnyítés, sem méltányosság nem engedélyezhető.  Az szja bevallásban csak akkor kérhető 4 havi részletfizetés, ha a bevallást május 20.-ig benyújtja, illetve az első részletet május 20.-ig meg kell fizetni.

18 Felügyeleti intézkedés  A ng. miniszterhez benyújtott felügyeleti eljárás iránti kérelmet ellenjegyeztetni kell. Ha ez elmarad, érdemi vizsgálat nélkül elutasítják.  Felügyeleti intézkedés iránti kérelmet a felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős és a NAV felügyeletére kijelölt miniszter érdemi vizsgálat nélkül utasítja el, ha:  a bíróság már felülvizsgálta az adóhatósági döntést (ez új)  a bírósági felülvizsgálatot az adózó kezdeményezte  Ugyanakkor ezek a személyek mellőzik a felügyeleti intézkedést, ha nem állapítanak meg jogsértést (eddig elég volt ennek valószínűsítése)

19 Végrehajtás  Végrehajtható okirat: egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettséget tartalmazó bejelentés is.  Végrehajtási átvezetéssel rendezhető az adók módjára behajtandó köztartozások és az eljárási költség is. Ekkor végzést kell hozni. Kiegyenlítési sorrend adó és vámhatóságnál nyilvántartott túlfizetés esetén: a nála nyilvántartott tartozásra az esedékesség sorrendjében, a maradékot tartozás arányosan kell felosztani a köztartozás jogosultjai között.  Ha a túlfizetés nem nyújt minden tartozásra fedezetet, a sorrend a következő: tiltott adónemek esedékesség szerint/ tartozásarányosan – vh. költség – egyéb adótartozás esedékesség szerint – köztartozás jogosultjai tartozásarányosan

20 Végrehajtás  A Vht. 103.§-a szerint lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt legkésőbb az árverési hirdetmény kitűzésével egyidejűleg intézkedik az adóhatóság.  A zálogjogosultat a gépjármű (és nem a törzskönyv) lefoglalásától számított 6 hónap elteltével hívja fel a bekapcsolódásra  Ingatlan árverésnél a 10 %-os előleg befizetését csak akkor kell hitelt érdemlően igazolni, ha az összeg az árverésig nem érkezett meg az adóhatósághoz, de az árverést megelőzően az átutalásról az adózó intézkedett.  Elektronikus árverésnél a nyertest csak elektronikus úton értesítik, postai úton nem.

21 Végrehajtás  AMBK: nem negyedévenként, hanem a fizetési határidő leteltét követő 15 nap elteltével.  Értékhatárok: a szabálysértési pénzbírság és helyszíni bírság esetén 5.000 Ft, egyéb esetben 10.000 Ft.  Az AMBK-ra eddig sem lehetett fizetési kedvezményt engedélyezni, de most az Art. rendezi ezt:  ha a kérelmet az adóhatósághoz nyújtja be, azt 5 napon belül meg kell küldeni a behajtást kérőnek  ha a kérelmet a behajtást kérőnél terjeszti elő: haladéktalanul értesíteni az adóhatóságot  ezekben az esetekben az Art. szerinti szünetelési szabályok az irányadók  a döntésről, a szünetelés tényéről, időtartamáról, a tartozás pontos összegéről a jogerőt követően a döntés megküldésével értesíti az adóhatóságot.  ha az adózó teljesít, a behajtást kérő visszavonja a megkeresést. ha nem teljesít, ennek tényéről és az összegről, amire a vh. tovább folytatódik.

22 Egyéb  Adó-megállapításhoz való jog 6 hónappal meghosszabbító tényezők köre bővül: ha a bíróság, másodfokú szerv,felügyeleti intézkedés során új eljárásra utasít.  Nem kell késedelmi pótlékot felszámítani ha:  Az illeték kiszabása után az egy éven belül eladott másik lakás értékének beszámítása miatt  A jogügylet felbontás miatt  Az eredeti állapot helyreállítása miatt  került az illeték törlésre.  Az elektronikus bevallók e kötelezettség keletkezésétől kezdve: 2012-től fizetési kedvezmény iránti kérelem benyújtása, 2013-tól bejelentést, változás bejelentést.

23 Egyéb  Ügyfélkapun keresztül a magánszemély hozzáférhet a munkáltató, kifizető által róla közölt adatokhoz.  Kezesség esetén a mögöttes felelősség megállapítás határozattal történik akkor is, ha a meg nem fizetett adóért való kezességét külön törvény írja elő (pl. áfa tv. 150.§-a szerinti kezesi felelősség) – egyértelműsítő rendelkezés

24 Felszámolás, végelszámolás, csőd  A felszámoló mellett a végelszámoló is a va. kezdetétől gyakorolja az adózókat megillető jogokat és teljesíti kötelezettségeit. A jogsértés miatt (ide tartozik az együttműködési kötelezettség megszegése is) a végelszámolót és felszámolót kell szankcionálni, kivéve, ha a mulasztás az érdekkörén kívüli okokra vezethető vissza.  Változásként kell bejelenteni: egyszerűsített va. megindítása, megszűntetése, működés továbbfolytatása – megegyezően a CK-ban közzétett közleménnyel  Felszámolás és végelszámolás esetén soron kívüli bevallási kötelezettség keletkezik olyan bevallással kapcsolatban, melynek benyújtása a soron kívüli bevallás benyújtásakor még nem esedékes.

25 Felszámolás, végelszámolás, csőd  A végelszámoló/felszámoló nyújt be bevallást megszűnést követő 30 napon belül a a felmondási védelem alatt álló munkavállalók jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos munkabért és bérjellegű juttatásokat terhelő adókról és járulékokról  A közbeszerzések megvalósításához kapcsolódó kifizetések esetén:  ha az adózó felszámolás alatt áll, nem kell a visszatartást vele szemben érvényesíteni  Va. és fa. esetén ha a záró bevallásban kéri túlfizetés kiutalását, azt 60 napon, egyszerűsített va. és fa. esetén 45 napon belül kell kiutalni (esedékességtől/benyújtástól)  A hivatalbóli átvezetés kiterjesztése a va. és a csődeljárás eseteire is.

26 Felszámolás, végelszámolás, csőd  Nem kell közzétenni a felszámolás, illetve csődeljárás alatti adózók adatait ha 100 millió Ft összegű adóhiányt állapítottak meg terhükre.  A mnyp.-i követelések tekintetében a 2012. január 1-jét megelőző időszak vonatkozásában járunk el hitelező képviselőjeként.  Nem kötelező az ellenőrzés felszámolás alatt.  Felszámolást lezáró bevallások utólagos ellenőrzése: eltérő időpontban benyújtott bevallások esetén az ellenőrzést az egyes adókötelezettségekről szóló bevallás kézhezvételétől számított 60/45 napon belül kell befejezni  Végelszámolás esetén a társasági és osztalékadóról szóló bevallás kézhezvételétől számított 60/45 napon belül kell befejezni

27 Felszámolás, végelszámolás, csőd  Fa. és va. záró bevallások ellenőrzésének határidejének számítása:  önellenőrzés: önellenőrzés időpontjától  34.§. szerinti javítás, vagy hiánypótlás elrendelése: kijavítástól, vagy a javítás tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedésétől, e határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bírósági határozat jogerőre emelkedésétől, illetve a hiánypótlás teljesítésétől, vagy ha a hiánypótlás elmarad, a kitűzött határidő utolsó napjától kell számítani  Fa. esetén ha a tevékenység záró bevallások, vagy a tevékenységi időre vonatkozó ellenőrzés során új eljárásra utasításra, vagy ismételt ellenőrzésre kerül sor, az ellenőrzés 1 éven túl is befejezhető. Korlát: fa. záró bevallás (+ eltérő időpontban benyújtott bevallás)

28 Felszámolás, végelszámolás, csőd  Ha va. alatt álló adózó az ellenőrzési jegyzőkönyv átadása előtt a továbbműködését határozza el, ezen határozatról való tudomásszerzést követően az általános szabályok alkalmazandók  A bírság kiszabásával egyidejűleg az adózót teljesítésre hívja fel: ha a bírság kiszabásakor az adózó va. vagy fa. alatt áll, nem kell új határidőt megadni a mulasztás pótlására  Sztv. szerinti beszámoló letétbe helyezése, közzététele, költségtérítési díj fizetése miatti felszólítás és szankció nem alkalmazható va. és fa. alatt álló adózóknál  A csődeljárás, a va. és fa. alatti adóknak a befizetési és bevallási kötelezettségüket a Cstv. és a 33.§(6) bekezdésében foglaltak szerint kell teljesíteniük

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Art. 2012. évi módosítása 1.rész Készítette: Zsólyominé Fekete Zsuzsanna."

Hasonló előadás


Google Hirdetések