Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Református Egyház oktatási rendszere Papp Kornél oktatási irodavezet ő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Református Egyház oktatási rendszere Papp Kornél oktatási irodavezet ő."— Előadás másolata:

1 A Református Egyház oktatási rendszere Papp Kornél oktatási irodavezet ő

2 Magyarországi Református Egyház (MRE)

3 Magyar Ref. Egyház 2009. május 22. Május 22. a Református Egység Napja  Kárpátaljai Ref. Egyház  Szerbiai Ref. Keresztyén Egyház  Romániai Ref. Egyház  Magyarországi Ref. Egyház  Szlovákiai Ref. Keresztyén Egyház (2011)  Horvátországi Ref. Keresztyén Kálvini Egyház (2013)

4 Történelmi kollégiumok és iskolák  1530: Mez ő túr  1531: Pápa és Sárospatak  1538: Debrecen  ……  201 3 : Szendrő, Hernádnémeti, Kbarcika, Tomor + 3 intézmény  201 3 /1 4.: 156 intézmény

5 2012. évi létszámok 1.381.122 fő állami, önkormányzati gyermek-, tanulói létszám 146.479 fő egyházi gyermek-, tanulói létszám ebből 48.600 fő református gyermek-, tanulói létszám

6 Nemzeti köznevelésr ő l szóló 2011/CXC. tv. (Knt.)   32. § (2) „Ha az egyház a Kormánnyal a köznevelési feladatok ellátására is kiterjed ő megállapodást kötött, a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal, óvoda esetén a települési önkormányzat részére megküldött egyoldalú nyilatkozatával vállalja az állami, önkormányzati feladatellátásban való közrem ű ködést, valamint kötelezettséget vállal a tanulók felzárkóztatására vonatkozó feladatok ellátására. „

7 A Kormánnyal kötött megállapodás  1998. december 8.  1057/1999. (V.26.) Korm.határozat  17. cikk:  „  „A Református Egyház oktatási- nevelési, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és -védelmi, valamint család- és ifjúságvédelmi intézményei tevékenységük után a hasonló feladatot ellátó állami és önkormányzati intézményekkel mindenben azonos támogatásra jogosultak. Ezen egyházi intézmények, illetve tevékenységük fejlesztésére a Kormány az állami és önkormányzati intézményekével mindenben azonos jogi, finanszírozási és pályázati feltételeket biztosít.”

8 A MRE központi igazgatása, képviselete  Országos szint:  MRE Zsinata: 100 f ő s törvényhozó testület  Zsinat elnöksége: képviselet  Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, lelkészi elnök  Dr. Huszár Pál világi elnök  Zsinati Hivatal: döntés- el ő készítés, végrehajtás, szakért ő i szint ű képviselet  Zsinati Oktatásügyi Iroda  köznevelés  fels ő oktatás  hittanoktatás  feln ő ttképzés

9 A MRE közigazgatási rendje  4 egyházkerület  Dunamellék (Budapest)  Dunántúl (Pápa)  Tiszáninnen (Miskolc)  Tiszántúl (Debrecen) képviselete: püspök és f ő gondnok  27 egyházmegye képviselete: esperes és egyházmegyei gondnok  1300 (?) egyházközség képviselete: lelkipásztor és (f ő )gondnok

10 A köznevelési intézményfenntartók  104 fenntartó  1 MRE  4 egyházkerület  4 egyházmegye  99 egyházközség

11 Fenntartói irányítás  Fenntartó testület  Zsinat,  egyházkerületi közgy ű lés,  egyházmegyei közgy ű lés,  presbitérium  át nem adható jogkörök:  intézményvezet ő megbízása,  költségvetés,  költségvetési beszámoló elfogadása  Fenntartói igazgatótanács  intézményi képvisel ő k:  3 f ő hivatalból  1 f ő választott  fenntartói képvisel ő k:  3 f ő hivatalból  4-8 f ő választott

12 A köznevelési intézmények  157 intézmény  ebb ő l 5 4 közös igazgatású  2 71 köznevelési feladat

13 Ellátott köznevelési feladatok 2012/13. 2011/12.Gyarapodás2012/13. óvoda47653 általános iskola7629105 gimnázium28533 szakközépiskola8715 szakiskola369 alapfokú m ű vészeti iskola14418 gyógyped. intézmény6 39 internátus21122 pedagógiai szakszolgálat224 pedagógiai intézet1-1 Összesen:20663269 Intézmények száma:13032-2 160 – ebb ő l többcélú intézmény431255 Fenntartók száma:8218100

14 Ellátott köznevelési feladatok 2013/14. 2012/13.Gyarapodás2013/14. óvoda 53 +6+659 általános iskola 105 + 2 -1 106 gimnázium 33 szakközépiskola 15 +1 16 szakiskola 9 8 alapfokú m ű vészeti iskola1818 +1 19 gyógyped. intézmény 9 -63 internátus2 22 pedagógiai szakszolgálat 4 +15 pedagógiai intézet11 Összesen:2 69 +11-2 2 72 Intézmények száma:160 +7 -6-2-2 157 – ebb ő l többcélú intézmény 55 5454 Fenntartók száma: 100 +4 104

15 Oktatásirányítás  Országos szint  MRE Zsinata  1995. évi I. rtv.  Zsinati Oktatásügyi Iroda (1992)  székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.  irodavezet ő : Papp Kornél  Egyházkerületi szint  oktatásügyi irodák (TT)  oktatásügyi tanácsosok (DT és TI)  oktatásügyi bizottság (DM)

16 Pedagógiai szakmai szolgáltatás  Református Pedagógiai Intézet (1994)  székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.  közoktatási megállapodás (1999-2008, 2009, 2010-11, 2012-16)  mb. igazgató: Szontágh Pál

17 Pedagógiai szakszolgálat  MRE EGYMI (2000)  közoktatási megállapodás (2000-2011, 2012-16)  Kiskunhalas  korai fejleszt ő központ (2010)  fejleszt ő iskola és óvoda  utazótanári hálózat  Debrecen  nevelési tanácsadó (2012)  Budapest  Bethesda KIDSZ – ERPSZ Kora-gyermekkori Intervenció és Diagnosztikai Szolgáltató Tagintézmény (2013)  Tiszáninneni Református Egyházkerület Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye (Miskolc)  Bethlen Gábor Ref. Ált. Iskola, Óvoda, EGYMI és Nevelési Tanácsadó (Törökszentmiklós)

18 Pedagógiai szakmai érdekvédelem  Országos Református Tanáregyesület - ORTE (1902-1946, 1991-)  székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.  elnök: Dr. Korsós Bálint

19 Tehetséggondozás  Református Tehetséggondozó Alapítvány (1999)  székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.  a Kuratórium elnöke: Dr. T ő kéczki László  Talentum Tehetséggondozó Konferencia (1995)

20 Szakképzés  Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft. (2008-2017)  székhely: 3700 Kazincbarcika, Május 1. u. 11.  a katolikus, evangélikus és református fenntartók hozták létre  23 fenntartó  36 intézmény  6520 tanuló

21 Diáksport  Református Iskolák Diáksportszövetsége - RIDISZ (2000)  székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21  elnök: Balássy László

22 A református keresztyén nevelés  Református közoktatási törvény (1995/I. rtv.) Preambuluma:   "A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és m ű ködtetett református közoktatási intézmények célja és feladata, hogy   tanulóit m ű velt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztel ő ivé, a magyar haza és nemzet h ű séges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani, közvetíteni és továbbadni;   református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá,   nem református tanulóit - vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett - saját felekezetük és a református egyház értékeinek a megbecsülésére nevelje."

23 Alapja: a bibliai emberkép   Az ember "Isten képére és hasonlatosságára teremtetett".   eredeti rendeltetése Istent képviselni a világban.   az istenkép ű ség ad méltóságot az embernek, ezt azonban csak szabad akarattal lehet vállalni, egy mechanikus lény nem lehet Isten képe.   az ember csak akkor képes eredeti rendeltetésének megfelelni, harmóniában élni a természettel, saját magával és Teremt ő jével (ha függ ő ségben él Istennel).   ha függetleníti magát Istent ő l - tehát az erkölcsi ítéletet a kezébe veszi - megsz ű nik az lenni, akivé teremtetett.   az erkölcs Isten kijelentésén alapul, ezért abszolút és örökérvény ű.

24 A keresztyén nevelés célja   Az értékrend változásának az el ő segítése.   Az "új teremtés" azonban nem a nevelés eredménye, hanem Isten Igéje és a Szent Lélek által jön létre.

25 A keresztyén pedagógia feladata   Kísérje figyelemmel a különféle pedagógiai gondolkodásmódokat és az azokhoz kapcsolódó módszereket,   de tartsa szilárdan saját keresztyén identitását.

26 Pedagógiai módszerek   A református keresztyén pedagógia határozott emberképe miatt alkalmas a nevelési célok egyértelm ű meghatározására.   Pedagógiai módszerei közelebb állnak a comeniusi- herbarti vonulathoz, mint a reformpedagógiákhoz.   Nyitott az alternatív pedagógiák felé, s kész befogadni mindazon módszereket, melyek nevelési céljainak, valamint a pedagógus s a növendék érdekeinek egyaránt megfelelnek.

27 A pedagógus személyisége   A keresztyén pedagógia nevelési céljainak megvalósítási stratégiája a pedagógus személyiségére épül.   Ahhoz, hogy a református iskola meg tudjon felelni az általa kijelölt nevelési célkit ű zéseknek, nemcsak szakmailag kiváló, de hitbelileg elkötelezett pedagógusokra van szükség.   A pedagógus egész személyiségével - még magánéletével is - nevel.

28 Köszönöm a figyelmet!  Papp Kornél  1146 Bp., Abonyi u. 21.  +36-30/638-6645  oktatasi.iroda@reformatus.hu oktatasi.iroda@reformatus.hu


Letölteni ppt "A Református Egyház oktatási rendszere Papp Kornél oktatási irodavezet ő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések