Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új tanév, új feladatok 2011 szeptember. Témáink •Az oktatást érintő fontosabb jogszabályok 2011-ben; •A 2010-es jogszabály-módosítások hatásai, eredményei;

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új tanév, új feladatok 2011 szeptember. Témáink •Az oktatást érintő fontosabb jogszabályok 2011-ben; •A 2010-es jogszabály-módosítások hatásai, eredményei;"— Előadás másolata:

1 Új tanév, új feladatok 2011 szeptember

2 Témáink •Az oktatást érintő fontosabb jogszabályok 2011-ben; •A 2010-es jogszabály-módosítások hatásai, eredményei; •Gyakori tanügyigazgatási kérdések, problémák; •Oktatási tárgyú beszédtémák; •Közhasznú tájékoztatók, közlemények •Kérdések, válaszok.

3 Magyarország Alaptörvénye 1. (Magyar Közlöny 2011/43. szám) •XI. cikk:(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. •(2)Ezt a jogot: - a közművelődés általánossá tételével, - az ingyenes és kötelező alapfokú, - az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, - a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással - az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.

4 Magyarország Alaptörvénye 2. •XVI. cikk: Gyermekek és szülők alapvető jogai és kötelezettségei (A gyermek joga a fejlődéshez szükséges védelem és gondoskodás, szülő joga megválasztani a gyermekének adandó nevelést.) (A szülő köteles gyermekéről gondoskodni, beleértve taníttatását, nagykorú gyermek köteles rászoruló szülőjéről gondoskodni.) XVIII. cikk: Gyermek foglalkoztatása tilos (kivéve nevelési-oktatási célú foglalkoztatást) XXIX. cikk: A Magyarországon élő nemzetiségek alapjogai

5 A közoktatási törvény 2011. évi LXXIV. Törvénnyel történő módosítása •A módosítás a tanítási időkeret adminisztrációját, nyilvántartását érinti, •Változik a Kt. 1. számú melléklet harmadik rész II/6. pontja, a 94.§ (3) bek. l) pontjából törölve „a tanítási időkeret” szövegrész, •Lényeg:- Az eddigi két hónap helyett havonta kapják meg a pedagógusok a többlettanításért járó óradíjat. •De:”A rendes munkaidőn belül a heti kötelező óraszám felett végzett többlettanításért a pedagógust óradíj illeti meg.”

6 A működésről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 34/2011. (VI.24.) NEFMI rendelettel történt módosítása 1. •2.§ (2) Új emléknap:”Nemzeti Összetartozás Napja” (jún.4.) •20.§ (6) Az igazolt és igazolatlan mulasztásra vonatkozó szabályok változtak - új c) pont: Kt.27.§ (2) bek. szerinti (szakiskolai) képzésben a kötelező órák legfeljebb 50%-ában folyó pályaorientáció,gyak.okt., szakmai alapozó elm. és gyak.okt., illetve az OKJ szerinti elm. és gyk. szakmacsoportos alapozó oktatás óráinál 20-20%, - új d) pont: Kt.29.§ (1) bek. szerinti (szakközépiskolai) képzésban a 9. évf.-tól a NAT szerinti szakmai orientációnál, 11. évf.-tól az OKJ szerinti elm. és gyk. szakmacsoportos alapozó oktatás óráinál 20- 20% feletti hiányzásnál osztályozó vizsga kötelező. •Az iskola a vizsgát akkor tagadhatja meg, ha értesítési kötelezettségének eleget tett. •22.§ (1) A független vizsgabiz. Előtti vizsgát a fővárosi és megyei kormányhivatal, szakmai elm. és gyak. vizsga esetén a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt intézmény szervezi.

7 A működésről szóló…2. •A tanuló évfolyamismétlésre bocsátásának, az osztályozó vizsga megtagadásának együttes feltétele: >a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együtt meghaladja a megengedett mértéket (pl.250 óra); >ezen belül az igazolatlan mulasztás meghaladja a 20 órát; >az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének; >a tanulónak nem volt elegendő érdemjegye ahhoz, hogy az év végén osztályzatot kapjon. Mindezen feltétel megléte esetén is engedélyezhető az osztályozó vizsga, de megszervezése nem kötelező

8 A működésről szóló…3. •33/B.§ (1),(3):A Kt.121.§ (1) 29.a),b) pont szerinti tanulók fejlesztő foglalkozásait az iskola egyéni fejlődési lapon tartja nyilván. •Ezek a tanuló egy csoportban is fejleszthetők, amennyiben a fejlesztő terápia, és a jogosult szakember végzettsége és szakképesítése ezt lehetővé teszi. •A 35.§ (4),(8), (10)-ben a jegyző, főjegyző helyébe a kormányhivatal lép. •A 39/E.§ (3)-ban a 14/1994 rend. helyébe a 4/2010.rend. lép. •A 4. sz. mell. III. 28.pontosítva:Törzslap külív h. Törzslap külív, belív. •Oktatási és Kulturális Minisztérium, a feladatot ellátó miniszter megnevezése pontosítva. •6. sz mellékletben a jegyző, főjegyző kormányhivatalra pontosítva.

9 30/2011. (VI.7.) NEFMI rendelet a 2011/2012. tanév rendjéről •A tanév, szorgalmi idő (tanítási év) •2011. szeptember 1. – 2012. június 15. •183 tanítási nap, szakiskolában, középiskolában 182 tanítási nap + ezeken túlmenően 6, ill. 5 tanítás nélküli munkanap. •Utolsó évfolyamok záró tanítási napja szakiskolában, középiskolában általában 2012. május 3. •Félév lezárás 2012. jan. 13., tanulók, szülők értesítése jan. 20. •Az érettségi vizsgák és a szakmai vizsgák rendje; •A felvételi eljárás és beiratkozás; •A tanulmányi versenyek; •Országos mérés, értékelés, hatósági ellenőrzés •Tanulói képességszint határok

10 Tanév rendje 2. •1. sz. melléklet: - csökkent az emelt szintű vizsgatárgyak száma;(„Tájékoztató a 2012. évi vizsgaidőszakban emelt szinten választható érettségi vizsgatárgyakról”) Felvételinél csak ezek vehetők figyelembe emelt szintű tárgyként. Itt nem szereplő tárgyból tett emelt szintű vizsga nem javítható, nem pótolható, ismételhető. A módosítás alapján az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítése további egy évre változatlan marad. Kapcsolódó anyagok:Mikor kezdődjön az iskoláztatás? Szünetek hossza, neve, ideje? (EU. összeállítás)

11 111/2011. (VII.4.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörével összefüggő Kr- ek módosításáról •A 20/1997.(II.13.) Korm.r. módosítása - jegyző, főjegyző együttműködése az adatszolgáltatásban; - 17/D.§ A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó és az illetékes kormányhivatal együttműködése a nyilvántartásba vétel, a működési engedély, alapító okirat, adatszolgáltatás kapcsán;

12 111/2011. (VII.4.) Korm. rendelet…2. •Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006.(XII. 23.) Korm. r. módosításáról •4/A.§ (2) A Hivatal rendszeresen ellenőrzi a közoktatási szakértői tevékenység folytatását, az államilag elismert nyelvvizsgaközpontokat, a pedagógus-továbbképzések szervezőit, a Magyarországon működő felsőoktatási intézményeket és e tevékenységek tekintetében ellátja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait. •4/C. § (1) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki az Szt. szerinti szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadására …és a vizsgaszervezési tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok ellátására. •(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal rendszeresen ellenőrzi a szakmai vizsga vizsgaszervezési feladatainak ellátását és e tevékenység tekintetében ellátja a… hatóság feladatait.

13 111/2011.(VII.4.) Korm. r.3. •A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 111/2010.(IV.9.) Korm. rend. mód. •Mód:3.§(1);4.§(2)-(3);5.§(1)-(2);6.§(1)-(2),(4),(6);7.§;8.§ (2)-(5);9.§. •A vizsgaszervezést, az adott szakképesítés vizsgáztatására vonatkozó jogosultságot,a vizsga ellenőrzését, az ellenőrző szakértő felkérését,a szabálytalankodók bírságolását a kormányhivatalok végzik. •A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010.(XII.27.) Korm. rend. mód. •A R. a Foglalkoztatási Hivatal és a munkaügyi hivatalok tevékenységét és hatáskörét szabályozza, iskolai munkát közvetlenül nem érinti

14 133/2011.(VII.18.) Korm. r. az OKJ-ről szóló 133/2010.(IV.22.) Korm. r. módosításáról •Mintegy 57 szakképesítés módosul, az 1. sz. melléklet szerint •110 szakképesítés oktatható a Kt. 27.§ (4) bekezdés szerinti 3 éves képzésben •Hatályba lépés 2011. 04. 30. v. 09. 15.v. 2012. 01. 01. •Tehát a törölt szakképesítések képzését 2011. 09. 01-én el lehetett kezdeni. •Kapcsolt tájékoztató:NEFMI és NGM (Hoffmann R.,Czomba S.) közös közleménye a 3 éves szakiskolai képzésről. •Az új és módosított szakképesítések 2011. 09. 01.-es megkezdéséről az iskolák és fenntartóik döntenek. •Ajánlott honlapok:NSZFI http://nive.hu/szvk_kerdoivhttp://nive.hu/szvk_kerdoiv •Oktatáskut. És Fejl. Int. honlapja a 959 órás Közismereti,közéleti és életvezetési programról

15 1198/2011.(VI.17.) Korm. határozat a szakképzési rendszer átalakítására … •Lényeg: - Az NGM és a KIM a szakképzési törvény átfogó módosítását szeptember 30.-ig a kormány elé terjeszti; •Az NGM és a KIM a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény módosításáról szóló törvénytervezetet október 31.-ig a kormány elé terjeszti •Felhívja az érintett minisztereket a TISZK rendszer átalakításának költségei és lehetőségei átalakítása optimális időpontjának meghatározására június 30.-ig

16 1212/2011.(VI.28.) Korm. határozata a katasztrófavédelemről és egyéb kapcs. Tv.- ek módosításáról •2. A Korm. felkéri a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a NAT kidolgozása során – a belügyminiszter szakmai közreműködésével – fordítson figyelmet arra, hogy a katasztrófavédelemmel kapcsolatos alapvető ismeretek és fejlesztési feladatok az iskolai nevelést-oktatást meghatározó központi tantervi szabályozásba, továbbá a pedagógusképzésbe és a közigazgatási vezetőképzésbe is beépüljenek.

17 Foglalkoztatás a közoktatási intézményekben 1. •2011.évi CV. Tv. a Munka T. módosításáról - Próbaidő:1-3-(közalkalmazottaknál 6) hónap, nincs módosítás; - Fizetés nélküli szab. megszakítása (gyermek gondozására,ápolására kivett szab. esetén különleges eljárások); - Szabadság általában pénzben nem váltható meg, s az esedékesség évében ki kell adni;

18 Foglalkoztatás a közoktatási intézményekben 2. •2011. évi CV. Tv. az 1992. évi XXXIII.sz. Kjt. módosításáról -78.§ (3): A 40 éves szolg. idővel a 30.§ (1) d),e),f) pontja szerint nyugdíjba menő nők a jubileumi jutalmat megkapják. •125/2011.(VII.18.) Korm. rend. a 138/1992-es r. módosításáról - Mivel a Kjt. módosítása szerint magasabb vezetői,vezetői megbízás csak megbízással,eredeti munkakör mellett, s csak maximum 5 évre adható, határozatlan időre nem, ezért a 138-as a vezetői munkakörök megbízásnak minősülnek, s a fő szabály szerin 5 évre szólnak. - A többletjuttatások mértéke nem változik, a pótlék mértéke a pótlékalap 100, 130, 150, 200%-a lehet.

19 Adatszolgáltatás a közoktatási és nem közokt. intézményekben •Kötelezettség a Kt. 40.§ (6) alapján, elmulasztása a szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. r. 242.§ alapján szabálysértés; •OM azonosító:internetes adatlapon intézhető: www.kir.hu/Intézménytörzs/Intézményi adatok módosítása, vagy OM azonosító igénylés. Összeolvadás, szétválás, megszűnés átszervezés, fenntartóváltás és az OM azonosító; •Jún.30: álláshelyek:”Pedagógus álláshelyek és foglalkozatási jogviszonyok megszűnéséről kérdőív” •Okt.31.:általános adatszolgáltatás www.kir.hu SZINFOR menüpontwww.kir.hu •Okt.1.állapot szerint, okt.15:közérdekű adatok

20 Adatszolgáltatás közoktatási és nem közokt. intézményekben •Tanulói és alkalmazotti adatok (Kt. 2. sz. mell. szerint. •Fontos:- 5 napos igénylési határidő, - nyilvántartott adatok ellenőrzése, - biz. személyi adatainál, diákigazolványban, isk. látogatási igazolásnál kötelező. Pedagógus igazolvány:2010/11-től új formátum, Pátria Nyomda Közoktatási diákigazolvány. 17/2005.(II.8.) Korm. r.

21 Alapfokú művészetoktatás 3/2011.(I.26.)NEFMI rend. a 27/1998.(VI.10.) MKM rend. módosításáról •Bevezetés felmenő rendszerben, 2011/12-től 2026/27 tanévig[16 év, Kt. 31.§ (2) 12 év]; •Több művészeti ágnál tanszak- átnevezések,emiatt nem kell újra minősíttetni;[„megfelelési lista” az anyagban]; •A 2006-ban és 2007-ben kiadott minősítések hatálya egy évvel meghosszabbodik (tanév rendjéről szóló rend)

22 Érettségi vizsgák •A 100/1997.(VI.13.) Korm. rendelet módosításai. -347/2008.(XII.31.) Korm. rend. H:2012.04.01.ált. követelmények módosulása, -22/2009.(IV.22.)OKM rend. H:2012. 04.01.a részletes követelmények módosulása -172/2011.(VIII.24.) Korm. rend. - Korm. hivatal által működtetett tantárgyi bizottság eszközigénye térítésmentes; - székhely- és telephely szerinti körzetközponti jegyzők feladatainak pontosítása; - katonai alapismeretek-emelt szint. H:2013.01.01.-től

23 Juttatások, támogatások •Tankönyvellátás, tankönyvtámogatás (Tankönyvpiac rendjéről…2001.XXXVII.tv. Tk. ellátás,támogatás…23/2004.(VIII.27.)OM rend.) •A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók támogatása (Gyermekvédelmi...1997. évi XXXI. tv.) •1.rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, •2.kedvezményes gyermekétkeztetés, •3. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, •4. rendkívüli -”- -”-, •5.óvodáztatási támogatás, •6. iskoláztatási támogatás (tankötelezettség, mulasztás)

24 Esélyegyenlőség-programok, ösztöndíjak…/2011. (…)NEFMI rend. •Forrás:Költségvetési tv.5.sz.mell.11.a),11.b.) •Program kezelője:Wekerle S. Alapkezelő •Támogatotti kör: 11/1994.(VI.8.) MKM 39/D.§, 39/E.§ képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítő, óvodai fejlesztő program

25 Esélyegyenlőség 2. •H.H.Tanulók A.J.Kollégiumi Programja •H.H.H.Tanulók A.J.Kollégiumi-Szakiskolai Programja •Útravaló Ösztöndíjprogram - ”Út a középiskolába” - „Út az érettségihez” - „Út a szakmához” •Iskola-háló program Cél:iskolára felkészítő, lemorzsolódást csökkentő, képesség-kibontakoztató, komplex ped. programok, módszerek támogatása,rossz szociális körülmények kezelése, szülők partnerré tétele, ped. továbbképzések segítése,, jó programok adaptációja. Felhívás: www.wekerle.gov.hu honlapon.

26 Kerettantervek 26/2011.(V.27.) NEFMI rendelet •„A Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterve, oktatási programja a középfokú nevelés- oktatás 9-12. évfolyama számára”; •„Középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott) tanulók általános iskolai kerettanterve”; •„Kerettanterv a készségfejlesztő speciális szakiskolák számára”

27 Pedagógiai programokat érintő jogszabály-változások •1212/2011.(VI.28.) Korm. hat. a katasztrófavédelemről…(NAT és helyi tanterv tartalmazzon alapvető ismereteket és fejlesztési feladatokat a témáról) •2011.évi CXIII. Törvény a honvédelemről… -oktatási, kulturális, oktatási intézmények  felkészülnek honvédelmi feladataikra,  Biztosítják ilyen célú működésük feltételeit,  A köz- és felsőoktatásban gondoskodnak a honvédelmi nevelés programjának végrehajtásáról.

28 A működést érintő változások és tájékoztatók •2011. évi XLI. Törvény a nemdohányzók védelméről…szóló 1999. évi XLII.tv. mód. - A nevelési-oktatási intézményekben zéró tolerancia. Nincs dohányzóhely senki számára. Házirend! - 2011. évi LIV. Törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról „A sportközalapítvány hozzájárul a sporttehetségekkel foglalkozó speciális közoktatási intézmények működéséhez és fejlesztéséhez.” (11/1994. 39/J.§) - Mindennapos testnevelés!? Hivatalos tájékoztatási honlap:http://www.kormány.hu Oktatási hírek, információk:www.kormány.hu>Minisztériumok>Nemzeti Erőforrás Minisztérium>Oktatásért Felelős Államtitkárság Jogszabálytervezetek: „Társadalmi egyeztetés” dobozra kattintva.

29 Az eddigi jogszabály-módosítások hatásai, eredményei •A hiányzások és az iskoláztatási támogatás kapcsolata (csökkenő hiányzási adatok) •Az egyházi intézmények kiemelt támogatása (normatíva növekedése, létesítés, átadás könnyítése > gyors számbeli növekedés) •A szöveges értékelés kötelezőségének részleges eltörlése •Javítóvizsgák számának korlátozása •Munkajogi változások [125/2011.(VII.18.) Korm.r.] - vezetőket érintő váltizások

30 Gyakori tanügyigazgatási kérdések, problémák •Oktatás munkarendje: nappali rendszerű, ill. a tanulók elfoglaltságához igazodó („felnőtt rendszerű”) oktatás, •Székhely, telephely, tagintézmény, tagozat [emelt szintű tagozat] értelmezése.[Kt. 33.§;121.§ (1) 35.,36.,37.,44.NAT bevezető jogszabály, érettségi vsz.] •SNI-s és tanulási,magatartási zavarral küzdő tanulók juttatásai, kedvezményei [4/2010.(I.19.) OKM rendelet] •Adminisztráció, iratkezelés,ügyintézés •„Fakultációs” jegy lehet-e felvételi jegy? •Digitális középiskola – új felnőttképzési modell •Képesítések, foglalkoztatási kérdések

31 • KÖSZÖNÖM • Juhász József • juhasz.jozsef@oh.gov.hu


Letölteni ppt "Új tanév, új feladatok 2011 szeptember. Témáink •Az oktatást érintő fontosabb jogszabályok 2011-ben; •A 2010-es jogszabály-módosítások hatásai, eredményei;"

Hasonló előadás


Google Hirdetések