Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖNYVTÁR- INFORMATIKA 1. RÉSZ 1 ELTE PPK Andragógia BA levelező Dömsödy Andrea OFI-OPKM 2012. február 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖNYVTÁR- INFORMATIKA 1. RÉSZ 1 ELTE PPK Andragógia BA levelező Dömsödy Andrea OFI-OPKM 2012. február 18."— Előadás másolata:

1 KÖNYVTÁR- INFORMATIKA 1. RÉSZ 1 ELTE PPK Andragógia BA levelező Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu OFI-OPKM 2012. február 18.

2 Vázlat  Az információs műveltség  Az információs problémamegoldás  Pedagógiai információs intézményrendszer  Az OPKM gyűjteménye és szolgáltatásai  A katalógushasználat alapjai  A bibliográfiai hivatkozás alapjai 2

3 AZ INFORMÁCIÓS MŰVELTSÉG FOGALMA ÉS SZEREPE AZ ÉLETPÁLYA MINŐSÉGÉBEN

4 Honnan jutunk információhoz?  Honnan jutunk szakmai információhoz?  Gondoljon vissza az elmúlt hetére! Milyen helyzetekben, milyen (szakmai) információkra volt szüksége? Honnan szerezte be azokat? 4

5 Információs műveltség (IM) (information literacy) Az információs műveltség tudásunknak az a része, melynek segítségével ◦ eligazodunk az élet minden területéhez kapcsolódó információk közt, ◦ meg tudunk oldani információs problémákat, vagyis:  felismerjük az információszükségletet,  megkeressük  és megszerezzük a szükséges információforrásokat,  kinyerjük,  feldolgozzuk, felhasználjuk  és közvetítjük az információkat. 5

6 Információs műveltség információs műveltség könyvtár(használat)i műveltség olvasási készség számítástechnikai műveltség kommunikációs képességek önálló tanulás kritikai gondolkodás médiaműveltség szellemi munka technikája 6

7 Tanulás - Keresés 7 Tanulás (konstruktivista) Információs problémamegoldás (információs műveltség) információkkal, tapasztalatokkal való a felismert információigény kielégitése érdekében dinamikus interakciókon keresztüli aktív maga keresi, értelmezi, ütközteti az információkat tudásépítésimajd megfogalmazza, kommunikálja folyamategy tudatosan tervezett folyamatban (Koltay, 2007)

8 Szakirodalom feltárásának haszna  a probléma körülhatárolása  problématörténet, előzmények ◦ elkerülhetjük a korábbi kutatások szükségtelen megismétlését.  a hipotézis tudományos alátámasztása  kutatási módszerek, eszközök kiválasztása  eredményeink értelmezése 8

9 AZ INFORMÁCIÓS PROBLÉMAMEGOLDÁS

10 Egy elképzelt helyzet Szemináriumi dolgozatot kell írnia saját iskolájának történetéről. Gondolja át, mit fog tenni ennek érdekében! Milyen lépésekben fog eljutni a kész dolgozatig? 10

11 Lépések 0. Problémafelismerés 1. A feladat értelmezése 2. Az információkereső stratégia kiválasztása 3. A stratégia kivitelezése, forráskeresés 4. A források értékelése 5. Az információk kinyerése 6. Megoldás 7. Értékelés Rugalmasan kezelendő 11

12 NÉZETEK AZ IM-RŐL

13 Információkeresésről  Minimalista, adatkereső: ◦ néhány, könnyen hozzáférhető forrásból ◦ egyesével válaszolja meg a kutatás kérdéseit  Maximalista ◦ az egyéni álláspontja kialakításához kell az információ ◦ a téma lefedése is fontos  Elemző ◦ valóban kutat ◦ célja a széles kontextusban való megértés ◦ sokféle forrást elemez kritikusan ◦ törekszik a mögöttes értékek feltárására. (Limberg, 1999; Dömsödy 2011) 13

14 Könyvtárról Papír- központú H1. tudós könyvek tára kiváltságosoknak, tudósoknak H2. könyvek tára minden olvasni szeretőnek, könyvkölcsönzőhely Doku- mentum- központú M1. mindenféle dokumentumok (nemcsak könyvek) tára M2. dokumentumok és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások, nemcsak kölcsönzés Informá- ció- központú P1. információs központ, nem a dokumentumról szól, hanem az információról és annak szolgáltatásáról P2. információs központ, a szolgáltatás nem kötődik épülethez, online szolgáltatások, nemcsak az könyvtárhasználó, aki bemegy az épületbe P3. használó = közvetítő, K2.0 14 (Dömsödy, 2011)

15 Internetről Információ -szerző Passzív befogadó: Az internet információforrás (honlapok böngészése) + e-mail Tudás- megosztó Statikusan alakító: a használó aktívan részt vesz az építésében, az internet információközvetítő is, kapcsolatteremtő (honlapszerkesztés, fórum, chat, játék, fájlcserélés …) Önmeg- valósító Folyamatosan jelenlévő: Az internet folyamatosan változó, alakítható, egy életforma, önmegvalósítás, önkifejezés (blog, wiki, közösségi portál, fotómegosztás …) 15

16 Felhasznált irodalom Dömsödy Andrea (2006): Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba (A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 2.) Bp., ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 2006., 58 p. URL: http://www.mek.oszk.hu/05400/05445/05445.pdf Utolsó letöltés: 2009.10.15. Dömsödy Andrea (2011): Az információs műveltségről alkotott nézetek In: Könyvtári Figyelő, 1. sz., 40-58. p.; URL: http://ki.oszk.hu/kf/2011/04/az- informacios-muveltsegrol-alkotott-nezetek/ Utolsó letöltés: 2012.02.17. Koltay Tibor (2007): Információs műveltség: pedagógiai forradalom a könyvtárban? In: Könyvtári Figyelő, 2.sz., 278-288. p. Limberg, Louise (1999): Experiencing information seeking and learning: a study of the interaction between two phenomena In: Information Research, 1. sz. URL: http://informationr.net/ir/5-1/paper68.html Utolsó letöltés: 2008.09.11. Szivák Judit (2002): A pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei (Kutatás-módszertani kiskönyvtár), Bp., Műszaki Könyvkiadó, 121 p. 16

17 INFORMÁCIÓS INTÉZMÉNYRENDSZER 17

18 Információs intézmények  kiemelt feladatuk: az információk ◦ gyűjtése, ◦ rendszerezése, ◦ közvetítése, (szolgáltatások nyújtása), ◦ legtöbb esetben megőrzése.  sokféle információs intézmény létezik  sokféle információ  sokféle információforrás  sokféle információigény  többségükben közgyűjtemények 18

19 Egy elképzelt helyzet Szemináriumi dolgozatot kell írnia saját iskolájának történetéről. Gondolja át, milyen és melyik intézményekben találhatna információkat a témában. Cél az összes fellelhető információ feltérképezése. 19

20 Intézménytípusok  könyvtár könyvtár  levéltár levéltár  múzeum múzeum  archívum archívum  hírügynökség  tartalomszolgáltató  internet internet  könyv- és lapkiadó  hivatalos és szakmai intézmények, szervezetek hivatalos és szakmai intézmények, szervezetek ◦ kormányzati szervek ◦ kutatóintézetek ◦ szakmai szervezetek  tömegtájékoztatási intézmények  információs iroda (pl.: EU, idegenforgalmi)  ügyfélszolgálat  irattár 20

21 21

22 KÖNYVTÁRAK 22

23 Mi a könyvtár?  gyűjtőköre: ◦ publikált (sokszorozott) dokumentumok, művekben ◦ függetlenül a dokumentumtípustól (kéziratostól az elektronikusakig)  fő tevékenysége: ◦ gyűjt, ◦ feltár, ◦ rendszerez, ◦ megőriz, ◦ szolgáltat, vagyis hozzáférést és használatot biztosít.  információforrás = könyvtári dokumentum 23

24 Könyvtári rendszer  könyvtártípusok ◦ nemzeti könyvtár (OSZK) nemzeti könyvtár ◦ köz(művelődési) könyvtár (FSZEK)FSZEK ◦ szakkönyvtár, (OPKM) szakkönyvtár ◦ iskolai könyvtár (Petőfi S. Gimnázium könyvtára) iskolai könyvtár ◦ felsőoktatási könyvtár (ELTE)ELTE ◦ (elektronikus könyvtár, MEK)elektronikus könyvtár  Más felosztás szerint: ◦ országos, megyei, települési, intézményi ◦ nyilvános, nem nyilvános  rendszerszintű szolgáltatás: könyvtári információk, könyvtárközi kölcsönzés 24

25 Könyvtári szolgáltatások  elsődleges célja az információk és a művek szolgáltatása  három nagy csoport: ◦ helyben használat ◦ kölcsönzés ◦ távolról is elérhető (internetes, telefonos)  legsokoldalúbb tartalmi feltárást és visszakeresést biztosító eszközrendszer 25

26 Egyéb könyvtári szolgáltatások  kulturális szolgáltatások: ◦ kiállítások ◦ rendezvények ◦ tájékoztatás kulturális eseményekről, információkról  oktatási szolgáltatások: ◦ tanulási helyszín, tanítási helyszín ◦ könyvtárhasználó-képzés (könyvtárhasználati óra, szakóra a könyvtárban) ◦ szakmai rendezvények ◦ foglalkozások ◦ dokumentumkölcsönzés tanórára ◦ ajánló bibliográfia  szociális funkció: ◦ közösségi tér  szakmai, tudományos szolgáltatások ◦ irodalomkutatás ◦ sajtófigyelés ◦ szaktájékoztatás 26

27 Könyvtárhasználók  Jogok: ◦ információhoz való jog (nem a kölcsönzéshez) ◦ szolgáltatások igénybe vétele  Lehetőségek: ◦ rugalmas, testre szabott szolgáltatások ◦ egy könyvtár olyan, amilyet használói igényelnek  Kötelességek: ◦ használati feltételek betartása ◦ figyelembe venni a többi használó jogait (csend, értékmegóvás, határidő) 27

28 Könyvtárak használata  dokumentumokhoz való hozzáférés függ: ◦ a dokumentumok fizikai állapotától, ◦ a bennük lévő információk tartalmától, ◦ publikáltsági fokától ◦ és a fenntartó intézménytől  így a használat köthető: ◦ kutatási engedélyhez, ◦ életkorhoz ◦ térítéshez (nyilvános könyvtárban a helyben használat ingyenes) ◦ különböző adminisztrációhoz  különgyűjtemények: tankönyvtár, személyi hagyaték, helytörténeti gyűjtemény, muzeális gyűjtemény 28

29 Információk hazai könyvtárakról  Könyvtár.hu ◦ könyvtárkereső ◦ közös katalóguslekérdezési felület ◦ interaktív, online közösség ◦ http://konyvtar.hu  HunOPAC ◦ linkgyűjtemény  honlapok  online katalógusok (OPAC-ok) ◦ http://mek.oszk.hu/html/opac.htm 29

30 OSZK  1802-  nemzeti könyvtár  gyűjtemény ◦ hungarikum, kézirat-, régi nyomtatvány-, térkép-, mikrofilm-, kisnyomtatvány-, színháztörténetitár, történelmi interjúk, könyvtártudományi szakkönyvtár  szolgáltatások ◦ kölcsönzés, adatbázisok, MEK, EPA, kiállítások  www.oszk.hu 30

31 Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK  OSZK  teljes szöveggel  2011. március 12-i statisztika: ◦ 9096 db dokumentum  Humán területek, kultúra, irodalom: 5352 db  Kézikönyvek és egyéb műfajok: 432 db  Műszaki tudományok, gazdasági ágazatok: 625 db  Társadalomtudományok: 4146 db  Természettudományok és matematika: 608 db  hangoskönyvek is  www.mek.oszk.hu 31

32 Europeana  elektronikus könyvtár  Benne: ◦ képek ◦ szövegek ◦ hanganyag ◦ videók  múzeumok, galériák, levéltárak, könyvtárak, audio-vizuális gyűjtemények dokumentumai  Mo-ról: MEK + NAVA  http://www.europeana.eu 32

33 FSZEK  1904-  közkönyvtár  központ + 55 könyvtár  gyűjtemények ◦ helytörténeti, zenei, gyermek, EU, orsz. szociológiai szakkvt.  szolgáltatások ◦ közösségi információk, kiállítás, rendezvény, tanfolyam, net, továbbtanulási infók, házhozszállítás, NAVA, adatbázisok  www.fszek.hu  (vidéken a megyei könyvtárak hasonlóak) 33

34 Egyetemi Könyvtár (ELTE)  1561-  1053 Budapest, Ferenciek tere 6.  gyűjtemény ◦ kézirattár, folyóiratok  szolgáltatások ◦ adatbázisok, net  www.konyvtar.elte.hu 34

35 Kari könyvtár, PPK  1975-  Kazy, Izu  gyűjtemény ◦ pedagógia, pszichológia, szakdolgozat, disszertáció  szolgáltatások ◦ net ◦ EBSCO, EISZ, NAVA adatbázisok 35

36 Szakkönyvtár  megtalálhatók ◦ a kötelespéldány-szolgáltatás alá nem tartozó szakmai források is, ◦ amik „elkerülik” a kötelespéldány-szolgáltatást ◦ a szakterület nem magyar vonatkozású külföldi irodalma  feltárás, tájékoztatás: ◦ részletesebb, ◦ a szakmai szempontokhoz, ◦ kutatási igényekhez jobban igazodó  országos pedagógiai szakkönyvtár: OPKM 36

37 szakkvt-i gyűjtemény hazainem publikált kötelespld. szolg-t elkerülő külföldi szakmairészletes visssza- kereshetőség feltárás 37

38 Magyar Művelődési Intézet  országos szakkönyvtár (közművelődés)  korlátozottan nyilvános  1011 Budapest, I. ker. Corvin tér 8. Tel.:225-6004  www.mmi.hu 38

39 Pedagógiai szakkönyvtárak típusai •gyakorló pedagógusok támogatása •megyei, városi •pl.: MFPI •profilhoz illeszkedő gyűjtemény •nem nyilvános •pl.: NSZFI, Pető •képzéshez illeszkedő gyűjtemény •pl.: ELTE PPK •teljességre törekvő •nyilvános •OPKM országos szakkvt. (pedagógu sképző fels. int. kvt.) pedagógiai intéteti kvt. kutatóint. kvt. 39

40 OFI - OPKM OFI - OPKM  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum  1089 Bp., Könyves K. krt. 40.  www.opkm.hu  06-1-323-55-00  Virtuális séta: http://opkm.konyvtar-pedagogia.hu/ http://opkm.konyvtar-pedagogia.hu/ 40

41 Szolgáltatások  könyvtári  múzeumi  kiadói  rendezvényszervezés  továbbképzés www.opkm.hu 41

42 Könyvtári gyűjtemény  Törzsgyűjtemény: neveléstudomány, pszichológia, szociológia, kötelező olvasmányok  Különgyűjtemények: ◦ Tankönyvtár közoktatási tk-ek a kezdetektől ◦ Iskolai értesítők kezdetektől (XVIII. sz.) ◦ Gyermek- és ifjúsági irodalom kezdetektől szép- és ismeretterjesztő irodalom is ◦ Muzeális ◦ Személyi hagyatékok Nagy László, Kemény Gábor, Weszely Ödön ◦ Európa Tanács Élő Nyelvek Európai Központja - Magyarországi Kontaktpont 42

43 43

44 MÚZEUMOK 44

45 Múzeum  kulturális javak tudományosan rendszerezett muzeális gyűjteménye  célja a természet, a társadalom és a művészet megismeréséhez forrásokat gyűjteni és dokumentálni  nem teljességre törekvő, mert egyedi forrásokat gyűjt  feladata: ◦ gyűjtés, ◦ rendszerezés, ◦ megőrzés, ◦ restaurálás, ◦ tudományos feldolgozás, ◦ publikálás, ◦ bemutatás.  információforrás = múzeumi tárgy 45

46 Múzeumi rendszer  országos múzeum  országos gyűjtőkörű szakmúzeum pedagógiai: OPKM  szakmúzeumok pedagógiai, néprajzi, játék  regionális múzeum  emlékmúzeum  muzeális gyűjtemények tájház, iskolamúzeum  (virtuális múzeum)  (taneszköztár) 46

47 Múzeumok használata  múzeumlátogatás nem a teljes gyűjtemény tekinthető meg  múzeumi kutatás  minden esetben kutatási engedélyhez kötött  nincs azonnali kiszolgálás  kizárólag helyben, felügyelettel  egyedi dokumentumok  múzeumi foglalkozás 47

48 OPKM - Múzeum Országos pedagógiai szakmúzeum  Orbis pictus – Szemléltetés az iskolában  Eötvös József Emlékmúzeum, Ercsi  Tanulói foglalkozások is megszervezhetők ◦ Népiskolai ◦ Korabeli fizika, kémia óra ◦ Gyermekjátékok  Iskolatörténeti adattár 48

49 Egyéb szakmúzeumok  Óvodamúzeum, Martonvásár  Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, Kecskemét http://www.szorakatenusz.hu/ http://www.szorakatenusz.hu/  Magyar Testnevelési és Sportmúzeum, Bp. http://www.sportmuzeum.hu/ http://www.sportmuzeum.hu/  Virtuális Diafilm-történeti Múzeum http://www.diafilmmuzeum.hu/ http://www.diafilmmuzeum.hu/ 49

50 Információk hazai múzeumokról  www.museum.hu ◦ múzeumok adatai ◦ sok múzeumnak ez a honlapja  Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ◦ www.koh.hu ◦ adatbázisok (műtárgy, műemlék) 50

51 EGYÉB INTÉZMÉNYTÍPUSOK 51

52 MOL 52

53 Levéltár  információforrás = irat (nem publikált forrás)  „Irat az az írástermék, amelyet valamely szervhez, vagy személyhez írtak, amelynek ő a címzettje, vagy amelyet valamely szerv, vagy személy saját, belső használatára készített [...] az írástermék birtoklására eredetileg valamely meghatározott szerv, vagy személy illetékes.” *  irattár (≠levéltár): valamely intézmény vagy hivatal (esetleg személy) működése során keletkezett, beérkezett iratokat, elintézett ügyiratokat őrző hivatali részleg  „élő” iratok az irattárban találhatók  Archiválási kötelezettség 1950 óta Magyarországon minden történelmi értékű közületi iratra érvényes. * Endrényi-Korek, 1992, 14. p. 53

54 Levéltár használata  kutatási engedélyhez kötött (általában és konkrétan is)  nincs azonnali kiszolgálás  megfelelő levéltár kiválasztásához és az azon belüli tájékozódáshoz szükséges ismeretek: ◦ levéltári rendszer ◦ keletkezés módja, helye ◦ iratot képző intézmény története, szervezete, ügyvitele  nincsenek visszakeresési rendszerek, hanem iratképzési szempontok vannak  irat  csomó  tétel  állag  fond 54

55 Információk levéltárakról  http://www.mol.gov.hu/ ◦ címjegyzék 55

56 Archívum  gyűjteménye: ◦ nem publikált források (egyedi dokumentumok) ◦ hang- és képfelvételek, fotók  típusok: ◦ nem műsorszolgáltatói  nemzeti (MANDA, NAVA – www.nava.hu) ◦ műsorszolgáltatói (MTV, Magyar Rádió)  hazánkban elszigetelten működnek  különböző gyűjteményépítési logika, feltárás 56

57 Archívumok használata  kutatási engedélyhez kötött  gyakran térítés ellenében  nem az eredeti példány kutatható (kutatókópia)  sok a használati korlátozás  minőség  speciális eszközigény  tartalom  szerzői jogok, felhasználási jogok 57

58 NAVA  Nemzeti Audiovizuális Archívum  műsorszolgáltatói kötelespéldány archívum ◦ földfelszíni ◦ magyar (gyártású, vonatkozású)  2006-  neten – www.nava.hu ◦ megnézhető – NAVA-pontból ingyenesen ◦ máshonnan csak az adatok + különgyűjtemények + tematikus válogatások 58

59 Kutató- és pedagógiai intézet  NFSZ  Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság ◦ szakmai vizsgakövetelmények  vizsganyilvántartás, OKJ … ◦ tankönyv- és tananyagfejlesztés ◦ szakkönyvtár - https://www.nive.hu/konyvtar/index.html https://www.nive.hu/konyvtar/index.html ◦ kiadó ◦ továbbképzés 59

60 ADATBÁZISHASZNÁLAT KATALÓGUSOK 60

61 Adatbázis  adat  adatmező  rekord  adatbázis  keresőfelület  visszakereshető mezők: szerző, főcím, sorozatcím, cím szavai, tárgyszó, szakjelzet, megjelenés éve, dokumentumtípus, nyelv 61

62 Keresés - direkt  keresés ◦ parancssoros (CCL) ◦ űrlapos (ablakos)  egyszerű, gyors  összetett (több szempont, többféle kombináció)  csonkolás ($ % …) ◦ Falus$ ◦ Bevezetés a pedagó$  logikai operátorok ◦ AND ◦ OR ◦ NOT 62

63 Témára keresés  Keresd a tárgyszót! ◦ a tárgyszójegyzékben  próbálkozással  utalók követésével ◦ böngészésben főleg  tulajdonneveket  korszakokat, évszámokat ◦ releváns rekordokon  Milyen más tárgyszavakat használtak rá?  Ne ragozd!  Kombináld! 63

64 Tárgyszójegyzék  téma → tárgyszó = az adatbázis által értelmezhető kifejezések  kötött tárgyszójegyzék is lehet (pl.: OPKM)  funkció: ◦ egységesítés ◦ szinonimák kizárására ◦ túl specifikus tárgyszavak kizárása 64 OPKM OPAC

65 Böngészés - indirekt  kereshető elemek listáján keresztül  lapozható  kijelzi a találatok számát  segítségével ◦ ellenőrizhetünk ◦ pontosíthatunk  leggyakrabban:  szerző  tárgyszó 65 ELTE PPK Kari Könyvtár, Aleph katalógus

66 Logikai operátorok 66 Budapestfelnőttoktatás AND budapesti felnőttoktatás NOT országos, vidéki, külföldi felnőttoktatás + elmélet OR minden felnőttoktatás és minden budapesti bármi AND OR NOT

67 Stratégiák irodalomkereséshez I. Tájékozódó stratégiák ◦ Megadott bibliográfiából kiindulva  a mű címe szerint a leggyorsabb ◦ Szerző szerint:  a témakör kutatóinak munkái  a kötelező irodalomjegyzéken szereplő szerzők munkái  a kurzus oktatóinak munkái ◦ Cím szavaiban keresgélni a témánkat  próbálkozás témánk kulcsszavaival 67

68 Stratégiák irodalomkereséshez II. Célorientált, professzionális stratégák: ◦ tárgyszavak mentén  témám kulcsszavait összegyűjtve, majd tárgyszavakká alakítva (tárgyszójegyzék használatával)  újabb tárgyszavak gyűjtése a találatokon szereplő tárgyszavak áttekintésével ◦ rejtett bibliográfiák mentén  olvasva, lapozgatva  hivatkozási adatbázisok segítségével 68

69 EGYSZERŰ FELADATOK

70 Feladatok Folytassa le a következő szempontoknak megfelelő keresést az OPKM webes könyvtári katalógusában! Megoldásként másolja ki a „Találatok” oldal tetején látható információs sort, mely azt mutatja meg, hogy ténylegesen milyen keresést hajtott végre! a ) Falus Iván művei 70

71 a) Megoldás? (OPKM) 1. A " Szerző: 'Falus Iván művei'" keresőkérdésre nem volt találat. 2. A " Szerző: 'Falusi Iván'" keresőkérdésre nem volt találat. 3. A "Szerző: 'Falus Iván,'" keresőkérdésre összesen 1 találat volt. 4. A " Szerző: 'Falus Iván '" keresőkérdésre nem volt találat. 5. A " Szerző: 'Falus'" keresőkérdésre nem volt találat. 6. A " Szerző: 'Falus$'" keresőkérdésre kapott 166 találatból az első 10. 71

72 a) Megoldások OPKM: A " Szerző: ‘Falus Iván'" keresőkérdésre kapott 83 találatból az első 10. FSZEK: (AUTH "falus iván") 34 72

73 Feladatok Folytassa le a következő szempontoknak megfelelő keresést az OPKM webes könyvtári katalógusában! Megoldásként másolja ki a „Találatok” oldal tetején látható információs sort, mely azt mutatja meg, hogy ténylegesen milyen keresést hajtott végre! b) Csapó Benő - Vidákovich Tibor (szerk., 2001): Neveléstudomány az ezredfordulón, Tanulmányok Nagy József tiszteletére, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 435 p. 73

74 b) Megoldások? (OPKM) 1. A " Szerző: 'Csapó Benő - Vidákovich Tibor'" keresőkérdésre nem volt találat. 2. A " Cím: 'Neveléstudomány az ezredfordulón, Tanulmányok Nagy József tiszteletére'" keresőkérdésre nem volt találat. 74

75 b) Megoldás (OPKM)  A " Cím: 'Neveléstudomány az ezredfordulón'" keresőkérdésre összesen 3 találat volt.  A " Szerző: 'Csapó Benő' AND Szerző: 'Vidákovich Tibor' AND Cím: 'Neveléstudomány az ezredfordulón'" keresőkérdésre összesen 1 találat volt. 75

76 Feladatok Folytasd le a következő szempontoknak megfelelő keresést az OPKM webes könyvtári katalógusában! Megoldásként másold ki a „Találatok” oldal tetején látható információs sort, mely azt mutatja meg, hogy ténylegesen milyen keresést hajtottál végre! c) Kotschy tanárnő elmúlt tíz évben megjelent folyóiratcikkei 76

77 c) Megoldások? (OPKM) 1. A " Szerző: 'kotschy'" keresőkérdésre nem volt találat. 2. A " ( Szerző: 'kotschy' AND Kiadás éve: ‘2000$') AND ( Dokumentumtípus: 'C')" keresőkérdésre nem volt találat. 3. A " Szerző: 'kotschy beáta'" keresőkérdésre kapott 15 találatból az első 10. 4. A " ( Szerző: 'kotschy$' AND Kiadás éve: ‘2000$') AND ( Dokumentumtípus: 'C')" keresőkérdésre kapott 12 találatból az első 10. 77

78 c) Megoldás  OPKM A "Név: Személy 'kotschy beáta' ÉS Kiadás éve: '2001'-'2011' ÉS Dokumentumtípus: 'C'" keresőkérdésre összesen 4 találat volt.  FSZEK nincsenek cikkek a katalógusban, így nem tudni, melyek vannak meg folyóirataikban (kivéve szociológia 2007-) 78

79 Feladatok Folytasd le a következő szempontoknak megfelelő keresést az OPKM és a FSZEK webes könyvtári katalógusában! Megoldásként másold ki a „Találatok” oldal tetején látható információs sort, mely azt mutatja meg, hogy ténylegesen milyen keresést hajtott végre! d) Maróti Andor elmúlt 10 évben megjelent könyvei 79

80 d) Megoldások? (FSZEK) 1. (AUTH "maróti") 147 2. (AUTH "maróti andor") 29 3. (AUTH "maróti") and TYPE "B„ 145 4. (AUTH "maróti") and (DATE "1999- 2009") and TYPE "B„ 40 80

81 d) Megoldások? (OPKM) 1. A " ( Szerző: 'maróti' AND Kiadás éve: '2000'-'2010‚ AND ( Dokumentumtípus: 'A')" keresőkérdésre nem volt találat. 2. A " Szerző: 'maróti andor'" keresőkérdésre kapott 50 találatból az első 10. 3. A " ( Szerző: 'maróti$' AND Kiadás éve: '2000'-'2010'') AND ( Dokumentumtípus: 'A')" keresőkérdésre összesen 3 találat volt. 81

82 d) Megoldás  OPKM A "Név: Személy 'maróti andor' ÉS Kiadás éve: '2000'-'2010' ÉS Dokumentumtípus: 'A'" keresőkérdésre összesen 4 találat volt.  FSZEK AUTH "maróti andor" and (DATE "2000-2010") and TYPE "B"3 82

83 EGYES KATALÓGUSOK

84 OPKM www.opkm.hu 84

85 OPKM WebOPAC  OPAC = online katalógus  Tartalma: ◦ könyvek  magyar 1984-től  idegen nyelvű 1975-től ◦ cikkek, tanulmányok 1989-től ◦ gyermek- és ifjúsági irodalom 1976-tól ◦ közismereti tankönyvek 1980-tól  elemi népiskolai tankönyvek teljességgel ◦ személyi hagyatékok  Kemény Gábor, Weszely Ödön, Nagy László

86 Találatok az OPKM-ben mennyisége megfelelő? 86 OPKM OPAC

87 Példányadatok - OPKM 87 Kölcsönözhető? Ha olvasótermi, hol van? Melyik raktári helyen, jelzeten? (Ezt kell felírni) Van rá előjegyzés? A pedagógiai könyvekből egy soha nem kölcsönözhető (x-es).

88 PPK: http://ppk.elte.hu/konyvtar/ 88

89 Találatok az ELTE-n 89

90 Példányadatok - ELTE 90 Kölcsönözhető? Melyik könyvtárban? Azon belül hol? Melyik raktári helyen, jelzeten? (Ezt kell felírni) Van rá előjegyzés?

91 FSZEK www.fszek.hu 91

92 Találatok a FSZEK-ben 92

93 93 Státusz - FSZEK Kölcsönözhető? Van rá előjegyzés? Melyik fiókkönyvtárban? Azon belül hol? Melyik raktári helyen, jelzeten? (Ezt kell felírni)

94 FELADATOK 94

95 OPKM OPAC keresési tanácsok  Knausz tanár úr művei ◦ Böngészés, mert kell a teljes név  könyvek az elmúlt 10 évből ◦ Kiadás éve mezőbe: 1998-2008  mű ≠ könyv ◦ vagyis a dokumentumtípus nem szempont  megrovásról szóló művek ◦ Tárgyszójegyzékben találhatunk az OPAC által értelmezhető kifejezést 95

96 Feladat  Folytassa le a következő szempontoknak megfelelő keresést az OPKM webes könyvtári katalógusában! Megoldásként másolja ki a „Találatok” oldal tetején látható információs sort, mely azt mutatja meg, hogy ténylegesen milyen keresést hajtott végre!  Bábosik István elmúlt 10 évben megjelent könyvei  Megoldás A "Név: Személy 'bábosik istván' ÉS Kiadás éve: '2001'-'2011' ÉS Dokumentumtípus: 'A'" keresőkérdésre kapott 18 találatból az első 10. 96

97 Feladat  Folytassa le a következő szempontoknak megfelelő keresést az OPKM webes könyvtári katalógusában! Megoldásként másolja ki a „Találatok” oldal tetején látható információs sort, mely azt mutatja meg, hogy ténylegesen milyen keresést hajtott végre!  Francia nyelvű társadalomlélektani könyvek az elmúlt 10 évből  Megoldás A "Kiadás éve: '2001'-'2011' ÉS Tárgyszó: 'szociálpszichológia' ÉS Nyelv: 'fre' ÉS Dokumentumtípus: 'A'" keresőkérdésre összesen 1 találat volt. 97

98 Feladat  Felekezeti iskolákról szóló cikkek az elmúlt 5 évből, magyar nyelven  Megoldás A "Kiadás éve: '2006'-'2011' ÉS Tárgyszó: 'egyházi iskola' ÉS Nyelv: 'hun' ÉS Dokumentumtípus: 'C'" keresőkérdésre kapott 90 találatból az első 10. 98

99 BIBLIOGRÁFIAI HIVATKOZÁS 99

100 Hivatkozni kötelező  Okok: ◦ etikai (más tollával ékeskedés) ◦ jogi (plágium elkerülése) ◦ ellenőrizhetőségi (tudományos minőség) ◦ tájékoztatási (érdeklődő olvasóknak)  Módja ◦ felhasznált irodalom jegyzéke ◦ idézés jelölése  szöveg  gondolat  kép esetén is 100

101 FELHASZNÁLT IRODALOMJEGYZÉK

102 Felhasznált irodalom jegyzéke  a mű végén ◦ bibliográfia, felhasznált irodalom, irodalomjegyzék címen ◦ betűrendben: szerző vezetékneve (azon belül a köv. adat)  mindent, amit a műben hivatkozott ◦ azt is, amit felhasznált még  egyértelműen azonosíthatóan ◦ segítenek a katalógusok az adatok megállapításában  a mű formázásával összhangban ◦ függő behúzás hasznos ◦ következetes központozás ◦ magyar helyesírás szerint 102

103 Általános szabályok  egy bibliográfián belül egy módszer  vagy: név (év): …  vagy hagyományos: szerző: cím …  helyesírás ◦ a cím nagybetűvel kezdődik, az alcím is  a folyóiratcímnél minden szó:  Pl.: Új Pedagógiai Szemle, Könyv és Nevelés ◦ az írásjelek  előtt nem kell szóköz rossz: Iskolakultúra, jó: Iskolakultúra,  után kell szóköz rossz: Bp.,Műszaki jó: Bp., Műszaki 103

104 Általános szabályok nevek: vezetéknév  keresztnév  vezetéknév szerint betűrendezünk  minden katalógusban és bibliográfiában  pl.: Bruner, James / Eco, Umberto / Falus Iván / Nádasi Mária, M.  oldalszám ◦ ha terjedelem  mennyiség  tőszámnév  nincs pont  110 p. = 110 oldal  110-125 p. = kb. 110-125 oldalnyi ◦ ha oldalszám  konkrét hely  sorszám  kell pont  110. p. = 110. oldalon található  110-125. p. = 110-125. oldalakon található 104

105 Tanácsok a bibliográfiához  Ügyeljen a ◦ kötelező bibliográfiai adatokra, ◦ azok következetes sorrendjére, ◦ a központozására, ◦ az egyes művek sorrendjére  Segítenek a katalógusok  de a katalógusban jóval több adat van, mint ami egy bibliográfiához kell!  Az irányított beillesztéssel sok időt takaríthat meg. 105

106 Munkabibliográfia  A keresés során fellelt művek  Amiről azt gondoljuk, hasznos lehet  Nem biztos, hogy mind része lesz a felhasznált irodalom jegyzékének 106

107 (Munka)bibliográfia tartalma  a konkrét témámról szólók (K)  teljesség igényével  más szakterületi, tágabb források (T) ◦ ami segít elhelyezni a témát ◦ elemzési szempontjaimról  pl.: szociológiai, fejlődéspszichológiai  ezekből a legújabb, legkonkrétabb  módszertani szakirodalom (M)  pl.: interjú, kérdőív, tartalomelemzés  legújabb, legkonkrétabb 107

108 A JEGYZÉK EGYES TÉTELEI 108

109 109 KÖNYV (önálló mű) szerz ő ség (megjelenés éve): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve, a m ű terjedelme TANULMÁNY tanulmánykötetből szerz ő ség (év): cím, alcím In: bennfoglaló dokumentum adatai, oldalszám CIKK folyóiratban szerz ő ség (év): cím, alcím In: folyóirat címe, száma, oldalszám NETES FORRÁS szerz ő ség (Utolsó módosítási dátum): cím, alcím, kiadó, URL, Utolsó letöltési dátum

110 Könyv (nyomtatott) szerzőség (megjelenés éve): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve, a mű terjedelme Eco, Umberto (2003): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Bp., Kairosz, 255 p. Falus Iván (szerk., 1999): Didaktika, Elméleti alapok a tanítás tanulásához, 2. jav. kiad., Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 539 p. 110

111 Katalógusrekord értelmezése (OPKM) 111 Csapó Ben ő (2005): Az el ő zetesen megszerzett tudás mérése, Kutatási zárótanulmány, Bp., NFI, 105 p.

112 Cikk (nyomtatott) szerzőség (év): cím, alcím In: folyóirat címe, folyóirat száma, oldalszám Salomon, Gavriel (1997): Újszerű konstruktivista tanulási környezetek In: Iskolakultúra, 12., 65- 75. p. Vámos Tibor (1995): A technika: szolga In: Iskolakultúra, 8-9., 40-43. p. 112

113 113 Katalógusrekord értelmezése szerző neve cikk (fő)címe alcím folyóirat címe megjelenés éve szám évfolyam oldalszám Kerekes György (2005): Virtuális szabadegyetem, Feln ő ttképzés az interneten In: Feln ő ttképzés, 3. évf., 1. sz., 51-54. p.

114 Cikk – katalógusrekord (OPKM) Peth ő László (2008): Egy felzárkóztató program tanúságai, Hancúroztam, csajoztam, felel ő tlen voltam In: Feln ő ttképzés, 1. sz., 29-30. p. 114

115 Tanulmány szerzőség (év): cím, alcím In: bennfoglaló dokumentum adatai, oldalszám Comenius, Johannes Amos (1962): A könyvekről, az értelmi képzés fő eszközeiről In: Kovács Endre (Összeáll.): Comenius Magyarországon, Comenius Sárospatakon írt műveiből, Bp., Tankönyvkiadó, 109- 119. p. 115

116 Katalógusrekord értelmezése (OPKM) Ez az írás ebben a tanulmánykötetben jelent meg Csapó Ben ő (1997): A tanulói teljesítmények értékelésének méréses módszerei In: P ő cze Gábor (szerk.): A közoktatási intézmények tevékenységének tervezése és ellen ő rzése, Bp., OKI, 97-110. p. 116

117 Netes forrás  az URL nem elég!!!  az Impresszum menü segít  az URL-t nyomtatásra szánt szövegben  nem húzzuk alá,  nem írjuk más színnel  a mű jellegének megfelelően írjuk le  ha cikk cikként,  ha egy mű része, tanulmányként 117

118 Netes forrás – önálló mű szerzőség (Utolsó módosítási dátum): cím, alcím, kiadó, URL, Utolsó letöltési dátum Knausz Imre (Utolsó módosítás: 2007.01.17.): Pedagógiai fejlesztés, versenyképesség – és a szelekciós verseny, TTE, URL: http://www.tte.hu/?page=szemle&id=382&archiv=&ev= Utolsó letöltés: 2007.02.09. A második világháború (Utolsó módosítás: 2004.03.04.) SZTE Egyetemi Könyvtár Hadtörténeti Gyűjtemény, URL: http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/ Utolsó letöltés: 2005.05.09. 118

119 Netes forrás – „tanulmány” Tanulmány a neten: szerzőség (Utolsó módosítási dátum): cím, alcím In: szerkesztő: cím, alcím, kiadó, URL, Utolsó letöltési dátum Knausz Imre (Utolsó módosítás: 2007.01.17.): Pedagógiai fejlesztés, versenyképesség – és a szelekciós verseny In: Miklósi Lászó (főszerk.): Történelemtanárok Egylete, Bp., TTE, URL: http://www.tte.hu/?page=szemle&id=382&archiv=& ev= Utolsó letöltés: 2007.02.09. 119

120 Netes forrás – „tanulmány” nyomtatott tanulmány szerzőség (év): cím, alcím In: bennfoglaló dokumentum adatai, oldalszám netes tanulmány szerzőség (év): cím, alcím In: bennfoglaló dokumentum adatai, oldalszám, URL, Utolsó letöltés Csekei László (2008.07.01.): Bolognai jövő - brüsszeli perspektívából In: Pioker Zoltán Bence (szerk.): Felvi.hu, Bp., OFIK, URL: http://www.felvi.hu/index.ofi?mfa_id=89&hir_id=9518 Utolsó letöltés: 2009.03.11 120

121 Netes könyv (pdf, doc, html) Nyomtatott könyv szerzőség (év): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat) hely, kiadó, terjedelem Netes könyv szerzőség (év): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat) hely, kiadó, terjedelem, URL, Utolsó letöltés Pl.: Balogh László és Tóth László (szerk., 2005): Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből, Bp., Neumann Kht., URL: http://mek.niif.hu/04600/04669/html/index.htm Utolsó letöltés: 2010.03.04. 121

122 Netes cikk (periodicitása van) CIKK nyomtatott folyóiratban szerzőség (év): cím, alcím In: folyóirat címe, száma, oldalszám Netes cikk: szerzőség (év): cím, alcím In: folyóirat címe, száma, oldalszám, URL, utolsó módosítási dátum Pl.: Bánhegyi Zsolt (2002): Az információ alkonya In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 4., URL: http://www.okm.gov.hu/letolt/okszi/html/kiadv/kvthcikk8.html Utolsó letöltés: 2010.02.16. 122

123 IDÉZÉS 123

124 Hivatkozás a szövegben, idézés  Típusai: ◦ tartalmi ◦ szó szerinti („”)  A forrás megadásának módjai: ◦ lábjegyzetes 3 ◦ név-év módszer (Falus, 2000, 115-118) ◦ A két módszer nem keverhető!!! 3 Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, 3. kiad., Bp., Műszaki Könyvkiadó, 2000, 115-118. p. 124

125 […] Kutatásunk szempontjából különösen érdekesek az V. motívumcsoportra vonatkozó adatok (2.5. ábra), melyek a könyvtáros kultúraközvetítő, nevelő funkciójára utalnak és a megkérdésezzetek 11%-ának könyvtosképének képezik részét. 4 A hátérváltozók mentén felbontott adatsorok azt mutatják, hogy a 80-as évek közepén minél magasabb volt valakinek az iskolai végzettsége, minél gyakrabban olvasott és minél jellemzőbben volt könyvtári tag, annál jellemzőbben gondolta azt, hogy a könyvtárosok nevelő, kultúraközvetítő szerepet is betöltenek. Ugyanez a szempont a tíz évvel későbbi csak városi könyvtár Az olvasmányokat ajánló (VI. motívumcsoport), helyettem válogató könyvtároskép, mint már említettük a legelterjedtebb, ennek társadalmi rétegek szerinti elemzése a nevelő könyvtárképhez hasonló eredményeket ad. Gereben (1998. 171-178.) ezt a nézetet paternalistának, a pártállami [...] 4 Ugyanez a motívum a tíz évvel később csak városi könyvtárhasználók körében végzett kutatásban má csak 1%-os jelenlétet mutatott. Kiszólás a szövegből lábjegyzetben (ez nem hivatkozás) Hivatkozás név-év módszerrel 125

126 GYAKORLÓ FELADATOK

127 Feladat Készítsen felhasznált irodalomjegyzéket (bibliográfiát) egy elképzelt dolgozathoz a következő találati halmazokból:  Szabolcs Éva 2000-ben megjelent gyermekkorról szóló műve  Golnhofer Erzsébet - Szabolcs Éva közös könyve  Juliane Jakobi egy műve 127

128 Megoldás Golnhofer Erzsébet - Szabolcs Éva (2005): Gyermekkor: nézőpontok, narratívák, Bp., Eötvös J. Kvk., 122 p. Jakobi, Juliane (2005): A gyermek évszázada javított változatban, Az Ellen Key-recepció újraértelmezése In: Iskolakultúra, 15. évf., 9. sz., 17-27. p. Szabolcs Éva (2000): Neveléstörténet és gyermekkortörténet In: Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada, Bp., Osiris, 66-73. p. 128

129 Példa feladat  http://www.mek.oszk.hu/01900/01942/01 942.pdf http://www.mek.oszk.hu/01900/01942/01 942.pdf  megoldás: Önálló mű, vagyis: Durkó Mátyás (1999): Andragógia, A felnőttképzés és közművelődés új útjai, Bp., MMI, 95 p., URL: http://www.mek.oszk.hu/01900/01942/01942.pdf Utolsó letöltés: 2008.04.25 129

130 Példa feladat  http://www.oh.gov.hu/szakkepzes/vizsgaszerve zo http://www.oh.gov.hu/szakkepzes/vizsgaszerve zo  megoldás Önálló mű Tájékoztató vizsgaszervező intézmények részére (2011.09.14.), Bp., Oktatási Hivatal, URL: http://www.oh.gov.hu/szakkepzes/vizsgaszerve zo Utolsó letöltés: 2012.02.17. 130

131 Példa feladat  http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/agrarag azat/2008/01/20080131212533901000000613. html http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/agrarag azat/2008/01/20080131212533901000000613. html  megoldás: cikk vagyis: Beke Jánosné (2008): A felnőttképzés lehetősége és szükségszerűsége a mezőgazdaságban In: Agrárágazat, 1. sz. URL: http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/agrarag azat/2008/01/20080131212533901000000613. html Utolsó letöltés: 2008. 04. 25. 131

132 Példa feladat  http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&ko d=idofelhasznalas-7-Singer-gyorsulo http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&ko d=idofelhasznalas-7-Singer-gyorsulo  megoldás: Tanulmány egy kötetben, vagyis: Singer Péter (2003): A gyorsuló idő sodrában avagy a szabadidő dilemmái In: Mayer József (szerk.): Az időfelhasználás társadalmi változásainak felnőttoktatási tanulságai Magyarországon, Bp., OKI, URL: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&ko d=idofelhasznalas-7-Singer-gyorsulo Utolsó letöltés: 2009. 02. 09. 132

133 Feladat  Állítson össze egy bibliográfiát a Bologna folyamattal kapcsolatban!  Legyen benne: ◦ könyv ◦ tanulmánykötetben található tanulmány ◦ cikk ◦ idegen nyelvű forrás ◦ interneten elérhető forrás 133

134 net: A(z) ""bolognai folyamat"" kifejezés 1-10. találata az összes, kb. 19 900 találatból. Csekei László (2008.07.01.): Bolognai jövő - brüsszeli perspektívából In: Pioker Zoltán Bence (szerk.): Felvi.hu, Bp., OFIK, URL: http://www.felvi.hu/index.ofi?mfa_id=89&hir_id=9518 Utolsó letöltés: 2009.03.11. 134

135 könyv- OPKM: A "(Tárgyszó: 'bolognai folyamat') AND (Dokumentumtípus: A')" keresőkérdésre összesen 4 találat volt. Hrubos Ildikó - Tomasz Gábor (szerk., 2007): A bolognai folyamat intézményi szinten, Bp., OFI, 108 p. 135

136 tanulmány – OPKM: A "(Tárgyszó: 'bolognai folyamat') AND (Dokumentumtípus: 'B')" keresőkérdésre összesen 10 találat volt. Balázsovics Mónika (2008): A hallgatói létszámok változása a Bologna-folyamat tükrében In: Kereszty Orsolya (szerk.): Interdiszciplinaritás a pedagógiában, Kaposvár, KE PFK, 5-16. p. 136

137 cikk - Matarka Kozma Tamás - Juhász Attila (2008): Minőségbiztosítás a „bolognai folyamatban” In: Educatio, 1. sz., URL: http://www.edu- online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/520 Utolsó letöltés: 2009. 03. 10. 137

138 Megoldás Balázsovics Mónika (2008): A hallgatói létszámok változása a Bologna- folyamat tükrében In: Kereszty Orsolya (szerk.): Interdiszciplinaritás a pedagógiában, Kaposvár, KE PFK, 5-16. p. Csekei László (2008.07.01.): Bolognai jövő - brüsszeli perspektívából In: Pioker Zoltán Bence (szerk.): Felvi.hu, Bp., OFIK, URL: http://www.felvi.hu/index.ofi?mfa_id=89&hir_id=9518 Utolsó letöltés: 2009.03.11. Hrubos Ildikó - Tomasz Gábor (szerk., 2007): A bolognai folyamat intézményi szinten, Bp., OFI, 108 p. Kozma Tamás - Juhász Attila (2008): Minőségbiztosítás a „bolognai folyamatban” In: Educatio, 1. sz., URL: http://www.edu- online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/520 Utolsó letöltés: 2009. 03. 10. 138

139 Felhasznált irodalom Dömsödy Andrea (2006): Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba (A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 2.) Bp., ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 58 p., URL: https://www.ppk.elte.hu/gyakorlati- pedagogia/ [jelszóval védve] Utolsó letöltés: 2008.12.03. Falus Iván (szerk., 2000): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, 3. kiad., Bp., Műszaki Könyvkiadó, 540 p. Tóvári Judit (Utolsó módosítás: 2005.03.07.): Hogyan készítsünk hivatkozásokat a szakdolgozathoz, EKTF, URL: http://www.ektf.hu/~tovarij/hivkesz.htm Utolsó letöltés: 2006.05.26. 139


Letölteni ppt "KÖNYVTÁR- INFORMATIKA 1. RÉSZ 1 ELTE PPK Andragógia BA levelező Dömsödy Andrea OFI-OPKM 2012. február 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések