Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KIKÉPZÉS HELYZETÉNEK STRATÉGIAI VIZSGÁLATÁRÓL ÉS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KIKÉPZÉS HELYZETÉNEK STRATÉGIAI VIZSGÁLATÁRÓL ÉS"— Előadás másolata:

1 A KIKÉPZÉS HELYZETÉNEK STRATÉGIAI VIZSGÁLATÁRÓL ÉS
TÁJÉKOZTATÓ A KIKÉPZÉS HELYZETÉNEK STRATÉGIAI VIZSGÁLATÁRÓL ÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELGONDOLÁSÁRÓL

2 A VIZSGÁLAT CÉLJA ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE
A vizsgálat célja volt - a kiképzés reális helyzetképének megfogalmazása, - a problémák feltárása és beazonosítása, - a megoldások és feladatok meghatározása. A vizsgálat a vonatkozó HM HVKF intézkedésnek megfelelően decemberétől augusztusáig terjedt. A vizsgálat eredményeként került összeállításra „A kiképzés helyzete 2008.” Alapdokumentum – a korszerűsítés munkaokmánya

3 A kiképzési rendszer elvi felépítése
VEZETÉSI-IRÁNYÍTÁSI ALRENDSZER TÁMOGATÓ ALRENDSZER VÉGREHAJTÓ

4 A vezetési-irányítási alrendszer elemei
TERVEZÉS HM HKF a kik. MH szintű irányító szerve. Fő feladatai: a kiképzés MH szintű tervezése, szervezése ellenőrzése és értékelése a szabályzó tevékenység előkészítése a szakmai irányítás feladatainak végzése IRÁNYÍTÁS A kik. közvetlen Irányítását végző katonai szervezetek feladatai ELLENŐRZÉS HM KEHH HM HKF MH ÖHP TACEVAL CREVAL HM/MH ELL TERV

5 A végrehajtó alrendszer elemei
ÁLLOMÁNY KATEGÓRIÁK KIKÉPZÉSE KÖTELÉKEK KIKÉPZÉSE SZERVEZETI KATEGÓRIÁK ALKALMAZÁSI KATEGÓRIÁK

6 A támogató alrendszer elemei
SZAKANYAG ELLÁTÁS Egyéni gyakorló szimulátorok MARCUS / MARS szimuláció MILES 2000 Klb. Célanyagok Kiképzési felszerelések KÖLTSÉG-TERVEZÉS KIKÉPZÉSI LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZÉS - FEJLESZTÉS

7 A KIKÉPZÉSI RENDSZERREL SZEMBEN TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK
Egységes alapkiképzés; A szárazföldi alegységek ciklikus, a légierő szervezetek lépcsőzetes, előrehaladó kiképzése; Feladatorientált és képességteremtő kiképzés Számítógépes és szimulációs rendszerekkel támogatott törzskiképzés megerősítése; Korszerű kiképző bázisok, lőterek, kiképzés-technikai eszközök biztosítása; A kiképzést támogató doktrínák, szabályzatok, programok, okmányok kidolgozása és bevezetése; Tervszerű erőforrás-gazdálkodás és a költség-hatékony kiképzés megvalósítása

8 A VIZSGÁLAT TERÜLETEI ÉS HELYZETÜKRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB KÖVETKEZTETÉSEK

9 ÖSSZEGZETT MEGÁLLAPÍTÁSOK
Az önkéntes haderő kiképzési rendszere a főbb célkitűzéseket - a szerződéses legénységi állomány kiképzése; - a nemzetközi válságkezelési feladatokra történő kiképzés; - új képességek kialakítása teljesítette 2. Elemei a jelenleg érvényes szabályzóknak megfelelően működnek. 3. Bevezetése előremutató és korszerű jelleget hordozott. 4. Bevezetése óta jelentős változások következtek be, amelyek kiváltották a korszerűsítés szükségességét.

10 A KIKÉPZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉT ELŐIDÉZŐ LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOK
Az MH nemzetközi válságkezelési feladatai. Felerősödött az aszimmetrikus hadviselés, a terrorizmus elleni harc katonai feladatai végrehajtása lehetőségének kényszere. Célokban, minőségben, létszámban és mennyiségben növekedtek felajánlásaink. Az új képességek kialakításának követelménye és igénye. Az állandósult létszámhiány A kiképzés elvi, doktrínális alapjainak bővülése. A kiképzést irányító felső – és középszintű szervek átalakítása. A kiképzést támogató technikai eszközök, rendszerek fejlődése. Rendelkezésre álló erőforrások mennyisége

11 A KIKÉPZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ALAPELVEI
A kiképzés korszerűsítése a jelenlegi rendszer fenntartásával és működtetésével párhuzamosan történik. A kiképzés korszerűsítését az MH tervezési alapokmányokra támaszkodva és felhasználva kell végrehajtani. A kiképzés korszerűsítésének stratégiai irányai feleljenek meg egy korszerű kiképzési rendszer ismérveinek A korszerűsítés folyamata, időszükséglete ésszerű határok között biztosítsa a rendszer kidolgozását, bevezetését. A kiképzés korszerűsítésére irányuló tevékenység alapját a kollektív gondolkodás képezi.

12 A KIKÉPZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK STRATÉGIAI FELADATAI
A jelenlegi kiképzési rendszer működtetése, elemei működésének harmonizálása A kiképzési rendszer struktúrájának korrekciója A kiképzési rend átalakítása Képességkövetelmények kidolgozása A programalapú tervezés kialakítása Az MH alkalmazását meghatározó alapdokumentumok kidolgozása A kiképzés elvi és doktrínális alapjait tartalmazó dokumentumok kidolgozása Az ellenőrző-, értékelő-minősítő, tapasztalat-feldolgozó, valamint a jelentő-nyilvántartó rendszer átalakítása A kiképzést támogató infrastruktúra korszerűsítése

13 PRIORIZÁLT FELADATOK A szerződéses legénységi állomány létszámhiányának csökkentésére bevezetett intézkedések folytatása A csapatok ciklikus kiképzése fenntarthatóságát biztosító, hatékonyságát növelő átmeneti módszerek kidolgozása, alkalmazása A korszerűsítéshez szükséges doktrínális alapok (MH szintű okmányok) létrehozásának felgyorsítása Az alapkiképzés körülményei javítási lehetőségeinek vizsgálata A kiképzési rendszer és az át-és továbbképzések rendszere, valamint a pályamodellek összehangolása A kiképzési erőforrás- szükségletek tervezési rendjének összehangolása a HM TVTR – rel A kiképzés felső- és középszintű irányítás feladatait, valamint a parancsnokságok és törzsek felkészítését szabályzó intézkedések kiadása

14 A KORSZERŰSÍTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE
I. Ütem (2009. évben elvégzendő feladatok): A jelenlegi rendszer működtetése, a priorizált feladatok végrehajtása (rövidtávú korrekciók végrehajtása) A korszerűsítés előkészítése a korszerűsítés koncepciójának, elgondolásának kidolgozása, megvitatása és jóváhagyása; a korszerűsítés feladat- és ütemtervének, illetve a feladatok részterveinek kidolgozása; a kidolgozó állomány felkészítése; a doktrínális alapok létrehozásához szükséges kidolgozói munka végzése.

15 A KORSZERŰSÍTÉS VÉGREHAJTÁSI RENDJE
II. Ütem (2010. – évben elvégzendő feladatok): a kiképzési rendszer elemei korszerűsítésével kapcsolatos anyagok kidolgozása a korszerűsített rendszer elemek tesztelése a rendszer elemeinek összehangolása a kiképzési rendszer és más HM, MH rendszerek összehangolása III. Ütem (2012. évben elvégzendő feladatok): a rendszer működésének értékelése a szükséges korrekciók elvégzése a rendszer véglegesítése

16 A KIDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYEI
A HM HKF által kidolgozott, hatályos alapokmányok és szabályzók MH Összhaderőnemi Doktrína kiképzési fejezete (2007.) (az összhaderőnemi kiképzés alapjai); MH Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja (évenként kiadásra kerülő ötéves adatbázis); Kézikönyv a nem háborús műveletek katonai feladataihoz – 5/2006 (HK 8) HM HVK KTFCSF; Az általános és a speciális lőkiképzés rendszere - 4/2006 (HK 23) HM HKF; Egységes Lövészeti Szakutasítás – Alt/20 HM HKF; A lőelmélet alapjai a gyalogsági fegyverekhez – 29/2005 (HK 23) HM HVK KTFCSF;

17 A KIDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYEI
Vázlatalbum a válságreagáló műveletekhez – 11/2006 (HK 13) HM HVK KTFCSF; A terrorizmus elleni küzdelem katonai feladataira való felkészítés rendjéről szóló 1/2006 (HK”) HM HVKF intézkedés; Az emberkereskedelem elleni harc oktatásáról szóló 4/2004 (HK 10) HM HVKF intézkedés; A nemzetközi válságkezelési feladatokra kijelölt erők kiképzéséről és felkészítéséről szóló 60/2008 (HK. 5.) HM HVKF intézkedés; A kiképzés felső – és közép szintű irányításáról; A parancsnokságok és törzsek felkészítéséről szóló HM HVKF intézkedés.

18 II. KORSZERŰSÍTÉS FŐBB FELADATAI
Szervezeti átalakítás MH tervezési alapokmányok és a kiképzés elvi alapjait tartalmazó okmányok (MH kiképzési feladatlista) Kiképzési rend (alapkiképzés – alaprendeltetés – válságkezelés; egyéni és kötelékkiképzés) Képességkövetelmények (egyéni és kollektív) Normák, normatívák, erőforrás támogatás Kiképzés és képzés, pályamodellek, előmenetel és továbbképzés Doktrínális támogatás (kik. programok, módszertani segédletek, kézikönyvek) Értékelő- minősítő programok Kiképzés-technikai támogatás, infrastruktúra

19 AZ ÁLLOMÁNY FIZIKAI FELKÉSZÍTÉSE RENDJÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE
Az edzettségi kategóriák és a testnevelési normakövetelmények felmérésének összehangolása Az edzettségi kategóriák és a testnevelési normakövetelmények beosztásokhoz történő igazítása A rajparancsnok-, szakaszparancsnok kiképzők szakmai továbbképzési rendjének kialakítása testnevelési foglalkozások vezetésére A fizikai felkészítés (katonai testnevelés) módszertani támogatása lehetőségeinek kidolgozása Sportbajnokságok rendszerének korszerűsítése Az általános katonai kiképzés rendszerében, hatályos szabályzók, kézikönyvek, módszertani központ 19 19

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET

21 Munkacsoport létrehozása a szervezetek széleskörű bevonásával
ELGONDOLÁS Az MH parancsnokai és törzsei hadműveleti – harcászati kiképzését szabályzó HM HVKF intézkedés kidolgozására Az intézkedés kiadását indokolja: A évi CV. (Hvt) hatálytalanította azokat az intézkedéseket, rendeleteket és utasításokat, amelyek tartalmazták a parancsnokok és törzsek felkészítése alapelveit Jelenleg a kiképzés középtávú feladatait tartalmazó HM HVKF intézkedés tartalmazza az ez irányú feladatokat, de nem részletezi Az intézkedés tervezett tartalma: Általános követelmények, célkitűzések; A tervezés, szervezés, ellenőrzés rendje; A kiképzés rendszere, formái, erőforrás szükségletének biztosítása. A kidolgozás rendje: Munkacsoport létrehozása a szervezetek széleskörű bevonásával

22 A KIKÉPZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK STRATÉGIAI FELADATAI
A jelenlegi kiképzési rendszer működtetése, elemei működésének harmonizálása A kiképzési rendszer struktúrájának korrekciója A kiképzési rend átalakítása Képességkövetelmények kidolgozása A programalapú tervezés kialakítása Az MH alkalmazását meghatározó alapdokumentumok kidolgozása A kiképzés elvi és doktrínális alapjait tartalmazó dokumentumok kidolgozása Az ellenőrző-, értékelő-minősítő, tapasztalat-feldolgozó, valamint a jelentő-nyilvántartó rendszer átalakítása A kiképzést támogató infrastruktúra korszerűsítése

23 A HM HKF Kiképzési Osztály feladatai (9 fő)
A nemzetközi kiképzési rendezvények tervezésének irányítása; Nemzetközi gyakorlatok keretgazda feladatai; GYKRP kidolgozása; TACEVAL, CREVAL felső szintű irányítása (elvek, VK szintű intézkedések kidolgozása); Parancsnokok, törzsek felkészítésének szakirányítása; Kamarai jogkör gyakorlása a tiszthelyettes képzés felkészítésben; Műveleti tapasztalatok feldolgozásának, beépítésének irányítása A katonai felső- és középszintű oktatás általános katonai követelményeinek meghatározása Általános katonai kiképzés és fizikai felkészítés szakirányítása MH szintű sportbajnokságok szervezése, szakmai felügyelete Az MH kiképzés-technikai eszközök, szimulációs rendszerek fejlesztési követelményeinek meghatározása, a fejlesztés felügyelete

24 Az MH ÖHP Kiképzési Főnökségének feladatai
Szabályozással kapcsolatos döntés-előkészítés és kidolgozás; Általános katonai kiképzés; Állomány fizikai felkészítésének tervezése; Hazai és nemzetközi gyakorlatok, kiképzési rendezvények programozása; Ellenőrzések szervezése; Felajánlott, és missziós feladatokra kijelölt szolgálati személyek , az ideiglenesen létrehozott, vagy állandó kötelékek felkészítésének tervezése, szakirányítása;


Letölteni ppt "A KIKÉPZÉS HELYZETÉNEK STRATÉGIAI VIZSGÁLATÁRÓL ÉS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések