Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Via Spiritualis – avagy a lelki út

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Via Spiritualis – avagy a lelki út"— Előadás másolata:

1 Via Spiritualis – avagy a lelki út
Fejlődik a hitünk Via Spiritualis – avagy a lelki út

2 Előző alkalom összefoglalása
A keresztény ember hivatása

3 Mire hivatott a keresztény ember?
I. Krisztusi lenni Jézus Krisztus személye központi Jézussal való kapcsolatra való meghívás II. Szentháromságos élet szentháromságos életben részesülni III. Keresztség A húsvéti misztériumban való részesedés Nemet mondani a halál kultúrájára Igen az életre Krisztussal meghalni és vele feltámadni Misztikus egység Krisztussal, aki szeretetből életét adta Radikalitás IV. Közösségi meghívás Kereszténység lényegileg közösségi – Egyház Misszió 

4 Lelki út és a hit fejlődése
I. Fejlődéstapasztalati megközelítés Psziho-vallásos fejlődés modell II. Teológiai jellegű megközelítés Lelki út klasszikus és ignáci felosztása III. Lelki út teológiai értelme

5 I. Fejlődéstapasztalati megközelítés
Alapforrás: Jálics Ferenc SJ: Fejlődik a hitünk Bizonyos módosítások

6 Szakaszok Érett hit Felnőtt, vagy racionális hit
Felnőtt ember éretlen hite Neofita hite Serdülő hit Gyermeki hit

7 Gyermeki hit Jellemzői Szülők szerepe és az istenkép kapcsolata
Gyermeki bizalom Ima, Jézus, Szentek, Angyalok Természetes Valóságos hit De függő hit Felnőttek bizonyosságán alapul Formáiban is tőlük függ Persze minden másban is függő viszony Szülők szerepe és az istenkép kapcsolata Szülőkép –istenkép : fokozatos leválás Apa – anya Otthon légköre Melegség, biztonság, szeretet Jó Isten Bizonytalanság, nyomasztó Isten távoli, tartózkodó Szintek: Tudatos Érzelmi

8 Serdülő hit Serdülőkor feladata Módja Lefolyása Hitben
Gyermeki függőségből - elszakadás – önállósodás –felnőtté válás Módja Távolságvétel Kritika – valóban? Saját motivációk keresése: én miért hiszek? Lefolyása Folyamatos Válságok sorozata, lázadás, konfliktus, agresszió Belső bizonytalanság Hitben A gyermeki hit felülvizsgálata az élettapasztalatok fényében Magány, Isten messze van tapasztalat Igazságtalanság, szenvedés, tragédiák tapasztalata Szexuális vágyak és egyházi parancsok konfliktusa Torz istenképek lerombolása Intellektuális konfliktus a gyermeki hit és a valóság közt Gyakori következmény: Lázadás a „szabadság” érdekében Vallásos gyakorlat krízise, „hit” elvesztése, istentagadó időszak Hit újra felfedezése

9 Neofita hite Külsőségek fontossága Túlzásokra való hajlam
Erős érzelmi töltet Öröm, lelkesedés – hasonló a szerelemhez Hit az élet középpontja lesz – minden más periféria Missziós buzgalom Mindenkit meg akar téríteni Önismeret „szent vagyok” érzés – miközben nagy bűnösnek vallja magát Fehér foltok Fekete fehér látásmód Árnyaltság hiánya Könnyen ítélkezik Korábbi életmódja felett Mások felett Külsőségek fontossága Szentek ezt meg ezt tették, én is… Belső megkülönböztetés gyengesége Túlzásokra való hajlam Extrémitások pl. túlzott böjt, ima Meggondolatlan elhatározások A változás még nem ment mélyre, felületes Inkonzisztenciák pl. Ignác és a Mór

10 felnőtt ember gyerekes hite
Alapjellemző Leragadás a gyermekkori vallásosságban Függő hit, szinte csak a környezetére támaszkodik Biztonság forrás külső tekintély pl. csoport, vezető Vallási gyakorlatok pontos teljesítése Parancsok teljesítése Jellemzők: Gyermekes elképzelések Istenről, a hitről Mágikus hozzáállás Pl. Szentek szobrainak érintése, különleges imaformák, novénák stb. Külsődlegesség Szertartásokban a külsődleges dolgokra figyel elsősorban Mechanikus, de nem érti igazán a dolgok lelkiségét Spirituális valóság túl hangsúlyozása pl. orvos helyett papot hív Tekintélyre való folytonos hivatkozás (idézetek stb) Párbeszéd képtelenség nem igazából tud meghallgatni, fél a valóságtól Monológ Merevség – fanatizmus Domináns érzés: félelem Eretnekségtől, elvallástalanodástól, bűnös világtól Aggályok Misszió szerep, kötelesség Lelkes, de képtelen mély személyes kapcsolatra Reális élet és hitélet távolsága

11 Felnőtt (racionális) hit
Kritikus gondolkodás, mindennek az értelmét keresi Saját belátások, erkölcsi elvek Nem a tekintély vezeti – de szembesül vele pl. Katekizmus Felelősségtudat Nekem kell tenni a dolgokat, nem felülről várja Világra figyel Altruista aktív –aktivista Isten A lét mélyén lévő valóság Élet, ami belülről jön Egység, értelem tapasztalat Nem pótlék Önbizalom hiányos vagyok – kell Isten Még bizonyos elméleti ateizmussal is összefér –már nem hisz a gyerekes hit istenképében Vallásos kifejezésformák nem különösebben fontosak Pl. tanárnő Kaposvár

12 Érett hit Megtérés tapasztalat Gyümölcs: új, mélyebb, intenzívebb élet
Lehet folyamatos Válság Belső feszültség, értelemkeresés Zsákutca tapasztalat Kudarcok, veszteség tapasztalat Gyümölcs: új, mélyebb, intenzívebb élet Jellemzői Türelem: önmagával és mások hibáival szemben Légkört teremt Belső derű Biztonságot ad Életet, szeretetet közvetít Szavai hatnak Aktív, de nem aktivista. Belülről irányított ember. Nem merev Mélység van benne és másokban is felfedezi Újrafelfedezések Jézus Szentségek, liturgia, vallási gyakorlatok újra felfedezése Tekintély értéke – Egyház és tanítása Örök élet horizontja – relativizálja az eseményeket Kereszt titkában él, a szenvedést integrálni tudja Misszió: benső tapasztalatból fakad

13 A modell értelmezése Tapasztalaton, megfigyelésen alapul
Cél: hit dinamikus jellegét észre venni folyamatban látni a hitünket Csak egy modell Nem kizárólagos, nem ír le mindent. Lehet más felosztás is. Valóság árnyaltabb, összetettebb Nem mechanikus alkalmazás, nem beskatulyázni Több fázis is lehet egyszerre a hit különböző területein Lehetnek gyors fejlődések, és visszafejlődés is

14 Felnőtt (racionális) hit Felnőtt ember gyerekes hite
Szakaszok kapcsolata Neofita hite Teljes hitnélküliség Érett hit Serdülő hit Gyermeki hit Felnőtt (racionális) hit Felnőtt ember gyerekes hite

15 II. Lelki út a spirituális hagyományban
Három szakasz 1. via purgativa Tisztulás útja Kezdők 2. via illuminativa Megvilágosodás útja Haladók 3. via unitiva Egyesülés útja Tökéletesek Eredete Platon Kereszténység: átvétel és Krisztusra vonatkoztatás Magyarázat formái Hugh of Balma (karhauzi): 3 egymás utáni szakasz Szent Bonaventura OFM: párhuzamos szakaszok 3 dimenzió spirális jelenléte Szent Ignác : átveszi, de módosítja. Hívás központúság.

16 Ignáci út Jellemzője: világban megélt apostoli hivatás lelkisége
Lelkigyakorlatok 4 hét: 1. ami deformált azt meg kell reformálni. Purgatív út. 2. ami megtisztult azt Krisztus alakúvá kell formálni 3. megerősítés: tényleg komolyan akarod követni Jézust vagy csak futó lelkesedés volt? 4. transzformáció a feltámadás fénye által Egyházban való lét.

17 1. via purgativa - Tisztulás útja
Alap megtérés Istenhez való odafordulás, lelki dolgokkal való foglalkozás vágya Rendezetlenségből alapvető rendezettség Nagy bűnökből parancsolatok betartása Mt19,16-19  "Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?" 17Így felelt neki: "Miért kérdezel engem a jó felől? Csak egy valaki jó. Ezért, ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat." 18Az megkérdezte: "Melyeket?" Jézus felsorolta: "Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, 19apádat és anyádat tiszteld, felebarátodat pedig szeresd úgy, mint saját magadat." Jellemzők Külső dolgok hangsúlya: szóbeli ima, viselkedés, testtartás, vallási gyakorlatok, szentségek, alap erények Akarat erős szerepe -voluntarizmus buzgóság: lelkesedés, mindent megváltoztatni ima: meditatio-elmélkedés, szóbeli ima

18 Ignáci út: lelkigyakorlatok első hét
Tartalma: Alapelv és fundamentum –ember célja Bűn és bűnbánat Cél: belátni hogy mi a rossz, milyen destruktiv, ettől mélyen elfordulni. Nemet mondás a halál logikájára, igen az életre. átkarolni a jót, alap pozitiv magatartásokat (parancsolatok). Eredmény: Megújulás, megtérés Ego központúságból a Te központúság felé Alapkapcsolatok helyreállnak. Ez nem teljes tisztulás, vannak még rendezetlenségek később is!!

19 2. via illuminativa - Megvilágosodás útja
Gal 2,5„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt.” Jézus követése (Imitatio Christi) Jézus személye központivá válik gondolkodásmód, érzései, cselekvésmód Személyes kapcsolat, barátság Ima: beszélgetés, coloqium Szilárd erények

20 Ignáci út: lelkigyakorlatok Második hete
Tartalom: Megtestesülés, Jézus élete a passióig Király hívása, 2 zászló, 3 emberpár, alázatosság 3 foka Életállapot választás Cél Jézus mélyebb megismerése, szorosabb követése Életdöntés

21 3. via unitiva - Egyesülés útja
Bibliai alap Jn 15,4 „Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. ” Lélek gyümölcsei Gal 5,22-23: „A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, 23jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” Jellemzők: jót tenni már nem nagy erőfeszítés, hanem spontán, a Lélek műve ima: egyszerűsödik, szemlélődés vigasz-vigasztalanság –lecsendesedés, nem olyan nagy kilengések Nagyobb benső szabadság Isten felfedezése mindenütt Lélek indíttatásaira való figyelmesség növekszik „Szokásává válik a Szentlélek indításainak való engedelmesség és a szeretet uralja egész életét, leszámítva néhány – az emberi törékenységből – származó hűtlenséget” Joseph de Guibert

22 Ignáci út: Harmadik és negyedik hét
Harmadik hét Keresztet hordozó Jézus szemlélése választás megerősítése: tényleg komolyan akarod követni Jézust vagy csak futó lelkesedés volt? Negyedik hét Feltámadt Krisztus szemlélése Megtalálni Istent mindenben Egyházi szabályok A Lélek vezetése –hívás a mindennapokban

23 III. A lelki út teológiai értelme

24 Lelki út célja: Krisztus követése
“minden Krisztus-hívő meghívást kap az életszentségre” LG 42 “A különböző életformákban és hivatásokban ugyanazt a szentséget munkálja mindenki, akiket Isten Lelke vezérel, az Atya szavának engedelmeskedve és az Atyát lélekben és igazságban imádva követik a szegény, alázatos és a keresztjét hordozó Krisztust, hogy az Ő dicsőségében is részesülhessenek.” LG 41 Tökéletesség: Krisztus követése

25 Krisztus bennünk Keresztény benső út: Krisztusba nőni
„Szülessen meg Krisztus ezerszer Betlehemben, ha benned nem születik, örökre el vagy veszve.” Angelus Silezius (+1677) „Isten Igéje egykor a test szerint született; de emberszereteténél fogva arra vágyik, hogy szellemileg szüntelenül megszülessen azokban, akik vágyakoznak utána. Ezekben kisgyermekké lesz és növekszik az erényekkel egyidejűleg. Annyira mutatja meg magát, amennyire tudja, hogy az, aki befogadja, képes erre.” Szent Maximosz hitvalló (+662) Keresztény benső út: Krisztusba nőni Krisztus élete növekedjen bennünk, életünk minden részlete Krisztusi legyen Ignáci sajátosság Hivás követése –tökéletesség lépcsői helyett Krisztus társa lenni a világ üdvözítésében


Letölteni ppt "Via Spiritualis – avagy a lelki út"

Hasonló előadás


Google Hirdetések