Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felnőttoktatás A felnőttoktatók feladatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felnőttoktatás A felnőttoktatók feladatai"— Előadás másolata:

1 Felnőttoktatás A felnőttoktatók feladatai 2008 - 2009
Készitette:Tajti Zsuzsanna felnőttoktatási tagozat vezető

2 Felnőttoktatás mai jelenségei:
EU elvárásai nőnek a felnőttoktatással felnőttképzéssel szemben - EU tagság Élethosszig tartó tanulás igénye nő szakmaváltás,munkahelyváltás információs társadalom tudás alapú társadalom A munka világának elvárásai folyamatosan változnak Az OKJ változása(2 irány a gyakorlati arány és az érettségire épülés figyelhető

3 A Lifelong Learning definíciója:
„all Learning Activity Undertaken throughout Life, with the Aim of Improving Knowledge, Skills, and Competences within Personal, Civic, Social and/or Employment-related Perspective”. „Minden, életünk során folytatott olyan tanulási tevékenység, melyet a tudás, a készségek és kompetenciák fejlesztésének céljával folytatunk egyéni, állampolgári/civil, társadalmi és/vagy foglalkoztatási perspektívában.” (Forrás: Communication from the Commission: Making a European Area of Lifelong Learning a Reality, Nov

4 A felnőttoktatás szakágazatai 1.
SZAKÁGAZATOK FORMÁLIS INFORMÁLIS NONFORMÁLIS

5 A felnőttoktatás szakágazatai 2.
SZAKÁGAZATOK ISKOLA- RENDSZERŰ ISKOLA- RENDSZEREN KíVÜLI ÁLLAMILAG NEVESíTETT ISKOLARENDSZERBEN, TANULÓI/HALLGATÓI JOGVISZONNYAL

6 A képzési piramis LEMORZSOLÓDÁS (DROP OUT) TK FELSŐFOK KÖZÉPFOK
ALAPFOK LEMORZSOLÓDÁS (DROP OUT)

7 Az első esély iskolarendszeréből való lemorzsolódás okai
anyagi társadalmi/iskolai (pl.szegregáció,előítélet) családi (költözés, családtag betegsége, nem érték a tudás, instabil család) (többgenerációs) munkanélküliség a szülők aluliskolázottsága földrajzi (a hozzáférés hiánya) egészségügyi a saját korcsoport negatív hatásai önálló döntés

8 Miért van szükség a második esély biztosítására Magyarországon?
ma 960 ezer aktív korú felnőttnek nincs iskolai végzettsége, ám a képzetlen munkaerő iránti kereslet drasztikusan visszaesett a tankötelezettség teljesítéséig az érintett népesség 98 %-a megszerzi az általános iskolai végzettséget % továbbra sem (évi 5-6 ezer fiatal!) 16-24 éves korosztály: 250 ezer fiatal „eltűnt” a második esély biztosítása nem csak gazdasági érdek, a felnőttnek joga kell, hogy legyen a tanuláshoz (törvényi háttér, intézmények, szakemberek, tananyagok, hozzáférés, támogatási rendszerek)

9 A második esély felnőttkorban rendeskorban második esély első esély

10 Az andragógia helye a neveléstudományok rendszerében:
Antropagógia (egyetemes embernevelés tudománya) Pedagógia Andragógia Gerontagógia gyermeknev. felnőttnev. időskori nev. felnőttoktatás felnőttképzés

11 Felnőttoktatási és képzési lexikon
Felnőttoktatás: „a felnőttnevelés azon területe, amelyben a nevelés döntően ismeretnyújtáson és –elsajátításon keresztül valósul meg”.

12 UNESCO definíciója „A felnőttoktatás kifejezésen tartalmukra, szintjükre, módszerükre való tekintet nélkül mindazoknak a formális vagy nem formális, szervezett nevelési folyamatoknak az összessége értendő, amelyek révén mindazok a személyek, akiket a társadalom, amelynek részét képezik felnőttnek tekint,

13 továbbfejlesztik képességeiket, gazdagítják ismereteiket, tökéletesítik technikai és szakmai képzettségüket, vagy új irányban képezik tovább magukat, továbbá magatartásukat és viselkedési formáikat egyrészt az ember teljes kibontakoztatásának,

14 másrészt a kiegyensúlyozott és önálló társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődésében való részvétel kettős perspektívájában fejleszti tovább”. (1976. UNESCO Közgyűlés, Nairobi)

15 A FELNŐTTOKTATÁS FUNKCIÓI
Pótló Speciális Foglalkoztatást segítő Kiegészítő Stabilizációs Szocializációs Személyiség fejlesztő Kompetencia fejlesztő Állampolgárképző

16 Elvárások az OECD és EU-országokban
LLL: formális-nonformális-informális szinten egyaránt a LLL-re való felkészítés már az óvodában el kell, hogy kezdődjön MOTIVÁCIÓK idejekorán kiszűrni a tanulási zavarokat, versenyképes tudást adni: hatékony képességek, foglalkoztathatóság, tanulni tudás, flexibilitás, aktív állampolgárság

17 Elvárások az OECD és EU-országokban
az oktatás struktúrája igazodjon az egyéni szükségletekhez: szolgáltatás-jellegű FO az egyes tudáselemek integrálása az IKT bevonása az oktatásba gyakorlatorientált oktatás

18 Versenyképes tudás megszerzése Az esélyteremtés eszköze
Az egész életen át tartó tanulás: Versenyképes tudás megszerzése Az esélyteremtés eszköze Részesei vagyunk Átadni a nyitottságot, az igényt és a készséget, kompetenciát hogy tanuljon Ebben a közoktatás 2 fontos feladata: A tudás megalapozása, az alapkészségek és kompetenciák kialakítása A tanulással kapcsolatos pozitív motivációs bázis kialakítása

19 EU KULCSKOMPETENCIÁK A nyolc elfogadott kulcskompetencia:
1. Kommunikáció anyanyelven 2. Kommunikáció idegen nyelven 3. Matematikai műveltség és alapkompetenciák a természettudomány és a technológia területén 4. Információs kommunikációs technológiával (ICT) kapcsolatos készségek 5. Tanulni tanulás 6. Személyközi és állampolgári (civic) kompetenciák 7. Vállalkozói szellem 8. Kulturális tudatosság

20 202/2007.(VII.13) Kormányrendelet-Új NAT fogalmai,kompetenciák
Anyanyelvi, Idegen nyelvi Matematikai, Természettudományos, Digitális Önálló tanulás, Szociális és állampolgári, Kezdeményezési, Vállalkozói Esztétikai-művészeti Önismereti, Hon és népismereti, Én azonoság Egyetemes Kultúra Aktív állampolgárság + demokratikusság Környezettudatosság Tanulás tanítása Testi lelki egészség + felkészítés a felnőtt életre

21 KOMPETENCIALAPÚ KÉPZÉS
Nem anyagrészeket és tudástartalmakat soroljuk csak fel, hanem a cselekvést írjuk le azaz, hogy a sikeres résztvevő mit tesz és mit nem tesz.(milyen tevékenységek önálló és hatékony elvégzését kell tudnia)

22 kulcskompetenciák kialakítása
Felnőttoktatás végső céljai: kulcskompetenciák kialakítása Önálló életen át tartó tanulási képesség kialakítása Esélyek növelése,kiegyenlítése A munkaerő piaci érték növekedése(1 élet alatt 5-10 szakma,munkakör váltásának megvalósíthatósága)

23 Végső célok : Az aktív és felelős állampolgár alapjainak kialakítása
A funkcionális és az információs analfabétizmus leküzdésének segítése Az egyre fejlettebb gazdaság igényeinek megfelelő szakképzés megalapozása Ezzel új lehetőségek és esélyek feltételének megteremtése

24 Felnőtt oktató : Külön hivatás az andragógus a felnőtt oktató
Ritkán alkalmazza a szokványos iskolai módszereket Tiszteli a felnőtt tanulási szándékát és maximálisan segíti ebben a küzdelemben Empatikusan figyelembe veszi a hallgató időhiányát és küzdelmét a magánélet és a munka frontján

25 Konstruktivizmus-kooperatívitás
A tanár új szerepe: a tudás megszerzésének irányítója (kevésbé a tudás „átadója”) inkább a MEDIÁTOR - a (közvetítő) A felfedező tanulás vezetője Tutor-i szerep aki az adott tudás tudója a megszerzésében irányít Mentori szerep, aki a tanulás és életvezetési kérdésekben segít Kölcsönösségen alapuló tanár-diák kapcsolat

26 Tanulóink előélete, helyzete
Tanulási és életvezetési kudarcok után kerül hozzánk a legtöbb hallgató Régi kudarcok az iskolában – miértek? Rossz választások Nem sikeres tanulási módszerek Hányatott családi körülmények, rossz minták Tenni kell,hogy elhiggyék (ezt eddig nem tapasztalták meg) Ők is tudnak tanulni Ők is tanulhatnak jól Ők is értékesek, minden egyes emberre odafigyelünk Lehet élmény az ismeretszerzés

27 Negatív eredmények Visszaemlékszik a kudarcos gyermekkorra
Visszaesik a régi teljesítményszintre, hibákba Felveszi a régi magatartásformákat Folyamatosan az oktatási folyamat ellen fog harcolni Most sem tanul meg tanulni Úgy érzi most is szelektálódni, sodródni fog,sikertelen, lemorzsolódik

28 Megoldási lehetőségek :
Az ANDRAGÓGIA alapja mindig az, hogy a tanárnak pontosan fel kell mérnie a kiindulási alapokat - csak erre lehet építeni- Szintfelmérők szerepe Olyan példákat kell beépíteni amit Ő is érteni és felhasználni tud Nagyon vegyes a szövegmúlt – az iskolai képzés a „közös szövegmúlt” kialakításának tere kell legyen

29 Megoldási lehetőségek :
Szakítani kell lehetőleg mindennel ami stílusában klímájában a régi kudarcokra emlékezteti a szövegértés és a szavak helyes jelentésének megértéséről meg kell győződnünk ( régi v. szak szavak) az óra stílusa- nem az isten beszél, hanem segítséget adunk a tanuláshoz Kevesebb frontális óravezetés,nem lehet a tábla felé tanítani állandó kontaktus és ellenőrzés kell Többiek előtti megszégyenítés teljesen kizárt- „zaklatás”nem eredményes

30 Megoldási lehetőségek :
Eddigi tapasztalatokra mindig építeni Kíváncsian a véleményükre Problémafelvetés mindkét részről Reflexív tanulás(önálló v. csoportos) Helyzetek modellezése Tanulás irányítás, konkrét útmutatás az elsajátításhoz (módszertan) Az egyéni tanuláshoz,feldolgozáshoz gyakorlati tanácsok,módszerek Az önellenőrzés és a hibák értékelésének jelentősége ( elfogadási képesség)

31 MÓDSZEREK: Folyamatosan tudatosítani kell a célokat és a követelményeket Elmélyítő gyakorlati lehetőségeket kell adnunk (egyéni felkészülés feladatlappal) A konkrét tényanyagnál hosszú távra többet jelent a kompetencia megszerzése a tudás önálló megszerzése képességének kialakítása

32 Ne használjuk a házi feladat kifejezést :
Tanulási feladat, gyakorlás,elmélyítő gyakorlat egyéni vagy csoport munkák: téma feldolgozás, elemzés Kutatómunka, gyűjtőmunka amit önállóan kikutatott, feldolgozott jobban bevésődik Aktivizálás, cselekedtetés, tevékenységek Komplex feladatok kitalálása 1-1-témakörre Pl:színmű-színházi előadás Pl:tájegység földrajza,gazdasága,élővilága Pl:Választási rendszer

33 Beszámolók korszerűsítési lehetőségei :
Kevésbé a rossz emlékű formák!!! Komplex feladat(projekt) megoldása és beadása kiváltja a vizsgát(pl:1.+3.) X- számú feladat, beadandó témafeldolgozás,kutatás-elemzés kiválthatja a vizsgát Több szóbeli vizsga Csoportos vizsga,vita 1 témáról, beszélgetés adott témakörben

34 Választható segítségek:
Új fizika,kémia informatika,lovarda (kísérletek!!) Multimédiás szettek-multimédiás tananyagok Nyelvi labor (nyelvi hanganyagok) Lovardában bármilyen órán internettel a digitális tudásbázis tananyagainak és segédanyagainak használata ( virtuális kísérletek) Internet adta lehetőségek (Ady-szülőház-Latinovics, zene- művészet-építészet, tájak, állatok,emberek…) Nemsokára digitális tábla is lesz minden teremben Új könyvtári állomány – könyvtárhasználat! Szemléltető anyagok a nappalival együttműködve Stúdió szolgáltatásai-tv,videó, dvd Előző évek érettségi anyagainak, tapasztalatainak felhasználása

35 Leggyakoribb hibáink lehetnek
Ha a cél nem a tananyag megértetése, hanem a gyors leadása Ha a tanár nem fordít elegendő figyelmet a különböző tudásszintekre (visszafejlődés!) Ha nem adunk lehetőséget a hibák javítására, pótlására Ha nem rendelkezünk személye selvárásokkal Ha nem veszzük figyelembe a hallgatók személyes életkörülményeit Ha nem törekszünk a hallgatók megismerésére Ha nem veszzük figyelembe a hallgatók személyes élményeit, sikereit (ennek igényét) Ha példáinkat nem a mai gyakorlatból veszzük, nem életszerűek Ha nem vesszük tudomásul a emberi napi „teljesítménygörbe” hatását (figyelem felkeltés, éberség szinten tartása) Ha nem gyakoroltatjuk be a minimumot, a szóbeli feleletekre nem adunk kellő teret Ha nem adunk korszerű, tömör tanulási segítséget (anyagok, olvasmányok,) Ha nem tiszteljük a hallgatót mint küzdő embert és szándékát a tudás megszerzésére

36 Zárszó: Ha csak egy új gondolat nyomot hagyott a lelketekben, már megérte, hogy összefoglaltuk azokat a kihívásokat amelyeket nap mint nap le kell küzdenünk! Munkánkat minden percben át kell, hogy hassa az a gondolat, hogy mindenkit, akit csak tudunk tartsunk meg a tanulás útján, segítsük eljutni a vizsgáig!


Letölteni ppt "Felnőttoktatás A felnőttoktatók feladatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések