Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fejlődik a hitünk.  A keresztény ember hivatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fejlődik a hitünk.  A keresztény ember hivatása."— Előadás másolata:

1 Fejlődik a hitünk

2  A keresztény ember hivatása

3  I. Krisztusi lenni  Jézus Krisztus személye központi  Jézussal való kapcsolatra való meghívás  II. Szentháromságos élet  szentháromságos életben részesülni  III. Keresztség  A húsvéti misztériumban való részesedés  Nemet mondani a halál kultúrájára  Igen az életre  Krisztussal meghalni és vele feltámadni  Misztikus egység Krisztussal, aki szeretetből életét adta  Radikalitás  IV. Közösségi meghívás  Kereszténység lényegileg közösségi – Egyház  Misszió

4  I. Fejlődéstapasztalati megközelítés  Psziho-vallásos fejlődés modell  II. Teológiai jellegű megközelítés  Lelki út klasszikus és ignáci felosztása  III. Lelki út teológiai értelme

5  Alapforrás:  Jálics Ferenc SJ: Fejlődik a hitünk  Bizonyos módosítások

6  Érett hit  Felnőtt, vagy racionális hit  Felnőtt ember éretlen hite  Neofita hite  Serdülő hit  Gyermeki hit

7  Jellemzői  Gyermeki bizalom  Ima, Jézus, Szentek, Angyalok  Természetes  Valóságos hit  De függő hit  Felnőttek bizonyosságán alapul  Formáiban is tőlük függ  Persze minden másban is függő viszony  Szülők szerepe és az istenkép kapcsolata  Szülőkép –istenkép : fokozatos leválás  Apa – anya  Otthon légköre  Melegség, biztonság, szeretet  Jó Isten  Bizonytalanság, nyomasztó  Isten távoli, tartózkodó  Szintek:  Tudatos  Érzelmi

8  Serdülőkor feladata  Gyermeki függőségből - elszakadás – önállósodás –felnőtté válás  Módja  Távolságvétel  Kritika – valóban?  Saját motivációk keresése: én miért hiszek?  Lefolyása  Folyamatos  Válságok sorozata, lázadás, konfliktus, agresszió  Belső bizonytalanság  Hitben  A gyermeki hit felülvizsgálata az élettapasztalatok fényében  Magány, Isten messze van tapasztalat  Igazságtalanság, szenvedés, tragédiák tapasztalata  Szexuális vágyak és egyházi parancsok konfliktusa  Torz istenképek lerombolása  Intellektuális konfliktus a gyermeki hit és a valóság közt  Gyakori következmény:  Lázadás a „szabadság” érdekében  Vallásos gyakorlat krízise, „hit” elvesztése, istentagadó időszak  Hit újra felfedezése

9  Erős érzelmi töltet  Öröm, lelkesedés – hasonló a szerelemhez  Hit az élet középpontja lesz – minden más periféria  Missziós buzgalom  Mindenkit meg akar téríteni  Önismeret  „szent vagyok” érzés – miközben nagy bűnösnek vallja magát  Fehér foltok  Fekete fehér látásmód  Árnyaltság hiánya  Könnyen ítélkezik  Korábbi életmódja felett  Mások felett  Külsőségek fontossága  Szentek ezt meg ezt tették, én is…  Belső megkülönböztetés gyengesége  Túlzásokra való hajlam  Extrémitások pl. túlzott böjt, ima  Meggondolatlan elhatározások  A változás még nem ment mélyre, felületes  Inkonzisztenciák pl. Ignác és a Mór

10  Alapjellemző  Leragadás a gyermekkori vallásosságban  Függő hit, szinte csak a környezetére támaszkodik  Biztonság forrás  külső tekintély pl. csoport, vezető  Vallási gyakorlatok pontos teljesítése  Parancsok teljesítése  Jellemzők:  Gyermekes elképzelések Istenről, a hitről  Mágikus hozzáállás  Pl. Szentek szobrainak érintése, különleges imaformák, novénák stb.  Külsődlegesség  Szertartásokban a külsődleges dolgokra figyel elsősorban  Mechanikus, de nem érti igazán a dolgok lelkiségét  Spirituális valóság túl hangsúlyozása pl. orvos helyett papot hív  Tekintélyre való folytonos hivatkozás (idézetek stb)  Párbeszéd képtelenség  nem igazából tud meghallgatni, fél a valóságtól  Monológ  Merevség – fanatizmus  Domináns érzés: félelem  Eretnekségtől, elvallástalanodástól, bűnös világtól  Aggályok  Misszió  szerep, kötelesség  Lelkes, de képtelen mély személyes kapcsolatra  Reális élet és hitélet távolsága

11  Racionális  Kritikus gondolkodás, mindennek az értelmét keresi  Saját belátások, erkölcsi elvek  Nem a tekintély vezeti – de szembesül vele pl. Katekizmus  Felelősségtudat  Nekem kell tenni a dolgokat, nem felülről várja  Világra figyel  Altruista  aktív –aktivista  Isten  A lét mélyén lévő valóság  Élet, ami belülről jön  Egység, értelem tapasztalat  Nem pótlék  Önbizalom hiányos vagyok – kell Isten  Még bizonyos elméleti ateizmussal is összefér –már nem hisz a gyerekes hit istenképében  Vallásos kifejezésformák nem különösebben fontosak  Pl. tanárnő Kaposvár

12  Megtérés tapasztalat  Lehet folyamatos  Válság  Belső feszültség, értelemkeresés  Zsákutca tapasztalat  Kudarcok, veszteség tapasztalat  Gyümölcs: új, mélyebb, intenzívebb élet  Jellemzői  Türelem: önmagával és mások hibáival szemben  Légkört teremt  Belső derű  Biztonságot ad  Életet, szeretetet közvetít  Szavai hatnak  Aktív, de nem aktivista. Belülről irányított ember.  Nem merev  Mélység van benne és másokban is felfedezi  Újrafelfedezések  Jézus  Szentségek, liturgia, vallási gyakorlatok újra felfedezése  Tekintély értéke – Egyház és tanítása  Örök élet horizontja – relativizálja az eseményeket  Kereszt titkában él, a szenvedést integrálni tudja  Misszió: benső tapasztalatból fakad

13  Tapasztalaton, megfigyelésen alapul  Cél:  hit dinamikus jellegét észre venni  folyamatban látni a hitünket  Csak egy modell  Nem kizárólagos, nem ír le mindent. Lehet más felosztás is.  Valóság árnyaltabb, összetettebb  Nem mechanikus alkalmazás, nem beskatulyázni  Több fázis is lehet egyszerre a hit különböző területein  Lehetnek gyors fejlődések, és visszafejlődés is

14

15  Három szakasz  1. via purgativa  Tisztulás útja  Kezdők  2. via illuminativa  Megvilágosodás útja  Haladók  3. via unitiva  Egyesülés útja  Tökéletesek  Eredete  Platon  Kereszténység: átvétel és Krisztusra vonatkoztatás  Magyarázat formái  Hugh of Balma (karhauzi): 3 egymás utáni szakasz  Szent Bonaventura OFM: párhuzamos szakaszok  3 dimenzió spirális jelenléte  Szent Ignác : átveszi, de módosítja. Hívás központúság.

16  Jellemzője: világban megélt apostoli hivatás lelkisége  Lelkigyakorlatok 4 hét:  1. ami deformált azt meg kell reformálni. Purgatív út.  2. ami megtisztult azt Krisztus alakúvá kell formálni  3. megerősítés: tényleg komolyan akarod követni Jézust vagy csak futó lelkesedés volt?  4. transzformáció a feltámadás fénye által  Egyházban való lét.

17  Alap megtérés  Istenhez való odafordulás, lelki dolgokkal való foglalkozás vágya  Rendezetlenségből alapvető rendezettség  Nagy bűnökből parancsolatok betartása  Mt19,16-19 "Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?" 17 Így felelt neki: "Miért kérdezel engem a jó felől? Csak egy valaki jó. Ezért, ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat." 18 Az megkérdezte: "Melyeket?" Jézus felsorolta: "Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, 19 apádat és anyádat tiszteld, felebarátodat pedig szeresd úgy, mint saját magadat."  Jellemzők  Külső dolgok hangsúlya: szóbeli ima, viselkedés, testtartás, vallási gyakorlatok, szentségek, alap erények  Akarat erős szerepe -voluntarizmus  buzgóság: lelkesedés, mindent megváltoztatni  ima: meditatio-elmélkedés, szóbeli ima

18  Tartalma:  Alapelv és fundamentum –ember célja  Bűn és bűnbánat  Cél:  belátni hogy mi a rossz, milyen destruktiv, ettől mélyen elfordulni. Nemet mondás a halál logikájára, igen az életre.  átkarolni a jót, alap pozitiv magatartásokat (parancsolatok).  Eredmény:  Megújulás, megtérés  Ego központúságból a Te központúság felé  Alapkapcsolatok helyreállnak.  Ez nem teljes tisztulás, vannak még rendezetlenségek később is!!

19  Gal 2,5„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt.”  Jézus követése (Imitatio Christi)  Jézus személye központivá válik  gondolkodásmód, érzései, cselekvésmód  Személyes kapcsolat, barátság  Ima: beszélgetés, coloqium  Szilárd erények

20  Tartalom:  Megtestesülés, Jézus élete a passióig  Király hívása, 2 zászló, 3 emberpár, alázatosság 3 foka  Életállapot választás  Cél  Jézus mélyebb megismerése, szorosabb követése  Életdöntés

21  Bibliai alap  Jn 15,4 „Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. ”  Lélek gyümölcsei Gal 5,22-23: „A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, 23 jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás”  Jellemzők:  jót tenni már nem nagy erőfeszítés, hanem spontán, a Lélek műve  ima: egyszerűsödik, szemlélődés  vigasz-vigasztalanság –lecsendesedés, nem olyan nagy kilengések  Nagyobb benső szabadság  Isten felfedezése mindenütt  Lélek indíttatásaira való figyelmesség növekszik  „Szokásává válik a Szentlélek indításainak való engedelmesség és a szeretet uralja egész életét, leszámítva néhány – az emberi törékenységből – származó hűtlenséget” Joseph de Guibert

22  Harmadik hét  Keresztet hordozó Jézus szemlélése  választás megerősítése: tényleg komolyan akarod követni Jézust vagy csak futó lelkesedés volt?  Negyedik hét  Feltámadt Krisztus szemlélése  Megtalálni Istent mindenben  Egyházi szabályok  A Lélek vezetése –hívás a mindennapokban

23

24  “minden Krisztus-hívő meghívást kap az életszentségre” LG 42  “A különböző életformákban és hivatásokban ugyanazt a szentséget munkálja mindenki, akiket Isten Lelke vezérel, az Atya szavának engedelmeskedve és az Atyát lélekben és igazságban imádva követik a szegény, alázatos és a keresztjét hordozó Krisztust, hogy az Ő dicsőségében is részesülhessenek.” LG 41  Tökéletesség: Krisztus követése

25  „Szülessen meg Krisztus ezerszer Betlehemben, ha benned nem születik, örökre el vagy veszve.” Angelus Silezius (+1677)  „Isten Igéje egykor a test szerint született; de emberszereteténél fogva arra vágyik, hogy szellemileg szüntelenül megszülessen azokban, akik vágyakoznak utána. Ezekben kisgyermekké lesz és növekszik az erényekkel egyidejűleg. Annyira mutatja meg magát, amennyire tudja, hogy az, aki befogadja, képes erre.” Szent Maximosz hitvalló (+662)  Keresztény benső út: Krisztusba nőni  Krisztus élete növekedjen bennünk, életünk minden részlete Krisztusi legyen  Ignáci sajátosság  Hivás követése –tökéletesség lépcsői helyett  Krisztus társa lenni a világ üdvözítésében


Letölteni ppt "Fejlődik a hitünk.  A keresztény ember hivatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések