Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PEDAGÓGUS PORTFÓLIÓ.  A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PEDAGÓGUS PORTFÓLIÓ.  A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről."— Előadás másolata:

1 A PEDAGÓGUS PORTFÓLIÓ

2  A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet

3 Pedagógus előmeneteli rendszer Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés Pedagógus portfólió

4 Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzés … … é s a félelmeink

5 Elsődleges célja nem a minősítés, hanem a fejlesztés. A feltárt hibák nem vonnak maguk után retorziót. Három típusú ellenőrzést különböztetünk meg:  a pedagógus ellenőrzését,  az intézményvezető ellenőrzését és  az intézményellenőrzést

6  Az oktatásért felelős miniszter működteti a rendszert  Az OH szervezi a kormányhivatal közreműködésével  Három köznevelési szakértőből álló csoport végzi Minősítőbizottsági tagok azok a köznevelési szakértők lehetnek, akik elvégzik a tanfelügyeleti és minősítési szakértői képzést.

7  A minősítőbizottság tagjai az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzésben és a pedagógusok minősítésében is részt vesznek.

8 5 évente egyszer mindenkit  Gyakornok  Pedagógus  Intézményvezető  10 évvel a nyugdíj előtt állókat is!  Magát az intézményt

9  Általános pedagógiai szempontok alapján  Célja a pedagógiai készségek fejlesztése  Foglalkozások egységes szempontok szerinti megfigyelése (egy szakértő egy nap alatt négy pedagógus egy-egy foglalkozását látogatja meg)  Pedagógiai dokumentumok vizsgálata (csoportnapló, egyéni fejlesztési tervek, fejlődési napló, felvételi és mulasztási napló)  Interjú felvétele  A megbeszélést követően értékelőlap készítése

10

11 (szakirodalom, szakszavak)  Rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) felkészültséggel.  Ismeri a szakmódszertan hazai és nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit.

12  képes szakszerűen kifejezni magát mind szóban, mind írásban  képes a szaktudományi, továbbá az általános pedagógiai- pszichológiai képzésben tanult módszerek, eljárások alkalmazására  és könyvtárhasználatra és az IKT használatára.  önreflexióra és önkorrekcióra képes.  nyitott a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés iránt  törekszik a gyerekek megismerési és alkotási vágyának, a felébresztésére és fenntartására

13 tervezőmunka, önelemzés, nézetek, újragondolás  ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat  Ismeri a tervezéshez szükséges információk forrását  Ismeri a tananyag - kiválasztás és a rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani s zempontjait  képes az ONOAP és a PP nevelési céljainak érvényesítésére.

14  a tervezés során rendszerszemléletű megközelítésre képes  képes pedagógiai munkájának megtervezésére  Képes a pedagógiai céloknak és a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő nevelési-oktatási folyamat meghatározására (motiváltság, előzetes tudás, képességek, szociális felkészültség)  képes hatékony módszerek, szervezési formák, eszközök kiválasztására  A pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve önkorrekcióra képes.  a tervezés során együttműködik a kollégákkal

15 motiváció, differenciálás, tanulásszervezés  ismeri az általános pedagógiai-pszichológiai képzésben tanult módszerek, eljárások alkalmazásának speciális szempontjait, lehetőségeit  kialakítandó speciális kompetenciák fejlesztésének módszereit  ismeri az egész életen át tartó tanulásra felkészítés jelentőségét.  képes módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására

16  képes az érdeklődés, a figyelem folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére  fontosnak tartja a tanulási képességek fejlesztését,  t örekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására

17  alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudás  a személyiség sajátosságai és fejlődése  a szocializáció és a perszonalizáció (egyénre jellemző vonások kezelése a közösségben)  a személyiségfejlődés zavarai  a magatartásproblémák okai

18  a gyermeknevelés, a tehetséggondozás és az egészségfejlesztés módszerei  a gyerekek megismerésének módszereit  fejlesztendő speciális kompetenciák, ezek fejlesztésének és diagnosztikus mérésének módszerei  a megtapasztalt pedagógiai gyakorlat elemzése  a gyerekek egyéni szükségleteit figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődésüket, az egészséges életvitel kialakítását.

19  képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, és a különleges bánásmódot igénylő gyerekeket felismerni, hatékonyan nevelni  törekszik saját megalapozott pedagógiai nézeteinek megfogalmazására  Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására.  Tiszteli a gyermekek személyiségét, képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden tanítványához.  Érzékeny a gyerekek problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden ki számára

20  a csoport, a csoportfejlődés és a közösségek pszichológiai, szociológiai és kulturális sajátosságai  HH, HHH, SNI, multikulturális jellemzők, heterogén csoportszervezés

21  Ismeri és alkalmazza a gyerekek társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró módszereket, a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket.  E gyüttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz  K épes a konfliktusok hatékony kezelésére  A helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek elfogadását  Hozzájárul a toleráns, nyitott légkör megteremtéséhez

22  szociális érzékenység, segítőkészség jellemzi  előítéletektől mentesen végzi munkáját  igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá tenni  Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt nyitott a környezettudatosság iránt.  törekszik az értékek sokféleségének elfogadására  nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására, különös tekintettel az etnikumokra  folyamatosan együttműködik a szülőkkel  tiszteli a gyermeki jogokat

23 PDCA ciklus követése, visszacsatolás, intézkedési terv, megfigyelés, egyénre szabott feladatok  Tisztában van alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal, összefüggésekkel  Képes értékelési formák, módszerek meghatározására, az értékelés eredményeinek felhasználására.  Képes elősegíteni a gyerekek önértékelését  K épes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás szempontjait

24 gyerekekkel, kollégákkal, szülőkkel való kapcsolat, partnerek óvodán kívül, bölcsőde, iskola, nevelési tanácsadó, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat  Ismeri a gyermekekkel való kommunikáció sajátosságait  Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól  Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai, szociológiai és pedagógiai elméleteket, a szereppel kapcsolatos különböző elvárásokat.

25  ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit  ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben  ismeri a továbbképzési lehetőségeket, a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereit  Tájékozott a hivatásához kötődő információs forrásokról, szervezetekről.  képes a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére  képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra

26  Képes felismerni, értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni.  Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére.  Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását.  Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát szakirodalmat keresni, felhasználni.  Jól tájékozódik a szakirodalomban, képes elemezni, értelmezni e területek kutatási, fejlesztési eredményeit, tisztában van a pedagógiai kutatás, fejlesztés, valamint innováció sajátosságaival.  Képes egyszerűbb kutatási módszerek használatára.

27   Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre  Nyitott a konfliktushelyzetek, problémák feltárása, megoldása érdekében szakmai segítséget kérni és elfogadni  Betartja a pedagógus pálya jogi és etikai normáit  Reflektív módon törekszik tevékenységének javítására  Törekszik szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére.  Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.

28 önképzés, továbbképzés, tanulás, szakirodalom, innováció  Önállóan képes szakmájával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására.  Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel kapcsolatban.  Önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.  Egyenrangú partner a szakmai kooperációban  Végiggondolja és képviseli az adott szakterület etikai kérdéseit.

29  Célja: a pedagógiai és vezetői készségek fejlesztése  Pedagógiai készségek: gyerekekkel való közvetlen foglalkozás, dokumentáció, kommunikáció, tanulásszervezés  Vezetői készségek: intézményi dokumentumok, együttműködés, elkötelezettség, szakmai kompetenciák, IKT kompetenciák

30  Célja: iránymutatás az intézmény pedagógiai- szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy az intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját.  Megyei ellenőrzési terv alapján 5 évente, amennyiben az intézmény pedagógusainak legalább 60%-át már értékelték,  az intézményvezető ellenőrzése megtörtént v.  az intézményellenőrzés keretében megtörténik.

31  Központi szabályozások  Intézményi dokumentumok a dokumentumok koherenciája a gyakorlattal  Alapvető szempont: a dokumentumok koherenciája a gyakorlattal  Intézményi dokumentumok és a portfólióba feltöltött dokumentumok

32 Első lépés: a felkészülés  Jogszabályi környezet, rendelkezések  A minősítési rendszer dokumentumai  www.oktatats.hu portál www.oktatats.hu  Támogatás: mentortól, intézményvezetőtől, szaktanácsadótól Második lépés: a jelentkezés  A gyakornokot a két éves gyakornoki idő letelte előtt egy hónappal az intézményvezető regisztrálja a gyakornoki minősítővizsgára  a gyakornok feltölti a mentora segítségével összeállított e-portfólióját az erre kijelölt online felületre, amelyet a felkért minősítőbizottsági tagok áttekintenek és értékelnek.  A már gyakorlott, Pedagógus II. fokozatba jelentkező pedagógus adott év március 31. napjáig – az e-portfólió feltöltésével egy időben – jelentkezik a minősítési eljárásra.

33  Az adott évben minősítendő pedagógusokat – a jogszabályoknak megfelelően – a miniszter által jóváhagyott minősítési tervben jelölik ki, melyről a pedagógus és az intézményvezető május 31-ig kap értesítést  Ha a jelentkezés és a portfólióvédés között több mint hat hónap telik el, a pedagógus lehetőséget kap arra, hogy módosítsa e- portfólióját. Harmadik lépés: az e-portfólió összeállítása  Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez - segédanyag (OH honlapján)  tájékoztatást nyújt a pedagógus-életpályamodell filozófiájáról, elméleti kereteiről, a magyarországi minősítési rendszerről és annak felépítéséről  Fogalomtár: a pedagógiai e-portfólió készítéséhez dokumentummintákat, értékelőlapokat és az alapvető tudnivalókat foglalja össze (OH honlapján)

34 Negyedik lépés: az e-portfólió feltöltése  Kötelező és javasolt tartalmi elemek Ötödik lépés: a foglalkozáslátogatás  azonos szakképzettségű szakértő (óvodapedagógus)  előzetes egyeztetés után látogatás  a pedagógus és a foglalkozás látogatójának közös, elemző értékelése Hatodik lépés: az e-portfólióvédés  Védés: a pedagógus 15 perces digitális bemutató keretében válaszol a feltett kérdésekre  Utána szakmai beszélgetés Hetedik lépés: az összegző értékelés  a minősítőbizottság elkészíti, majd az érintett által is elérhető elektronikus felületre feltölti az összegző értékelést

35  A pedagógus meghatározott időpontig elkészíti és feltölti a  portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett elektronikus felületre.  A minősítő bizottság (minősítő vizsga és a Pedagógus I. minősítési eljárása esetén) a pedagógus legalább két foglalkozását meglátogatja, melyet szakmai megbeszélés követ.  A portfólióvédés alkalmával az értékelt pedagógus a saját maga által készített önértékelését védi meg, és válaszol a bizottság tagjainak kérdéseire.

36  Dokumentumgyűjtemény  Pedagógus kompetenciák fejlődését mutatja meg  Lényeges elem az önreflexió  Célja: pedagógiai előmenetelhez szakmai alap  Az ellenőrző bizottság tagjai értékelik és minősítik  Jelzés a fenntartó felé is Az elkészült portfólió és annak megvédése a pedagógusok minősítésében 50%-ban számít bele az értékelésbe.

37  Képes-e a megszerzett tudást a nevelőmunka különböző területein integrálni és alkalmazni  Megmutathatja, milyen attitűddel rendelkezik a pedagógia világában és valóságában.

38  fejlődési  gyűjteményes,  prezentációs és  értékelő formátumú  időbeli rendszerezés  dokumentumok típusa szerinti rendszerezés  kompetenciák szerinti válogatás  tanulmányok egymásra épülésének bemutatása, stb.

39 Tartalmaznia kell:  a) a szakmai önéletrajzot,  b) a nevelő-oktató munka dokumentumait, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óratervét,  c) a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatását, dokumentumait,  d) önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumait,  e) a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását, valamint  f) a szakmai életút értékelését

40  Címlap  Tartalomjegyzék  Eredetiségnyilatkozat  Önéletrajz (Europassos forma ajánlott, de ez nem előírás)  Diplomák szkennelt változata  Elvégzett továbbképzések, tanfolyamok listája és azok igazolásának szkennelt változata (tanúsítványok)  Pedagógus-értékelések, minősítések  Az intézményben a kötött időn kívüli ténykedések dokumentálása (kirándulás szervezése, tábor, családokkal szervezett programok, bábcsoport, stb.)  Foglalkozás vázlatok, projekt tervek  Egyéni fejlesztési tervek  Részvétel a helyi dokumentumok kidolgozásában  Pályázati tevékenységben való részvétel  Kiemelkedő szakmai munka dokumentuma, összegzése, jó gyakorlat  Szakmai együttműködések, kapcsolatok  Innováció  Elismerések, díjak

41  Pedagógiai, emberi hitvallás  Szaktanácsadói, szakértői tevékenység  Mentori feladatok, gyakorlatvezetés  Publikációk, lektorálás  Előadások, tréningek vezetése  Ajánlások, referenciák  Szakmai szervezetekben való tevékenység  Önkéntes szakmai munka  Közéleti tevékenység  Médiaszereplés  Eddigi szakmai eredmény, siker, büszkeség  Világhálón való megjelenés  Példaképek  A pedagógus továbbképzéseken tanultak beépítése a mindennapi pedagógiai feladatokba

42  a feltöltött dokumentumok mindegyikéhez reflexiót kell csatolni,  olyan reflektív megjegyzéseket, amilyen benyomásaink vannak – akár utólag is - az adott anyaggal kapcsolatban Mit jelent ez?  pl. saját szakmai elveit, nézeteit, erre épülő gyakorlatának kiemelt pontjait, a felkészülés folyamatát;  elemezheti az eredményeket (sikereket, kudarcokat), önértékelést adhat, amit az értékelők jól fogadhatnak (amennyiben az reális);  felvázolható az elvégzett munka eredménye mellett annak sajátossága, nehézsége (pl. családi, szociális, kulturális környezet befolyásoló hatása) vagy éppen  a környezet támogató, együttműködő jellege.

43  Az önreflexió egyike azon képességeinknek, amelyek nem csak a személyiségfejlődésben, hanem a személyes célok elérésében és az aktív életvitelben is hasznosak lehetnek.  Önreflektív képesség birtokában tisztában vagyunk azzal, mely helyzetek érintenek meg vagy kavarnak fel bennünket.  Már maga a tudatosítás is sokat segít, de igazán fejlődni akkor tudunk, ha foglalkozunk is az érzéseinkkel, elakadásainkkal, sérüléseinkkel.

44  A szisztematikus reflexió lehetővé teszi a készítő számára saját pedagógiai gyakorlatának kritikus vizsgálatát is, tehát a szakmai fejlődést is szolgálja.  Önreflexió során képesek vagyunk önmagunkat viszonylag semlegesen érzékelni és elemezni. Ennek révén következtetéseket levonni, és a továbbiakban korrigálni a hibákat.  Célja: saját magatartási formáink tudatosulása, esetleges változtatása

45 Meg kell tanulnunk magunkat kívülről szemlélni.  Miért fontos számomra, hogy önmagamat kívülről lássam? Mit akarok ezzel elérni?  Életem mely területein lenne a legfontosabb, hogy magamat tudatosan elemezzem, és miért?  Mi akadályoz abban, hogy magamat kívülről lássam?  Milyen eszközökkel emlékeztethetem magam a hétköznapokban arra, hogy kívülről tekintsek magamra, és a helyzetem elgondolkodjak?  A reflexió az értékelőt is segíti abban, hogy megismerje a portfólió készítőjének gondolkodásmódját, azt, hogy mit, miért és hogyan tesz

46  Bemutatja önértékelését, továbbá számot ad a munkaköréhez kapcsolódó pedagógiai, szakmai felkészültségéről, valamint a pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő kérdésekről (rövid összefoglaló prezentáció).  Az értékelés komplexitását, objektivitását biztosítja  A bizottság ezt követően elkészíti az összegző értékelést, amelyet feltöltenek az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltő felületre.  Az értékelés során a Pedagógus I. fokozat eléréséhez a megfelelés alsó küszöbértéke 60%,  a Pedagógus II. fokozat eléréséhez 75%,  a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat megszerzéséhez pedig 85%.

47 Tasnádi Tünde óvodavezető, közoktatási szakértő 06-70/371-6898 tunde.tasnadi@gmail.com


Letölteni ppt "A PEDAGÓGUS PORTFÓLIÓ.  A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések