Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatás az előadó-művészeti szervezeteknél 2012 Berke Gyula Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatás az előadó-művészeti szervezeteknél 2012 Berke Gyula Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási."— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatás az előadó-művészeti szervezeteknél 2012 Berke Gyula Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék Budapest, 2012. szeptember 24.

2 I. Bevezetés: az előadó-művészet foglalkoztatási viszonyainak szabályozása 2012-ben • Eamtv.: 2008. évi XCIX. tv. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól • Mt.: 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről • Mth.: 2012. évi LXXXVI. törvény az Mt. hatályba lépéséről….(benne: Mth. 67. § az Eamtv. – nem érdemi - módosításáról) • Kjt.: 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (hatályos: 2012. július 7., módosításai 2017-ig) • Áht.: 2011. évi CXCV. törvény és Áht. Vhr (368/2011. /XII. 31./ Korm. rendelet)

3 • Továbbá: Kjt. végrehajtási rendelete: 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (legutóbbi módosítása: 135/2012. /VI. 28./ Korm. rendelet – csak formálisan az 5. §-t; módosítása várható) • Továbbá: egyéb ágazati és egyéb törvények….

4 II. A munkaviszonyra/közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok problematikája • Alapkérdés: milyen szabályok (szabályzatok) tartalmazhatnak rendelkezéseket a foglalkoztatott munkavállalók/közalkalmazottak jogaira és kötelességeire, illetve milyen tárgykörben és a jogszabályokhoz képest milyen eltérési lehetőséggel?

5 A kérdés hátterében: munkajogi jogforrások, a kollektív szerződés és a munkaszerződés megújult szerepe • „Rendszerképző” szabályok a korábbi Mt-ben: Mt. 13. §, Mt. 76. § (4) bekezdés, Mt. 41. §, korábbi 31. § (3)-(4) bekezdés, kiegészítőleg: Mt. 40/A. § (2) bekezdés – az ún. relatív diszpozitivitás. • A munkaviszonyra vonatkozó szabályok új rendszere: - Mt. 13. § (fogalom), illetve Mt. 277. §, - Mt. 43. §: a munkaszerződéses eltérés lehetősége, - a KSZ tekintetében általános ún. diszpozitivitás (eltérés), kivételekkel (ld. alább), - az üzemi megállapodás (Mt. 268. §), - a kollektív szerződéses szintek viszonya, - a több munkáltató által kötött KSZ problémája az Mth-ban, - a köztulajdonú vállalkozás munkajoga (eltérés korlátozott). • A Ptk. rendelkezéseinek alkalmazása (kifejezett szabállyal megjelölve – de: általában is).

6 • A szabályozási szemlélet „jogtechnikai” (jogalkalmazási) megjelenése – az eltérés kivételes(!) szabályait tartalmazó rendelkezések az egyes jogintézményeknél (fejezeteknél): - „Eltérő megállapodás”, - pl.: Mt. 35. §, 41. §, 50. §, 57. §, 62. §, stb. - pl.: Mt. 85. § a megszűnés/megszüntetés tekintetében – az Mt. 77. § (végkielégítés) tekintetében az általános szabály az irányadó, - pl.: Mt. 85. § (3) bekezdés a felmondási idő tekintetében – KSZ a 30 naposnál hosszabb(!) felmondási időt állapíthat meg, - pl. Mt. 50. § (4) bekezdés a próbaidő tekintetében – KSZ-ben hat hónapos próbaidő, - pl. Mt. 165. § a munka díjazása tekintetében – a pótlékokra vonatkozó szabályozás „tarifadiszpozitivitása” (kivéve: Mt. 139. § /1/ bekezdés). - pl.: Mt. 139. § (2) bekezdés – „eltérő megállapodás” – diszpozitív szabály.

7 A közalkalmazotti jogviszonyban… • Kjt. 3. § (1) bekezdés: az Mt. 13. §-a nem alkalmazható…. • Kjt. 13. §: a kollektív szerződés.. - a Kjt-től… - végrehajtási rendelettől…. - csak akkor térhet el, ha a jogszabály „felhatalmazást ad”. • Gyakorlatilag: a kollektív szerződésben történő „szabad” eltérés megszűnt, mind a közalkalmazott javára, mind pedig a szabályozható tárgyköröket érintően. • „Rövid” kollektív szerződések lesznek….(felhatalmazás alig maradt, az Mt. utaló szabályai sem alkalmazhatók) • De pl.: Kjt. 75. § - a jogszabályban meghatározottnál magasabb pótlék kollektív szerződésben, kivéve az alsó-felső határos pótlékokat vagy a rendkívüli munka ellenértéke, illetménykiegészítés, keresetkiegészítés.

8 • Az Mt. hatálya alatt az eltérés általános szabályai irányadók a KSZ-sel szemben, de ld. alább a közreműködési díjért járó átalányt és a rendkívüli munka mértékét….

9 • Különös rendelkezések az Eamtv-ben (eltérésre felhatalmazások a KSZ számára Kjt. hatálya alatt is): - 35. § (1) bekezdés: a művészi munkakörben foglalkoztatott az előadáson való közreműködésért külön díjazást kaphat (KSZ, MSZ alapján)(???), - 35. § (2) bekezdés: a nem művészi munkakörben foglalkoztatott közreműködési díja (KSZ, MSZ alapján) a pótlékalap 5-50%-a, - 35. § (4) bekezdés: átalányszerű díjazás a közreműködésért és az ügyeletért (KSZ, MSZ alapján), - 35. § (5) bekezdés: KSZ alapján 400 óra rendkívüli munka. - 30. § (4) bekezdés: többlet-végkielégítés (40%-os szabály).

10 • Az ún. üzemi megállapodás kapcsán…. • Mt. 13. § a Kjt. hatálya alatt nem alkalmazható • Kjt. 17. § - a közalkalmazotti szabályzat (munkáltató és KT között), kollektív szerződésre tartozó kérdéseket nem szabályozhat (Mt. 268. § nem alkalmazható), azaz nem (lehet) közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály. (Azonosan a korábbi megoldással.)

11 • A kinevezések tekintetében…. • Kjt. 24. § (2) bekezdés: az Mt. 43. § általában nem alkalmazható (az eltérés lehetősége a munkavállaló javára). • Kjt. 21. § (3) bekezdés: a kinevezés tartalma körében – az illetmény és a rendszeres pótlékok együttes összegének korlátozása – havi nemzetgazdasági bruttó kereset 10X.

12 • Továbbá: Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján: a garantált összegű illetménynél magasabb összegű illetmény (általában) megállapítható(!), ha a közalkalmazott „kiválóan alkalmas” vagy „alkalmas” minősítést kapott. (Korlátja csak a „bérmaximum”.) • Továbbá: Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján: a garantált illetménynél magasabb illetmény a kinevezéskor – egy éven belüli minősítés (és esetleges illetménycsökkentés). • Vitatható…

13 • Figyelem!!!! • Kjt. 91. § (2) bekezdés – a korábbi Mt. 76. § (4) bekezdése alapján létesített kinevezésre a kinevezéskori szabályokat kell alkalmazni. • A korábbi kedvezőbb eltérések problémája….

14 • Az Mt. hatálya alatt a munkaszerződés szabadsága, de ld. a köztulajdonban álló munkáltatókra vonatkozó különös szabályokat!

15 A munkaszerződéses és kollektív szerződéses megállapodások korlátozása a köztulajdonú munkáltatók esetében (Mt. 205-206. §§) • A felmondási idő tekintetében a felmondási idő mértéke és a figyelembe vehető időtartam. • A végkielégítés törvényes szabályai (mértéke, a figyelembe vehető időtartam, növelt összegű végkielégítés). • Az általánosnál rövidebb munkaidő. • A munkaközi szünet beszámítása a munkaidőbe. • A kollektív munkajogi szabályok (kivéve a KSZ szabályait). • Továbbá: a vezetői minőség, teljesítménybér és a versenytilalmi megállapodás körében.

16 Továbbá: az Mt. mögöttes alkalmazása következtében…. • Kjt. 3. §: az Mt. Általános Rendelkezéseinek alkalmazhatósága a közalkalmazotti jogviszonyban. • Mt. 16-17. § alkalmazandó… • A munkáltató egyoldalú nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai, illetve a munkáltatói szabályzatok („egyoldalú gyakorlat”): - kötelezettségvállalás (Mt. 16. § és 17. §) - a kötelezettségvállalás ún. szabályzatban vagy egyoldalúan kialakított gyakorlat érvényesítésével, - a „jogfenntartás” (az egyoldalú munkáltatói kötelezettségvállalások esetében), - módosítása és megszüntetése (csak aránytalanság vagy lehetetlenülés esetén). • Továbbá: Mth. 2. § - a szabály visszaható hatálya…. • Gyakorlati jelentősége…..

17 Továbbá: az Eamtv. különös foglalkoztatási szabályai • Eamtv. 25-43. §§ • Az opera stb. különös szabályai, • A vezetői munkakör különös szabályai. • Eamtv. 25. §: az Mt. és a Kjt. mögöttes alkalmazása!!! (a munkáltató jogállásától függően).

18 III. Az Mt. Általános Rendelkezéseinek alkalmazása a Kjt. hatálya alatt • Az Általános Rendelkezésekről általában… - terjedelmesebb szabályozás az új Mt-ben, - tartalmilag (tematikusan) is bővebb szabályozás, - „általános” jellege fokozódott, - alapprobléma: a polgári jogi szabályok mögöttes alkalmazása…. • Mt. 1-31. §§; • Kjt. 3. § (1) bekezdés: a 13. § kivételével alkalmazandó valamennyi általános rendelkezés; a közalkalmazott neve és beosztása közérdekű adat….

19 Ún. generálklauzulák az új Mt-ben • Az Általános Rendelkezések körében (változatlanul) számos generáklauzula jellegű rendelkezés - a bírói jogalkalmazás mozgásterének tágulása – egyúttal: értelmezési kérdések. • Pl.: Mt. 6. § (1) bekezdés (az adott helyzetben általában elvárható magatartás). • Pl.: Mt. 6. § (2) bekezdés (jóhiszeműség és tisztesség) • Pl. Mt. 7. § (a rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma) • Pl. Mt. 8. § (4) bekezdés (a munkavállaló titoktartási kötelezettsége) • Több tekintetben új elemek…. (ld. alább).

20 Mt. 6. § (3) bekezdés: a „méltányos mérlegelés” • Német polgári jogi (munkajogi) gyökere…(ld. Indokolás) • Viták a rendelkezés beiktatásának indokoltságáról… • BGB, 2. Könyv (Kötelmi jog), 3. Fejezet (Szerződéses kötelmek), 1. Cím (Keletkezés, tartalom, megszűnés), 4. Alcím: A teljesítés egyoldalú meghatározása (315-319. §§) • BGB 315. § (A teljesítés meghatározása az egyik fél részéről): - a teljesítést a „méltányos mérlegelés” elvének szem előtt tartásával kall meghatározni, - a teljesítés csak abban az esetben kötelező, ha megfelel a méltányosságnak, - a teljesítés meghatározásának ítéleti pótlása (a munkajogból hiányzik).

21 • GewO (1869, 2003: valamennyi munkajogviszonyban alkalmazandó) VII. Cím, I. Általános munkajogi alapelvek (105-110. §§) • GewO 106. § (A munkáltató utasítási joga): - a munkáltató a teljesítés (munkavégzés) tartalmát, helyét és idejét méltányos mérlegeléssel jogosult konkretizálni (feltéve, hogy azt munkaszerződés, üzemi megállapodás, kollektív szerződés vagy jogszabály nem tartalmazza), - ugyanígy: az üzem rendjét és a munkavállaló magatartását, - a mérlegelés során figyelembe kell venni a munkavállaló fogyatékosságát is (Mt. 51. § /5/bekezdés: „az ésszerű alkalmazkodás” feltételeit biztosítani kell).

22 • A korábbi Mt-ben: - (csak) az ún. speciális munkáltatói utasításokhoz kapcsolódó szabályként „az aránytalan sérelem” tilalma, - korábbi Mt. 83/A. § (2) bekezdés: az átirányítás „aránytalan sérelmet” nem okozhat, - korábbi Mt. 105. § (4) bekezdés: a 83/A. § (2) bekezdésének alkalmazása a kiküldetés során, továbbá speciális tilalom (korábbi Mt. 105. § /3/ bekezdés), - korábbi Mt. 106. § (6) bekezdés: a 83/A. § (2) bekezdés alkalmazása a kirendelés során, továbbá speciális tilalom (korábbi Mt. 106. § /6/ bekezdés alapján a korábbi Mt. 105. § /3/ bekezdés alkalmazása), - korábbi Mt. 127. § (2) bekezdés: a rendkívüli munkavégzés… ”aránytalan terhet” nem jelenthet, továbbá speciális tilalmak (korábbi Mt. 127. § /6/-/7/ bekezdés), - a bírói gyakorlatban is: az érvénytelen utasítás tényállása (korábbi Mt. 104. § (2) bekezdés első mondat).

23 • Tartalmilag (az új Mt-ben): - általános szabály (nem csupán a speciális utasításokra irányadó, de azokra is /változatlanul/), - a munkáltatói teljesítés-meghatározás (konkretizálás) a munkavállaló érdekeinek „méltányos mérlegelésével”, - munkavállalói érdek: személyes, családi stb. körülmények.

24 • Az Mt. 53. § szerinti foglalkoztatásnál: - az eltérő munkakörben való foglalkoztatás esetében a generáklauzula (Mt. 6. § /3/ bekezdés) érvényesül, - a szerződéses („szokásos”) munkahelytől eltérő helységben való foglalkoztatás esetében a generálklauzula és változatlanul speciális tilalmak: Mt. 53. § (3)-(4) bekezdés – a korábbinál szélesebb körben (csak „hozzájárulásával”). • Mt. 108. § - rendkívüli munkavégzés (általános és speciális tilalom)

25 • A jogkövetkezmények: - a „hibás mérlegeléssel” történő utasítás (teljesítés-meghatározás) érvénytelen (semmis), - Mt. 15. § (5) bekezdés: „a munka irányításával összefüggő munkáltatói jognyilatkozat tekintetében a 20-26. §-ban foglaltakat (képviselet, alakiság, közlés, határidő, időtartam) megfelelően alkalmazni kell”, - azaz: az Mt. 27-29. §-ban (érvénytelenség) foglaltakat nem kell alkalmazni,…. - …de: Mt. 15. § (3) bekezdés: a megállapodás szabályainak megfelelő alkalmazása az egyoldalú jognyilatkozatok esetében, - „a munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütköző” megállapodás semmissége – érvénytelen – de: „más jogkövetkezmény”: Mt. 54. § (2) bekezdés: az utasítás megtagadásának joga, - gyakorlatilag: a munkaviszony - azonnali hatályú – munkáltatói felmondása (Mt. 78. §) vagy a jogkövetkezmények… (Mt. 56. §) körében – szemléletileg azonosan a korábban kialakult bírói gyakorlattal.

26 Egyéb változások…. • Mt. 6. § (4) bekezdés: a felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettsége. • Mt. 18. § (1) bekezdés(!): a tájékoztatás ideje és módja: lehetővé tegye a másik fél számára a jog gyakorlását és kötelesség teljesítését. • Sajátosan a korábbi felmondási tilalmak körében – szemben azok „objektív” felfogásával. • Mt. 65. § (3) bekezdés – munkavállalói tájékoztatás a felmondás közlését megelőzően – vitatható….

27 • Mt. 8. § (2) bekezdés – a munkaidőn kívüli munkavállalói magatartás szabálya – korlátozás a munkaviszony rendeltetésére tekintettel (szükséges és arányos mértékben) – nem kívánt túlmenni a LB korábbi gyakorlatán. • Mt. 8. § (3) bekezdés – a munkavállalói vélemény-nyilvánítási jogának korlátozása - nem kívánt túlmenni a LB korábbi gyakorlatán. • Mt. 11. § - a munkavállaló ellenőrzésének általános szabálya (a technikai eszközök alkalmazásáról előzetes tájékoztatás/!/). • Az egyenlő bánásmód követelménye (a differenciálás szempontjai: a munkaerő-piaci viszonyok – Mt. 12. § (3) bekezdés - egyértelműsítési szándék) – a 2003. évi CXXV. tv. változatlanul irányadó – a probléma a „több telephelyes” munkáltatóknál alkalmazott megkülönböztetés esetében (az előadóművészet körében feltehetően nem jön szóba)..

28 • Kérdésben: a munkavállalókat tájékoztatni kell-e a technikai eszköz alkalmazásáról és személyes adataiknak kiadásáról? - Mt.10-11. § - tájékoztatási kötelezettség, - Mt. 18. § (2) bekezdés – a tájékoztatás módja, - csak az új munkavállalóknál vagy a korábbiaknál is? – a korábbiaknál is, ha nem történt meg.

29 A jognyilatkozatok (általános) szabályai körében…. • A jognyilatkozatok tipizálása (Mt. 14-19. §§). • Új elem: az egyoldalú kötelezettségvállalás (ld. fent). • Új elem: a feltétel (Mt. 19. §) – a bontó vagy hátrányosan módosító feltétel kikötésének tilalma (érvénytelensége) a munkaviszonyban/közalkalmazotti jogviszonyban!!!, de pl.: az egyoldalú munkáltatói kötelezettségvállalás, tanulmányi szerződés esetében nem.

30 A jognyilatkozatok megtételének módjával kapcsolatosan… • Mt. 20. §: a munkáltatói jogkör átruházásának (megosztásának) kérdése – korlátozására irányuló jogalkotói szándék nincs - utólagos jóváhagyás lehetséges. • Mt. 21. §: a munkavállaló képviselete lehetséges a jognyilatkozatok esetében (meghatalmazás alapján vagy – akadályoztatása esetén meghatalmazás nélkül is a hozzátartozó). • 22. §: Az alaki kötöttség: - indokolási kötelezettség a törvényben meghatározott esetben (nem általában az egyoldalú nyilatkozatoknál), - az elektronikus dokumentum és közlése (Mt. 24. § /1/ bekezdés – a hozzáférhetőség – bizonyítási kötelezettség), - a jogorvoslatról való kioktatás elmaradása – az igény hat hónapon túl ekkor sem érvényesíthető.

31 • Mt. 24. § (2) bekezdés: a kézbesítési vélelem változó szabálya. • Mt. 28. §: a megtámadás (30 nap – hat hónapos jogvesztő határidővel – különösen a közös megegyezéses megszüntetéseknél). • Mt. 29. §: az érvénytelenség jogkövetkezményei – Mt. 82-84. §§: a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei a munkavállaló általi sikeres megtámadás esetén (saját jognyilatkozata és közös megegyezés).

32 A munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony létesítésének kérdései • A háttérben meghúzódó alapkérdés: a felek által létesített jogviszony minősítésének kérdése. • Az Mt. mellőzi a korábbi Mt. 75/A. §-ban foglalt szabályt. • Hatályon kívül a 7001/2005. FMM-PM együttes irányelv a jogviszonyok minősítéséről, de….

33 Korábbi 7001/2005. FMM-PM együttes irányelv • A szerződés típusának a felek általi megválaszthatósága. • A választott típusok elhatárolásának szempontjai: a) Elsődleges minősítő jegyek - a tevékenység jellege, a munkakörként való feladat-meghatározás, - a személyes munkavégzési kötelezettség, - foglalkoztatási kötelezettség és rendelkezésre állási kötelezettség, - alá-fölérendeltség, b) Másodlagos minősítő jegyek - irányítási, utasítási és ellenőrzési jog, - a munkavégzés időtartama és annak beosztása, - a munkavégzés helye, - a munka díjazása, - a munka eszközei (erőforrások, anyagok), - a biztonságos munka feltételei, - írásbeliség. • Viszonylagos elhatárolási szempontok (összességükben mérlegelendők).

34 • A minősítés (gyakorlati) konzekvenciái: - a munkajog védelmi szabályainak érvényesülése, - a munkaügyi ellenőrzés, - a jogviszony megszüntetésének módja és a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei - a felelősség, - a bírósági hatáskör és illetékesség, - a közterhek viselésének módja és mértéke.

35 A munkaszerződés • Az alanyokra vonatkozó szabályok változatlanok, …. - kivéve: a cselekvőképtelen munkavállaló munkaviszonya, ld. az ún. atipikus munkaviszonyok körében (Mt. 21. § (/5/ bekezdés a jognyilatkozataira, Mt. 212. §, kártérítési felelőssége nincs), - kivéve: Mt. 21. § (4) bekezdés: a korlátozottan cselekvőképes munkavállaló csak a törvényes képviselő hozzájárulásával köthet (módosíthat) munkaszerződést, szüntethet meg munkaviszonyt, illetve vállalhat egyoldalúan kötelezettséget.

36 • A szerződéskötés lényeges szabályai változatlanok (kivéve: a munkahely kikötése nem kötelező érvényességi kellék) – Mt. 45. §: a „szokásos munkahely” problémája. • Az írásbeliség, illetve elmaradásának szabálya változatlan (Mt. 44. §).

37 • Mt. 43. § - jogszabály (nem KSZ!!!) eltérő rendelkezése hiányában az eltérés a munkavállaló javára (kivétel pl.: Mt. 139. § /2/ bekezdés a bérpótlékok tekintetében – „eltérő megállapodás hiányában” fordulattal). • A munkaviszony kezdete: a munkaszerződés eltérő rendelkezése hiányában a szerződéskötést követő nap!!! (A Tbj. 7. § /2/ bekezdés hatályon kívül.) • A próbaidő: munkaszerződésben – három hónap – egyszeri meghosszabbítás (ezen időtartamon belül) – kollektív szerződés: legfeljebb hat hónap (egyszeri meghosszabbítás - vitás). • Mt. 49. § (2) bekezdés - az elállás törvényi lehetősége a szerződéskötést követően.

38 • A munkáltatói tájékoztatási kötelezettséghez kapcsolódóan (Mt. 46-47. §): - a tájékoztatás tartalma változott (szakszervezet, ÜT), - határideje 15 nap (a változás esetén is), - egy hónapnál rövidebb munkaviszony vagy heti nyolc óránál rövidebb munkaidő esetén csak a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

39 A munkaszerződéses megállapodások egyes kérdéseihez…. • Mt. 92. § (2) bekezdés: készenléti jellegű munkakör (Mt. 91. §)…. • Csak munkaszerződésben, de…. • Mth. 85. § (7) bekezdés az Mt. 99. § módosításáról, • A napi 24 óra, illetve heti 72 óra munkaidőről külön írásos megállapodás – felmondható (15 nap, a naptári hónap, illetve a keret végére).

40 • Mt. 92. § (4) bekezdés: az általánosnál rövidebb teljes munkaidőben való megállapodás munkaszerződésben, • KSZ is előírhatja, • De: a köztulajdonban álló munkáltatók esetében: Mt. 205. § alapján érvénytelen a megállapodás, kivéve, ha egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében kötötték (ugyanígy: a munkaközi szünet nem számítható be a munkaidőbe). • Mth.: azonnal hatályos!!!! (A kollektív szerződések és munkaszerződések érvénytelensége.)

41 • Mt. 92. § (5) bekezdés: részmunkaidő, • Csak a felek munkaszerződéses megállapodása alapján, • Ennek hiányában: teljes munkaidő.

42 • Mt. 137. § (3) bekezdés: a teljesítménybér, • Teljesítménybér – teljesítménykövetelmény alapján megállapított munkabér, • Csak munkaszerződésben: - kizárólag teljesítménybér, - vegyes díjazásnál, ha az időbér nem éri el az alapbér (legalább minimálbér) összegét. • Teljesítménykövetelmény: a korábbi szabályok a korrekció mellőzésével, de a bizonyítási kötelezettség megfordításával (a megfelelőség és teljesíthetőség tekintetében).

43 • Mt. 139. § (2) bekezdés: a pótlék alapja, • „eltérő megállapodás hiányában” az alapbér, • a munkavállalóra „hátrányos” eltérés is érvényes • KSZ is eltérhet az Mt. szabályától.

44 • Mt. 143. § (1) bekezdés: pótlék vagy szabadidő a rendkívüli munkaidő, kereten (elszámolási időszakon) felül végzett munka idejére • Mth. 85. § (15) bekezdés: főszabály: pótlék, megállapodás alapján: szabadidő, • Kiadása: következő hónapban, keret (elszámolási időszak) végéig, kereten felül végzett munka esetén a következő keret végéig, megállapodás alapján: a következő naptári év végéig (összegyűjthető és átvihető).

45 • Mt. 189. §: a munkavállalói biztosíték, • A felek írásbeli megállapodása alapján, • Pénzt/értéket átvevő vagy kifizető munkavállalóval, vagy őt ellenőrzővel, • Egyhavi alapbér, • Számlán kell elhelyezni, • Megszűnéskor vagy a munkakör változásakor visszafizetés (kamattal), • Felhasználása: kártérítésre (a levonás szabályai szerint – csak végrehajtható határozat alapján).

46 • Mt. 65. § (2) bekezdés: a felmondás kizárása, • a felek megállapodása alapján, • a munkaviszony kezdetétől(!) számított legfeljebb egy évig.

47 • A határozott idejű munkaviszony (Mt. 192. §) - a munkaszerződésben, - megállapítása: a feltétel érvénytelensége, - öt év/megismétlés esetében is, - a „továbbdolgozási” szabály hiánya, de….(Mt. 44. § alkalmazása) - Mth. 85. § (21) bekezdés az Mt. 194. § (4) bekezdés pontosítására (az érvénytelenség a megismétlés esetében). - De: Eamtv. 28. §: a határozott idejű jogviszony különös szabályai vezetők és művészi/művészeti munkakör esetében (ld. alább).

48 Továbbá az ún. atipikus munkaviszonyok (Mt. 192. és köv. §§) körében – ld. külön • Mt. 193. §: munkavégzés behívás alapján (részmunkaidő, max. 6 óra, legfeljebb 4 havi keret, három nappal megelőző behívás). • Mt. 194. §: a munkakör megosztása (több munkavállaló, munkaszerződésben, „kötelező helyettesítés”, kötetlen munkarend, megállapodás a munkabér arányában). • Mt. 195. §: a több munkáltató által létesített munkaviszony (a munkabér-fizetési kötelezettség munkaszerződésben, egyetemleges munkáltatói felelősség, megállapodás a megszüntetésről /ennek hiányában bármelyik fél megszüntetheti/).

49 • Mt. 196-197. §§: a távmunka (munkaszerződés alapján). • Mt. 198-199. §§: bedolgozói jogviszony (munkaszerződés alapján). • Mt. 201-203. §§: az egyszerűsített foglalkoztatás (munkaszerződés, szóban vagy minta-szerződés alkalmazásával).

50 • A vezető állású munkavállaló (Mt. 208-211.§§) - a vezető fogalma – Mt. 208. §, - vezető I.: a munkáltató vezetője és a közvetlen irányítása alatt álló, helyettesítésére jogosult munkavállaló - vezető II.: munkaszerződés alapján – kiemelkedő vagy bizalmi tevékenység – 7Xminimálbér

51 -munkaviszonyának szabályai: - „szabad szerződés” (az eltérés), de a KSZ hatálya nem köthető ki (Mth.), - kötetlen munkarend, - teljes kárfelelősség gondatlan károkozás esetén, - jogellenes megszüntetés esetén 12 havi távolléti díj.

52 - sajátos felmondási szabályok: - tilalom nincs, - indokolás nincs, - védelem nincs, - csoportos létszámcsökkentésnél az Mt. 68. § szerinti védelem nincs (a felmondási idő kezdete tekintetében), - azonnali hatályú felmondás objektív határideje: 3 év (elévülés), - korlátozott díjazás a megszüntetéskor fizetésképtelenségi eljárásban.

53 • Versenytilalmi kötelességek: - további munkavégzésre irányuló jogviszony tilalma, - összeférhetetlenségi szabályok (Mt. 211. § /2/ bekezdés).

54 • Mth. 4-5. §§ (átmeneti szabályok a munkaviszony létesítésével és tartalmával kapcsolatosan): - változó munkahely kikötése az Mt. hatályba lépését megelőzően, - a próbaidő meghosszabbítása, - az elállás, - továbbá: a tanulmányi munkaidő- kedvezmény (ld. Mth. 5. §).

55 A kinevezésről…. • Az Mt-nek a munkaviszony létesítésére vonatkozó szabályai alkalmazandók, kivéve… - alanyok, - munkaszerződés és munkaszerződéses eltérés, - munkaszerződés (kinevezés) kötelező tartalma, - a próbaidő és meghosszabbítása, - az eltérések lehetősége.

56 Az Mt-ből alkalmazandó rendelkezések a kinevezéshez kapcsolódóan…. • Az írásbeliség, illetve elmaradásának szabálya változatlan (Mt. 44. §). • Határozott időtartam (ld. alább), illetve részmunkaidő. • A munkaviszony kezdete: a munkaszerződés/kinevezés eltérő rendelkezése hiányában a szerződéskötést követő nap!!! (A Tbj. 7. § /2/ bekezdés hatályon kívül.) • Mt. 49. § (2) bekezdés - az elállás törvényi lehetősége a szerződéskötést követően.

57 • A munkáltatói tájékoztatási kötelezettséghez kapcsolódóan (Mt. 46-47. §): - a tájékoztatás tartalma változott (szakszervezet, ÜT), - határideje 15 nap (a változás esetén is), - egy hónapnál rövidebb munkaviszony vagy heti nyolc óránál rövidebb munkaidő esetén csak a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

58 A kinevezés szabályai a Kjt. alapján • Büntetlenség (igazolása hatósági igazolással a foglalkozástól eltiltás tekintetében is, felszólításra is, költségek megtérítése mellett). • Eamtv. 26. § - a végzettségi feltételek alóli ideiglenes és végleges mentesítés.

59 • Kérdés: a munkaszerződések felülvizsgálatának szükségessége…. • A „folyamatosan fennálló jogviszonyt csak közös megegyezéssel lehet módosítani….” • A módosítás „kiszolgáltatottsági” helyzetet teremt…. • Mth. 2. § - a fennálló jogviszonyban való alkalmazás, esetleg a törvénybe ütköző rendelkezések érvénytelensége.

60 • A kinevezés tartalma (Kjt. 21. § /3/ bekezdés) – munkakör, fizetési osztály és fokozat, illetmény, munkavégzés helye, (illetmény-maximum), egyebek….de: Mt. 43. § nem alkalmazható (ld. fent). • A kinevezés határozatlan és határozott időtartama (Kjt. 21. § /2/ bekezdés): - főszabály határozatlan, - kivéve: tv., helyettesítés, meghatározott munka/feladat, - prémiumévek, - továbbá: Eamtv. 28. § különös szabályai…….

61 • Az évad végéig tartó határozott idejű jogviszony. • A munkáltató előzetes értesítési kötelezettsége – elmulasztása: azonos feltételekkel való továbbfoglalkoztatás (a határozott időtartam is???) – nem az Mt. 192. § szerint. • Határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozó ajánlat: március 31 (30 napos nyilatkozattételi határidő a közalkalmazott oldalán).

62 A magasabb vezetői/vezetői minőség a Kjt. és az Eamtv. rendelkezései szerint…. • Ált.: Kjt. 23. § - a konstrukció: megbízás az alapmunkakör mellett (hiánya: Kjt. 20/B. § alkalmazandó). • Írásos lemondás (két hónap). • Visszavonás és jogellenes visszavonás (változatlan 2011. január 1 óta). • Az Eamtv. 39. § rendelkezése alapján munkaviszonyban a munkáltató vezetője (különös szabályokkal, amelyek a munkaviszonyra is alkalmazandók) és a Kjt.Vhr. 5. § szerinti vezetők.

63 A munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony tartalma, a felek jogai és kötelességei • Az Mt. 51-56. §§ rendelkezései teljes körűen alkalmazandók („A munkaszerződés teljesítése”) • Általános teljesítési szabályok… • Továbbá: a Kjt. 39-44/A. §§ alkalmazandó.

64 • Új elemek a teljesítés szabályai körében: - Mt. 52. § (1) bekezdés d) pont: „a munkakör ellátásához szükséges bizalom”, - Mt. 52. § (2)-(4) bekezdés: a „borravaló”, - Mt. 53. §: a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás egyszerűsített szabályai: 44 munkanapos (352 órás) korlátozással – eltérés lehetséges a KSZ-ben minden irányban(Kjt: ????) – de: hatályba lépés: 2013-ban – módosítás az Mth-ban: arányosítási szabály. - Kjt. 24. § (1) bekezdés: a helyettesítési díj fennmaradt - képtelenség.

65 Az összeférhetetlenségről… • Hátterében: Mt. 8. § (általános) rendelkezése - a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme, - a munkaidőn kívüli magatartások, illetve korlátozásuk (előzetes tájékoztatás mellett), - a véleménynyilvánításhoz való jog korlátozása, - a titoktartási kötelezettség - megsértésének jogkövetkezményei….(ált. súlyos, lényeges kötelességszegés)

66 • Kjt. 41. § (1) bekezdés: a munkavégzésre irányuló további jogviszony – az összeférhetetlenség általános szabálya. • Kjt. 41. § (2) bekezdés: a vezetői/magasabb vezetői összeférhetetlenség szabálya (hozzátartozó, gazdasági társaság stb.).

67 A munkavégzésre irányuló egyéb/további jogviszonyok problémája… A)Másik foglalkoztatóval: - Kjt. 43. §: munkaidővel (részben, egészben) azonos tartamra – előzetes munkáltatói írásos hozzájárulás – jogvitának helye nincs. - Kjt. 44. §: nem a munkaidőre esően – előzetes bejelentés (kivéve: szellemi) – eltiltás csak összeférhetetlenség(?) esetén – jogvita.

68 • Továbbá: Eamtv. 33. §: a munkaidőt nem érintő munkavégzésre irányuló jogviszony eltiltásának lehetősége (kivételekkel) az „üzemszerű” működés érdekében (az Mt. hatálya alatt is). • A szabály felesleges…..

69 B) Azonos foglalkoztatóval: - Kjt. 42. §: a munkaköri feladatok ellátására további jogviszony nem létesíthető, - értsd: „nem munkaköri feladatok” ellátására létesíthető.

70 Áht.Vhr. 51. § (2) bekezdés (azonosan a Kjt-vel) • Az „állományba tartozó”(?) részére(!)... • Megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás… • A munkaköri leírás szerint „előírható” feladatra…. • Nem fizethető. • Más esetben (nem munkaköri feladatra): - előzetes írásos szerződés, - igazolt teljesítés, - kötelező szerződéses kikötés: díjazás csak akkor, ha a munkakörbe tartozó feladatainak eleget tett(???)

71 • Az Mt. hatálya alatt: - problematikus a párhuzamos jogviszonyok fennállta, - (csak) a visszaélésszerűség okán, - de: a probléma a Kjt. Hatálya alatt is fennáll.

72 Az összeférhetetlenség jogkövetkezményei (a korábbiakkal azonosan) (Mt., és Kjt. 44. §) • Az Mt. Hatálya alatt: Mt. 78. §: azonnali hatályú felmondás. • A Kjt. Hatálya alatt: a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok esetében – eltiltás (bejelentés vagy engedélykérés esetén). • Egyéb módon való tudomásszerzés esetén: öt napon belüli írásos eltiltás (felszólítás a megszüntetésre). • 30 nap – azonnali hatályú megszüntetés (sajátos megszüntetési ok).

73 A „fegyelmi” jogintézményének megszűnése • A Kjt. 45-54. §§ hatályon kívül 2012. július 1. napjától. • Kjt. 91. §: - (3) bekezdés: a folyamatban lévő fegyelmi eljárásoknak az Mth. hatályánál fogva bekövetkező megszűnése, - (4) bekezdés: Mt. 56. § alkalmazása 2012. július 15-ig.

74 • Mt. 56. §: hátrányos jogkövetkezmények (KSZ vagy ennek hiányában munkaszerződés/kinevezés), a rendkívüli felmondás/azonnali hatályú felmetés alternatívájaként – határozott időre vagyoni hátrány: egyhavi alapbér. - határidő: azonos a korábbi rendkívüli felmondással (Mt. 78. § /2/ bekezdés). • Mth. 6. § - az alkalmazandó Mt. • Figyelem: Kjt. rendkívüli felmentési szabálya!!!

75 A módosításhoz… • A jogintézmény lényeges szabályai az Mt-ben változatlanok….(ideértve az írásba foglalás elmulasztását is). • Új elem: - 61. § (3) bekezdés: kötelező munkaszerződés- módosítás a munkavállaló ajánlatára a gyermek három éves koráig a fizetés nélküli szabadság megszűnését követően (csak a napi munkaidő felének megfelelő időtartamra lehetséges) – de: Kjt. csak a teljes munkaidőnél engedi(???). • Továbbá: a 61. § (1)-(2) bekezdés – aggályos (változatlanul).

76 Korábban a módosításhoz kapcsolódóan: a munkáltató személyében bekövetkező változás (Mt. 36-40. §) – Kjt. 24. § (3) bekezdés • A gazdasági egység átadása az Mt. illetve a Kjt. hatálya alatt állók között. • Szakítás a „munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás” eddigi dogmatikai koncepciójával – egyszerű szabály (az Európai Bíróság gyakorlatára figyelemmel). • A munkavállalók közvetlen előzetes tájékoztatása (ÜT hiányában) (Mt. 38. § /2/ bekezdés). • Mt. 40. §: A munkavállalói felmondás lehetőségének megnyitása a munkafeltételek „lényeges és hátrányos” megváltozására hivatkozva – a munkáltatói felmondás jogkövetkezményeivel. A munkavállalói ellentmondási jog továbbra is hiányzik. • A jogelőd kezesi felelősségének elhagyása. • Előzetes tájékoztatás kizárólag az ÜT-vel szemben (Mt. 265. §). • Szakítás a hatályos Mt. 40/A. § koncepciójával (kollektív szerződések ütközése!) (Mt. 282. §). • Mth.: „a munkarend” fenntartásának problémája. • „Jogutódlás” a versenytilalmi megállapodásban és a tanulmányi szerződésben.

77 • Mt. 63. § (3)-(4) bekezdés: a gazdasági egység átadása az Mt. hatálya alól a Kjt. hatálya alá. • Kjt. 25/A.-25/C. §§: gazdasági egység átadása a Kjt. hatálya alól az Mt. hatálya alá. • Az Mt. a korábbi megoldást mellőzte, a Kjt. megtartotta….

78 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése • A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének szabályozása: - Mt. Második Rész (A munkaviszony), - Mt. Második Rész, X. fejezet (A munkaviszony megszűnése és megszüntetése), - továbbá: különös szabályok az ún. atipikus munkaviszonyok körében (Mt. Második Rész, XV-XVII. Fejezet), - továbbá: kapcsolódó szabályok a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes szerződések és az igényérvényesítés körében.

79 Rendszertani megjegyzések… • A munkaviszony megszűnése és megszüntetése….(Mt. 63. §, illetve Mt. 64. §), • A disztinkció alapja: a megszűnés joghatása a felek nyilatkozata nyomán vagy egyéb jogi tény alapján következik be…(azonosan a korábbi Mt. megoldásával) • De: ld. az Mt. 63. § (1) bekezdés c) pontját (a határozott idő lejárta) – a felek nyilatkozatának megítélése…..

80 • Az új Mt. eredeti bizottsági javaslata az ún. felmondásvédelmi szabályok radikális változtatására irányult. • Visszalépés ehhez képest - a felmondási „tilalmak” részbeni megtartása, az ún. védett kor fenntartása (a „szociális népszavazás” eredménye). • Az ún. rendes felmondás intézményének megszüntetése. • A megszüntetési módok (jogcímek) rendszerének változása (a határozott idejű jogviszony felmondása). • A „rendkívüli felmondás” (azonnali hatályú, 78.§) alapjai változatlanok. • Koncepcionális változás a munkaviszony jogellenes megszüntetésének körében.

81 A munkaviszony megszűnése (Mt. 63. §) • A munkavállaló halála • A munkáltató jogutód nélküli megszűnése (munkavégzés alóli felmentés idejére járó távolléti díj, végkielégítés, szabadságmegváltás) • A határozott idő lejárta • „Jogutódlás” („alanycsere”) nem az Mt. hatálya alatti alany tekintetében (munkavégzés alóli felmentés idejére járó távolléti díj, végkielégítés, szabadságmegváltás) • Egyéb (jogerős bírósági ítélet és atipikus munkaviszonyok)

82 • Mth. 7. § (1) bekezdés: - a megszűnés feltételeire és jogkövetkezményeire a munkaviszony megszűnésekor hatályos szabályokat kell alkalmazni, - korábban: régi Mt. 86. §.

83 Az egyes megszűnési esetekhez…. • A munkavállaló halála (Mt. 63. § /1/ bekezdés a/ pont): - a munkaviszony „személyes” természete, - a „helyettesíthetetlenség”…., - a munkavállalói jogok és kötelezettségek (a munkavállalói pozíció) tekintetében nincs öröklés, de…. - a munkavállaló vagyoni jogai és kötelességei átszállnak az örökös(ök)re… - ideértve: a már esedékessé vált munkabér igényeket (a hagyaték része), - ideértve: (a kölcsönös) kárigényeket is (kivéve: személyiség- sérelemből eredőket), tovább: ld. különösen: Mt. 171.§ - az eltartott hozzátartozó tartást pótló kártérítési követelése (önálló igény).

84 • A munkáltató jogutód nélküli megszűnése (Mt. 63. § /1/ bekezdés b/ pont): - csak nem természetes személy munkáltató esetében következhet be, - természetes személy (pl. egyéni vállalkozó) munkáltató esetében: halála esetén jogutódlás, - a „személyesség” problematikája a munkáltatói oldalon (a jogutódlás, illetve a gazdasági egység átadása esetén ex lege bekövetkező alanycsere: a személyesség háttérbe szorítása szociálpolitikai megfontolásokból), - tipikusan (a gazdálkodó szervezeteknél, de civil szervezeteknél is): - felszámolás (1991. évi XLIX. tv., Cstv.), - végelszámolás (2006. évi V. tv., Ctv.), - a munkavállalói követelések (Mt. 63. § /2/ bekezdés, Mt. 77. §, Mt. 125.§): felmentési időre járó távolléti díj, végkielégítés, a szabadság arányos részének pénzbeli megváltása.

85 • Ld. még: 1994. évi LXVI. tv. (Bérgarancia tv. a felszámolási eljárásban). • Hátterében: 2008/94/EK irányelv. • 5. cikk: a bérgarancia intézmények alapelvei (a tagállamok ezekre tekintettel kötelesek a részletes szabályokat meghatározni) a) elkülönített pénzalap (a fizetésképtelenségi eljárásban nem hozzáférhető) b) a munkáltatói hozzájárulás kötelessége (kivéve a tisztán állami költségvetési finanszírozást) c) a „biztosítási elv”.

86 • A határozott idő lejárta (Mt. 63. § /1/ bekezdés c/ pont) - Mt. 192. § (módosítása: Mth. 85. § /21/ bekezdés!!!), - a régi Mt. koncepciójának megtartása, - a határozott idő kikötése: munkaszerződésben, - a határozott idő kikötése (naptárilag vagy más alkalmas módon, de: a bontó feltétel tilalma, Mt. 19. § /1/ bekezdés), - az öt éves határozott idő (hat hónapon belül együttesen is), - a megismétlés (meghosszabbítás) korlátozása (hat hónapon belül: a munkáltatói jogos érdek, - a „továbbdolgozási szabály” elhagyása és annak következménye (régi Mt. 79. § /6/ bekezdés) – a szóban létrejött munkaszerződés (Mt. 44. §). • De: ld korábban az Eamtv. rendelkezéseit a művészi és művészeti munkakörök esetében.

87 • Megszűnés „a gazdasági egység” átadása esetén (Mt. 63. § /1/ bekezdés d/ pont) - a nem az Mt. hatálya alatt állónak való átadás, - alapja: Mt. 36. § (1) bekezdés tényállása, - régi Mt. 86/B-86/E. §§ (a továbbfoglalkoztatás), - a „jogviszonyváltás” intézményének elhagyása, - de: fordított esetben megmaradt (pl. Kjt. 25/A. §), - az átadó munkáltató előzetes (15 nap) tájékoztatási kötelezettsége a megszűnésről (Mt. 63. § /4/ bekezdés), - a munkavállalói igények: azonosan a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével (ld. fent).

88 • „Egyéb” megszűnési esetek (Mt. 63. § /1/ bekezdés e) pont) - gyakorlatilag: bírói ítélet (közügyektől és foglalkozástól eltiltás), valamint az atipikus jogviszonyok körében az egyes jogviszonytípusokhoz kapcsolódó különös esetek (ld. később), - hátterében: LB MK 13. ÁF, - vitás: az automatikus megszűnés (vagy megszüntetési mód), - de: a felek módosítási lehetősége.

89 • Továbbá: az atipikus munkaviszonyok körében: - Mt. 194. §: a munkakör megosztása – a munkavállalók száma egyre csökken – távolléti díj a felmondási időre és végkielégítés, valamint szabadságmegváltás – de: új munkaviszony létesítésének lehetősége, - Mt. 195. §: a több munkáltató által létesített munkaviszony – a munkáltatók száma egyre csökken – a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének szabályai szerint - de: új munkaviszony létesítésének lehetősége, - Mt. 225. §: az iskolaszövetkezet tagjának munkaviszonya megszűnik a tagsági viszony megszűnésével, - Mt. 208. §: a vezető munkaviszonyának megszűnése – a vezető tisztségre létesített munkaviszony megszűnése (jogalkotási hiány – de: korábbi bírói gyakorlat).

90 A munkaviszony megszüntetésének rendszere (64. és köv. §§) Határozott időtartamú jogviszony: - közös megegyezés - felmondás (mindkét oldalon meghatározott indokkal, tilalmakkal, védelmi szabályokkal) - azonnali hatályú felmondás (rendkívüli, próbaidő alatti, továbbá: munkáltatói oldalon távolléti díj megfizetésével az Mt. 79. § szerint) Határozatlan időtartamú jogviszony: - közös megegyezés - felmondás (a munkáltatói oldalon: védelmi szabályok a nyugdíjkorhatár előtt öt évvel, anya vagy gyermekét egyedül nevelő apa fizetés nélküli szabadság nélkül, rehabilitációs ellátás, tilalmak, nyugdíjas esetében indokolás nélkül) - azonnali hatályú felmondás (rendkívüli, próbaidő alatti) Továbbá: ld. korábban a munkáltató személyében bekövetkező változást (Mt. 40. §: munkavállalói felmondás a munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása esetére – indokolási kötelezettséggel)

91 • A megszüntetés általános szabálya: Mt. 64. § (2) bekezdés. • Az indokolás „világossága”, „valósága” és „okszerűsége” – feltéve, hogy a nyilatkozattévőnek van indokolási kötelezettsége. • A kapcsolódó bizonyítási szabály – az indokolást közlő bizonyítása kötelezettsége (és terhe). • Továbbá: az írásbeliség (Mt. 22. § (3) bekezdés a megszüntetés tekintetében, továbbá: Mt. 22. § (4) bekezdés!!!).

92 • Az Mt. megszüntetésre vonatkozó rendelkezéseinek jogi természete: - Mt. 85. §, - a megszűnési és megszüntetési jogcímek kógens szabályozása, - a munkáltatói kártérítési kötelesség a jogellenes megszüntetés esetén kógens szabállyal, - egyéb tekintetben: számos a kollektív szerződéssel szemben relatív diszpozitív szabály (pl. a felmondás és a felmondási idő, a csoportos létszámcsökkentés, azonnali hatályú felmondás), - de pl. Mt. 77. § (végkielégítés) „tarifadiszpozitivitása”, - továbbá: a ksz a 30 napos (alap)felmondási időnél hosszabbat állapíthat meg – az eltérés lehetőségének konkrét törvényi meghatározása, - a munkaszerződéssel szembeni általános relatív diszpozitivitás (eltérés csak a munkavállaló javára).

93 • Továbbá: a megszüntetésre vonatkozó szabályok jogi természetéhez – a köztulajdonban álló munkáltatókra vonatkozó kivételes szabályok (ld. fent is): - Mt. 205. § alapján, - a felmondási idő szabályai kógensek, - a végkielégítés mértékére vonatkozó szabály kógens, - (a munkaidőre vonatkozó egyes szabályok mellett).

94 A közös megegyezés (Mt. 64. § /1/ bekezdés a/ pont) • Tartalmilag: a megszüntetésre irányuló akarat kifejezése. • Formailag: írásbelisége (ld. fent), illetve annak elmaradása (Mt. 22. § /4/ bekezdés az érvénytelenség jogkövetkezményéről.) • Az ajánlati kötöttség szabályainak alkalmazása (Ptk.) • A jogorvoslatról való kioktatás mellőzése(!) – hátterében: Mt. 22. § (5) bekezdés: az egyoldalú nyilatkozatok indokolásának általános szabálya. • Gyakorlatban: a közös megegyezések megtámadása (Mt. 29. §) • A sikeres munkavállalói megtámadás jogkövetkezménye: Mt. 82-83. §§ alkalmazása (a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei) – indoka: a megtámadási okok.

95 A felmondás (Mt. 64. § /1/ bekezdés b/ pont, Mt. 65-70. §§) • A korábbi Mt-ben „rendes” és „rendkívüli” felmondás disztinkció, amelyet az Mt. megszüntetett. • Helyette: „felmondás”, „azonnali hatályú felmondás” – eltérő szabályokkal a munkáltatói és munkavállalói oldalon, illetve a határozott és határozatlan időtartamra létesített munkaviszonyban.

96 • A felmondás általános szabályai körében: Mt. 65. § (2) bekezdés: a felek a felmondás jogát megállapodásukkal kizárhatják – a munkajogviszony kezdetétől számított egy éves időtartamra.

97 A munkáltatói felmondás I.A határozatlan időtartamú munkajogviszony munkáltató általi felmondása (Mt. 65., 66., 67., 68., 69., 70., 77. §§, továbbá kiegészítőleg a csoportos létszámcsökkentés szabályai) • Az írásbeliség (az alakiság közös kelléke) (ld. korábban). • A munkáltatói indokolási kötelezettség fenntartása az új Mt-ben – viták a bizonyítási kötelezettség körül (64. § /2/ bekezdés) – a valóság és okszerűség követelménye – LB. MK. 95. ÁF. • A „hagyományos” felmondási indokok megtartása: Mt. 66. § (2)-(3) bekezdés – a rendszer nem „kötött”…. • 66. § (3) bekezdés – a 2011/23/EK irányelv 4. cikk (1) bekezdésének szabálya – értelmezése…. • Továbbá: Mt. 66. § (9) bekezdés – a nyugdíjas munkavállalóval szembeni felmondás esetén az indokolási kötelezettség mellőzése (felmondás a nyugdíjas minőségre hivatkozva, Mt. 294. § /1/ bekezdés g/ pont).

98 • A LB MK 95. ÁF (a joggyakorlatra alapvető befolyással; az új Mt. szem előtt tartotta). • Lényeges tézisei: - a valós, de nem okszerű felmondási indok is jogellenessé teszi a felmondást, - a méltányossági ok, illetve a „munkaügyi jogvita keretein kívül eső ok” problémája, - a felmondás okának összefoglaló megjelölése, - a felmondásban meg nem jelölt (közölt) ok bizonyításának nincs helye, - a rendeltetésszerűtlen joggyakorlás (egyébként érvényes felmondás esetén).

99 • Továbbá: - az Eamtv. 30. § (1)-(5) bekezdés, - a „40%-os” szabály megtartása, - sajátos felmondási/felmentési indok, - előzetes értesítés, - többlet-végkielégítés, - tilalmak érvényesülése.

100 • A (hagyományos) felmondási tilalom megtartása (65. § /3/ bek.) - várandósság (munkavállalói tájékoztatás esetén!!!!, Mt. 65. § /3/ bekezdés), - szülési szabadság, - gyermekgondozási célú fizetés nélküli szabadság (csak az anyát védi, ám a fizetés nélküli szabadság mindkét szülőt megilleti), - emberi reprodukciós eljárás időtartama, legfeljebb hat hónap alatt (a nőre vonatkozóan, előzetes munkavállalói tájékoztatás esetén), - tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat esetén. • A tilalom jogi természete és az „irányadó időpont” (Mt. 65.§ /4/ bekezdés – a csoportos létszámcsökkentés problémája.)

101 • Mth. 7. § (4) bekezdés: a reprodukciós eljárás alatti védelem fennállta – a kezelés tartamára, legfeljebb azonban 2012. december 31. napjáig.

102 A felmondási védelem egyéb intézményei…. • A „védett kor” (Mt. 66. § /4/-/5/ bekezdés): - a korábbi intézmény megtartása változtatással, - a „szociális népszavazás”, - a felmondás indokai: - a munkavállaló magatartására alapított okból csak „rendkívüli” esetben (szerződésszegés), - egyébként a szokásos okok (munkavállaló képessége, munkáltató működése), - „munkakör-felajánlási” kötelezettség (a munkavállalói képességekre vagy a munkáltató működésére alapított felmondás esetében).

103 • A „védett korral” azonos szabály: az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának felmondásakor (a gyermek 3 éves koráig), ha nem vesz igénybe fizetés nélküli szabadságot. • A rehabilitált munkavállaló védelme (Mt. 66. § /7/ bekezdés) – az egészségügyi okra alapított felmondásnál munkakör-felajánlás. • A munkakör felajánlása tartalmilag: szerződésmódosítási ajánlat a munkáltató részéről. (De.: a magyar munkajogból hiányzik az ún. „módosító felmondás”)

104 II. A határozott idejű munkajogviszony munkáltató általi felmondása (Mt. 66. § /8/ bekezdés) • Kötött felmondási rend(szer). • Az indokok: - Felszámolás vagy csődeljárás, - a munkavállaló képességei (magatartása esetén csak azonnali hatályú felmondás), - a munkajogviszony fenntartása elháríthatatlan külső okból lehetetlenül. • A felmondás egyéb szabályai alkalmazandók.

105 A munkavállalói felmondás (Mt. 67. §) I.A határozatlan idejű munkajogviszonyban: - alaki és tartalmi kellékek azonosak, de hiányzik az indokolási kötelesség (de: ld. Mt. 40. §) II. A határozott idejű munkajogviszonyban - indokolási kötelezettséggel: lehetetlenülés vagy aránytalan sérelem okán.

106 • A határozott idejű munkajogviszony felmondással történő megszüntethetősége (munkáltatói és munkavállalói oldalon egyaránt) a korábbi Mt. rendszertani hibáját korrigálja.

107 A felmondási idő • Általában: 30 nap, illetve a munkáltatói felmondás esetében a munkaviszony hosszától függően további 60 nap. • Maximuma: megállapodás alapján hat hónap. • Mth. 7. § (6) bekezdés: csak az Mt. hatályba lépése után kötött szerződés esetében. • A figyelembe vehető munkaviszony: általában nem kell figyelembe venni az egybefüggően 30 napot meghaladó díjazás nélküli időszakot (kivételek: szülési szabadság, gyermekgondozási célú fizetés nélküli szabadság és katonai szolgálat).

108 • A felmondási idő kezdete (Mt. 68. §): - a betegség miatti keresőképtelenség, - a gyermekápolási keresőképtelenség, - a hozzátartozó gondozására kapott fizetés nélküli szabadság lejártát követően. • Korábban tilalmi tényállások…. • A közlés lehetséges….(a korábbi tilalmi szabály megszűnése). • A 15/30 napos szabály elhagyása a korábbi Mt-ből. • Figyelem!!!!!! – hiba a Kjt-ben!!!!!!! • Munkáltatói felmondás esetén: felmentés a munkavégzés alól (Mt. 70. §).

109 Az azonnali hatályú felmondás (Mt. 78-79. §§) • A próbaidő alatt (Mth. 85. § /2/ bekezdés) (a gyakorlatban: rendeltetésszerűsége, illetve a diszkrimináció kérdése). • Munkáltatói megszüntetés a határozott idejű munkajogviszonyban (Mt. 79. §) (fizetéssel, indokolás nélkül). • A korábbi rendkívüli felmondás (Mt. 78. §, korábbi Mt. 96.§): - mindkét fél oldalán, - tényállások azonosak („szerződésszegés), - jogkövetkezmények azonosak, - határidők azonosak.

110 A végkielégítés (77. §) • Jogpolitikai viták a végkielégítés törvényi szabályozásáról és funkciójáról, valamint az Európai Bíróság újabb ítéletei következtében kialakult helyzetről (a „nyugdíjasok”). • (Eredeti, 1991-es) jogpolitikai indoka: kifejezetten szociálpolitikai, illetve foglalkoztatáspolitikai – ld. különösen a nyugdíjas munkavállaló esetét.

111 • A végkielégítésre jogosultság esetei: a) munkáltatói felmondás, b) munkáltató jogutód nélküli megszűnése, c) Mt. 63. § (1) bekezdés d) pont (a gazdasági egység átadása….) d) munkavállalói azonnali hatályú felmondás a „munkáltatói szerződésszegés” esetében (Mt. 78. §) e) Mt. 40. § tényállásában (munkavállalói felmondás esetében) Összességében: a munkajogviszony megszűnése/megszüntetése nem a munkavállalónak „felróható” okból következett be.

112  az alapjául szolgáló munkaviszony időtartamába csak a szülési szabadság és a gyermekgondozási célú szabadság, valamint a tényleges önkéntes tartalékos szolgálat ideje (max.: 3 hónap) számít be (a 30 napon túli munkabér nélküli időszakokból), továbbá az Mth. 7. § szerint a korábbi sorkatonai szolgálat,  a védett korúak esetében sávos mértékű emelt végkielégítés (a korábbi egységessel szemben, Mt. 77. § /3/ bekezdés),  nem jogosult a munkavállaló: nyugdíjas, a magatartásra vagy képességekre alapított felmondás esetén (eü. kivétel) (Mt. 77. § /5/ bekezdés).

113 A munkaviszony jogellenes megszüntetése • A munkaviszony munkáltató általi jogellenes megszüntetése és annak következményei (82-83. §§):  Változás: kártérítési szemlélet érvényesítése,  munkavállalói kárenyhítési kötelezettség,  Mt. 82. § (4) bekezdés: kártérítés, ám – alternatív módon – pönálé jellegű szankció (felmondási időre járó távolléti díj),  az elmaradt munkabér címén követelhető kártérítés korlátozása: tizenkét havi távolléti díj,  a munkaviszony megszűnésének időpontja,  visszahelyezés korlátozása: csak diszkrimináció, tilalmakba ütköző felmondás vagy szakszervezeti/munkavállalói képviselő, valamint a közös megegyezés vagy saját nyilatkozat munkavállalói megtámadása esetében.

114 • A munkavállalói jogellenes megszüntetés (84.§)…. - felmondási időre járó távolléti díj, - határozott időnél: a hátralévő idő, legfeljebb 3 havi távolléti díj, - kártérítés, - maximum: 12 havi távolléti díj, - (változatlanul) jogellenes megszüntetésnek minősül, ha a munkavállaló a megszűnéskor a munkakörét nem a megfelelő rendben adja át.

115 Eljárás a megszűnéskor (megszüntetéskor) • Mt. 80-81. §§ • A munkakör átadása és elszámolás. • A munkabér kifizetése és igazolások kiadása – Mth. 85. § (4) bekezdés – felmondás esetén az utolsó munkában töltött napon, egyébként a megszűnést követő 5. napon (legkésőbb). • Munkáltatói értékelés – egy évig, legalább egy éves jogviszony esetében – kérelemre – valósága – bírói út. • Igazolás a munkavállaló munkabérét terhelő (végrehajtandó) tartozásokról – Vht. 78. §.

116 A Kjt. hatálya alatt…. • A megszűnési esetek a korábbiakhoz képest nem változtak (és gyakorlatilag sem problematikusak; ld. a határozott idő lejártát korábban) (Kjt. 25. § /1/ bekezdés) • A megszüntetési esetek körében változások (Kjt. 25. § /2/-/4/ bekezdés) – különös figyelemmel e változásokra. • Továbbá: különös szabályok az Eamtv-ben (a felmentéshez).

117 A közös megegyezés – Kjt. 25. § (2) bekezdés a) pont • Szabályai változatlanok, de…. • „a közalkalmazott javára való eltérés….” • Továbbá: Mt. 22. § (4) bekezdés!!! • Továbbá: Mt. 28. §!!!

118 • Az áthelyezés – Kjt. 25. § (2) bekezdés b) pont - változatlan….. • A lemondás – Kjt. 25. § (2) bekezdés c) pont, 27. § (1) bekezdés, 28. § - változatlan, de a határozott idejű jogviszonyban a közalkalmazott lemondhat (lehetetlenülés vagy aránytalan sérelem)!!!! (Azonosan az Mt. 67. § /2/ bekezdésével.) • A rendkívüli lemondás – Kjt. 25. § (2) bekezdés d) pont, 29. § - változatlan – a régi rendkívüli felmondás, illetve Mt. 78. § (az azonnali hatályú felmondás).

119 A felmentés – Kjt. 25. § (2) bekezdés e) pont, 30-33. §§ • Írásbeliség, indokolási kötelezettség és bizonyítási szabály változatlan. • Határozatlan idejű jogviszonyban – határozott esetében Kjt. 27. § (2) bekezdés – ld. lent. • A felmentés (kötött) indokai (változatlanok 2012. január 1. napi állapothoz képest): - a munkáltatói tevékenység(rész) megszűnése, - OGY, kormány, min., intézményvezető (testület)(!!!) döntése – létszámcsökkentés, átszervezés, - tartós alkalmatlanság vagy nem megfelelő munkavégzés, - nyugdíjas minőség (közléskor vagy a felmentési idő kezdetekor), - kérelem (Tny. 18. § (2a) bekezdés – nő). • Alkalmatlanság (munkavégzés, magatartás) – védekezés – elmulasztásának a bírói gyakorlat szerint nincs jogkövetkezménye.

120 • Továbbá: Eamtv. 30. §: a „40%-os” szabály a Kjt-hez képest többlet-indok a karmester stb. esetében.

121 A felmentési tilalmak és korlátozások • Mt. 65. § (3)-(6) bekezdést alkalmazni kell a Kjt. hatálya alatt… • a hagyományos értelemben vett felmentési tilalmak eseteinek változása…. • tartalmilag: közlési tilalom….

122 • A (hagyományos) felmondási tilalom megtartása (65. § /3/ bek.) - várandósság (munkavállalói tájékoztatás esetén!!!!, Mt. 65. § /3/ bekezdés), - szülési szabadság, - gyermekgondozási célú fizetés nélküli szabadság (csak az anyát védi, ám a fizetés nélküli szabadság mindkét szülőt megilleti), - emberi reprodukciós eljárás időtartama, legfeljebb hat hónap alatt (a nőre vonatkozóan, előzetes munkavállalói tájékoztatás esetén), - tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat esetén. • A tilalom jogi természete és az „irányadó időpont” (Mt. 65.§ /4/ bekezdés)

123 • Az Mt. 66. § (4)-(7) bekezdését alkalmazni kell a Kjt. hatálya alatt is… • az ún. felmondási/felmentési korlátozások esetei körében…

124 A felmondási/felmentési védelem egyéb intézményei…. • A „védett kor” (Mt. 66. § /4/-/5/ bekezdés) a Kjt. hatálya alatt is. • Egyéb védelmi szabályok a Kjt. hatálya alatt is.

125 • Kjt. 31. §: a felmentés sajátos korlátozása: a felmentési idő kezdete a védelmi helyzeteket (külföld, házastárs stb.) követően - változatlan. • Sajátos ellentmondás, hiba(?????): a Kjt. 38. § (1) bekezdése szerint az Mt. 68. §-a nem alkalmazható….

126 • Kjt. 32. § - a felmentés különösen indokolt esete – változatlan (pl. házastárs jövedelme, egyedülálló a gyermek 18 éves koráig….) • A felmentési idő és a munkavégzés alóli mentesítés szabályai változatlanok. • A csoportos létszámcsökkentés szabályai változatlanok (Mt. 71. és köv. §§, a KT tájékoztatása mellett). • A végkielégítés szabályai változatlanok, az Mt. új szabályai nem alkalmazhatók és többlet- végkielégítés a „40%-os „ szabály esetében.

127 Az azonnali hatályú megszüntetés (a munkáltató részéről) – Kjt. 25. § (2) bekezdés f) pont • A próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés • A határozott idejű jogviszony megszüntetése a munkáltató által a hátralévő átlagkereset, legfeljebb 1 év megfizetésével - csak meghatározott okból (tevékenység megszűnése, OGY stb. döntése, alkalmatlanság vagy nem megfelelő munkavégzés, nyugdíjas minőség(!!!!), - nem megfelelő munkavégzés vagy alkalmatlanság (kivéve eü.) esetében csak legfeljebb egyhavi átlagkereset. • Az összeférhetetlenség megszüntetésének elmaradása 30 napon belül (ld. fent). • Erkölcsi bizonyítvány hiánya… (felhívás, 15 nap vagy a munkáltató tudomására jut).

128 A rendkívüli felmentés – Kjt. 25. § (2) bekezdés g) pont (!!!!) • A korábbi Mt. szerinti (munkáltatói) rendkívüli felmondás (korábbi Mt. 96.§), • A határozott és határozatlan idejű jogviszonyban is, • Mt. 78. § - „szerződésszegés” tényállásai, - határidők (objektív és szubjektív). • Gyakornoki idő alatt ….

129 A munkaidő szabályaihoz…. • Az Mt. rendelkezéseinek általános alkalmazhatósága (Kjt. 59. §), kivéve: - általános teljes munkaidőnél rövidebb munkaidő nem állapítható meg, - egyéb kollektív szerződéses, kinevezéses eltérések sem lehetségesek.

130 A munkaidőre vonatkozó törvényi szabályozás • A munkaidő szabályai körében a 2003/88/EK irányelv által nyújtott lehetőségek teljes körű kihasználása és egyszerűsítés. • „Több műszakos” (munkáltatói tevékenység): ha a munkáltató tevékenységének tartama hetente eléri a nyolcvan órát – jelentősége: Mth. – vitás… • A készenléti jellegű munkakör meghagyása – de: Mth. – EU – ld. alább. • Különösen: munkaidő-keret és az ún. gördülő „munkaidő-kontó” (munkaidő-elszámolási időszak, nem keret)? (98. §)

131 Módosítások az Mth-ban… • Mth. 85. § (Mt. módosítás): a napi/heti munkaidő mértékére vonatkozó szabályok: - Mt. 99. § módosítása, - a készenléti jellegű munkakör szabályainak változása – a megállapodás felmondása 15 napos felmondási idővel.

132 • Kérdésben: a készenléti jellegű munkakör…. - Mt. 91. § (fogalma) (ellenőrizhető!!!), - Mt. 92. §: a hosszabb munkaidő (napi 12 óra) a felek megállapodása alapján, - Mt. 99. §: a beosztás szerinti(!!!) napi munkaidő 24 óra, heti munkaidő 72 óra a felek külön(!!!) megállapodása alapján, - Mt. 99. § (3) bekezdés: a külön megállapodás a munkavállaló által felmondható (EU - ????)

133 • Alapja: az általános teljes napi munkaidő (Mt. 92. § /1/ bekezdés) és az általános munkarend (Mt. 97. § /2/ bekezdés). • Eltérések: a munkaidő mértéke és beosztása tekintetében. • Kötetlen munkarend: Mth.: írásban – heti átlagban legalább a napi munkaidő felét a munkavállaló osztja be – kérdésre: a felügyelet felülbírálhatja!!!! • Eamtv. 31. § (3) bekezdés: a művészi és művészeti munkakörben foglalkoztatott csak meghatározott célból köteles a munkahelyén tartózkodni.

134 • Munkaidőkeret (Mt. 94. §): 4, illetve 6 hónap (megszakítás nélküli, több műszakos, idény, készenléti, egyes közlekedési ágazatok esetében), 1 év (kollektív szerződés alapján: technikai vagy munkaszervezési okból, törvényi konkrét/!/ korlátozás nélkül általában). • Eamtv. 32. §: négyhavi keret lehetősége (felesleges szabály). • A kollektív szerződés megszűnése nem érinti a már elrendelt munkaidő-keretet. • A munkaviszony megszűnése a keret lejárta előtt (Mt. 95. §) – a rendkívüli munkaidőre, állásidőre és az előlegre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazása (ld. alább).

135 • Kérdésben: lehet-e idényjellegűnek tekinteni a színházi működést? • Nem, mert Mt. 90. § c) pont – a munkaszervezéstől függetlenül….(!!!!) • A probléma hátterében: a vasárnapi munka pótléka…(eltérő interpretációk az Mt-hez).

136 A munkaviszony megszűnése a keret lejárta előtt (95. §) • Elszámolás…. a)a rendkívüli munkaidő szabályai szerint (pl. határozott idő lejárta, munkáltatói felmondás a működési okra alapítottan, ált.: a munkavállalónak „nem felróható”, ha többet dolgozott) b)az állásidő szabályai szerint (pl. határozott idő lejárta, munkáltatói felmondás a működési okra alapítottan, ált.: a munkavállalónak „nem felróható”, ha kevesebbet dolgozott) c)Az előlegnyújtás szabályai szerint (pl. munkavállalói felmondás, ált.: a munkavállalónak „felróható”, ha magasabb díjazásban részesült, mint a beosztás szerint egyébként járna) – visszakövetelhető.

137 • A munkaidő mértékére vonatkozó szabályok egyébként változatlanok („általános teljes napi munkaidő”, illetve napi felső korlát). • A munkaidő-beosztás szabályai (alapvetően) változatlanok (ld. korábban: „általános munkarend”) • Közlése: 7 nap, kivételesen módosítható: 4 nap. (97. §). • Keret (elszámolási időszak) esetén: a hét minden napjára beosztható (rendes munkaidő) – de: a vasárnapi és munkaszüneti napi rendes munkaidő- beosztás korlátaival. • Keret (elszámolási időszak) esetén: a napi munkaidő egyenlőtlen beosztása (4 – 12/24 – 48/72)

138 • Vasárnapra (rendes munkaidő) (Mth., Mt. 101. §): csak meghatározott esetekben osztható be (rendeltetése folytán működő, idény, megszakítás nélküli, több műszakos, készenléti, részmunkaidő e napokra, külföld vagy társadalmi közszükséglet….). • Munkaszüneti napra: több műszakos, készenléti, szombati/vasárnapi részmunkaidős esetén nem osztható be rendes munkaidő!!!

139 • Munkaközi szünet: 6 óra/20 perc, 9 óra/ további 25 perc, legfeljebb 60 perc. • Napi pihenőidő: 11/8 (változatlan, 104.§). • Heti pihenőnap: heti 2, munkaidőkeretben egyenlőtlen beosztása (összevonása!!!), hat munkanap után 1 pihenőnap (kivéve: megszakítás nélküli, több műszakos, idény), havi egy vasárnap (kivéve: szombat vasárnapi részmunkaidős). • Heti pihenőidő: heti 48 (40 – benne egy naptári nap, illetve havi egy vasárnap – kivéve: részmunkaidő szombatra vagy vasárnapra – keret átlagában 48 óra) • Rendkívüli munkaidő: 250 óra /naptári év (KSZ: 300 óra). • Nem művészi munkakörben Eamtv 35. §: 400 óra. • A rendkívüli munkaidő arányosítása (év közben kezdődő munkaviszony, határozott idő, részmunkaidő).

140 • Kérdésre: a köztulajdonú munkáltatónál a munkaközi szünet nem lehet a munkaidő része – elvileg bírságolható (mert a munkaidő szabályainak megtartása az ellenőrzés tárgya)!!!

141 • Kérdésben: a pihenőnapok „összevonása” (az Mt. a kifejezést nem használja, helyette: egyenlőtlenül). - az összevont kiadás lehetséges továbbra is (ld. fent), - a heti pihenőnap és a heti pihenőidő kiadásának szabályaitól a KSZ csak a munkavállaló javára térhet el!!! - ezért: a heti pihenőnap alkalmazásában nem lehet eltérni a hat munkanapot követő egy pihenőnaptól (csak megszakítás nélküli, több műszakos vagy idény esetén), illetve a havi egy vasárnaptól nem lehet eltérni!!!! (csak az e napi részmunkaidőnél).

142 • Mth.: - az Mt. XI. fejezete az Mt. a hatályba lépését követően közölt munkaidőkeret vagy munkaidő-beosztás esetében alkalmazandó, - de: 2012. július 1. napjától alkalmazandó (kivételesen): - megszűnés a keret lejárta előtt, - a munkaidő-beosztás módosítása rendkívüli okból négy nappal korábban, - fizetés nélküli szabadság a tényleges önkéntes tartalékosnak, - rendkívüli munkaidő 2012-ben: 225 óra. (De: Eamtv.)

143 • Eamtv. 31-32. §§ - különös szabályok a munkaidőre: - művészi és művészeti munkakörben a teljes munkaidő számítása, - a színpadi próba időtartama: 4 óra(?) - a nem színpadi próba tényleges időtartama számítandó a munkaidőbe.

144 Az ügyelet és a készenlét (110-112. §§) • A jogintézmények alapja változatlan… • Négy órát meghaladó készenlét és ügyelet csak meghatározott esetekben rendelhető el (110. § /2/ bekezdés, társadalmi közszükséglet, baleset, technológia biztonsága). • Az ügyelet tartama max. 24 óra (benne a kezdő napra beosztott rendes és rendkívüli munkaidő). • A készenlét tartama havi 168 óra (a keret átlagában), illetve havonta legfeljebb négy (alkalommal) heti pihenőnapra. • Közlése: egy hét/egy hónap (kivéve: 97. § /5/ bekezdés: előre nem látható körülmény).

145 A szabadság (115-133. §§) • Alapszabadság (20 munkanap) • Pótszabadság (életkori, gyermek alapján, fiatal munkavállaló, föld alatti munka, ionizáló sugárzásban végzett munka, egészségkárosodás) • Betegszabadság • Szülési szabadság • Fizetés nélküli szabadság (a gyermek három éves koráig, GYES idejére a gyerek tíz éves koráig, hozzátartozó ápolása két évre, tényleges önkéntes tartalékos katona és Kjt. 58/A. §: a házastárs külszolgálata)

146 • Továbbá: a Kjt. pótszabadságokra vonatkozó szabályait az Mt. hatályba lépése nem érintette!!!! • Eamtv. 36. § (2) bekezdés: 5 nap pótszabadság a művészi és művészeti munkakört betöltőknek (változatlanul).

147 A szabadság kiadása (122-125. §§) Főszabály: esedékességének évében ki kell adni, de kivételesen: - az október 1. után kezdődött munkaviszonyban a következő év március 31-ig, - a munkavállaló oldalán felmerült ok esetén annak megszűnésétől számított 60 napon belül, - „kivételesen fontos gazdasági érdek….” KSZ alapján egynegyede a következő év március 31-ig - a szabadság egyharmadának az esedékesség évét követő évben való kiadása (megállapodás alapján az alap és életkor alapján járó szabadságot),

148 • A szabadság kiadásának egyéb szabályai: - hét nap (legfeljebb két részletben) a munkavállaló – 15 nappal megelőző - kérése szerint, - Eamtv. 36. § - a munkáltató üzemszerű működése érdekében nem kell kiadni (hibás rendelkezés) - főszabályként 14 nap egybefüggően (eltérő megállapodás lehetséges), - 124. § (2) bekezdés: a beosztás szerinti munkaidőben (órában) való kiadás, elszámolás és nyilvántartás.

149 • A munkaidő nyilvántartása (134. §): - rendes és rendkívüli munkaidő (ügyelet), készenlét, szabadság, - naprakészen, - kivétel: a rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartása az írásban közölt beosztás havi igazolásával (változás naprakész feltüntetésével), továbbá kötetlen munkaidő (a szabadságot ebben az esetben is) - nyilvántartási kötelezettség (megállapodásokra): készenléti jellegű munkaidő.

150 • Kérdéshez: a munkaidőt nyilán kell tartani a fent említett kivételekkel. • Létezik-e, aki nyilvántartja a színész munkaidejét? De jure kellene. • Az átalánydíjazás esetében is van nyilvántartási kötelezettség, de Kjt. alatt nincs is átalány!!! • Túlóraátalány esetében is értelmezhető a rendkívüli munkavégzés!!! (Sőt: az aránytalanság is!!!!).

151 • Mth.: - a szabadságra és betegszabadságra vonatkozó szabályok csak 2013-tól (későbbi hatályba lépés).

152 A munka díjazásának szabályaihoz • Az Mt. díjazásra vonatkozó szabályai közül számos alkalmazását mellőzi a Kjt. 80. §: - alapbér, teljesítménybér, - a pótlékot magában foglaló alapbér és átalánymegállapodás nem lehetséges, - számos munkabér-védelmi szabály mellőzése.

153 • A Kjt. besorolási szabályait az Mt. hatályba lépése nem érintette. • A Kjt. szerinti pótlékok rendszerét az Mt. hatályba lépése nem érintette. • Kjt.Vhr. módosítása e tekintetben is várható. • Kjt. 67. § - az illetménykiegészítés a gazdálkodás eredményéből (KSZ vagy munkáltató). • Kjt. 75. § - a kollektív szerződésben megállapítható pótlékok problémája.

154 • Kjt. 76. § hatályon kívül – alkalmazandó: Mt. 143. § - de: kötetlen munkaidőben nem!!! • Kjt. 77. § - a keresetkiegészítés – egyszeri vagy rendszeres (határozott időre) - KSZ vagy munkáltató

155 - hosszas (politikai) vita, különösen a bérpótlékok törvényi szabályozása körében, - különösen műszakpótlék és éjszakai pótlék ügyében,

156 • A bérpótlékok (139-145. §§): - hátterében: (az említett) jogpolitikai vita, - alapja: alapbér (eltérő megállapodás hiányában), - műszakpótlék: 18 és 06 óra közötti időre, 30%, ld. még alább., - éjszakai pótlék: 15% (legalább egy óra esetén) (kivéve a műszakpótlékra jogosult munkavállalót), - vasárnapi pótlék: 50% (csak több műszakos és készenléti munkakörben, valamint a kereskedelemben, egyéb esetekben nem), - munkaszüneti nap pótléka: 100%, - túlmunka pótléka: 50% vagy szabadidő, ld. alább, - heti pihenőnapi és munkaszüneti napi túlmunka pótléka: 100%, vagy 50% és szabadidő, - a szabadidő kiadása: a következő év végéig (megállapodás alapján).

157 • Mth. az Mt. 141. § módosítására irányulóan: - a műszakpótlék, - a rendszeres változás értelmezése. • Mth. az Mt. 143. § módosítására irányulóan: - a túlmunka ellenértékében való megállapodás, - de: Kjt. 80. § (3) bekezdés: szabadidőt csak a kollektív szerződés állapíthat meg.

158 A készenlét és ügyelet díjazása (144.§) Készenlét: - 20% készenléti pótlék, - munkavégzés esetén: rendkívüli munka pótléka. Ügyelet: - 40% ügyeleti pótlék, - munkavégzés esetén: - tartama mérhető: rendkívüli munka pótléka - tartama nem mérhető: 50% ügyeleti pótlék.

159 Különös díjazási szabályok az Eamtv- ben • Az Mt., Kjt. És a (még) hatályos Kjt.Vhr. mellett: - művészi munkakörben foglalkoztatott külön díjazása az előadásért (KSZ, munkaszerződés alapján), - nem művészi munkakörben foglalkoztatott külön díjazása (közreműködési díj) színpadi szereplésért (megállapodás alapján, a pótlékalap 5-50%-a) - ügyeleti díj (40%, azonosan az Mt-vel), - közreműködési és ügyeleti díj KSZ alapján átalányban (az átalány szabálya általában egyébként a Kjt. hatálya alatt nem alkalmazható).

160 -146. §: az állásidő díjazásának szabálya – az elháríthatatlan külső ok, -értelmezési kérdései…. -pl. (különösen) a sztrájk problémája…

161 • Mth. 9. §: - a távolléti díj számításának szabályai csak 2013-tól, - 2012-ben: régi Mt. 151/A. § szerint.

162 A munkabér védelme körében… • Mt. 155. §: a munkabér elszámolás módosítása a tárgyhót követő 20. napig. • Mt. 162. § (az Mth-val módosul): az alapbérrel szembeni beszámítás – a „levonásmentes munkabérrel szemben”. • Kjt. szabályai irányadók (Mt. számos esetben kizárva).

163 XIII. A kártérítési felelősség szabályai • Kjt. 81-83. §§ alkalmazása. • Mt. teljes kárfelelősségi szabályrendszerének alkalmazása, kivéve: Mt. 178. §, Mt. 191. § - utóbbi jelentősége: nem lehet a közalkalmazott kártérítési felelősségének mértékét a gondatlan károkozás esetére nyolchavi távolléti díj összegére felemelni (KSZ-ben sem).

164 A munkajogi kárfelelősség…. (Mt. 166. és köv. §§) • Koncepcionális változások…. • A munkáltatói kártérítési felelősség jogalapja: az ellenőrzési kör – a „munkáltatói működési körhöz” kapcsolódó kártelepítési szabály megszüntetése. • Módosítás: a munkavállaló kizárólagos elháríthatatlan magatartása. • Az „előreláthatóság” megjelenése a kártérítés (mértéke, illetve az okozatosság) körében. • A munkavállalói felelősségkorlátozás csak az enyhe gondatlansággal okozott károk esetében. • A kártérítés mértékének bíróság általi (méltányossági alapú) korlátozása – Ptk. 339. § (2) bekezdés. • A munkavállalói biztosíték (egy havi alapbér).

165 A munkáltató kártérítési felelőssége (166-178. §§) • A kárfelelősség jogalapja (kimentés és kármegosztás) • A kártérítés mértéke és módja • A „szakaszos elévülés” • A Ptk. XXXI. fejezetének alkalmazása • Az eltérés lehetősége (a munkaszerződés és a kollektív szerződés a munkavállaló javára térhet el)

166 A jogalaphoz…. • A munkaviszonnyal összefüggésben okozott kár megtérítése. • „Kirendelésnél”: egyetemlegesség. • A „bevitt dolgok” esetében: általános szabály, de a munkáltatói rendelkezések megszegése esetén csak szándékos károkozásért való munkáltatói felelősség. • Kimentés: - bizonyítási kötelezettség mellett, - ellenőrzési körön (nem működési körön) kívüli ok, és - az okkal nem kellett számolnia, és - nem volt elvárható, hogy elkerülje (elhárítsa), - vagy a munkavállaló kizárólagos elháríthatatlan magatartása.

167 A kártérítés mértéke és a kármegosztás… • Teljes kártérítés (főszabály). • Nem kell megtéríteni azt a kárt, amely (a károkozás idején) nem volt előre látható. (Ld. Új Ptk. Javaslata: 5:118. § „Felelősség a szerződésszegéssel okozott kárért”) • Kármegosztás(i okok): munkavállalói vétkesség vagy a munkavállalói kárenyhítési kötelezettség elmulasztása. • A bíróság hatásköre: méltányossági alapú mérséklés (167. § /3/ bekezdés).

168 • A kártérítés mértéke és módja… • Szakaszos elévülés….. …tekintetében a korábbival azonos szabály.

169 A Ptk. XXXI. fejezet alkalmazása… • Az eredeti állapot helyreállítása, pénzbeli kártérítés. • A járadék. • A kár fogalma. • A munkaképesség csökkenése (azonos, illetve Mt-szabály). • Az általános kártérítés. • A kártérítés esedékessége.

170 A munkavállaló kártérítési felelőssége (179-191. §§) • Általános (vétkességi) felelősségi alakzat (a felelősség jogalapja, a felelősségkorlátozás) • A megőrzési felelősség • Több munkavállaló együttes felelőssége • A leltárfelelősség • A munkavállalói biztosíték • A kártérítés méltányossági alapú mérséklése

171 A jogalapról… • Általában: vétkességi alapú felelősség. • Felelősségkorlátozás (változott): - enyhe gondatlanság: 4 havi távolléti díj, - a súlyos gondatlanság estei a Kjt. 81. §-ban, - Kjt. 82. §: magasabb vezető felelőssége a vezetői tevékenységgel okozott kárért: (enyhe) gondatlanság esetében is teljes kártérítés. • Kimentés: - a kár a károkozáskor nem volt előre látható, vagy - a munkáltató vétkes magatartása, vagy - a munkáltató nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének.

172 • Kivételesen: megőrzési felelősség (kimentés: általa elháríthatatlan ok), illetve a „rongálódás” esetén vétkességi felelősség (munkavállalói bizonyítási kötelezettség mellett). • Kivételesen: leltárfelelősség (változatlan). • Együttes munkavállalói felelősség: kárviselés vétkességarányosan (egyenlően) vagy munkabér- arányosan. • Egyetemleges kötelezés szándékosság esetében.

173 Egyebek… • A munkavállalói biztosíték (189. §: pénz- és értékkezelők és az őket ellenőrzők, összege: egyhavi alapbér, a munkabérből való levonás szabályai szerint a munkáltatói kártérítési igény kielégítésére). • A kártérítés bíróság általi méltányossági alapú mérséklése….

174 • Mth. 10. §: az alkalmazás szabálya (a károkozás, illetve a kár bekövetkezésének időpontjában hatályos szabály).

175 Az ún. atipikus jogviszonyok • Kjt. 3. § (2) bekezdés: az atipikus jogviszonyok (Mt. Második Rész XV. Fejezet) szabályainak alkalmazása a Kjt. hatálya alatt. • Az alkalmazható atipikus jogviszonyok köre: - határozott idejű jogviszony, - munkavégzés behívás alapján, - a munkakör megosztása, - több munkáltató által létesített jogviszony, - távmunka, - cselekvőképtelen munkavállaló (közalkalmazott), - kölcsönzés és iskolaszövetkezet – „ha az alaptevékenység szerinti feladat más módon nem lenne ellátható”(???).

176 Az ún. atipikus munkaviszonyok (egyes új fajtái) • Munkavégzés behívás alapján (Mt. 193. §) - munkaszerződés (kinevezés) alapján, - „részmunkaidő” legfeljebb 6 órára - behívás három nappal előre.

177 • A munkakör megosztása (Mt. 194. §) - munkafeladatok közös ellátása, - „helyettesítési kötelezettség”, - kötetlen munkarend, - arányos munkabér, megállapodás hiányában egyenlő, - megszűnés: egy munkavállaló esetén.

178 • Több munkáltató által létesített munkaviszony (Mt. 195. §) - munkaszerződésben (kinevezésben), egy munkakörben, - a munkabér-fizetésre kötelezett munkáltatót a munkaszerződésben meg kell határozni, - egyetemleges felelősség, - megszüntetés: bármely munkáltató, - megszűnés: egy munkáltató marad (a jogutód nélküli megszűnés szabályai szerint).

179 A tanulmányi szerződés (Mt. 229. §) • A korábbi munkajogi szabályok szerint, de… • Lényeges munkáltatói szerződésszegés esetén a munkavállaló mentesül… • A munkáltató elállhat – támogatást (arányosan) visszakövetelheti – munkavállalói szerződésszegés esetén. • Azonnali hatályú felmondás joga a körülmények lényeges megváltozása esetén – munkáltatói (arányos) visszakövetelési jog munkavállalói felmondás esetén. (Munkáltatói felmondásnál nincs visszakövetelési jog)

180 • Mth. 12. §: a munkaviszonyhoz kapcsolódó megállapodások estében a megkötéskor hatályos szabályokat kell alkalmazni a hatályban létük alatt. (De: átszállásuk a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén.) • Tanulmányi szerződés hiányában nincs törvényes munkaidő-kedvezmény az Mt. hatályba lépését követően megkezdett tanulmányok esetében.

181 XVI. Egyes kollektív munkajogi problémák a közalkalmazottak jogában • A kollektív szerződéskötési képességgel kapcsolatos szabályok hatályon kívül a Kjt-ben. • A szakszervezeti jogok hatályon kívül a Kjt-ben. • Az üzemi tanácsra vonatkozó rendelkezések túlnyomórészt alkalmazandók (Kjt. 19. §).

182 A szakszervezet munkahelyi szerve… • Képviselet, véleményezés, konzultáció kezdeményezése stb. • Helyiséghasználat – megállapodás alapján. • A tisztségviselővel szembeni felmondáshoz vagy az 53. § szerinti intézkedéshez – egyetértési jog – a megbízatás alatt és azt követő hat hónapig (feltéve: 1 év). • Védett tisztségviselők száma: telephelyenként/sávosan, továbbá „lex Gaskó”. • Munkaidő-kedvezmény: havi egy óra/két fő (a január 1. napi létszám alapján), igénybevétele előzetes bejelentés mellett, pénzben megváltani nem lehet, idejére távolléti díj, felhasználásáról a szakszervezet dönt, a konzultáció időtartamára ugyanígy a tisztségviselők számára.

183 A kollektív szerződés… • Továbbra is többszintű rendszer. • KSZ kötési képesség (jogosultság): szakszervezeti oldalon 10%, (kizárólag) együttes KSZ kötési jogosultság. • Tartalma: változatlan, de ld. az eltérés lehetőségét a Kjt. hatálya alatt.

184 • Mth.: - 13. §: a védelem fenntartása 2012. december 31-ig az ÜT korábban megválasztott tagjai esetében, - 14. §: átmeneti szabály a taglétszámra, - 15. §: átmeneti szabály a KSZ kötési képesség elvesztésére. - továbbá: az Mt. 273., 274., 281. §§ módosítása.

185 XVII. A munkaügyi viták és az igények érvényesítése • A munkaügyi vita: igényérvényesítés vagy kollektív munkaügyi vita. • Az igényérvényesítés körében új elemek: - Mt. 285. § (2) bekezdés: a fizetési felszólítással való munkáltatói igényérvényesítés, - Mt. 287. § (1) bekezdés e) pont: a munkáltatói értékelés, - Mt. 287. § (2) bekezdés: határidő a munkáltató számára, - Mt. 287. § (3) bekezdés: határidő a közös megegyezéses megszüntetés megtámadására, - Mt. 289. §: kollektív jogvitában öt napos határidő, - Mt. 290. §: eltérő szabályok az igényérvényesítésre. • Továbbá: Mt. 22. § (5) bekezdés (hat hónapos jogvesztő határidő)!!!!!! • Kollektív (érdek)vitában: egyeztető bizottság (előzetes alávetéssel).


Letölteni ppt "Foglalkoztatás az előadó-művészeti szervezeteknél 2012 Berke Gyula Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések