Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Szecskay András SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA www.szecskay.com A szellemi szabadfoglalkozású praxis átruházásának kérdései Magyar Ügyvédi Kamara Budapesti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Szecskay András SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA www.szecskay.com A szellemi szabadfoglalkozású praxis átruházásának kérdései Magyar Ügyvédi Kamara Budapesti."— Előadás másolata:

1 Dr. Szecskay András SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA www.szecskay.com A szellemi szabadfoglalkozású praxis átruházásának kérdései Magyar Ügyvédi Kamara Budapesti Ügyvédi Kamara 2014. február 13.

2 Praxis és Praxisjog A praxisjog, mint vagyontárgy  Ptk. (2013. évi V. tv.)  8:1. § [Értelmező rendelkezések]  (1) E törvény alkalmazásában  5. vagyontárgy: a dolog, a jog, a követelés;  A praxis minősülhet-e jognak?  Praxisjog - Praxiskötelezettség  Jog keletkezhet törvény alapján (pl. személyiségi jog, (szellemi, vagy dologi tulajdonjog), vagy szerződés alapján.  Ha törvény alapján keletkezik: lehet abszolút szerkezetű  Ha szerződés alapján: a jog természetétől függ (pl. bérleti jog relatív szerkezetű, szerzői jogi felhasználási jog: van abszolút eleme- fellépési jog a szerzői jog megsértése esetén.

3 A praxisjog, mint vagyontárgy • Praxis jog: csak akkor létezik vagyontárgyként, ha jogszabály konstituálja e jogot. • Példa: Önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény: praxisjog: • „ az egészségügyi államigazgatási szerv által az (…) orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.” [Öotv 1§ 1. § (2) bekezdés c) pont]→ • Lényeges: a praxisjog független a praxisgyakorlás jogi formájától (pl. az önálló orvos betéti társasága)

4 A praxisjog, mint vagyontárgy átruházhatósága  Ha a praxis, mint jogszabályban biztosított (vagyoni) jog létezik, kérdés a forgalomképessége.  Ptk. főszabálya: minden jog forgalomképes, kivéve, amelynek forgalomképességét törvény korlátozza, vagy pedig az a jog sajátossága.  Ptk. 6:202. § [Jogátruházás]  (1) A jogosult jogát másra átruházhatja, kivéve, ha jogszabály a jog forgalomképességét kizárja vagy a forgalomképtelenség a jog természetéből egyértelműen következik.  forgalomképtelen jogok: pl. a személyiségi jogok  korlátozottan forgalomképes jogok: pl. szerzői vagyoni jog  Önálló orvosi tevékenység:  „a praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható” [Öotv 2§ (3)]

5 A praxisjog, mint vagyontárgy átruházhatósága • A szellemi szabadfoglalkozású praxis egészben vagyoni forgalom tárgya csak akkor lehet, ha: • Jogszabály (tv) vagyoni jogot létesít, és • A) nem zárja ki a praxisjog forgalomképességét, vagy • B) kifejezetten rendelkezik a praxisjog forgalomképességéről • (Az A) az új Ptk. alapján elegendő, a B) a biztonsági megoldás).

6 A praxisjog, mint vagyontárgy átruházhatósága • Ha praxis vagyoni jog → • Ptk. 6:202. § [Jogátruházás] • (…) a jog átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím és a jogátruházás szükséges. A jogátruházás az átruházó és az új jogosult szerződése, amellyel az új jogosult az átruházó helyébe lép. • (3) A jogok átruházására az engedményezésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. • (4) Ha a jog fennállását közhiteles nyilvántartás tanúsítja, a jog átruházásához az engedményezésen felül a jogosult személyében bekövetkezett változásnak a nyilvántartásba való bejegyzése szükséges. • Elkötelező = jogátruházásra irányuló és Teljesítő = jogátruházó szerződés. • A két fázis pl. a halasztott fizetés szabályozását teszi lehetővé. Csak a teljesítő ügylettel történik meg a jogátruházás. • Ha a jogátruházás követelésekre is kiterjed, az engedményezés szabályai útján kell elérni, hogy a követeléseket a jogszerző kezéhez teljesítse a kötelezett. Egyébként az engedményezés szabályainak nincs gyakorlati jelentősége.

7 A praxisjog, mint vagyontárgy átruházása • Ha praxisjog vagyontárgy, további szabályozásra váró kérdések: • magában foglalja-e a praxisjog az átruházó követeléseit és tartozásait vagy csak „tisztán” ruházható át? • hogyan viszonyul a praxisjog a társas szervezeti formához (együttesen gyakorolt praxis ügyvédi irodában)? Pl: elővásárlási jog? • hogyan viszonyul a praxisjog a tevékenységi engedélyhez? • A) az erre jogosultra az engedély átszáll, • B) csak engedéllyel rendelkezők között forgalomképes a praxisjog.

8 A praxisjog, mint vagyontárgy átruházása • Jelent-e munkajogi értelemben jogutódlást a praxisjog átruházása? • Magában foglalja-e az átruházó szerződéseinek átruházását? • A) kötendő-e a másik szerződő felek beleegyezéséhez (pl. ügyvédi megbízás – bizalmi viszony?), • B) sajátos felmondási ok-e a másik szerződő fél javára? • C) elegendő-e, ha a szerződés egyébként is korlátozás nélkül megszüntethető egyoldalúan?

9 A praxisjog értéke / értékelése  Hogyan kell/lehet értékelni a praxisjogot  Kötelező értékelési módszer  Szabad értékelési módszer a hatályos számviteli szabályok alapján  Ajánlott értékelési módszerek  Indokolt értékelési eltérések  Trusted lawyer (bizalmi ügyvéd)  Service provider (szolgáltató ügyvéd) (Az értékelési szempont indoka a lehetséges adókövetkezmények, ha pl. nem a reális piaci értéken történik az átruházás.)

10 A praxisjog átruházása – közteher szempontok  Közteher szempontok:  vagyoni értékű jog átruházása - az ügylet áfa köteles, illetve  visszterhes vagy ingyenes vagyonátruházás - illeték következmények, továbbá  az átruházó adójogi státuszától függően: SZJA, vagy TAO (ha a praxist a jogi formával, gazdasági társaság, vagy sajátos forma, pl. egyéni ügyvédi vállalkozás, vagy ügyvédi iroda) ruházzák át.

11 A praxisjog átruházása, ha a praxisjog nem vagyoni jog  Azon szellemi szabad foglalkozásúak esetében, ahol ilyen vagyoni jog nem létezik, a praxis csak az ahhoz tartozó egyéb vagyontárgyak: dolgok, követelések, tartozások, illetve szerződések átruházása útján, valamint esetleg a munkavállalók átvétele útján ruházható át.  Dolgok átruházása – kommentárt nem igényel.  Követelések átruházása:  Ptk: 6:193.-200.§ - lényeg: két fázis:  Elkötelező ügylet (tipikusan: a követelések adásvétele)  Tényleges átruházás = engedményezés, ez eredményezi a követelés átszállását.  Külön szabályok a kötelezett értesítésére és a teljesítési utasításra. Az egyes fázisok össze is vonhatók.

12 Ügyvédi praxis átruházásának (átvételének) sajátosságai  A bizalmi viszonyból fakadó sajátosságok (trusted lawyer)  Ügyfélkör átadhatósága - a megbízó bármikori, indokolás nélküli felmondási joga – lehetőség vétele  De: tartós megbízási szerződések egyedi kikötései  Eszközök vétele  Szerződések átvétele  Munkavállalók átvétele  Irodai know-how vétele  Az átvenni kívánt ügyvédi praxis megismerése - átadói transzparencia  Jogi átvilágítás és az ügyvédi titok  A praxis együtt gyakorlása – bevezetés az ügyfélkörbe  Névhasználat (MÜK szabályzat az ügyvédi iroda névhasználatról)  Ashurst, Freshfields  Jogutódlás kérdése

13 Ügyvédi praxis átruházásának (átvételének) sajátosságai  Modellek  Egyszemélyes praxis  Ügyvédi társulás – alkalmas megoldás a közös praxisgyakorlására társasiroda alapítása nélkül  Többszemélyes, de kisméretű társas iroda  Elővásárlási jog  Alapító okirat (Társulási szerződés) rendelkezései  Többszemélyes, nagyméretű társas iroda  Társulási szerződésnek kell rendeznie ezeket a kérdéseket •Korhatár előírása a praxis gyakorlására •Elszámolás az irodából kiváló partnerrel •Az irodába belépő partner vagyoni hozzájárulásának rendezése –részletfizetés –hitel

14 Kísérlet egy praxis átadási modellre  Vagyoni tagság  81. § (1) Az iroda alapító okirata úgy rendelkezhet, hogy a tagsági viszony megszűnése után a tagot megillető vagyonrész, ha a tag kéri, az irodánál marad (vagyoni tagság).  (2) Vagyoni tagság esetén az alapító okiratban rendelkezni kell a vagyoni tag jogairól és kötelezettségeiről, valamint a vagyonrész kiadásának, illetve elszámolásának módjáról.  82. § (1) A vagyoni tag nem végezhet ügyvédi tevékenységet, az ügyvédi igazolványát vissza kell vonni.  (2) A vagyoni tagság a vagyoni tag halálával megszűnik, az iroda köteles a vagyoni tag örököseivel elszámolni.  83. § Az irodára egyebekben az ügyvédekre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

15 Ügyvédi praxis átruházása - felelősségbiztosítás  Az átvevő ügyvéd felelőssége a folyamatban lévő ügyekből származó kárigényekért  Kötelező minimál biztosítás  Kiegészítő biztosítás

16 Köszönöm a figyelmet! Dr. Szecskay András www.szecskay.com


Letölteni ppt "Dr. Szecskay András SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA www.szecskay.com A szellemi szabadfoglalkozású praxis átruházásának kérdései Magyar Ügyvédi Kamara Budapesti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések