Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Georg Friedrich Händel: Messiah. Iz. 40,1-3 Comfort ye, comfort ye my people, saith your God. Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Georg Friedrich Händel: Messiah. Iz. 40,1-3 Comfort ye, comfort ye my people, saith your God. Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that."— Előadás másolata:

1 Georg Friedrich Händel: Messiah

2 Iz. 40,1-3 Comfort ye, comfort ye my people, saith your God. Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned. The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Vígasztalódjál, vígasztalódjál én népem, így szól Istenetek! Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott. Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útat, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!

3 Iz. 40,4 Ev'ry valley shall be exalted, and ev'ry mountain and hill made low; the crooked straight and the rough places plain. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek síksággá.

4 Iz. 40,5 And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together: for the mouth of the Lord hath spoken it. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt.

5 Ag. 2,6-7 Mal. 3,1 Thus saith the Lord, the Lord of Hosts: Yet once a little while and I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come. The Lord, whom ye seek, shall suddenly come to His temple, even the messenger of the Covenant, whom ye delight in; behold, He shall come, saith the Lord of Hosts. Mert ezt mondja Seregeknek Ura: Egy kevés idő még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a szárazt. És megindítok minden népet, és eljön, a kit minden népek óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsőséggel, azt mondja a Seregeknek Ura. Mindjárt eljön az ő templomába az Úr, a kit ti kerestek, és a szövetségnek követe, a kit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura.

6 Mal. 3,2 But who may abide the day of His coming? and who shall stand when He appeareth? for He is like a refiner's fire. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? Hiszen olyan ő, mint a kovácsműhely tüze!

7 Mal. 3,3 And He shall purify the sons of Levi, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. És megtisztítja Lévi fiait, és ők igazságban áldozzanak az Úrnak.

8 Iz. 7,14 Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Emmanuel.”God with us“ Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi Immánuelnek. „Velünk az Isten”

9 Iz. 40,9 Iz. 60,1 O thou, that tellest good tidings to Zion, get thee up into the high mountain; O thou, that tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy voice with strength; lift it up, be not afraid; say unto the cities of Judah, Behold your God! Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Ó Te, ki örömhírt mondasz Sionnak és Jeruzsálemnek, a magas hegyről kiáltsd hangosan. Emeld föl szavadat erővel, emeld föl, ne félj! mondjad Júda városainak: Ímhol Istenetek! Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott feletted.

10 Iz. 60, 2-3 For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people: but the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. And the Gentiles shall come to Thy light, and kings to the brightness of Thy rising. Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok felemelkedésed ragyogásához.

11 Iz. 9,2 The people that walked in darkness have seen a great light: they that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined. A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; s akik lakoznak a halál árnyékában, azokra fény ragyog!

12 Iz. 9,6 For unto Us a Child is born, unto Us a Son is given: and the government shall be upon His shoulder: and His name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. Mert egy gyermek született nékünk, fiú adatott nékünk, és a fejedelemség az ő vállán és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!

13 Lk. 2,8 -13 There were shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them: and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjjel az ő nyájuk mellett. És lásd, ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úr dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:

14 For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying, Mert született néktek ma a Megváltó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala:

15 Lk 2,14 Glory to God in the highest, and peace on earth, good will toward men! Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!

16 Zak. 9,9-10 Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee. He is the righteous Saviour and He shall speak peace unto the heathen. Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod. Ő az igaz Szabadító, és békességet hirdet a pogányoknak.

17 Iz. 35,5-6 Then shall the eyes of the blind be opened, and the ears of the deaf be unstopped. Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb shall sing. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak, Akkor ugrándozik a sánta, mint a szarvas és a néma nyelve énekelni fog.

18 Iz. 40,11 Mt. 11,28, 29 He shall feed His flock like a shepherd: He shall gather the lambs with His arm, and carry them in His bosom, and shall gently lead those that are with young. Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, kicsinyeiket szelíden vezeti. Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelid vagyok és alázatos szívű : bennem nyugalmat talál lelketek.

19 Mt. 11,30 His yoke is easy and his burthen is light. Az ő igája édes, és az ő terhe könnyű.

20 Jn. 1,29 Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Íme az Isten Báránya, a ki elveszi a világ bűneit!

21 Iz. 53, 3 Iz. 50,6 He was despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief. He gave His back to the smiters, and His cheeks to them that plucked off the hair: He hid not His face from shame and spitting. Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfija és betegség ismerője! Hátát odatartotta a verőknek, és orcáját az ostorozóknak, fejét nem takarta be a gyalázás és köpdösés elől.

22 Iz. 53,4-5 Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows. He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; Bizonnyal, betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van,

23 Iz. 53,5... and with His stripes we are healed.... és az Ő sebei által gyógyulánk meg.

24 Iz. 53,6 All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Mindnyájan, mint a juhok eltévelyedtünk, ki-ki a maga útján járt; de az Úr mindnyájunk vétkét Őreá veté.

25 Zsolt. 22,8 All they that see Him, laugh Him to scorn: they shoot out their lips, and shake their heads, saying: Akik engem látnak mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejőket mondván:

26 He trusted in God that He would deliver Him: let Him deliver Him, if he delight in Him. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne! Zsolt. 22,9

27 Zsolt. 69,20 Thy rebuke hath broken His heart; He is full of heaviness: He looked for some to have pity on Him, but there was no man; neither found He any to comfort Him. A gyalázat megtörte szívét és beteggé lett; részvétre várt, de hiába; vigasztalókra, de senkit nem talált.

28 Siral. 1,12 Behold, and see if there be any sorrow like unto His sorrow. Tekintsétek meg és lássátok meg, ha van-é oly bánat, mint az Ő bánata?

29 Iz. 53,8 He was cut off out of the land of the living: for the transgressions of Thy people was He stricken. Kivágatott az élők földéből, az Úr népének bűneiért szenvedte el a gyalázatot.

30 Zsolt. 16,10 But Thou didst not leave His soul in hell, nor didst Thou suffer Thy Holy One to see corruption. Mert hagyod lelkét a pokolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.

31 Zsolt. 24,7-10 Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift up, ye everlasting doors; and the King of Glory shall come in! Who is this King of Glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates; even lift them up, ye everlasting doors; and the King of Glory shall come in! Who is this King of Glory? The Lord of Hosts, He is the King of Glory. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya! Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya.

32 Zsolt. 68,19 Thou art gone up on high, Thou hast led captivity captive, and received gifts for men, yea, even for Thine enemies, that the Lord God might dwell among them. Felmentél a magasságba, Magaddal vitted a fogságot, Ajándékul az embereknek – Még a Téged elutasítóknak is – Hogy maga az Úr Isten l lakozzék közöttük.

33 Zsolt. 68,11 The Lord gave the word: great was the company of the preachers. Az Úr Igéje hallatszott: nagy volt az örömhírt vivők serege.

34 Róm. 10,15 How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things! Milyen gyönyörűek a békét hirdetők és a jó hírt hozók lábai!

35 Zsolt. 2,1-2 Why do the nations so furiously rage together, why do the people imagine a vain thing? The kings of the earth rise up, and the rulers take counsel together, against the Lord, and against His anointed. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek? A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen:

36 Zsolt. 2,3 Let us break their bonds asunder, and cast away their yokes from us. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket!

37 Zsolt. 2,4 He that dwelleth in heaven shall laugh them to scorn, the Lord shall have them in derision. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket.

38 Zsolt.2,9 Thou shalt break them with a rod of iron; Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint cserépedényt.

39 Jel.19,6 Jel.11,15 Jel.19,16 Hallelujah, for the Lord God Omnipotent reigneth, Hallelujah! The Kingdom of this world is become the Kingdom of our Lord, and of His Christ; and He shall reign for ever and ever, Hallelujah! King of Kings, and Lord of Lords, and He shall reign for ever and ever, Hallelujah! „Alleluja! megkezdte uralmát Urunk Istenünk, a Mindenható.“ Urunk és Fölkentje megszerezte az uralmat a világ felett, és uralkodni fog örökkön örökké! Királyok királya és Urak Ura - és uralkodni fog örökkön örökké, Alleluja!

40 Jób 19,25-26 1Kor. 15,20 I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day upon the earth: And though worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. For now is Christ risen from the dead, the first fruits of them that sleep. Tudom, hogy az én megváltóm él, és megjelenik az utolsó napon. És bár holttestem rovarok martalékává lesz, mégis feltámadott testem meglátja az Istent. Mivel tehát Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.

41 1Kor. 15,21-22 Since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert a miképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.

42 1Kor. 15,51-52 Behold, I tell you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed, In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra.

43 1Kor. 15,52 - 53 The trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. A trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.

44 1Kor. 15,54 Then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. Amikor a romlandó magára ölti a romlatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor teljesedik az Írás szava: A győzelem elnyelte a halált.

45 1Kor. 15,55-57 O death, where is thy sting? O grave where is thy victory? The sting of death is sin; and the strength of sin is the law. Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.

46 I Kor.15,57 But thanks be to God, who giveth us the victory, through our Lord Jesus Christ. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

47 Rom.8.1,8.33,34 If God be for us, who can be against us? Who shall lay anything to the charge of God’s elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is at the right hand of God, who maketh intercession for us. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Kicsoda vádolja az Isten választottját? Csakis Isten az, aki a megigazulást adja. Kicsoda, aki kárhoztat? Krisztus pedig az, aki meghalt, sőt fel is támadott és az Isten jobbján van és aki közbenjár érettünk.

48 Jel. 5,12-13 Worthy is the Lamb that was slain, and hath redeemed us to God by His blood, to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing. Blessing, and honour, glory and power, be unto Him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever. Méltó a Bárány, Akit megöltek, hogy Övé legyen az erő, a gazdagság és bölcsesség és hatalom és tisztesség és dicsőség és áldás. A királyi székben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.

49 Amen


Letölteni ppt "Georg Friedrich Händel: Messiah. Iz. 40,1-3 Comfort ye, comfort ye my people, saith your God. Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that."

Hasonló előadás


Google Hirdetések