Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtár-informatika 1. rész

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtár-informatika 1. rész"— Előadás másolata:

1 Könyvtár-informatika 1. rész
ELTE PPK Andragógia BA levelező Dömsödy Andrea OFI-OPKM 2012. február 18.

2 Vázlat Az információs műveltség Az információs problémamegoldás
Pedagógiai információs intézményrendszer Az OPKM gyűjteménye és szolgáltatásai A katalógushasználat alapjai A bibliográfiai hivatkozás alapjai

3 Az információs műveltség fogalma és szerepe az életpálya minőségében

4 Honnan jutunk információhoz?
Honnan jutunk szakmai információhoz? Gondoljon vissza az elmúlt hetére! Milyen helyzetekben, milyen (szakmai) információkra volt szüksége? Honnan szerezte be azokat? + Nem tudatos információszerzés.

5 Információs műveltség (IM)
(information literacy) Az információs műveltség tudásunknak az a része, melynek segítségével eligazodunk az élet minden területéhez kapcsolódó információk közt, meg tudunk oldani információs problémákat, vagyis: felismerjük az információszükségletet, megkeressük és megszerezzük a szükséges információforrásokat, kinyerjük, feldolgozzuk, felhasználjuk és közvetítjük az információkat. Nemcsak a tudományos és a történészi életben.

6 Információs műveltség
médiaműveltség információs műveltség kritikai gondolkodás szellemi munka technikája számítástechnikai műveltség könyvtár(használat)i műveltség önálló tanulás kommunikációs képességek olvasási készség

7 Információs problémamegoldás (információs műveltség)
Tanulás - Keresés Tanulás (konstruktivista) Információs problémamegoldás (információs műveltség) információkkal, tapasztalatokkal való a felismert információigény kielégitése érdekében dinamikus interakciókon keresztüli aktív maga keresi, értelmezi, ütközteti az információkat tudásépítési majd megfogalmazza, kommunikálja folyamat egy tudatosan tervezett folyamatban (Koltay, 2007)

8 Szakirodalom feltárásának haszna
a probléma körülhatárolása problématörténet, előzmények elkerülhetjük a korábbi kutatások szükségtelen megismétlését. a hipotézis tudományos alátámasztása kutatási módszerek, eszközök kiválasztása eredményeink értelmezése Segít a probléma pontos körülhatárolásában. Megismerhetjük témánk problématörténetét, előzményeit. Elkerülhetjük a korábbi, érvényes kutatások szükségtelen megismétlését. Segíthet tudományosan alátámasztani a kutatási hipotézist. Segíthet a kutatási módszerek, eszközök kiválasztásában. Hozzájárul kutatási eredményeink értelmezéséhez. Vagyis a nagyobb szabású, módszeres irodalomkutatás előtt is érdemes a szakirodalmat áttekinteni. 2. saját problémánkat, kutatásunkat el tudjuk helyezni a tudományban. 3. Elkerülhetjük a felesleges munkát. 4. 5. Áttekinthetjük a mások által alkalmazottakat és azok eredményei alapján dönthetünk a sajátunkról.

9 Az információs problémamegoldás

10 Egy elképzelt helyzet Szemináriumi dolgozatot kell írnia saját iskolájának történetéről. Gondolja át, mit fog tenni ennek érdekében! Milyen lépésekben fog eljutni a kész dolgozatig?

11 Lépések 0. Problémafelismerés 1. A feladat értelmezése
2. Az információkereső stratégia kiválasztása 3. A stratégia kivitelezése, forráskeresés 4. A források értékelése 5. Az információk kinyerése 6. Megoldás 7. Értékelés Rugalmasan kezelendő - Az információs problémamegoldás lépései nagyon hasonlóak a tudományos kutatáséhoz. - kutatások is témájukban, céljukban, módszereikben nagyon különbözőek lehetnek. Így a következőkben leírt lépéseket, tanácsokat rugalmasan kell alkalmazni. Ez a leírás azokra a helyzetekre vonatkozik, amikor tudatosan keresünk információt valamiről. Mindig akadnak olyan pontok, amikor vissza kell lépnünk egy korábbi szakasz tevékenységéhez

12 Nézetek az IM-ről

13 Információkeresésről
Minimalista, adatkereső: néhány, könnyen hozzáférhető forrásból egyesével válaszolja meg a kutatás kérdéseit Maximalista az egyéni álláspontja kialakításához kell az információ a téma lefedése is fontos Elemző valóban kutat célja a széles kontextusban való megértés sokféle forrást elemez kritikusan törekszik a mögöttes értékek feltárására. (Limberg, 1999; Dömsödy 2011) Louis Limberg kutatásában négy hónapon át követte és vizsgálta egy 25 fős elsőéves hallgatókból álló szeminárium munkáját egy információkeresésen alapuló csoportos feladat megoldásában. Kutatása végén a következő három hallgatói típust különítette el. Véleményed szerint, Te melyik csoportba tartozol? - Adatkereső, aki néhány, könnyen hozzáférhető forrásból egyesével válaszolja meg a kutatás kérdéseit. - Mérlegelő, aki az egyéni álláspontja kialakításához tartja szükségesnek az információt, igyekszik a kérdéseket megválaszolni, de a téma lefedése is fontos. - Elemző, aki valóban kutat, célja a széles kontextusban való megértés. Ennek érdekében sokféle forrást elemez kritikusan, törekszik a mögöttes értékek feltárására.

14 Könyvtárról Papír-központú
H1. tudós könyvek tára kiváltságosoknak, tudósoknak H2. könyvek tára minden olvasni szeretőnek, könyvkölcsönzőhely Doku-mentum-központú M1. mindenféle dokumentumok (nemcsak könyvek) tára M2. dokumentumok és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások, nemcsak kölcsönzés Informá-ció-központú P1. információs központ, nem a dokumentumról szól, hanem az információról és annak szolgáltatásáról P2. információs központ, a szolgáltatás nem kötődik épülethez, online szolgáltatások, nemcsak az könyvtárhasználó, aki bemegy az épületbe P3. használó = közvetítő, K2.0 (Dömsödy, 2011)

15 Internetről Információ-szerző Passzív befogadó: Az internet információforrás (honlapok böngészése) + Tudás-megosztó Statikusan alakító: a használó aktívan részt vesz az építésében, az internet információközvetítő is, kapcsolatteremtő (honlapszerkesztés, fórum, chat, játék, fájlcserélés …) Önmeg-valósító Folyamatosan jelenlévő: Az internet folyamatosan változó, alakítható, egy életforma, önmegvalósítás, önkifejezés (blog, wiki, közösségi portál, fotómegosztás …)

16 Felhasznált irodalom Dömsödy Andrea (2006): Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba (A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 2.) Bp., ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 2006., 58 p. URL: Utolsó letöltés: Dömsödy Andrea (2011): Az információs műveltségről alkotott nézetek In: Könyvtári Figyelő, 1. sz., p.; URL: informacios-muveltsegrol-alkotott-nezetek/ Utolsó letöltés: Koltay Tibor (2007): Információs műveltség: pedagógiai forradalom a könyvtárban? In: Könyvtári Figyelő, 2.sz., p. Limberg, Louise (1999): Experiencing information seeking and learning: a study of the interaction between two phenomena In: Information Research, 1. sz. URL: Utolsó letöltés: Szivák Judit (2002): A pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei (Kutatás-módszertani kiskönyvtár), Bp., Műszaki Könyvkiadó, 121 p.

17 Információs intézményrendszer
Az elmúlt órán bemutatott információs intézményrendszer főbb elemeinek felidézése

18 Információs intézmények
kiemelt feladatuk: az információk gyűjtése, rendszerezése, közvetítése, (szolgáltatások nyújtása), legtöbb esetben megőrzése. sokféle információs intézmény létezik  sokféle információ  sokféle információforrás  sokféle információigény többségükben közgyűjtemények A jogszabály szerint „közgyűjtemény: az állam, a helyi önkormányzat, valamint az országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásában) működő, vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép- és hangarchívum.” (1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről = 1000 év törvényei, CompLex Kiadó Kft., 2003., URL: Utolsó letöltés: )

19 Egy elképzelt helyzet Szemináriumi dolgozatot kell írnia saját iskolájának történetéről. Gondolja át, milyen és melyik intézményekben találhatna információkat a témában. Cél az összes fellelhető információ feltérképezése. 19

20 Intézménytípusok könyvtár levéltár múzeum archívum hírügynökség
tartalomszolgáltató internet könyv- és lapkiadó hivatalos és szakmai intézmények, szervezetek kormányzati szervek kutatóintézetek szakmai szervezetek tömegtájékoztatási intézmények információs iroda (pl.: EU, idegenforgalmi) ügyfélszolgálat irattár hivatalos és szakmai intézmények, szervezetek, melyek munkájuk során nagy mennyiségű információt állítanak elő gyakran intézményegységek

21

22 Könyvtárak

23 Mi a könyvtár? gyűjtőköre: fő tevékenysége:
publikált (sokszorozott) dokumentumok, művekben függetlenül a dokumentumtípustól (kéziratostól az elektronikusakig) fő tevékenysége: gyűjt, feltár, rendszerez, megőriz, szolgáltat, vagyis hozzáférést és használatot biztosít. információforrás = könyvtári dokumentum - Mi a különbség könyvtár és múzeum, levéltár között? - Mi a különbség könyvtár és Könyvesbolt között?

24 Könyvtári rendszer könyvtártípusok nemzeti könyvtár (OSZK)
köz(művelődési) könyvtár (FSZEK) szakkönyvtár, (OPKM) iskolai könyvtár (Petőfi S. Gimnázium könyvtára) felsőoktatási könyvtár (ELTE) (elektronikus könyvtár, MEK) Más felosztás szerint: országos, megyei, települési, intézményi nyilvános, nem nyilvános rendszerszintű szolgáltatás: könyvtári információk, könyvtárközi kölcsönzés - A könyvtári munka, így a könyvtári kutatás alapja a rendszerezés, a rendszerben gondolkodás. Nem gyűjtheti egyetlen intézmény az összes publikált információt, és a használók egyes csoportjainak információs igényei nagyon különbözők A sajátos igények mellett viszont továbbra is fennáll az az igény és kötelezettség, hogy minden embernek joga minden publikált információhoz hozzájutni, ezért szervezték rendszerré a különböző könyvtártípusokat Ezek a szolgáltatások a digitális technika hatására nagymértékű minőségi fejlődésen mentek keresztül. Az internet segítségével ma már sok szolgáltatást nemcsak könyvtárakon, könyvtárosokon keresztül vehetnek igénybe az érdeklődők. Az elektronikus könyvtárak már nem kötődnek épületekhez, állományuk és szolgáltatásaik az interneten keresztül érhetők el.

25 Könyvtári szolgáltatások
elsődleges célja az információk és a művek szolgáltatása három nagy csoport: helyben használat kölcsönzés távolról is elérhető (internetes, telefonos) legsokoldalúbb tartalmi feltárást és visszakeresést biztosító eszközrendszer Az információs intézmények között a könyvtárak rendelkeznek a legsokoldalúbb tartalmi feltárást és visszakeresést biztosító eszközrendszerrel.

26 Egyéb könyvtári szolgáltatások
kulturális szolgáltatások: kiállítások rendezvények tájékoztatás kulturális eseményekről, információkról oktatási szolgáltatások: tanulási helyszín, tanítási helyszín könyvtárhasználó-képzés (könyvtárhasználati óra, szakóra a könyvtárban) szakmai rendezvények foglalkozások dokumentumkölcsönzés tanórára ajánló bibliográfia szociális funkció: közösségi tér szakmai, tudományos szolgáltatások irodalomkutatás sajtófigyelés szaktájékoztatás

27 Könyvtárhasználók Jogok: Lehetőségek: Kötelességek:
információhoz való jog (nem a kölcsönzéshez) szolgáltatások igénybe vétele Lehetőségek: rugalmas, testre szabott szolgáltatások egy könyvtár olyan, amilyet használói igényelnek Kötelességek: használati feltételek betartása figyelembe venni a többi használó jogait (csend, értékmegóvás, határidő)

28 Könyvtárak használata
dokumentumokhoz való hozzáférés függ: a dokumentumok fizikai állapotától, a bennük lévő információk tartalmától, publikáltsági fokától és a fenntartó intézménytől így a használat köthető: kutatási engedélyhez, életkorhoz térítéshez (nyilvános könyvtárban a helyben használat ingyenes) különböző adminisztrációhoz különgyűjtemények: tankönyvtár, személyi hagyaték, helytörténeti gyűjtemény, muzeális gyűjtemény különgyűjteménnyel. Ezek az állomány valamilyen tartalmi és/vagy használati sajátosság mentén elkülönített, külön kezelt részei. A tartalmi szempontok mentén elkülönített gyűjtemények rendszerint speciális szempontok szerint (is), és mélyebben feltárt állományrészek, sajátos szolgáltatásokkal.

29 Információk hazai könyvtárakról
Könyvtár.hu könyvtárkereső közös katalóguslekérdezési felület interaktív, online közösség HunOPAC linkgyűjtemény honlapok online katalógusok (OPAC-ok)

30 OSZK 1802- nemzeti könyvtár gyűjtemény szolgáltatások www.oszk.hu
hungarikum, kézirat-, régi nyomtatvány-, térkép-, mikrofilm-, kisnyomtatvány-, színháztörténetitár, történelmi interjúk, könyvtártudományi szakkönyvtár szolgáltatások kölcsönzés, adatbázisok, MEK, EPA, kiállítások

31 Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK
OSZK teljes szöveggel 2011. március 12-i statisztika: 9096 db dokumentum Humán területek, kultúra, irodalom: 5352 db Kézikönyvek és egyéb műfajok: 432 db Műszaki tudományok, gazdasági ágazatok: 625 db Társadalomtudományok: 4146 db Természettudományok és matematika: 608 db hangoskönyvek is

32 Europeana elektronikus könyvtár Benne:
képek szövegek hanganyag videók múzeumok, galériák, levéltárak, könyvtárak, audio-vizuális gyűjtemények dokumentumai Mo-ról: MEK + NAVA Benne: Képek - festmények, rajzok, térképek, fényképek és múzeumi tárgyakról készült képek Szövegek - könyvek, hírlapok, levelek, naplók és levéltári iratok Hanganyag – zene és élonyelvi hangfelvételek viaszhengerekrol, kazettákról, lemezekrol, illetve rádiómusorokból Videók - filmek, híradók és rádiómusorok

33 FSZEK 1904- közkönyvtár központ + 55 könyvtár gyűjtemények
helytörténeti, zenei, gyermek, EU, orsz. szociológiai szakkvt. szolgáltatások közösségi információk, kiállítás, rendezvény, tanfolyam, net, továbbtanulási infók, házhozszállítás, NAVA, adatbázisok (vidéken a megyei könyvtárak hasonlóak)

34 Egyetemi Könyvtár (ELTE)
1561- 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. gyűjtemény kézirattár, folyóiratok szolgáltatások adatbázisok, net

35 Kari könyvtár, PPK 1975- Kazy, Izu gyűjtemény szolgáltatások
pedagógia, pszichológia, szakdolgozat, disszertáció szolgáltatások net EBSCO, EISZ, NAVA adatbázisok

36 Szakkönyvtár megtalálhatók feltárás, tájékoztatás:
a kötelespéldány-szolgáltatás alá nem tartozó szakmai források is, amik „elkerülik” a kötelespéldány-szolgáltatást a szakterület nem magyar vonatkozású külföldi irodalma feltárás, tájékoztatás: részletesebb, a szakmai szempontokhoz, kutatási igényekhez jobban igazodó országos pedagógiai szakkönyvtár: OPKM Bár a nemzeti könyvtárban elvileg a teljes szakirodalom is hozzáférhető, mégis a kutatóknak szükségük van a szakkönyvtárakra.

37 visssza-kereshetőség
szakkvt-i gyűjtemény hazai nem publikált kötelespld. szolg-t elkerülő külföldi Bár a nemzeti könyvtárban elvileg a teljes szakirodalom is hozzáférhető, mégis a kutatóknak szükségük van a szakkönyvtárakra. szakmai részletes visssza-kereshetőség feltárás

38 Magyar Művelődési Intézet
országos szakkönyvtár (közművelődés) korlátozottan nyilvános 1011 Budapest, I. ker. Corvin tér 8. Tel.:

39 Pedagógiai szakkönyvtárak típusai
országos szakkvt. teljességre törekvő nyilvános OPKM (pedagógusképző fels. int. kvt.) képzéshez illeszkedő gyűjtemény pl.: ELTE PPK pedagógiai intéteti kvt. gyakorló pedagógusok támogatása megyei, városi pl.: MFPI kutatóint. kvt. profilhoz illeszkedő gyűjtemény nem nyilvános pl.: NSZFI, Pető

40 OFI - OPKM Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1089 Bp., Könyves K. krt. 40. Virtuális séta:

41 Szolgáltatások www.opkm.hu könyvtári múzeumi kiadói
rendezvényszervezés továbbképzés A honlapon megmutatni: - a tevékenységi körönkénti honlaprészeket

42 Könyvtári gyűjtemény Törzsgyűjtemény: neveléstudomány, pszichológia, szociológia, kötelező olvasmányok Különgyűjtemények: Tankönyvtár közoktatási tk-ek a kezdetektől Iskolai értesítők kezdetektől (XVIII. sz.) Gyermek- és ifjúsági irodalom kezdetektől szép- és ismeretterjesztő irodalom is Muzeális Személyi hagyatékok Nagy László, Kemény Gábor, Weszely Ödön Európa Tanács Élő Nyelvek Európai Központja - Magyarországi Kontaktpont

43

44 Múzeumok

45 Múzeum információforrás = múzeumi tárgy
kulturális javak tudományosan rendszerezett muzeális gyűjteménye célja a természet, a társadalom és a művészet megismeréséhez forrásokat gyűjteni és dokumentálni nem teljességre törekvő, mert egyedi forrásokat gyűjt feladata: gyűjtés, rendszerezés, megőrzés, restaurálás, tudományos feldolgozás, publikálás, bemutatás. információforrás = múzeumi tárgy

46 Múzeumi rendszer országos gyűjtőkörű szakmúzeum országos múzeum
pedagógiai: OPKM szakmúzeumok pedagógiai, néprajzi, játék regionális múzeum emlékmúzeum muzeális gyűjtemények tájház, iskolamúzeum (virtuális múzeum) (taneszköztár) Országos múzeumok több tudományra kiterjedő gyűjtési körükben kimagasló országos érdekű, területileg és történelmileg teljességre törekvő tudományos, vagy művészeti anyagot őrző gyűjtemények. Például: Magyar Nemzeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Természettudományi Múzeum. A regionális múzeumok közé soroljuk az egy-egy településre vagy tájegységre vonatkozó gyűjteményeket. Emlékmúzeumnak azokat a gyűjteményeket nevezzük, amelyek valamely jelentős személyhez vagy eseményhez kapcsolódnak. muzeális gyűjtemény: nem felelnek meg minden szempontból a múzeum fogalmának, de tudományos vagy művészeti értékük jelentős taneszköztár: nem muzeális, történeti, bár idővel ilyen gyűjteményrészek is kialakulnak

47 Múzeumok használata múzeumlátogatás múzeumi kutatás
nem a teljes gyűjtemény tekinthető meg múzeumi kutatás minden esetben kutatási engedélyhez kötött nincs azonnali kiszolgálás kizárólag helyben, felügyelettel  egyedi dokumentumok múzeumi foglalkozás

48 OPKM - Múzeum Országos pedagógiai szakmúzeum
Orbis pictus – Szemléltetés az iskolában Eötvös József Emlékmúzeum, Ercsi Tanulói foglalkozások is megszervezhetők Népiskolai Korabeli fizika, kémia óra Gyermekjátékok Iskolatörténeti adattár

49 Egyéb szakmúzeumok Óvodamúzeum, Martonvásár
Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, Kecskemét Magyar Testnevelési és Sportmúzeum, Bp. Virtuális Diafilm-történeti Múzeum

50 Információk hazai múzeumokról
múzeumok adatai sok múzeumnak ez a honlapja Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adatbázisok (műtárgy, műemlék)

51 Egyéb intézménytípusok

52 MOL

53 Levéltár információforrás = irat (nem publikált forrás)
„Irat az az írástermék, amelyet valamely szervhez, vagy személyhez írtak, amelynek ő a címzettje, vagy amelyet valamely szerv, vagy személy saját, belső használatára készített [...] az írástermék birtoklására eredetileg valamely meghatározott szerv, vagy személy illetékes.”* irattár (≠levéltár): valamely intézmény vagy hivatal (esetleg személy) működése során keletkezett, beérkezett iratokat, elintézett ügyiratokat őrző hivatali részleg „élő” iratok az irattárban találhatók Archiválási kötelezettség 1950 óta Magyarországon minden történelmi értékű közületi iratra érvényes. * Endrényi-Korek, 1992, 14. p. az irat definíciója mentén különböztethetjük meg a levéltári iratot a más közgyűjtemények gyűjtőkörébe tartozó írásos anyagoktól. Élő iratanyagnak azokat az iratokat nevezzük, amelyekre a hivatalnak, intézménynek működése során még szüksége van. Az irattárból akkor kerülnek az iratok a levéltárba, ha azokra a hivatalnak, intézménynek működése során nincsen már szüksége, és a tudomány számára érdekes, érdemes lehet. Mindezektől függetlenül levéltári forrásokat nemcsak irattárakban és levéltárakban találhatunk, hanem kis számban múzeumokban, könyvtárakban és esetenként más intézményekben is.

54 Levéltár használata kutatási engedélyhez kötött (általában és konkrétan is) nincs azonnali kiszolgálás megfelelő levéltár kiválasztásához és az azon belüli tájékozódáshoz szükséges ismeretek: levéltári rendszer keletkezés módja, helye iratot képző intézmény története, szervezete, ügyvitele nincsenek visszakeresési rendszerek, hanem iratképzési szempontok vannak irat csomó  tétel  állag  fond

55 Információk levéltárakról
címjegyzék

56 Archívum gyűjteménye: típusok:
nem publikált források (egyedi dokumentumok) hang- és képfelvételek, fotók típusok: nem műsorszolgáltatói nemzeti (MANDA, NAVA – műsorszolgáltatói (MTV, Magyar Rádió) hazánkban elszigetelten működnek  különböző gyűjteményépítési logika, feltárás - Míg az elsőben a filmek, szalagok dokumentumként (tárgyként) is jelentősek, a műsorszolgáltatói archívumok inkább nevezhetők műsorok, felvételek gyűjteményeinek, mint dokumentumtáraknak. - Míg a közgyűjteményekben nagy hangsúlyt fektetnek a történeti, kulturális szempontokra, addig a műsorszolgáltatói archívumokban a műsorkészítési mechanizmust követik, így elsősorban a témák, vágóképek, hanganyagok gyors megtalálása a cél.

57 Archívumok használata
kutatási engedélyhez kötött gyakran térítés ellenében nem az eredeti példány kutatható (kutatókópia) sok a használati korlátozás  minőség  speciális eszközigény  tartalom  szerzői jogok, felhasználási jogok

58 NAVA Nemzeti Audiovizuális Archívum
műsorszolgáltatói kötelespéldány archívum földfelszíni magyar (gyártású, vonatkozású) 2006- neten – megnézhető – NAVA-pontból ingyenesen máshonnan csak az adatok + különgyűjtemények + tematikus válogatások

59 Kutató- és pedagógiai intézet
NFSZ Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság szakmai vizsgakövetelmények vizsganyilvántartás, OKJ … tankönyv- és tananyagfejlesztés szakkönyvtár - kiadó továbbképzés

60 Adatbázishasználat Katalógusok

61 Adatbázis adat  adatmező  rekord  adatbázis  keresőfelület
visszakereshető mezők: szerző, főcím, sorozatcím, cím szavai, tárgyszó, szakjelzet, megjelenés éve, dokumentumtípus, nyelv Az adatbázisok keresőfelületei adatbázis-előállítókként, adatbázis-szolgáltatókként eltérő, de vannak olyan alapelvek és funkciók, melyek ismerete minden adatbázis használatakor előnyt jelent. Sőt az interneten való keresést lehetővé tevő keresőrendszerek is, az adatbázisokéhoz hasonló keresőfelületet nyújtanak, csak kevesebb pontosító lehetőséget kínálnak fel. Így ezeknek az eszközöknek a hatékony használatában is nagy segítséget nyújtanak az adatbázis-használattal kapcsolatos általános ismeretek.

62 Keresés - direkt keresés csonkolás ($ % …) logikai operátorok
parancssoros (CCL) űrlapos (ablakos) egyszerű, gyors összetett (több szempont, többféle kombináció) csonkolás ($ % …) Falus$ Bevezetés a pedagó$ logikai operátorok AND OR NOT Az adatbázisokban való keresésnek alapvetően két módja lehetséges a több szakértelmet és adatbázis-ismeretet igénylő, precízebb parancssoros keresés, és az űrlapos (ablakos) keresőfelület, melyben az egyes felajánlott mezők kitöltésén keresztül tudunk keresni. Ez utóbbi sokkal elterjedtebb, sokkal felhasználóbarátabb, sokkal könnyebb használni, mert nem kell ismerni az adatbázis parancsnyelvét, de „ezért cserébe” a speciális keresések terén kevesebb lehetőséget nyújt. egyszerű: Ez a keresési lehetőség nagyon hasznos és gyors például, ha olyan konkrét művet keresünk, aminek pontosan tudjuk a címét, vagy ha egy szerző összes művet szeretnénk kilistáztatni.

63 Témára keresés Keresd a tárgyszót! Ne ragozd! Kombináld!
a tárgyszójegyzékben próbálkozással utalók követésével böngészésben főleg tulajdonneveket korszakokat, évszámokat releváns rekordokon Milyen más tárgyszavakat használtak rá? Ne ragozd! Kombináld! releváns = témához, céljaidhoz illeszkedő rekord = egy mű összes adata egy elektronikus katalógusban, mint egy katalóguscédula

64 Tárgyszójegyzék téma → tárgyszó
= az adatbázis által értelmezhető kifejezések kötött tárgyszójegyzék is lehet (pl.: OPKM) funkció: egységesítés szinonimák kizárására túl specifikus tárgyszavak kizárása A megfelelő tárgyszavakat akkor tudjuk megtalálni és a megfelelő keresőprofilt akkor tudjuk megszerkeszteni, ha nem mondatokban gondolkodunk a témánkról, hanem résztémákban, kulcsszavakban. Fel kell tudnunk képzeletbeli halmazokra bontani a szakirodalmat, és azokat a magunknak legmegfelelőbb módon az adatbázis számára is érthető módon kell összekapcsolnunk. OPKM OPAC

65 Böngészés - indirekt kereshető elemek listáján keresztül lapozható
kijelzi a találatok számát segítségével ellenőrizhetünk pontosíthatunk leggyakrabban: szerző tárgyszó „Böngészés” (browse) választása esetén betekinthetünk az adatbázisban előforduló kereshető elemek listájába. Vagyis láthatjuk azt a listát, amit az adatbázisban egyáltalán szerepel. Ez fontos, hiszen ami itt nem szerepel, amit soha senki nem „töltött bele” arra szükségszerűen találat sem lesz. A lista elemei mellett (legtöbbször) láthatjuk, hogy hány rekordban szerepel az a kifejezés. Ha valamelyik kifejezés „mögött” álló rekordokat szeretnénk megnézni, akkor arra is van mód. Tehát böngészés során nem fejből, vagy a tárgyszójegyzékből választjuk ki a keresőkifejezéseket, és szerkesztjük meg a keresőprofilunkat, mint a direkt keresés során, hanem a kereshető kifejezéseket átböngészve válogatunk, előzetesen tájékozódunk. Például akkor használjuk, ha egy szerző nem tudjuk hogyan írj a nevét ha nem tudjuk a keresztnevét ha külföldi szerzők esetén nem vagyunk biztos a névelemek sorrendjében , írásmódjában keresünk egy megfelelő tárgyszót és nem áll rendelkezésünkre tárgyszójegyzék tárgyszóként keresünk egy tulajdonnevet és nem tudjuk hogyan használják az adatott adatbázisban ELTE PPK Kari Könyvtár, Aleph katalógus

66 Logikai operátorok OR NOT AND felnőttoktatás Budapest
NOT országos, vidéki, külföldi felnőttoktatás + elmélet OR minden felnőttoktatás és minden budapesti bármi AND budapesti felnőttoktatás

67 Stratégiák irodalomkereséshez
I. Tájékozódó stratégiák Megadott bibliográfiából kiindulva a mű címe szerint a leggyorsabb Szerző szerint: a témakör kutatóinak munkái a kötelező irodalomjegyzéken szereplő szerzők munkái a kurzus oktatóinak munkái Cím szavaiban keresgélni a témánkat próbálkozás témánk kulcsszavaival Ha az oktató vagy konzulens (= témavezető) ajánl irodalmat, akkor azt mindig érdemes megnézni. Ha megadott bibliográfiád van, mindig nézd meg, hogy a mű, amit keresel az önálló vagy valaminek a része! Ha nem gépelési gyakorlatot akarsz végezni, akkor az esetek többségében elegendő a katalógusban csak a cím mezőt használni. Több adatot nem szükséges megadni, hiszen nagyon kevés az az eset, amikor azonos című művet is találunk. Ha valaminek a része, akkor a bennfoglaló művet kell keresned. Ha az In után folyóiratcímet látsz, akkor az a kérdés, hogy az adott folyóirat jár-e a könyvtárba. Ezt nem biztos, hogy a hagyományos katalógusból megtudod. Ha egy tanulmánykötetet látsz, akkor a katalógusban annak a címe alapján kell keresned, hiszen ha megvan a könyv, akkor a benne lévő tanulmánynak is meg kell lennie. Másrészt nem minden katalógus tartalmazza a tanulmánykötetek tanulmányait külön is (analitikusan). A cím szavaiban való keresés próba-szerencsén alapul, közel sem adhat teljes képet a téma irodalmáról. Akkor használjuk, ha nem találunk tárgyszót és meg akarjuk nézni, hogy azokat a műveket hogyan tárgyszavazták, amiknek a címében szerepel az általunk megfogalmazott kulcsszó vagy ha nem emlékszünk a keresett mű pontos címe, de egy konkrét, nem túl általános szó még megvan emlékeinkben ha az adatbázisban lévő művek nincsenek tartalmilag feltárva, tárgyszavazva (pl.: Matarka)

68 Stratégiák irodalomkereséshez
II. Célorientált, professzionális stratégák: tárgyszavak mentén témám kulcsszavait összegyűjtve, majd tárgyszavakká alakítva (tárgyszójegyzék használatával) újabb tárgyszavak gyűjtése a találatokon szereplő tárgyszavak áttekintésével rejtett bibliográfiák mentén olvasva, lapozgatva hivatkozási adatbázisok segítségével rejtett bibliográfia = egy mű végén található felhasznált irodalomjegyzék hivatkozási adatbázis = olyan szakirodalmi adatbázis, amiben az egyes művek rekordjai a felhasznált/hivatkozott művek mentén is össze vannak kapcsolva + keresni lehet arra is, hogy ki hivatkozta, kit hivatkozott (pl.: Web of Science)

69 Egyszerű Feladatok

70 Feladatok a) Falus Iván művei
Folytassa le a következő szempontoknak megfelelő keresést az OPKM webes könyvtári katalógusában! Megoldásként másolja ki a „Találatok” oldal tetején látható információs sort, mely azt mutatja meg, hogy ténylegesen milyen keresést hajtott végre! a) Falus Iván művei

71 a) Megoldás? (OPKM) A " Szerző: 'Falus Iván művei'" keresőkérdésre nem volt találat. A " Szerző: 'Falusi Iván'" keresőkérdésre nem volt találat. A "Szerző: 'Falus Iván,'" keresőkérdésre összesen 1 találat volt. A " Szerző: 'Falus Iván '" keresőkérdésre nem volt találat. A " Szerző: 'Falus'" keresőkérdésre nem volt találat. A " Szerző: 'Falus$'" keresőkérdésre kapott 166 találatból az első 10.

72 a) Megoldások OPKM: A " Szerző: ‘Falus Iván'" keresőkérdésre kapott 83 találatból az első 10. FSZEK: (AUTH "falus iván") 34

73 Feladatok Folytassa le a következő szempontoknak megfelelő keresést az OPKM webes könyvtári katalógusában! Megoldásként másolja ki a „Találatok” oldal tetején látható információs sort, mely azt mutatja meg, hogy ténylegesen milyen keresést hajtott végre! b) Csapó Benő - Vidákovich Tibor (szerk., 2001): Neveléstudomány az ezredfordulón, Tanulmányok Nagy József tiszteletére, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 435 p.

74 b) Megoldások? (OPKM) A " Szerző: 'Csapó Benő - Vidákovich Tibor'" keresőkérdésre nem volt találat. A " Cím: 'Neveléstudomány az ezredfordulón, Tanulmányok Nagy József tiszteletére'" keresőkérdésre nem volt találat.

75 b) Megoldás (OPKM) A " Cím: 'Neveléstudomány az ezredfordulón'" keresőkérdésre összesen 3 találat volt. A " Szerző: 'Csapó Benő' AND Szerző: 'Vidákovich Tibor' AND Cím: 'Neveléstudomány az ezredfordulón'" keresőkérdésre összesen 1 találat volt.

76 Feladatok Folytasd le a következő szempontoknak megfelelő keresést az OPKM webes könyvtári katalógusában! Megoldásként másold ki a „Találatok” oldal tetején látható információs sort, mely azt mutatja meg, hogy ténylegesen milyen keresést hajtottál végre! c) Kotschy tanárnő elmúlt tíz évben megjelent folyóiratcikkei

77 c) Megoldások? (OPKM) A " Szerző: 'kotschy'" keresőkérdésre nem volt találat. A " ( Szerző: 'kotschy' AND Kiadás éve: ‘2000$') AND ( Dokumentumtípus: 'C')" keresőkérdésre nem volt találat. A " Szerző: 'kotschy beáta'" keresőkérdésre kapott 15 találatból az első 10. A " ( Szerző: 'kotschy$' AND Kiadás éve: ‘2000$') AND ( Dokumentumtípus: 'C')" keresőkérdésre kapott 12 találatból az első 10.

78 c) Megoldás OPKM A "Név: Személy 'kotschy beáta' ÉS Kiadás éve: '2001'-'2011' ÉS Dokumentumtípus: 'C'" keresőkérdésre összesen 4 találat volt. FSZEK nincsenek cikkek a katalógusban, így nem tudni, melyek vannak meg folyóirataikban (kivéve szociológia 2007-)

79 Feladatok Folytasd le a következő szempontoknak megfelelő keresést az OPKM és a FSZEK webes könyvtári katalógusában! Megoldásként másold ki a „Találatok” oldal tetején látható információs sort, mely azt mutatja meg, hogy ténylegesen milyen keresést hajtott végre! d) Maróti Andor elmúlt 10 évben megjelent könyvei

80 d) Megoldások? (FSZEK) (AUTH "maróti") 147 (AUTH "maróti andor") 29
(AUTH "maróti") and TYPE "B„ 145 (AUTH "maróti") and (DATE " ") and TYPE "B„ 40

81 d) Megoldások? (OPKM) A " ( Szerző: 'maróti' AND Kiadás éve: '2000'-'2010‚ AND ( Dokumentumtípus: 'A')" keresőkérdésre nem volt találat. A " Szerző: 'maróti andor'" keresőkérdésre kapott 50 találatból az első 10. A " ( Szerző: 'maróti$' AND Kiadás éve: '2000'-'2010'') AND ( Dokumentumtípus: 'A')" keresőkérdésre összesen 3 találat volt.

82 d) Megoldás OPKM A "Név: Személy 'maróti andor' ÉS Kiadás éve: '2000'-'2010' ÉS Dokumentumtípus: 'A'" keresőkérdésre összesen 4 találat volt. FSZEK AUTH "maróti andor" and (DATE " ") and TYPE "B"3

83 Egyes katalógusok

84 OPKM

85 OPKM WebOPAC Tartalma: könyvek cikkek, tanulmányok 1989-től
OPAC = online katalógus Tartalma: könyvek magyar 1984-től idegen nyelvű 1975-től cikkek, tanulmányok 1989-től gyermek- és ifjúsági irodalom 1976-tól közismereti tankönyvek 1980-tól elemi népiskolai tankönyvek teljességgel személyi hagyatékok Kemény Gábor, Weszely Ödön, Nagy László

86 Találatok az OPKM-ben mennyisége megfelelő? OPKM OPAC
Ha nulla a találat egy adatbázisban, akkor gondolkodni kell, mit rontottunk el: rossz adatbázist használok (A mezőgazdasági könyvtárban keresem a tanulás tanítása témakört) elírtam valamit – Ezt az eredménystatisztikában (A … keresőkérdésre összesen x találat volt) tudom ellenőrizni. Hibalehetőségek: rossz adatmezőbe írtam (pl.: a szerző nevét a cím mezőbe) elgépeltem 1-2 betűt rosszul használtam a szóközöket (A szóköztöbbletre nem minden adatbázis érzékeny. Az OPKM-é igen.) nem írtam be a teljes nevet, címet és nem is csonkoltam (Van adatbázis, ami automatikusan csonkol, az OPKM-é nem.) nem létező tárgyszót használok túl sok szűkítő feltételt használok OPKM OPAC

87 Példányadatok - OPKM Kölcsönözhető? Ha olvasótermi, hol van?
OT = olvasaóterem Kölcsönözhető? Ha olvasótermi, hol van? Melyik raktári helyen, jelzeten? (Ezt kell felírni) Van rá előjegyzés? A pedagógiai könyvekből egy soha nem kölcsönözhető (x-es).

88 PPK: http://ppk.elte.hu/konyvtar/
A PPK kari könyvtár katalógus az ELTE közös katalógusában érhető el. Tagkönyvtárként beállítható, és akkor csak ott keres.

89 Találatok az ELTE-n Az eredménystatisztika a Keresett kezdetű rész.
A találatok száma a Rekordok felirat után látható. A példányadatok a tagkönyvtárra kattintva tekinthetők meg.

90 Példányadatok - ELTE Kölcsönözhető? Melyik könyvtárban? Azon belül hol? Melyik raktári helyen, jelzeten? (Ezt kell felírni) Van rá előjegyzés?

91 FSZEK

92 Találatok a FSZEK-ben A státusz ablak megjelenéséhez a Találati listában a Részletek feliratra kell kattintani. Ha nem adj a példányadatokat, akkor a találati listában a Hosszú megjelenítés helyett a Hosszú, példányokkal megjelenítést kell választani. Itt csak annyi látszik, hány találatunk van. Az eredménystatisztika a pontos keresőkérdésünkkel a Korábbi keresések menüben látható. Használd a Súgót, ha kell!

93 Státusz - FSZEK Kölcsönözhető? Van rá előjegyzés?
Melyik fiókkönyvtárban? Azon belül hol? Melyik raktári helyen, jelzeten? (Ezt kell felírni) A státusz ablak megjelenéséhez a Találati listában a Részletek feliratra kell kattintani. Ha nem adj a példányadatokat, akkor a találati listában a Hosszú megjelenítés helyett a Hosszú, példányokkal megjelenítést kell választani.

94 feladatok

95 OPKM OPAC keresési tanácsok
Knausz tanár úr művei Böngészés, mert kell a teljes név könyvek az elmúlt 10 évből Kiadás éve mezőbe: mű ≠ könyv vagyis a dokumentumtípus nem szempont megrovásról szóló művek Tárgyszójegyzékben találhatunk az OPAC által értelmezhető kifejezést

96 Feladat Bábosik István elmúlt 10 évben megjelent könyvei
Folytassa le a következő szempontoknak megfelelő keresést az OPKM webes könyvtári katalógusában! Megoldásként másolja ki a „Találatok” oldal tetején látható információs sort, mely azt mutatja meg, hogy ténylegesen milyen keresést hajtott végre! Bábosik István elmúlt 10 évben megjelent könyvei Megoldás A "Név: Személy 'bábosik istván' ÉS Kiadás éve: '2001'-'2011' ÉS Dokumentumtípus: 'A'" keresőkérdésre kapott 18 találatból az első 10.

97 Feladat Folytassa le a következő szempontoknak megfelelő keresést az OPKM webes könyvtári katalógusában! Megoldásként másolja ki a „Találatok” oldal tetején látható információs sort, mely azt mutatja meg, hogy ténylegesen milyen keresést hajtott végre! Francia nyelvű társadalomlélektani könyvek az elmúlt 10 évből Megoldás A "Kiadás éve: '2001'-'2011' ÉS Tárgyszó: 'szociálpszichológia' ÉS Nyelv: 'fre' ÉS Dokumentumtípus: 'A'" keresőkérdésre összesen 1 találat volt.

98 Feladat Felekezeti iskolákról szóló cikkek az elmúlt 5 évből, magyar nyelven Megoldás A "Kiadás éve: '2006'-'2011' ÉS Tárgyszó: 'egyházi iskola' ÉS Nyelv: 'hun' ÉS Dokumentumtípus: 'C'" keresőkérdésre kapott 90 találatból az első 10.

99 Bibliográfiai hivatkozás

100 Hivatkozni kötelező Okok: Módja etikai (más tollával ékeskedés)
jogi (plágium elkerülése) ellenőrizhetőségi (tudományos minőség) tájékoztatási (érdeklődő olvasóknak) Módja felhasznált irodalom jegyzéke idézés jelölése szöveg gondolat kép esetén is

101 Felhasznált irodalomjegyzék

102 Felhasznált irodalom jegyzéke
a mű végén bibliográfia, felhasznált irodalom, irodalomjegyzék címen betűrendben: szerző vezetékneve (azon belül a köv. adat) mindent, amit a műben hivatkozott azt is, amit felhasznált még egyértelműen azonosíthatóan segítenek a katalógusok az adatok megállapításában a mű formázásával összhangban függő behúzás hasznos következetes központozás magyar helyesírás szerint

103 Általános szabályok egy bibliográfián belül egy módszer helyesírás
vagy: név (év): … vagy hagyományos: szerző: cím … helyesírás a cím nagybetűvel kezdődik, az alcím is a folyóiratcímnél minden szó: Pl.: Új Pedagógiai Szemle, Könyv és Nevelés az írásjelek előtt nem kell szóköz rossz: Iskolakultúra , jó: Iskolakultúra, után kell szóköz rossz: Bp.,Műszaki jó: Bp., Műszaki

104 Általános szabályok nevek: vezetéknév  keresztnév oldalszám
vezetéknév szerint betűrendezünk minden katalógusban és bibliográfiában pl.: Bruner, James / Eco, Umberto / Falus Iván / Nádasi Mária, M. oldalszám ha terjedelem  mennyiség  tőszámnév  nincs pont 110 p. = 110 oldal p. = kb oldalnyi ha oldalszám  konkrét hely  sorszám  kell pont 110. p. = 110. oldalon található p. = oldalakon található

105 Tanácsok a bibliográfiához
Ügyeljen a kötelező bibliográfiai adatokra, azok következetes sorrendjére, a központozására, az egyes művek sorrendjére Segítenek a katalógusok de a katalógusban jóval több adat van, mint ami egy bibliográfiához kell! Az irányított beillesztéssel sok időt takaríthat meg.

106 Munkabibliográfia A keresés során fellelt művek
Amiről azt gondoljuk, hasznos lehet Nem biztos, hogy mind része lesz a felhasznált irodalom jegyzékének

107 (Munka)bibliográfia tartalma
a konkrét témámról szólók (K) teljesség igényével más szakterületi, tágabb források (T) ami segít elhelyezni a témát elemzési szempontjaimról pl.: szociológiai, fejlődéspszichológiai ezekből a legújabb, legkonkrétabb módszertani szakirodalom (M) pl.: interjú, kérdőív, tartalomelemzés legújabb, legkonkrétabb

108 A jegyzék egyes tételei

109 KÖNYV (önálló mű) szerzőség (megjelenés éve): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve, a mű terjedelme TANULMÁNY tanulmánykötetből szerzőség (év): cím, alcím In: bennfoglaló dokumentum adatai, oldalszám CIKK folyóiratban szerzőség (év): cím, alcím In: folyóirat címe, száma, oldalszám NETES FORRÁS szerzőség (Utolsó módosítási dátum): cím, alcím, kiadó, URL, Utolsó letöltési dátum

110 Könyv (nyomtatott) szerzőség (megjelenés éve): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve, a mű terjedelme Eco, Umberto (2003): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Bp., Kairosz, 255 p. Falus Iván (szerk., 1999): Didaktika, Elméleti alapok a tanítás tanulásához, 2. jav. kiad., Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 539 p.

111 Katalógusrekord értelmezése (OPKM)
Csapó Benő (2005): Az előzetesen megszerzett tudás mérése, Kutatási zárótanulmány, Bp., NFI, 105 p.

112 Cikk (nyomtatott) szerzőség (év): cím, alcím In: folyóirat címe, folyóirat száma, oldalszám Salomon, Gavriel (1997): Újszerű konstruktivista tanulási környezetek In: Iskolakultúra, 12., p. Vámos Tibor (1995): A technika: szolga In: Iskolakultúra, 8-9., p.

113 Katalógusrekord értelmezése
alcím szerző neve cikk (fő)címe folyóirat címe oldalszám megjelenés éve évfolyam szám Kerekes György (2005): Virtuális szabadegyetem, Felnőttképzés az interneten In: Felnőttképzés, 3. évf., 1. sz., p.

114 Cikk – katalógusrekord (OPKM)
Pethő László (2008): Egy felzárkóztató program tanúságai, Hancúroztam, csajoztam, felelőtlen voltam In: Felnőttképzés, 1. sz., p.

115 Tanulmány szerzőség (év): cím, alcím In: bennfoglaló dokumentum adatai, oldalszám Comenius, Johannes Amos (1962): A könyvekről, az értelmi képzés fő eszközeiről In: Kovács Endre (Összeáll.): Comenius Magyarországon, Comenius Sárospatakon írt műveiből, Bp., Tankönyvkiadó, p.

116 Katalógusrekord értelmezése (OPKM)
Ez az írás ebben a tanulmánykötetben jelent meg Csapó Benő (1997): A tanulói teljesítmények értékelésének méréses módszerei In: Pőcze Gábor (szerk.): A közoktatási intézmények tevékenységének tervezése és ellenőrzése, Bp., OKI, p.

117 Netes forrás az URL nem elég!!! az Impresszum menü segít
az URL-t nyomtatásra szánt szövegben nem húzzuk alá, nem írjuk más színnel a mű jellegének megfelelően írjuk le ha cikk cikként, ha egy mű része, tanulmányként

118 Netes forrás – önálló mű
szerzőség (Utolsó módosítási dátum): cím, alcím, kiadó, URL, Utolsó letöltési dátum Knausz Imre (Utolsó módosítás: ): Pedagógiai fejlesztés, versenyképesség – és a szelekciós verseny, TTE, URL: Utolsó letöltés: A második világháború (Utolsó módosítás: ) SZTE Egyetemi Könyvtár Hadtörténeti Gyűjtemény, URL: Utolsó letöltés:

119 Netes forrás – „tanulmány”
Tanulmány a neten: szerzőség (Utolsó módosítási dátum): cím, alcím In: szerkesztő: cím, alcím, kiadó, URL, Utolsó letöltési dátum Knausz Imre (Utolsó módosítás: ): Pedagógiai fejlesztés, versenyképesség – és a szelekciós verseny In: Miklósi Lászó (főszerk.): Történelemtanárok Egylete, Bp., TTE, URL: ev= Utolsó letöltés:

120 Netes forrás – „tanulmány”
nyomtatott tanulmány szerzőség (év): cím, alcím In: bennfoglaló dokumentum adatai, oldalszám netes tanulmány szerzőség (év): cím, alcím In: bennfoglaló dokumentum adatai, oldalszám, URL, Utolsó letöltés Csekei László ( ): Bolognai jövő - brüsszeli perspektívából In: Pioker Zoltán Bence (szerk.): Felvi.hu, Bp., OFIK, URL: Utolsó letöltés:

121 Netes könyv (pdf, doc, html)
Nyomtatott könyv szerzőség (év): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat) hely, kiadó, terjedelem Netes könyv szerzőség (év): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat) hely, kiadó, terjedelem, URL, Utolsó letöltés Pl.: Balogh László és Tóth László (szerk., 2005): Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből, Bp., Neumann Kht., URL: Utolsó letöltés:

122 Netes cikk (periodicitása van)
CIKK nyomtatott folyóiratban szerzőség (év): cím, alcím In: folyóirat címe, száma, oldalszám Netes cikk: szerzőség (év): cím, alcím In: folyóirat címe, száma, oldalszám, URL, utolsó módosítási dátum Pl.: Bánhegyi Zsolt (2002): Az információ alkonya In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 4., URL: .html Utolsó letöltés:

123 Idézés

124 Hivatkozás a szövegben, idézés
Típusai: tartalmi szó szerinti („”) A forrás megadásának módjai: lábjegyzetes3 név-év módszer (Falus, 2000, ) A két módszer nem keverhető!!! 3 Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, 3. kiad., Bp., Műszaki Könyvkiadó, 2000, p.

125 Kiszólás a szövegből lábjegyzetben (ez nem hivatkozás)
[…] Kutatásunk szempontjából különösen érdekesek az V. motívumcsoportra vonatkozó adatok (2.5. ábra), melyek a könyvtáros kultúraközvetítő, nevelő funkciójára utalnak és a megkérdésezzetek 11%-ának könyvtosképének képezik részét.4 A hátérváltozók mentén felbontott adatsorok azt mutatják, hogy a 80-as évek közepén minél magasabb volt valakinek az iskolai végzettsége, minél gyakrabban olvasott és minél jellemzőbben volt könyvtári tag, annál jellemzőbben gondolta azt, hogy a könyvtárosok nevelő, kultúraközvetítő szerepet is betöltenek. Ugyanez a szempont a tíz évvel későbbi csak városi könyvtár Az olvasmányokat ajánló (VI. motívumcsoport), helyettem válogató könyvtároskép, mint már említettük a legelterjedtebb, ennek társadalmi rétegek szerinti elemzése a nevelő könyvtárképhez hasonló eredményeket ad. Gereben ( ) ezt a nézetet paternalistának, a pártállami [...] 4 Ugyanez a motívum a tíz évvel később csak városi könyvtárhasználók körében végzett kutatásban má csak 1%-os jelenlétet mutatott. Hivatkozás név-év módszerrel

126 Gyakorló feladatok

127 Feladat Készítsen felhasznált irodalomjegyzéket (bibliográfiát) egy elképzelt dolgozathoz a következő találati halmazokból: Szabolcs Éva 2000-ben megjelent gyermekkorról szóló műve Golnhofer Erzsébet - Szabolcs Éva közös könyve Juliane Jakobi egy műve

128 Megoldás Golnhofer Erzsébet - Szabolcs Éva (2005): Gyermekkor: nézőpontok, narratívák, Bp., Eötvös J. Kvk., 122 p. Jakobi, Juliane (2005): A gyermek évszázada javított változatban, Az Ellen Key-recepció újraértelmezése In: Iskolakultúra, 15. évf., 9. sz., p. Szabolcs Éva (2000): Neveléstörténet és gyermekkortörténet In: Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada, Bp., Osiris, p.

129 Példafeladat http://www.mek.oszk.hu/01900/01942/01 942.pdf megoldás:
Önálló mű, vagyis: Durkó Mátyás (1999): Andragógia, A felnőttképzés és közművelődés új útjai, Bp., MMI, 95 p., URL: Utolsó letöltés:

130 Példafeladat http://www.oh.gov.hu/szakkepzes/vizsgaszerve zo megoldás
Önálló mű Tájékoztató vizsgaszervező intézmények részére ( ), Bp., Oktatási Hivatal, URL: zo Utolsó letöltés:

131 Példafeladat azat/2008/01/ html megoldás: cikk vagyis: Beke Jánosné (2008): A felnőttképzés lehetősége és szükségszerűsége a mezőgazdaságban In: Agrárágazat, 1. sz. URL: azat/2008/01/ html Utolsó letöltés:

132 Példafeladat d=idofelhasznalas-7-Singer-gyorsulo megoldás: Tanulmány egy kötetben, vagyis: Singer Péter (2003): A gyorsuló idő sodrában avagy a szabadidő dilemmái In: Mayer József (szerk.): Az időfelhasználás társadalmi változásainak felnőttoktatási tanulságai Magyarországon, Bp., OKI, URL: d=idofelhasznalas-7-Singer-gyorsulo Utolsó letöltés: már nem él

133 Feladat Állítson össze egy bibliográfiát a Bologna folyamattal kapcsolatban! Legyen benne: könyv tanulmánykötetben található tanulmány cikk idegen nyelvű forrás interneten elérhető forrás

134 net: A(z) ""bolognai folyamat"" kifejezés 1-10. találata az összes, kb
net:  A(z) ""bolognai folyamat"" kifejezés találata az összes, kb. 19 900 találatból. Csekei László ( ): Bolognai jövő - brüsszeli perspektívából In: Pioker Zoltán Bence (szerk.): Felvi.hu, Bp., OFIK, URL: Utolsó letöltés:

135 könyv- OPKM: A "(Tárgyszó: 'bolognai folyamat') AND (Dokumentumtípus: A')" keresőkérdésre összesen 4 találat volt. Hrubos Ildikó - Tomasz Gábor (szerk., 2007): A bolognai folyamat intézményi szinten, Bp., OFI, 108 p.

136 tanulmány – OPKM: A "(Tárgyszó: 'bolognai folyamat') AND (Dokumentumtípus: 'B')" keresőkérdésre összesen 10 találat volt. Balázsovics Mónika (2008): A hallgatói létszámok változása a Bologna-folyamat tükrében In: Kereszty Orsolya (szerk.): Interdiszciplinaritás a pedagógiában, Kaposvár, KE PFK, p.

137 cikk - Matarka Kozma Tamás - Juhász Attila (2008): Minőségbiztosítás a „bolognai folyamatban” In: Educatio, 1. sz., URL: online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/520 Utolsó letöltés:

138 Megoldás Balázsovics Mónika (2008): A hallgatói létszámok változása a Bologna-folyamat tükrében In: Kereszty Orsolya (szerk.): Interdiszciplinaritás a pedagógiában, Kaposvár, KE PFK, p. Csekei László ( ): Bolognai jövő - brüsszeli perspektívából In: Pioker Zoltán Bence (szerk.): Felvi.hu, Bp., OFIK, URL: Utolsó letöltés: Hrubos Ildikó - Tomasz Gábor (szerk., 2007): A bolognai folyamat intézményi szinten, Bp., OFI, 108 p. Kozma Tamás - Juhász Attila (2008): Minőségbiztosítás a „bolognai folyamatban” In: Educatio, 1. sz., URL: online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/520 Utolsó letöltés:

139 Felhasznált irodalom Dömsödy Andrea (2006): Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba (A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 2.) Bp., ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 58 p., URL: pedagogia/ [jelszóval védve] Utolsó letöltés: Falus Iván (szerk., 2000): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, 3. kiad., Bp., Műszaki Könyvkiadó, 540 p. Tóvári Judit (Utolsó módosítás: ): Hogyan készítsünk hivatkozásokat a szakdolgozathoz, EKTF, URL: Utolsó letöltés:


Letölteni ppt "Könyvtár-informatika 1. rész"

Hasonló előadás


Google Hirdetések