Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Örökség és küldetés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Örökség és küldetés."— Előadás másolata:

1 Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Örökség és küldetés

2 A kezdetek A Hajdúdorogi Egyházmegye alapításakor (1912) a Christifideles graeci kezdetű pápai alapító bulla a legsürgetőbb feladatok egyikeként az egyházmegyei papnevelő intézet felállítását jelölte meg. A kedvezőtlen külső feltételek azonban hosszú évtizedeken át lehetetlenné tették az önálló magyarországi görögkatolikus papképzés megszervezését. A Hajdúdorogi Egyházmegye, majd pedig 1924-től a Miskolci Apostoli Exarchátus papnövendékei az esztergomi szemináriumban, vagy a budapesti Központi Papnevelő Intézetben készültek a papi hivatásra. A trianoni döntésig (1920), illetve Kárpátalja visszacsatolásakor (1939-1944) a Munkácsi Egyházmegye ungvári papneveldéje képezte a magyar görögkatolikus papokat.

3 A II. világháborút követő kommunista hatalomátvétel súlyos megpróbáltatást hozott a Magyar Görögkatolikus Egyház számára is. A kommunisták éveken át a görögkatolikus egyház erőszakos felszámolásával fenyegették a Hajdúdorogi Egyházmegyét 1939-től, a Miskolci Apostoli Exarchátust pedig 1945-től kormányzó dr. Dudás Miklós püspököt. A katolikus oktatási intézmények bezárása és a szerzetesrendek feloszlatása idején dr. Dudás Miklós püspök 1950 szeptemberében Nyíregyházán, a püspöki székház egy részének átengedésével, papnevelő intézetet és hittudományi főiskolát nyitott. A kommunista államhatalom tudomásul vette az új intézmény létesítését, de azt – a püspöki hivatallal együtt – az első pillanattól kezdve szigorú ellenőrzés alatt tartotta.

4 A rendkívül szerény körülmények között megnyitott, s az ötvenes években létében fenyegetett intézmény első tanárai és elöljárói között találjuk a feloszlatott bazilita rend tagjait, akiket a kommunista államhatalom fokozatosan eltávolított. Az egyetlen intézményként működő hittudományi főiskola és papnevelő intézet négy évtizeden át kizárólag a magyar görögkatolikus papi utánpótlás biztosítását szolgálhatta. A hatvanas-hetvenes években konszolidálódott az intézmény helyzete, sőt 1977-1980 között az épület infrastrukturális fejlesztésére is sor kerülhetett. Tanári lakások és egy új kápolna épülhetett.

5 Új lehetőségek – új kihívások Az 1989/90-ben bekövetkezett politikai változások alapvetően változtatták meg a Magyar Görögkatolikus Egyház és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola életét. A demokratikus átalakulás új lehetőségeket nyitott meg a főiskola előtt és új kihívásokkal szembesítette. Már 1990-ben meghirdetésre került a levelező tagozatos hittanár-képzés világi hallgatók számára. 1991-ben pedig a Nyíregyházi Főiskolával együttműködésben útjára indult a nappali tagozatos hittanárképzés. Mindkét kezdeményezés a világi (görögkatolikus és római katolikus) hitoktatók iránti igény kiszolgálását célozta. 1994- től világi hallgatók is részt vesznek a nappali tagozatos teológus-képzésben. A kelet-közép-európai régió egyetlen működő görögkatolikus hittudományi főiskolájaként az intézmény éveken át fogadott papnövendékeket Ukrajnából, Romániából és Szlovákiából, melyek görögkatolikus egyházai ezekben az években nyerték vissza szabadságukat.

6 1994-ben tárgyalások kezdődtek a római Pápai Keleti Intézettel, melyek eredményeként a főiskola 1995. május 26-án annak affiliált intézménye, kihelyezett tagozata lett. Az 1995/96-os tanévtől kezdve tehát az intézményben egyetemi szintű képzés folyik. A 2006/2007-es tanévtől a főiskola – egy újabb lépcsőfokot feljebb lépve – a Pápai Keleti Intézet aggregált intézménye lett. Ez lehetővé teszi a licencia-kurzus szervezését, mely a keleti egyházi tudományok területén az egyetemi diplománál magasabb szintű végzettséget ad. A licencia-kurzus a magyar oktatási szerkezetben a doktori iskolák rendszerébe illeszthető, ezért a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara közötti megállapodás értelmében a nyíregyházi licencia-kurzus végzősei a katolikus egyetem doktori iskolájába nyerhetnek felvételt.

7 1995-ben a Papnevelő Intézet és a Hittudományi Főiskola kettévált, s utóbbi ideiglenes székhelyre költözött. Több éves előkészítés után dr. Keresztes Szilárd megyéspüspök, az intézmény nagykancellárja 2001-ben kezdte el a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola új épületének építését a Bethlen Gábor utca 13-19. szám alatti telken. A Főiskola új épületének megáldására 2003 szeptemberében került sor. A 3250 m2 alapterületű épület minden szempontból megfelel a 21. századi felsőoktatási követelményeknek.

8 A háromszintes épület földszintjén helyezkedik el a 220 fő befogadására képes Szent Atanáz-konferenciaterem, a 100 fős Szent Péter-terem és három negyvenfős előadóterem. A főiskola épülete

9 Szintén az épület földszintjén található a 2010- 2012 között kialakított és Szent Atanáz egyházatya tiszteletére emelt főiskolai kápolna. A főiskolai kápolna A kápolna falfestményeit és ikonosztázionját Bíró Péter kárpátaljai festő készítette.

10 Az épület első emeletén a tanszéki és kutatócsoporti szobák, a Rektori Hivatal, a Tanulmányi Osztály, a Gazdasági és Pályázati Iroda, valamint egy kisebb tárgyalóterem helyezkednek el. A második emeleten öt kisebb szemináriumi terem, illetve az intézményi könyvtár olvasóterme és raktára kapott helyet, mely a mintegy ötvenezer kötet mellett 145 folyóirat példányait is őrzi. A könyvtár antikva-gyűjteményében liturgikus és művelődéstörténeti szempontból is jelentős ószláv nyelvű könyvanyag várja a kutatókat.

11 A főiskola képzési kínálata Teológus szak: világi hallgatók számára 10, míg papnövendékek számára 12 félév (nappali tagozaton): • A papi szolgálatra jelentkezők mellett várjuk azokat a hallgatókat, akik érdeklődnek a teológia tudománya iránt, s szeretnének ehhez egyetemi diplomát szerezni. Katekéta és lelkipásztori munkatárs (BA) szak: 6 félév (nappali és levelező tagozaton egyaránt): • Azokat a hallgatókat várjuk, akik hitoktatóként vagy lelkipásztori munkatársként szeretnének egyházi szolgálatot vállalni. Hittanár-nevelő tanári (MA) szak, 5 félév (nappali és levelező tagozaton egyaránt): • Egyetemi szintű pedagógus diplomát adó képzési forma. Kántor (BA) szak, 6 félév (nappali és levelező tagozaton egyaránt): • A görögkatolikus szertartásokon énekvezető kántorként közreműködők magas szintű zenei képzését biztosító szak.

12 A második tanulmányi ciklus: a keleti teológiai licenciátus A licencia-kurzus doktori képzés rendszerébe illeszkedő, négy féléves képzési forma teológiai baccalaureátust szerzett hallgatók számára. A második tanulmányi ciklus (licenciátus) közvetlen célja a teológiai ismereteknek a teológia-tudomány egy meghatározott területén belüli elmélyítése és kiteljesítése, valamint a hallgatóknak a kutatási módszerekbe történő elméleti és gyakorlati bevezetése. Főiskolánk két specializációs irányban teszi lehetővé a keleti teológiai licenciátus megszerzését: teológiai-patrisztikus, illetve egyháztörténelmi-liturgikus szakirányban. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karával kötött megállapodás értelmében a licencia-kurzus végzősei a katolikus egyetem doktori iskolájába nyerhetnek felvételt.

13 Nyelvi képzés a főiskolán Az intézmény Nyelvi Lektorátusa a különböző szakok hallgatóinak a képzés teljes ideje alatt térítésmentesen biztosítja – a szent nyelvek mellett – angol, német, olasz, francia és orosz nyelveken az alapozó és szaknyelvi képzés lehetőségét, illetve a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgára való felkészülést. Theolingua Akkreditált Egyházi Szaknyelvi Vizsga A Theolingua államilag elismert, háromfokozatú, kétnyelvű egyházi szaknyelvi vizsga, mely angol, német és olasz nyelvekből tehető le intézményünkben az évente kétszer meghirdetett vizsganapokon.

14 Képzési és Továbbképzési Intézet A 2012-ben létrehozott Intézet görögkatolikus papoknak, kántoroknak, hitoktatóknak, valamint a Magyar Görögkatolikus Egyház szociális és oktatási intézményeiben dolgozó szakemberek számára hirdet meg kreditrendszerű továbbképzéseket, melyek illeszkednek a felnőttképzés, illetve a felsőoktatási szakképzés rendszerébe. A Képzési és Továbbképzési Intézet tevékenységét a Hajdúdorogi Egyházmegye fenntartásában és a főiskola épületében működő Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskolával együttműködésben végzi, mely az iskolarendszerű felnőttoktatás területén hirdet képzéseket.

15 Tudományos tevékenység A „Görögkatolikus Örökség” Kutatócsoport a Kárpátok Eurorégió görögkatolikus közösségeinek történeti, teológiai, liturgikus, egyházművészeti örökségét kutatja. A kutatócsoport munkáját 2009 és 2012 között az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus is támogatta. Főiskolánkon két kutatócsoport működik 2. A Bizánci Teológiai Műhely feladata a bizánci teológia mint a közép-kelet-európai kulturális tér jellemző szellemi-kulturális szegmensének nemzetközi együttműködésben végzett kutatása. A kutatócsoportok rendszeresen szerveznek intézményünkben nemzetközi tudományos konferenciákat.

16 Időszaki kiadványok Athanasiana 1995-ben indult útjára főiskolánk első tudományos folyóirata, mely évente kétszer jelenik meg. Folia Athanasiana Az évente egyszer megjelenő folyóirat idegen nyelvű tanulmányokat közöl. Studia Biblica Athanasiana A Pápai Református Teológiai Akadémiával együttműködésben kiadott folyóirat a Szentírástudományok köréből közöl tanulmányokat.

17 Tudományos könyvsorozatok Collectanea Athanasiana A 2008-ban alapított sorozat monográfiákat, tanulmány- és konferenciaköteteket, tankönyveket és forráskiadványokat jelentet meg. Liturgikus örökségünk A sorozat füzetei a liturgikus szimpozionok előadásait közlik. A Liturgia Tanszék Kiadványai Liturgikus témájú jegyzetek, forráskiadások és segédkönyvek. Szisztematikus Teológiai Munkák A sorozat a szisztematikus teológiai konferenciák előadásait jelenteti meg. Erkölcsteológiai Munkák A sorozat az erkölcsteológiai szimpozionok anyagai mellett, morálteológiai tanulmányokat közöl. Athanasiana-füzetek A sorozat kisebb terjedelmű tanulmányokat közöl hazai és külföldi szerzőktől.

18 A különböző szakokon és tagozatokon mintegy 160 görögkatolikus és római katolikus hallgató végez Főiskolánkon felsőfokú tanulmányokat.

19 Főiskolánkon 17 főállású, 5 részmunkaidős és 10 megbízott előadó gondoskodik a színvonalas oktatásról. Közülük húszan rendelkeznek PhD- fokozattal, négyen habilitált egyetemi tanárok, egy oktatónk pedig a MTA doktora. A főiskola működését és szakmai munkáját a magyar állam részéről a Magyar Akkreditációs Bizottság, a római Szentszék részéről pedig a Pápai Keleti Intézet rendszeresen ellenőrzi.

20 Kiemelkedő tanulmányi eredményeket felmutató hallgatóink számára a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus főpásztorai rangos nyugat- európai katolikus egyetemeken ösztöndíjakat biztosítanak, ahol teológiai alapképzésben vehetnek részt, illetve szaklicenciátust és doktori fokozatot szerezhetnek. Kutatói életút támogatása A főpásztorok erőfeszítéseinek köszönhetően a jelenleg aktív görögkatolikus papok 15 százaléka végzett külföldi tanulmányokat és szerzett teológiai szaklicenciátust vagy doktori fokozatot elsősorban római egyetemeken.

21 A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Nyelvi Lektorátusa 2011-ben indította útjára két nyelvből és két kategóriában a „Görögkatolikus Tudásolimpia” elnevezésű tanulmányi versenyt, amelynek a célcsoportját a 7-8., illetve 11-12-13. évfolyamos görögkatolikus diákok jelentik. Tehetséggondozás

22 Papnövendék hallgatóink a Papnevelő Intézet növendékei. Elöljáróik egyúttal főiskolánk tanárai is. Vezetésükkel és a Papnevelő Intézet meghatározott rendje szerint készülnek fel a papságra. Tanulmányi előmenetelükkel párhuzamosan és fokozatosan részesülnek az egyházi rend kisebb, majd nagyobb rendjeiben. A Papnevelő Intézet

23 Világi női hallgatóink számára a főiskola szomszédságában működő Szent Zsófia Leánykollégiumban tudunk elhelyezést biztosítani. A 2012-ben végrehajtott nagyarányú fejlesztéseknek köszönhetően a teljesen modernizált kollégium ötvenkét keresztény szellemiségű diáklány otthona. Kollégiumi helyet a görögkatolikus hallgatókon felül más felekezetű hallgatók is kaphatnak, amennyiben nyitottak és ismerkedni szeretnének a görögkatolikus lelkiséggel is. A Szent Zsófia Leánykollégium

24 Papnövendék hallgatóink gyakorlati felkészítése érdekében a 3. év előtt egy év szociális, az 5. év után pedig hathónapos pasztorális gyakorlaton vesznek részt. A szociális évet valamely hazai vagy külföldi intézményben, a pasztorális évet pedig a Hajdúdorogi Egyházmegye vagy a Miskolci Apostoli Exarchátus kijelölt egyházközségeiben töltik. Hallgatóink az évközi gyakorlati képzés során megismerkednek a cigány-, a kórház- és a börtönpasztoráció sajátos szempontjaival. Katekétikai gyakorlatukat a görögkatolikus oktatási intézményekben végzik. Nyaranta az évtizedes múltra visszatekintő Szent Damján-táborban fogyatékos gyermekek nyári pihenését segítik. Évente három alkalommal a Magyar Vöröskereszt szervezésében Főiskolánkon véradásra kerül sor. Intézményünk évek óta első helyen végez az ezer fő alatti felsőoktatási intézmények számára meghirdetett véradó-versenyen.

25 A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola küldetése a Katolikus Egyház szolgálata • görögkatolikus papok és kántorok, valamint görög és latin szertartású hitoktatók képzése és továbbképzése, és • a keleti egyházi tudományok művelése révén.

26 Amennyiben érdeklődik képzéseink iránt, vagy szeretné jobban megismerni intézményünk szakmai munkáját, lépjen kapcsolatba velünk: atanaz@atanaz.hu H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19. Tel. +36/42/597-600 Figyelmét köszöni Dr. Véghseő Tamás főiskolai tanár, rektor v.tamas71@gmail.com


Letölteni ppt "Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Örökség és küldetés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések