Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások az oktatásban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások az oktatásban"— Előadás másolata:

1 Változások az oktatásban
Bíróné Bondor Katalin 2010. november 17. Zalaegerszeg

2 A PEDAGÓGIA ALAPFOGALMAINAK ÉRTELMEZÉSE
Az iskola– „közszolgálat”… A pedagógus– szakmai kompetenciával rendelkező értelmiségi ember… Az oktatásirányítás–az oktató-nevelő intézmény segítése a társadalmi érdek szolgálatában

3 PEDAGÓGIAI FOGALMAK ÚJRAÉRTELMEZÉSE
Esélyegyenlőség – a mindenki számára elérhető minimum szint helyett esély kinek-kinek a tehetsége szerint érvényesülni… Integráció és szegregáció – a pedagógiában nem erkölcsi hanem szakmai fogalmak: az integráció nem eszköz hanem cél… Kompetenciák – önmagukban értelmezhetetlen, ám alkalmazásukban nélkülözhetetlen képességek…

4 OKATATÁSPOLITIKAI ALAPELVEK
Értékes hagyományok megőrzése A pedagógia valóságának ismerete és tisztelete Szakmai egyeztetés Individualizmus helyett közösségi érdekek és értékek tisztelete

5 STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK
1.Új Közoktatási Törvény megalkotása Koncepció és részben kodifikálás: a 2010/2011-es tanévben 2.A Nemzeti Alaptanterv kiegészítése közműveltségi tartalommal Nem új NAT 2012-től, osztálytól, felmenő rendszerben 3.Pedagógus Kamara létrehozása

6 5. Központi bérfinanszírozás kialakítása
4. Komplex intézmény-ellenőrzési modell kidolgozása és bevezetése - Nem szakfelügyelet - Nem hatósági intézkedés - Kidolgozása: 2010/2011 tanév, fokozatos bevezetése 2012-től 5. Központi bérfinanszírozás kialakítása 6. Kistelepülési iskolák támogatása

7 A közoktatási törvény módosítása

8 a tanév felére, körülbelül februárra várható a törvénykoncepció
újdonsága a törvény formája kerettörvény-jelleggel „felhasználóbarátabb” törvény várhatóan október(november) vége felé elkészül az első hivatalos változat az új közoktatási törvénykoncepció kidolgozását a minisztérium munkatársai végzik el

9 A NAT várható változásairól

10 Nemzetközi-társadalompolitikai háttér
Globalizáció-lokális közösségek Neoliberalizmus-az állam közszolgálati szerepe Individualizáció-szolidaritás, méltányosság Kulturális javak- társadalmi tőke Lifelong Learning ~ life-wide learning

11 Hazai társadalmi, oktatási problémák
Negatív modernizáció ~ egyéni rövid távú érdekérvényesítés, közösségi szolidaritás megszűnése Gazdasági versenyképesség, tudásgazdaság- „A legjobb százalékba tartozó magyar fiatalok ugyanolyan mértékben vannak lemaradva más országok legjobbjaitól, mint amennyire az átlagos magyar fiatal van lemaradva a nemzetközi átlagtól.” (2003, PISA) Matematika, szövegértés (2003 PISA)

12 Hogyan változott meg az iskola feladata?
az alacsony iskolázottságú réteg újratermelődik a rendszerváltozás nem hozott pozitív változást az oktatás számtalan pozitív (vagy annak látszó) változása a szelekciót és a szegregációt segítette elő az oktatás és az iskola nem megfelelő funkciója a hátrányos helyzetű gyermekeket még jobban sújtja a közoktatásban ma paradigmaváltás zajlik. Kikényszerítője a munkaerőpiac a kompetenciafejlesztés és az együttműködésen, differenciáláson alapuló módszerek térnyerése vitathatatlan, de fontos a MacKinsey – jelentés alapmegállapítása

13 MacKinsey – jelentés Az iskolarendszer minősége a tanárok teljesítményétől függ. Számtalan beszámoló és statisztikai adat bizonyítja, hogy kiváló teljesítmény csak akkor érhető el, ha a rátermett emberek állnak a katedrán. („Miből adna az, akinek nincs?”).

14 A „helyzet” összegzése
„A magyar oktatási rendszer az elmúlt harminc évben olyan gyors változássorozaton ment keresztül, amelynek igényei és elképzelései az oktatási rendszert kiérleletlenül, összecsiszolatlanul, sok esetben egymásnak részben ellentmondó hullámokban érték el.” (Szárny és teher) „Magyarország a tanulás világában egyre jobban lemarad versenytársaitól. Az elmúlt évek számos reformja ellenére a tudásbeli szakadék, amely a világ legfejlettebb részeitől elválaszt bennünket, nem szűkült, hanem szélesedett.” (Zöld könyv) „A nevelés-oktatás rendszerét a létező értékek megszerzésével és új elemek beillesztésével az alapjaitól teljességében újjá kell építeni.” (Szárny és teher)

15 A NAT-kiegészítés elemei
A NAT küldetésének újradefiniálása Különösképpen a nevelés és értékek terén A közműveltség értelmezése A nemzedékek közötti kapcsolat, a kollektív identitásképzés érdekében Új ismeretkörök (elemek) beépítése A tantárgyközi tudás és képességterületek Ismeretek, képességek, attitűdök egysége Az európai kulcskompetenciák mintájára

16 A bevezetés kiegészítése (részlet)
Pl. „A NAT egyik fontos szerepe, hogy megfogalmazza azt az eszmei-erkölcsi értékrendet, amely a nevelés és oktatás területén hivatott szolgálni hazánk mélyreható társadalmi-politikai átalakulását, országunk alkotmányos rendjét. Továbbá, hogy az emberiség eddig felhalmozott kultúrjavaiból oktatási követelményekbe írja át azt a műveltségszintet, amelyre hazánk felemelkedése érdekében a jövő nemzedéknek szüksége van. […] A közoktatás feladata, hogy képessé tegye a tanulókat a valóság sokoldalú és tárgyilagos megismerésére, a kor színvonalán álló ismeretek elsajátítására és alkalmazására, az új felfedezések, technikai eredmények birtokba vételére; a kutatómunka alapvető eljárásainak (adatgyűjtés, rendszerezés, feldolgozás, közlés) használatára; kiművelje a szóbeli és írásbeli kifejezés, a megértés –általában a kommunikáció – képességeit; az információforrások és eszközök hatékony felhasználásának képességét; a kézi munka, az eszközhasználat képességeit; a testi ügyességeket.”

17 Kiemelt fejlesztési területek
A fenntartható fejlődés a természettudományi, technológiai kultúra magas, a fenntarthatóság elveit is szem előtt tartó színvonalának biztosítása. A tanórán kívüli nevelés etika, családi életre nevelés, szakkörök, művészeti tevékenységek, kirándulások és a tantárgyközi ismeretkörök (pl. pénzügyi –gazdasági ismeretek) A munkára nevelés és a pályaorientáció Pl. szociális munka

18 Műveltségterületek Egyszerűsödnek a fejlesztési feladatokban rögzített kompetenciaértelmezések. Megjelennek a közműveltségi tartalmak. 2006-os NAT felépítése Az új NAT felépítése 1. Alapelvek, célok Alapelvek, célok 2. Fejlesztési feladatok szerkezete 2. Fejlesztési feladatok szerkezete 3. A fejlesztési feladatok 3. A fejlesztési feladatok 4. A közműveltségi tartalmak szerkezete 5. Tantárgyanként a közműveltség tartalmai Pl. fizika Pl. kémia

19 Közműveltségi tartalmak
Három iskolai szakaszban: évfolyamok (táblázat v. folyó szöveg) Pl. Témakijelölés és feldolgozási szempont meghatározása: „Az ókori Egyiptom anyagi, szellemi kultúrája” Tantárgyanként eltérő módon és struktúrában Pl. 5 népdal, vagy csak a szerző neve (Juhász Gyula) jelenik meg vagy konkrét mű (Kölcsey Ferenc: Himnusz)

20 Példa Magyar nyelv és irodalom 5-8. Memoriter
Petőfi Sándor: Az Alföld, Nemzeti dal Részletek a János vitézből Egy népballada Arany János: A Toldi-ból egy részlet, egy ballada Kölcsey Ferenc: Himnusz Vörösmarty Mihály: Szózat Négy szabadon választott költemény Három szabadon választott (rövid) prózai szöveg

21 Tantárgyközi ismeretkörök, (modulok)
1. Családi életre nevelés 2. Egészségvédelem (biológia) 3. Környezetvédelem 4. Emberismeret (Etika) (óraszám) 5. Jogi ismeretek 6. Gazdasági és pénzügyi ismeretek 7. Honvédelmi ismeretek 8. Médiaismeret 9. Dráma 10. Tánc (néptánc) 11. Honismeret (néprajz) 12. EU ismeretek 13. Fogyasztóvédelem 14. Munkára nevelés, pályaorientáció 15. Gyakorlati tevékenységek pl. szociális munka (óraszám) 16. Határon túli magyarok élete

22 A készítés keretei Bizottságok nevei, tagok száma NAT bizottság 8
Szerkesztőbizottság 5 Legitimációs bizottság 12 Alapfokú bizottság 6 Középfokú bizottság 6 Szakiskolai bizottság 4 Szakmai bizottságok (10x4) 40 SNI bizottság 4 Irányelves bizottság 6 Összesen 91

23 NAT-bizottság Feladata: az átdolgozás és kiegészítés szakmai irányítása, az általános irányvonal meghatározása és a kitűzött célok megjelenésének ellenőrzése. A bevezető kiegészítésének áttekintése, szakmai véleményezése. Tagjai: a pedagógiatudomány felső- és középfokú képviselői, egyetemi oktatók, közoktatási szakértők.

24 A tantervi szabályozás szintjei
Kormányrendelet Miniszteri rendelet Helyi szabályozás A helyi szinten nem önálló tantervkészítés, hanem a KT adaptálása a feladat.

25 A készítés tervezett ütemezése
2011. tavasz: a NAT kiegészítés szakmai elfogadása 2011. nyár: A NAT kiegészítés jogi elfogadása 2011. ősz: A NAT-hoz igazodó, új kerettantervek kiadása 2012. ősz: Az új NAT szerinti tanítás 1; 5; 9. évfolyamokon

26 Összegzés Az ismeretközvetítés és a képességfejlesztés feladatát nem lehet kettéválasztani: mert megfelelő ismeretrendszer kialakítása nélkül a gondolkodási képességek sem fejleszthetők; a tananyagtartalmak túlzott kiiktatása nemcsak az egyéni és közösségi identitás létrejöttét akadályozza meg; hanem kedvezőtlenül hat a tanulásnak, mint alapkompetenciának kialakulására is.

27 Felhasznált irodalom A Nemzeti Alaptanterv tervezett változásai Kaposi József Hajdúszoboszló 2010.október 21. Szárny és Teher, Bölcsek Tanácsa Alapítvány (2009). Szerzők: Csermely Péter, Fodor István, Eva Joly, Lámfalussy Sándor. Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért (Szerk.: Fazekas K., Köll J. és Varga J.). Ecostat kiadó, Budapest,


Letölteni ppt "Változások az oktatásban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések