Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁJÉKOZTATÓ A KIKÉPZÉS HELYZETÉNEK STRATÉGIAI VIZSGÁLATÁRÓL ÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELGONDOLÁSÁRÓL KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELGONDOLÁSÁRÓLTÁJÉKOZTATÓ A KIKÉPZÉS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁJÉKOZTATÓ A KIKÉPZÉS HELYZETÉNEK STRATÉGIAI VIZSGÁLATÁRÓL ÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELGONDOLÁSÁRÓL KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELGONDOLÁSÁRÓLTÁJÉKOZTATÓ A KIKÉPZÉS."— Előadás másolata:

1 TÁJÉKOZTATÓ A KIKÉPZÉS HELYZETÉNEK STRATÉGIAI VIZSGÁLATÁRÓL ÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELGONDOLÁSÁRÓL KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELGONDOLÁSÁRÓLTÁJÉKOZTATÓ A KIKÉPZÉS HELYZETÉNEK STRATÉGIAI VIZSGÁLATÁRÓL ÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELGONDOLÁSÁRÓL KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELGONDOLÁSÁRÓL

2 2 A vizsgálat célja volt - a kiképzés reális helyzetképének megfogalmazása, - a problémák feltárása és beazonosítása, - a megoldások és feladatok meghatározása. A vizsgálat a vonatkozó HM HVKF intézkedésnek megfelelően 2007. decemberétől 2008. augusztusáig terjedt. A vizsgálat eredményeként került összeállításra „A kiképzés helyzete 2008.” Alapdokumentum – a korszerűsítés munkaokmánya A VIZSGÁLAT CÉLJA ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE

3 3 A kiképzési rendszer elvi felépítése KIKÉPZÉSI RENDSZER VEZETÉSI- IRÁNYÍTÁSI ALRENDSZER TÁMOGATÓ ALRENDSZER ALRENDSZER VÉGREHAJTÓALRENDSZER

4 4 A vezetési-irányítási alrendszer elemei VEZETÉSI-IRÁNYÍTÁSI ALRENDSZER TERVEZÉS HM HKF a kik. MH szintű irányító szerve. Fő feladatai: a kiképzés MH szintű • tervezése, • szervezése • ellenőrzése és értékelése • a szabályzó tevékenység előkészítése • a szakmai irányítás feladatainak végzése IRÁNYÍTÁS A kik. közvetlen Irányítását végző katonai szervezetek feladatai ELLENŐRZÉS HM KEHH HM HKF MH ÖHP TACEVAL CREVAL HM/MH ELL TERV

5 5 A végrehajtó alrendszer elemei VÉGREHAJTÓ ALRENDSZER ÁLLOMÁNYKATEGÓRIÁKKIKÉPZÉSE SZERVEZETI KATEGÓRIÁK KÖTELÉKEK KIKÉPZÉSE ALKALMAZÁSI KATEGÓRIÁK

6 6 A támogató alrendszer elemei TÁMOGATÓ ALRENDSZER KIKÉPZÉSI LÉTESÍTMÉNYEK KÖLTSÉG- TERVEZÉS SZAKANYAG ELLÁTÁS Egyéni gyakorló szimulátorok MARCUS / MARS szimuláció MILES 2000 Klb. Célanyagok Kiképzési felszerelések TERVEZÉS - FEJLESZTÉS

7 7 1.Egységes alapkiképzés; 2.A szárazföldi alegységek ciklikus, a légierő szervezetek lépcsőzetes, előrehaladó kiképzése; 3.Feladatorientált és képességteremtő kiképzés 4.Számítógépes és szimulációs rendszerekkel támogatott törzskiképzés megerősítése; 5.Korszerű kiképző bázisok, lőterek, kiképzés-technikai eszközök biztosítása; 6.A kiképzést támogató doktrínák, szabályzatok, programok, okmányok kidolgozása és bevezetése; 7.Tervszerű erőforrás-gazdálkodás és a költség-hatékony kiképzés megvalósítása A KIKÉPZÉSI RENDSZERREL SZEMBEN TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK

8 8 A VIZSGÁLAT TERÜLETEI ÉS HELYZETÜKRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB KÖVETKEZTETÉSEK

9 9 1.Az önkéntes haderő kiképzési rendszere a főbb célkitűzéseket - a szerződéses legénységi állomány kiképzése; - a nemzetközi válságkezelési feladatokra történő kiképzés; - új képességek kialakítása teljesítette 2. Elemei a jelenleg érvényes szabályzóknak megfelelően működnek. 3. Bevezetése előremutató és korszerű jelleget hordozott. 4. Bevezetése óta jelentős változások következtek be, amelyek kiváltották a korszerűsítés szükségességét. ÖSSZEGZETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

10 10 1.Az MH nemzetközi válságkezelési feladatai. 2.Felerősödött az aszimmetrikus hadviselés, a terrorizmus elleni harc katonai feladatai végrehajtása lehetőségének kényszere. 3.Célokban, minőségben, létszámban és mennyiségben növekedtek felajánlásaink. 4.Az új képességek kialakításának követelménye és igénye. 5.Az állandósult létszámhiány 6.A kiképzés elvi, doktrínális alapjainak bővülése. 7.A kiképzést irányító felső – és középszintű szervek átalakítása. 8.A kiképzést támogató technikai eszközök, rendszerek fejlődése. 9.Rendelkezésre álló erőforrások mennyisége A KIKÉPZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉT ELŐIDÉZŐ LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOK

11 11 1.A kiképzés korszerűsítése a jelenlegi rendszer fenntartásával és működtetésével párhuzamosan történik. 2.A kiképzés korszerűsítését az MH tervezési alapokmányokra támaszkodva és felhasználva kell végrehajtani. 3.A kiképzés korszerűsítésének stratégiai irányai feleljenek meg egy korszerű kiképzési rendszer ismérveinek 4.A korszerűsítés folyamata, időszükséglete ésszerű határok között biztosítsa a rendszer kidolgozását, bevezetését. 5.A kiképzés korszerűsítésére irányuló tevékenység alapját a kollektív gondolkodás képezi. A KIKÉPZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ALAPELVEI

12 12 1.A jelenlegi kiképzési rendszer működtetése, elemei működésének harmonizálása 2.A kiképzési rendszer struktúrájának korrekciója 3.A kiképzési rend átalakítása 4. Képességkövetelmények kidolgozása 5.A programalapú tervezés kialakítása 6.Az MH alkalmazását meghatározó alapdokumentumok kidolgozása 7.A kiképzés elvi és doktrínális alapjait tartalmazó dokumentumok kidolgozása 8.Az ellenőrző-, értékelő-minősítő, tapasztalat-feldolgozó, valamint a jelentő-nyilvántartó rendszer átalakítása 9.A kiképzést támogató infrastruktúra korszerűsítése A KIKÉPZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK STRATÉGIAI FELADATAI

13 13 1.A szerződéses legénységi állomány létszámhiányának csökkentésére bevezetett intézkedések folytatása 2.A csapatok ciklikus kiképzése fenntarthatóságát biztosító, hatékonyságát növelő átmeneti módszerek kidolgozása, alkalmazása 3.A korszerűsítéshez szükséges doktrínális alapok (MH szintű okmányok) létrehozásának felgyorsítása 4.Az alapkiképzés körülményei javítási lehetőségeinek vizsgálata 5.A kiképzési rendszer és az át-és továbbképzések rendszere, valamint a pályamodellek összehangolása 6.A kiképzési erőforrás- szükségletek tervezési rendjének összehangolása a HM TVTR – rel 7.A kiképzés felső- és középszintű irányítás feladatait, valamint a parancsnokságok és törzsek felkészítését szabályzó intézkedések kiadása PRIORIZÁLT FELADATOK

14 14 I. Ütem (2009. évben elvégzendő feladatok): 1.A jelenlegi rendszer működtetése, a priorizált feladatok végrehajtása (rövidtávú korrekciók végrehajtása) 2.A korszerűsítés előkészítése a)a korszerűsítés koncepciójának, elgondolásának kidolgozása, megvitatása és jóváhagyása; b)a korszerűsítés feladat- és ütemtervének, illetve a feladatok részterveinek kidolgozása; c) a kidolgozó állomány felkészítése; d)a doktrínális alapok létrehozásához szükséges kidolgozói munka végzése. A KORSZERŰSÍTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE

15 15 II. Ütem (2010. – 2011. évben elvégzendő feladatok): a)a kiképzési rendszer elemei korszerűsítésével kapcsolatos anyagok kidolgozása b)a korszerűsített rendszer elemek tesztelése c)a rendszer elemeinek összehangolása d)a kiképzési rendszer és más HM, MH rendszerek összehangolása III. Ütem (2012. évben elvégzendő feladatok): a)a rendszer működésének értékelése b)a szükséges korrekciók elvégzése c)a rendszer véglegesítése A KORSZERŰSÍTÉS VÉGREHAJTÁSI RENDJE

16 16 A HM HKF által kidolgozott, hatályos alapokmányok és szabályzók ―MH Összhaderőnemi Doktrína kiképzési fejezete (2007.) (az összhaderőnemi kiképzés alapjai); ―MH Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja (évenként kiadásra kerülő ötéves adatbázis); ―Kézikönyv a nem háborús műveletek katonai feladataihoz – 5/2006 (HK 8) HM HVK KTFCSF; ―Az általános és a speciális lőkiképzés rendszere - 4/2006 (HK 23) HM HKF; ―Egységes Lövészeti Szakutasítás – Alt/20 HM HKF; ―A lőelmélet alapjai a gyalogsági fegyverekhez – 29/2005 (HK 23) HM HVK KTFCSF; A KIDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYEI

17 17 ―Vázlatalbum a válságreagáló műveletekhez – 11/2006 (HK 13) HM HVK KTFCSF; ―A terrorizmus elleni küzdelem katonai feladataira való felkészítés rendjéről szóló 1/2006 (HK”) HM HVKF intézkedés; ―Az emberkereskedelem elleni harc oktatásáról szóló 4/2004 (HK 10) HM HVKF intézkedés; ―A nemzetközi válságkezelési feladatokra kijelölt erők kiképzéséről és felkészítéséről szóló 60/2008 (HK. 5.) HM HVKF intézkedés; ―A kiképzés felső – és közép szintű irányításáról; ―A parancsnokságok és törzsek felkészítéséről szóló HM HVKF intézkedés. A KIDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYEI

18 18 II. KORSZERŰSÍTÉS FŐBB FELADATAI •Szervezeti átalakítás MH tervezési alapokmányok és a kiképzés elvi alapjait tartalmazó okmányok (MH kiképzési feladatlista) • •Kiképzési rend (alapkiképzés – alaprendeltetés – válságkezelés; egyéni és kötelékkiképzés) •Képességkövetelmények (egyéni és kollektív) •Normák, normatívák, erőforrás támogatás •Kiképzés és képzés, pályamodellek, előmenetel és továbbképzés •Doktrínális támogatás (kik. programok, módszertani segédletek, kézikönyvek) •Értékelő- minősítő programok •Kiképzés-technikai támogatás, infrastruktúra

19 19 AZ ÁLLOMÁNY FIZIKAI FELKÉSZÍTÉSE RENDJÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE •Az edzettségi kategóriák és a testnevelési normakövetelmények felmérésének összehangolása •Az edzettségi kategóriák és a testnevelési normakövetelmények beosztásokhoz történő igazítása •A rajparancsnok-, szakaszparancsnok kiképzők szakmai továbbképzési rendjének kialakítása testnevelési foglalkozások vezetésére •A fizikai felkészítés (katonai testnevelés) módszertani támogatása lehetőségeinek kidolgozása •Sportbajnokságok rendszerének korszerűsítése •Az általános katonai kiképzés rendszerében, hatályos szabályzók, kézikönyvek, módszertani központ 19

20 20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET

21 21 1.Az intézkedés kiadását indokolja: ―A 2004. évi CV. (Hvt) hatálytalanította azokat az intézkedéseket, rendeleteket és utasításokat, amelyek tartalmazták a parancsnokok és törzsek felkészítése alapelveit ―Jelenleg a kiképzés középtávú feladatait tartalmazó HM HVKF intézkedés tartalmazza az ez irányú feladatokat, de nem részletezi 2.Az intézkedés tervezett tartalma: ―Általános követelmények, célkitűzések; ―A tervezés, szervezés, ellenőrzés rendje; ―A kiképzés rendszere, formái, erőforrás szükségletének biztosítása. A kidolgozás rendje: Munkacsoport létrehozása a szervezetek széleskörű bevonásával ELGONDOLÁS Az MH parancsnokai és törzsei hadműveleti – harcászati kiképzését szabályzó HM HVKF intézkedés kidolgozására

22 22 1.A jelenlegi kiképzési rendszer működtetése, elemei működésének harmonizálása 2.A kiképzési rendszer struktúrájának korrekciója 3.A kiképzési rend átalakítása 4. Képességkövetelmények kidolgozása 5.A programalapú tervezés kialakítása 6.Az MH alkalmazását meghatározó alapdokumentumok kidolgozása 7.A kiképzés elvi és doktrínális alapjait tartalmazó dokumentumok kidolgozása 8.Az ellenőrző-, értékelő-minősítő, tapasztalat-feldolgozó, valamint a jelentő-nyilvántartó rendszer átalakítása 9.A kiképzést támogató infrastruktúra korszerűsítése A KIKÉPZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK STRATÉGIAI FELADATAI

23 23 A HM HKF Kiképzési Osztály feladatai (9 fő) 1.A nemzetközi kiképzési rendezvények tervezésének irányítása; 2.Nemzetközi gyakorlatok keretgazda feladatai; 3.GYKRP kidolgozása; 4.TACEVAL, CREVAL felső szintű irányítása (elvek, VK szintű intézkedések kidolgozása); 5.Parancsnokok, törzsek felkészítésének szakirányítása; 6.Kamarai jogkör gyakorlása a tiszthelyettes képzés felkészítésben; 7.Műveleti tapasztalatok feldolgozásának, beépítésének irányítása 8.A katonai felső- és középszintű oktatás általános katonai követelményeinek meghatározása 9.Általános katonai kiképzés és fizikai felkészítés szakirányítása 10.MH szintű sportbajnokságok szervezése, szakmai felügyelete 11.Az MH kiképzés-technikai eszközök, szimulációs rendszerek fejlesztési követelményeinek meghatározása, a fejlesztés felügyelete

24 24 Az MH ÖHP Kiképzési Főnökségének feladatai 1.Szabályozással kapcsolatos döntés-előkészítés és kidolgozás; 2.Általános katonai kiképzés; 3.Állomány fizikai felkészítésének tervezése; 4.Hazai és nemzetközi gyakorlatok, kiképzési rendezvények programozása; 5.Ellenőrzések szervezése; 6.Felajánlott, és missziós feladatokra kijelölt szolgálati személyek, az ideiglenesen létrehozott, vagy állandó kötelékek felkészítésének tervezése, szakirányítása;


Letölteni ppt "TÁJÉKOZTATÓ A KIKÉPZÉS HELYZETÉNEK STRATÉGIAI VIZSGÁLATÁRÓL ÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELGONDOLÁSÁRÓL KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELGONDOLÁSÁRÓLTÁJÉKOZTATÓ A KIKÉPZÉS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések