Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

V á ls á g a szavak t ü kr é ben A pénzügyi világválság magyarországi társadalmi kommunikációjának elemzése a 2008. augusztus 1. – 2009. január 1. közötti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "V á ls á g a szavak t ü kr é ben A pénzügyi világválság magyarországi társadalmi kommunikációjának elemzése a 2008. augusztus 1. – 2009. január 1. közötti."— Előadás másolata:

1 V á ls á g a szavak t ü kr é ben A pénzügyi világválság magyarországi társadalmi kommunikációjának elemzése a 2008. augusztus 1. – 2009. január 1. közötti időszakból

2 2 Készítette: Budapesti Kommunik á ci ó s és Üzleti Főiskola Kommunik á ci ó s Elemz é sek K ö zpontja Közreműködött: Observer Kft. 338 db kommunik á ci ó s aktor 925 db szakértői megsz ó lal á s 84 db vizsg á lt m é dium 12 000 db kommunik á ci ó s aktus

3 3 Ú jszerűs é g, ilyen m é g nem volt •Soha nem a val ó s á g, hanem csak a val ó s á gr ó l alkotott percepci ó ink alapj á n í t é lkez ü nk é s v á lasztunk •E percepci ó kat a t á rsadalmi kommunik á ci ó rendszere alak í tja •Mi ezt a rendszert kutattuk: azt ahogyan a k ö zszereplők é s a m é dia form á lt á k, alak í tott á k az emberek percepci ó it a v á ls á gr ó l •Ilyet m é g nem csin á lt senki, közügyekről még nem született ilyen átfogó elemzés

4 4 Mit nem vizsgáltunk? A kommunik á ci ó val ó s á gtartalm á t – vagyis hogy igaz-e, amit mondanak? A cselekedetek, kijelent é sek helyess é g é t – vagyis j ó -e, amit mondanak?

5 5 A kutat á s t á rgya é s m ó dszertana KOMMUNIK Á CI Ó S AKTOROK, K Ö ZSZEREPLŐK A V Á LS Á GR Ó L M É DIA AZ AKTOROK SZEREPL É SEIRŐL É S A V Á LS Á GR Ó L •Szak é rtők, elemzők, v é lem é nyvez é rek, kutat ó int é zetek stb. •Politikai p á rtok •Korm á ny= v á ls á gkezelő szervezet • Á llami szervezetek, MNB, PSZ Á F •Orsz á gos TV-csatorn á k, h í rműsorok, magazinműsorok •Leghallgatottabb r á di ó k, h í r- é s magazinműsorok •Orsz á gos é s region á lis napilapok •Hetilapok, magazinok •On-line h í rport á lok •Internet

6 6 FELTÉTELEZHETŐ HATÁS A LAKOSSÁGRA Szempontok •Egy-egy közszereplő önmagához képest mit mondott kronológia •Közszereplők egymásra hatása •Média-tudósítások – kronológia és tendenciák Volumen, vizsg á lati korpusz •Aktorok – 338 k ö zszereplő 925 megsz ó lal á sa •M é dia – 84 m é dium ö sszesen 11.879 tud ó s í t á sa az Obsrever Magyarorsz á g Kft. adatb á zis á nak seg í ts é g é vel

7 7 A v á ls á g t é m á ja azonnal á tpolitiz á l ó dott •A politikai p á rtok csat á roz á s á nak retorikai terep é v é é s eszk ö z é v é v á lt  Nem a helyzet megold á sa a l é nyeg, hanem a m á sik kiszor í t á sa é s a szavazatgyűjt é s •A politikai szempontok rendre fel ü l í rt á k a lakoss á g t á j é koztat á s á nak szempontjait  alig foglalkoztak azzal, hogy a lakoss á g meg é rtse saj á t helyzet é t. •A megl é vő l ö v é sz á rkok ment é n megosztotta a k ö z é letet, pl. optimista é s pesszimista szak é rtőkre, m é diat á borokra  A felek m á st é s m á st é rtettek v á ls á g alatt  M á st é s m á st tartottak politikailag felelősnek a v á ls á g é rt  M á s é s m á s kiutat k í n á ltak a v á ls á gb ó l

8 8 Az átpolitizálódásra utaló jelek •A pénzügyi világválság egy politikai kommunikációs hadjárat kellős közepébe robbant bele. Ebben az egyik fél azt próbálta bevinni a köztudatba, hogy Magyarországon mély válság van, amiért a kormány a felelős, a másik pedig épp ellenkezőleg, hogy az ország sikeresen túljutott a nehezén, és ígéretes jövő küszöbén áll. •A politikai felelősség kérdésének éles felvetése és folyamatos életben tartása •A politikai pártok közszerepléseinek kimagasló aránya a társadalmi kommunikáció rendszerében

9 9 Az átpolitizálódásra utaló jelek •A „szokásos” lövészárokharc, egymás lejáratása, sértő minősítése, sztereotípiák sulykolása •A politikai szimbólumok magas aránya (pl. Nemzeti csúcs és Gazdasági csúcs) a társadalmi kommunikáción belül (a legtöbb média-megjelenés a Nemzeti csúcs környékén volt) •A kormányzati hallgatás majd óriási kommunikációs aktivitás •A követhetetlenül sok programnak, bejelentésnek inkább politikai üzenetei voltak •Az „optimista” és „pesszimista” nyilatkozatok közti markáns eltérés

10 10 A pártok magatartása a válság következtében Fidesz •A p é nz ü gyi vil á gv á ls á g csak „ leleplezi ” a hazai v á ls á got Kormány és MSZP •Okt ó ber 10-ig a v á ls á g nem l é tezik egy á ltal á n •Október 10-től gyökeres fordulat •Külső válság SZDSZ •Tovább kellett volna vinni a reformokat MDF •Magyarorsz á got a p é nz ü gyi vil á gv á ls á g legyeng ü lt á llapotban é rte

11 11 A Magyar Nemzeti Bank és a PSZÁF válsággal kapcsolatos kommunikációja •Augusztus 25-i Monetáris Tanács ülés: visszafogott növekedés, az infláció lassú csökkenése •Király Júlia szeptember 17.: „Komolyabb megrázkódtatásra sem a magyar fogyasztónak sem a piacnak nem kell számítania” •Szeptember 19. PSZÁF: „Csekély a pénzpiaci válság hatása Magyarországon”

12 12 A Magyar Nemzeti Bank és a PSZÁF válsággal kapcsolatos kommunikációja •Szeptember 29-i ülés: „Amerikai piacokon tapasztalt rendkívüli pénzügyi megrázkódtatás” •Október 8. MNB, Pénzügyminisztérium, PSZÁF 3 oldalú nyilatkozat: „a hazai pénzügyi közvetítőrendszer alapvető feladatait zavartalanul ellátja, és hogy a magyar bankrendszer tőkeerős és stabil, amely jelentős tartalékokkal rendelkezik a kedvezőtlen külső hatások kivédésére” •CÉL: a közvélemény megnyugtatása A betétesek pénze biztonságban van •Végig jellemző a tényszerű kommunikáció

13 13 A korm á ny v á ls á gkommunik á ci ó ja gyenge é s el é gtelen volt A politikai szempontok rendre fel ü l í rt á k a lakoss á g korrekt t á j é koztat á s á nak szempontjait Okt ó ber 10-ig tagadta, bagatelliz á lta, jelentős k é s é ssel t á j é koztatta a lakoss á got •Helyette sikerpropagand á t folytatott „ Megcsin á ltuk ” •Nem akarta legitim á lni a Fidesz „ v á ls á gkamp á ny á t ” Okt ó ber 10. ut á n kommunik á ci ó s hiperaktivit á sba kezdett •Szinte naponta ú j bejelent é s, program é s javaslat •Programok é s bejelent é sek kibogozhatatlan rendszere

14 14 A korm á ny v á ls á gkommunik á ci ó ja gyenge é s el é gtelen volt El é gtelen, az á tlag polg á r sz á m á ra haszn á lhatatlan volt •T ú l sok, nehezen é rthető, a kisemberek h é tk ö znapjaival nem nagyon foglalkoz ó t á j é koztat á s •Azt sugalmazta, hogy a korm á ny majd megv é di a lakoss á got - az á llammal szembeni lakoss á gi elv á r á sok erős í t é se, amit egy é bk é nt hevesen kritiz á lni szoktak F é lrevezető volt •A kincst á ri optimizmus hamis ill ú zi ó kba ringathatta a lakoss á got. Nem fogt á k fel időben a vesz é lyeket. •Ebből sokaknak ak á r anyagi k á ruk is keletkezhetett

15 15 Az elégtelen kommunikáció jelei •Rengeteg, feldolgozhatatlan bejelentés dömping •A kormányzati tervek, intézkedések kibogozhatatlan rendszere •Rengeteg belső ellentmondás a nyilatkozatok között •Makrogazdasági és pénzügytechnikai kifejezések tömkelege, közérthetőség hiánya •A politikai szimbólumok magas aránya, inkább politikai üzeneteik voltak •Alig volt olyan kormányzati kommunikáció, amely a közemberek hétköznapjaival foglalkozott volna, a válság rájuk váró veszélyeivel (a 2009. márciusában kiadott Válságkalauz” csaknem féléves késéssel jelenik meg) •A „kincstári optimizmust” rendre felülírták a reálfolyamatok, megbízhatatlanság •Pozitívum: elkerülte a lakossági pánikot

16 16 A lakoss á g megk é sett é s t ö bbnyire é rtelmezhetetlen t á j é koztat á st kapott A hazai szak é rtők é s m é dia t ö bbs é ge k é sve figyelmeztetett a vesz é lyre •Szeptember k ö zep é ig alulreag á lta a v á ls á got, mik ö zben k ü lf ö ld ö n m á r „ d ü b ö rg ö tt ” a kr í zis  T ö bbnyire a nemzetk ö zi fejlem é nyekről tud ó s í tanak  Kevesen mondj á k meg, mi v á r Magyarorsz á gra •Szeptember k ö zep é től „ t ú lreag á lj á k ” a v á ls á got  Tal á n t ú l sok is az inform á ci ó

17 17 A lakoss á g megk é sett é s t ö bbnyire é rtelmezhetetlen t á j é koztat á st kapott Megosztotts á g a politikai l ö v é sz á rkok ment é n •Optimista szak é rtői nyilatkozatok é s m é diumok, kincst á ri optimizmussal t ö bbnyire a korm á ny oldal á n •Pesszimista szak é rtői nyilatkozatok é s m é diumok, t ö bbnyire kritikusak a korm á nnyal é s a v á ls á gkezel é ssel szemben •Vegyes vagy kiegyens ú lyozott nyilatkozatok é s m é diumok Kev é s haszn á lhat ó, h é tk ö znapi inform á ci ó a k ö zembereknek •Fők é nt makrogazdas á gi adatok é s szakkifejez é sek • É rthetős é gi probl é m á k, belső ellentmond á sok, hiteltelens é g, „ t ú l van ez lihegve ”

18 18 É rdekes-e m é g mai is a kutat á s? •Igen, rendk í v ü l tanuls á gos most is, mert: •Ez a d ö ntős peri ó dus, mert ekkor alakultak ki, ekkor r ö gz ü ltek az alapvető t á rsadalmi attitűd ö k, azok k é sőbb m á r csak m ó dosultak •J ó l t ü kr ö zi a t á rsadalmi kommunik á ci ó műk ö d é s é nek probl é m á it – á llatorvosi l ó esete •Felh í vja a figyelmet a kommunik á ci ó ó ri á si felelőss é g é re, a kommunik á ci ó s szak é rtelem rohamosan n ö vekvő t á rsadalmi fontoss á g á ra •vizsg á lati peri ó dus 2008. augusztus 1. – 2009. janu á r 1.


Letölteni ppt "V á ls á g a szavak t ü kr é ben A pénzügyi világválság magyarországi társadalmi kommunikációjának elemzése a 2008. augusztus 1. – 2009. január 1. közötti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések