Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mit tehetünk, ha vágják a fákat? A fák védelméről szóló jogszabály bemutatása Dr. Hoffmann Orsolya 2009. október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mit tehetünk, ha vágják a fákat? A fák védelméről szóló jogszabály bemutatása Dr. Hoffmann Orsolya 2009. október."— Előadás másolata:

1 Mit tehetünk, ha vágják a fákat? A fák védelméről szóló jogszabály bemutatása Dr. Hoffmann Orsolya 2009. október

2 •2009. január 1-jén hatályba lépett a 346/2008. (XII.30.) Kormány rendelet a fás szárú növények védelméről •Szabályozási „kényszerhelyzet” / dereguláció •Tárcák közötti hatásköri vita – KvVM első helyi felelős! • • 1995. évi tv. 110. § (7) 25. pont – környezetvédelmi eljárás • • Szabályozásra felhatalmazás beépítése a Kvt-be

3 •Átfogó zöldfelületi törvény megalkotására nem volt lehetőség •Tárgyi hatály: fás szárú növényre változik! (fa és cserje / félcserje nem!!!) •„Amőbaszerű” szabályozás – részben az ágazati jogszabályokra tekintettel • •„ Erdőtörvény” hatálya alá tartozó „fa” [2009. évi XXXII. Tv. 4.§ (1) b)12.§ (2), 70.§ (2), 76. § (2)] – – Külterületen található fásításból (erdei fafajból v. fafajokból álló egyes fa, fasor, fás legelő) történő fakitermelés előzetes bejelentéshez kötött az erdészeti hatóságnál. – – Vízgazdálkodási rendeltetésű erdőben (nagyvízi mederben, parti sávban, töltés menti védősávban) az erdészeti hatóság engedélyezi a KÖTEVIFE-k bevonásával.

4 Természet védelméről szóló törvény Országos Helyi jelentőségű - -természetvédelmi terület - -természeti emlék Natura 2000 275/2004. Kr. 9.§ (1) c) Védett érték Tvt. 42.§ (5) Védett természeti terület 1996. évi LIII. tv. 38. § (1) e) Egyedi tájérték (településrendezési terv) Tvt. 6. § (5)

5  Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 42/A § - közút kezelőjének hozzájárulása szükséges külterületen, a közút területének határától számított 10 m távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához. Országos közút területén közútkezelési hatóság engedélyezi  Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi XIV. törvény 63. § (1) g) – műemlékhez tartozó ingatlanterületen lévő fa kivágása  A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 61. § (1) – külterületen lévő gyümölcsültetvényből kivágás  Energetikai ültetvény, szennyvíziszappal borított terület Eltérő szabályt megállapító külön jogszabályok

6 Szabályozási cél: –védelmi jellegű, pozitív szabályozás –zöldfelületi védelem helyi közügy szerepének erősítése Helyi közügy - felhatalmazás önkormányzati rendelet megalkotására: –Kt. 48. § (1)-(2) (fakataszterezés/ magáningatlan) –Kr. 8. § (4) (kompenzációs intézkedés)

7 Kt. 48. § (1): A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg.

8 Kt. 48. § (2): A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg.

9 Kr. 8. § (4): Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

10 Jogszabály szerkezete I. Telepítés, fenntartás, kezelés:   általános tulajdonosi kötelezettség (belterületi és külterületi elhelyezkedéstől, tulajdonosi viszonyoktól függetlenül)   teljesítésre kötelező határozat / jegyző mérlegelési jogkör! Telepítés: • •szakszerű telepítés (2. § (1)) • •inváziós fajú fás szárú növény telepítésénél a továbbterjedés megakadályozására vonatkozó kötelezettség • •fasor fahiányainak telepítésére vonatkozó speciális előírások

11 Fenntartás, kezelés: • • szakszerű fenntartási és kezelési előírások (víz- és tápanyag utánpót- lás, metszés, növény- egészségügyi beavatkozás, származékok összegyűjtése stb.) Jogszabály szerkezete • • közmű elhelyezésre / síkosság-mentesítésre / burkolat építés- és felújításra vonatkozó előírások hatálya! (közterület / belterületi közterület!)

12 Közmű elhelyezés: közterület/fás szárú növény veszélyeztetése és károsítása nélkül/nem lehetséges a kivitelező pótlásra kötelezése Síkosság-mentesítés: belterületi közterületet / úttest kivételével / „olyan anyag használható, amely a fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti” / 2010. szeptember 1-jei hatálybalépés/alternatív anyagok preferálása / nincs jogszabályi rendelkezés az útszóró só forgalomba hozatalának tilalmára! /pályázati lehetőség megteremtése az önkormányzatok számára /„Fehér Utak Kampány”

13 Burkolat építése és felújítása: közterület/a fás szárú növény töve körül legalább 2,25 m2 víz- és légáteresztő felület   X

14 II.kivágás és pótlás:   területi hatály: közterület   előzetes / preventív engedélyezési rendszer bevezetése   kérelem kötelező tartalmi elemeinek és az elutasítás indokainak jogszabályi rögzítése   ügyintézési határidő a Ket. 33. § (1) / 22 munkanap! / hallgatás-beleegyezés   speciális szabály a szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágására (önkormányzati rendelet töltheti ki tartalommal / fakataszterben külön leválogatni!) eljárás megindításáról szóló értesítés hirdetményi úton / + honlap / tágabb ügyféli jogállás ld. Kvt. 98. § (1) / 45 munkanap

15 II.kivágás és pótlás:   azonnali intézkedés utólagos bejelentése / pótlás   kivágásra kötelezés   általános pótlási kötelezettség / használót terhelő jogszabályi kötelezettség/ engedélyezési eljárás kötelező tartalmi eleme a pótlásra vonatkozó nyilatkozat / utólagos bejelentésnek is tartalmaznia kell a pótlási nyilatkozatot / szakszerű pótlás teljesítését jegyző ellenőrzi   fás szárú növény pótlása nem történhet a mellékletben meghatározott inváziós fajú fás szárú növények egyedeivel ( kivéve közutak melletti fasorban) / 2010. július 1-jétől

16 II.kivágás és pótlás:   pótlás mennyisége: biológiailag aktív zöldfelület csökkenésének megakadályozása (számítási módszer előírása önkormányzati rendeletben)   természetbeni pótlás / nem a pénzbeli megváltás az elsődleges / más helyen pótlás lehetősége / kompenzációs intézkedés (külön felhatalmazás!)   A villamos vezetékek biztonsági övezetének megtartásával gallyazás / fakivágás (122/2004. GKM rendelet 7. § (1)) Cél: az építésügyi hatósági eljárások szabályai kiegészüljenek az építési tevékenységgel érintett fás szárú növényekről, azok védelméről szóló rendelkezésekkel

17 Új szabálysértési tényállás •218/1999.(XII. 28.) Korm. rendelet 19.§ •Közterület és nyilvános hely rendje elleni szabálysértések között –telepítési, kezelési, fenntartási szabályok megsértése 50 000 Ft-ig terjedő pénzbírság –jogellenes kivágás 100 000 Ft-ig terjedő pénzbírság

18 Polgári jogi vonatkozások •Ptk. 95. §  alkotórész! / ld. BH1982.151. •Ptk. 104. §  szomszédjogi szabályok / föld határvonalán álló fa •PK 3. sz. állásfoglalás növényzet eltávolítása iránt indított perben a döntésnél irányadó szempontok •XXVI. PED „kültelki közút szélére ültetett fák tulajdonjogáról, kezeléséről, fenntartásáról és pótlásáról •BH1985.58 •BH1982.418

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Mit tehetünk, ha vágják a fákat? A fák védelméről szóló jogszabály bemutatása Dr. Hoffmann Orsolya 2009. október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések