Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola"— Előadás másolata:

1 Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Örökség és küldetés

2 A kezdetek A Hajdúdorogi Egyházmegye alapításakor (1912) a Christifideles graeci kezdetű pápai alapító bulla a legsürgetőbb feladatok egyikeként az egyházmegyei papnevelő intézet felállítását jelölte meg. A kedvezőtlen külső feltételek azonban hosszú évtizedeken át lehetetlenné tették az önálló magyarországi görögkatolikus papképzés megszervezését. A Hajdúdorogi Egyházmegye, majd pedig 1924-től a Miskolci Apostoli Exarchátus papnövendékei az esztergomi szemináriumban, vagy a budapesti Központi Papnevelő Intézetben készültek a papi hivatásra. A trianoni döntésig (1920), illetve Kárpátalja visszacsatolásakor ( ) a Munkácsi Egyházmegye ungvári papneveldéje képezte a magyar görögkatolikus papokat.

3 A II. világháborút követő kommunista hatalomátvétel súlyos megpróbáltatást hozott a Magyar Görögkatolikus Egyház számára is. A kommunisták éveken át a görögkatolikus egyház erőszakos felszámolásával fenyegették a Hajdúdorogi Egyházmegyét 1939-től, a Miskolci Apostoli Exarchátust pedig 1945-től kormányzó dr. Dudás Miklós püspököt. A katolikus oktatási intézmények bezárása és a szerzetesrendek feloszlatása idején dr. Dudás Miklós püspök 1950 szeptemberében Nyíregyházán, a püspöki székház egy részének átengedésével, papnevelő intézetet és hittudományi főiskolát nyitott. A kommunista államhatalom tudomásul vette az új intézmény létesítését, de azt – a püspöki hivatallal együtt – az első pillanattól kezdve szigorú ellenőrzés alatt tartotta.

4 A rendkívül szerény körülmények között megnyitott, s az ötvenes években létében fenyegetett intézmény első tanárai és elöljárói között találjuk a feloszlatott bazilita rend tagjait, akiket a kommunista államhatalom fokozatosan eltávolított. A hatvanas-hetvenes években konszolidálódott az intézmény helyzete, sőt között az épület infrastrukturális fejlesztésére is sor kerülhetett. Tanári lakások és egy új kápolna épülhetett. Az egyetlen intézményként működő hittudományi főiskola és papnevelő intézet négy évtizeden át kizárólag a magyar görögkatolikus papi utánpótlás biztosítását szolgálhatta.

5 Új lehetőségek – új kihívások
Az 1989/90-ben bekövetkezett politikai változások alapvetően változtatták meg a Magyar Görögkatolikus Egyház és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola életét. A demokratikus átalakulás új lehetőségeket nyitott meg a főiskola előtt és új kihívásokkal szembesítette. Már 1990-ben meghirdetésre került a levelező tagozatos hittanár-képzés világi hallgatók számára ben pedig a Nyíregyházi Főiskolával együttműködésben útjára indult a nappali tagozatos hittanárképzés. Mindkét kezdeményezés a világi (görögkatolikus és római katolikus) hitoktatók iránti igény kiszolgálását célozta től világi hallgatók is részt vesznek a nappali tagozatos teológus-képzésben. A kelet-közép-európai régió egyetlen működő görögkatolikus hittudományi főiskolájaként az intézmény éveken át fogadott papnövendékeket Ukrajnából, Romániából és Szlovákiából, melyek görögkatolikus egyházai ezekben az években nyerték vissza szabadságukat.

6 1994-ben tárgyalások kezdődtek a római Pápai Keleti Intézettel, melyek eredményeként a főiskola május 26-án annak affiliált intézménye, kihelyezett tagozata lett. Az 1995/96-os tanévtől kezdve tehát az intézményben egyetemi szintű képzés folyik. A 2006/2007-es tanévtől a főiskola – egy újabb lépcsőfokot feljebb lépve – a Pápai Keleti Intézet aggregált intézménye lett. Ez lehetővé teszi a licencia-kurzus szervezését, mely a keleti egyházi tudományok területén az egyetemi diplománál magasabb szintű végzettséget ad. A licencia-kurzus a magyar oktatási szerkezetben a doktori iskolák rendszerébe illeszthető, ezért a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara közötti megállapodás értelmében a nyíregyházi licencia-kurzus végzősei a katolikus egyetem doktori iskolájába nyerhetnek felvételt.

7 1995-ben a Papnevelő Intézet és a Hittudományi Főiskola kettévált, s utóbbi ideiglenes székhelyre költözött. Több éves előkészítés után dr. Keresztes Szilárd megyéspüspök, az intézmény nagykancellárja 2001-ben kezdte el a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola új épületének építését a Bethlen Gábor utca szám alatti telken. A Főiskola új épületének megáldására 2003 szeptemberében került sor. A 3250 m2 alapterületű épület minden szempontból megfelel a 21. századi felsőoktatási követelményeknek.

8 A főiskola épülete A háromszintes épület földszintjén helyezkedik el a 220 fő befogadására képes Szent Atanáz-konferenciaterem, a 100 fős Szent Péter-terem és három negyvenfős előadóterem.

9 A főiskolai kápolna Szintén az épület földszintjén található a között kialakított és Szent Atanáz egyházatya tiszteletére emelt főiskolai kápolna. A kápolna falfestményeit és ikonosztázionját Bíró Péter kárpátaljai festő készítette.

10 Az épület első emeletén a tanszéki és kutatócsoporti szobák, a Rektori Hivatal, a Tanulmányi Osztály, a Gazdasági és Pályázati Iroda, valamint egy kisebb tárgyalóterem helyezkednek el. A második emeleten öt kisebb szemináriumi terem, illetve az intézményi könyvtár olvasóterme és raktára kapott helyet, mely a mintegy ötvenezer kötet mellett 145 folyóirat példányait is őrzi. A könyvtár antikva-gyűjteményében liturgikus és művelődéstörténeti szempontból is jelentős ószláv nyelvű könyvanyag várja a kutatókat.

11 A főiskola képzési kínálata
Teológus szak: világi hallgatók számára 10, míg papnövendékek számára 12 félév (nappali tagozaton): •   A papi szolgálatra jelentkezők mellett várjuk azokat a hallgatókat, akik érdeklődnek a teológia tudománya iránt, s szeretnének ehhez egyetemi diplomát szerezni. Katekéta és lelkipásztori munkatárs (BA) szak: 6 félév (nappali és levelező tagozaton egyaránt): •    Azokat a hallgatókat várjuk, akik hitoktatóként vagy lelkipásztori munkatársként szeretnének egyházi szolgálatot vállalni. Hittanár-nevelő tanári (MA) szak, 5 félév (nappali és levelező tagozaton egyaránt): •    Egyetemi szintű pedagógus diplomát adó képzési forma. Kántor (BA) szak, 6 félév (nappali és levelező tagozaton egyaránt): •    A görögkatolikus szertartásokon énekvezető kántorként közreműködők magas szintű zenei képzését biztosító szak.

12 A második tanulmányi ciklus: a keleti teológiai licenciátus
A licencia-kurzus doktori képzés rendszerébe illeszkedő, négy féléves képzési forma teológiai baccalaureátust szerzett hallgatók számára. A második tanulmányi ciklus (licenciátus) közvetlen célja a teológiai ismereteknek a teológia-tudomány egy meghatározott területén belüli elmélyítése és kiteljesítése, valamint a hallgatóknak a kutatási módszerekbe történő elméleti és gyakorlati bevezetése. Főiskolánk két specializációs irányban teszi lehetővé a keleti teológiai licenciátus megszerzését: teológiai-patrisztikus, illetve egyháztörténelmi-liturgikus szakirányban. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karával kötött megállapodás értelmében a licencia-kurzus végzősei a katolikus egyetem doktori iskolájába nyerhetnek felvételt.

13 Nyelvi képzés a főiskolán
Az intézmény Nyelvi Lektorátusa a különböző szakok hallgatóinak a képzés teljes ideje alatt térítésmentesen biztosítja – a szent nyelvek mellett – angol, német, olasz, francia és orosz nyelveken az alapozó és szaknyelvi képzés lehetőségét, illetve a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgára való felkészülést. Theolingua Akkreditált Egyházi Szaknyelvi Vizsga A Theolingua államilag elismert, háromfokozatú, kétnyelvű egyházi szaknyelvi vizsga,  mely angol, német és olasz nyelvekből tehető le intézményünkben az évente kétszer meghirdetett vizsganapokon.

14 Képzési és Továbbképzési Intézet
A 2012-ben létrehozott Intézet görögkatolikus papoknak, kántoroknak, hitoktatóknak, valamint a Magyar Görögkatolikus Egyház szociális és oktatási intézményeiben dolgozó szakemberek számára hirdet meg kreditrendszerű továbbképzéseket, melyek illeszkednek a felnőttképzés, illetve a felsőoktatási szakképzés rendszerébe. A Képzési és Továbbképzési Intézet tevékenységét a Hajdúdorogi Egyházmegye fenntartásában és a főiskola épületében működő Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskolával együttműködésben végzi, mely az iskolarendszerű felnőttoktatás területén hirdet képzéseket.

15 Tudományos tevékenység
Főiskolánkon két kutatócsoport működik A „Görögkatolikus Örökség” Kutatócsoport a Kárpátok Eurorégió görögkatolikus közösségeinek történeti, teológiai, liturgikus, egyházművészeti örökségét kutatja. A kutatócsoport munkáját 2009 és 2012 között az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus is támogatta. 2. A Bizánci Teológiai Műhely feladata a bizánci teológia mint a közép-kelet-európai kulturális tér jellemző szellemi-kulturális szegmensének nemzetközi együttműködésben végzett kutatása. A kutatócsoportok rendszeresen szerveznek intézményünkben nemzetközi tudományos konferenciákat.

16 Időszaki kiadványok Athanasiana
1995-ben indult útjára főiskolánk első tudományos folyóirata, mely évente kétszer jelenik meg. Folia Athanasiana Az évente egyszer megjelenő folyóirat idegen nyelvű tanulmányokat közöl. Studia Biblica Athanasiana A Pápai Református Teológiai Akadémiával együttműködésben kiadott folyóirat a Szentírástudományok köréből közöl tanulmányokat.

17 Tudományos könyvsorozatok
Collectanea Athanasiana A 2008-ban alapított sorozat monográfiákat, tanulmány- és konferenciaköteteket, tankönyveket és forráskiadványokat jelentet meg. Liturgikus örökségünk  A sorozat füzetei a liturgikus szimpozionok előadásait közlik. A Liturgia Tanszék Kiadványai  Liturgikus témájú jegyzetek, forráskiadások és segédkönyvek.  Szisztematikus Teológiai Munkák  A sorozat a szisztematikus teológiai konferenciák előadásait jelenteti meg.  Erkölcsteológiai Munkák  A sorozat az erkölcsteológiai szimpozionok anyagai mellett, morálteológiai tanulmányokat közöl.  Athanasiana-füzetek  A sorozat kisebb terjedelmű tanulmányokat közöl hazai és külföldi szerzőktől.

18 A különböző szakokon és tagozatokon mintegy 160 görögkatolikus és római katolikus hallgató végez Főiskolánkon felsőfokú tanulmányokat.

19 Főiskolánkon 17 főállású, 5 részmunkaidős és 10 megbízott előadó gondoskodik a színvonalas oktatásról. Közülük húszan rendelkeznek PhD-fokozattal, négyen habilitált egyetemi tanárok, egy oktatónk pedig a MTA doktora. A főiskola működését és szakmai munkáját a magyar állam részéről a Magyar Akkreditációs Bizottság, a római Szentszék részéről pedig a Pápai Keleti Intézet rendszeresen ellenőrzi.

20 Kutatói életút támogatása
Kiemelkedő tanulmányi eredményeket felmutató hallgatóink számára a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus főpásztorai rangos nyugat-európai katolikus egyetemeken ösztöndíjakat biztosítanak, ahol teológiai alapképzésben vehetnek részt, illetve szaklicenciátust és doktori fokozatot szerezhetnek. A főpásztorok erőfeszítéseinek köszönhetően a jelenleg aktív görögkatolikus papok 15 százaléka végzett külföldi tanulmányokat és szerzett teológiai szaklicenciátust vagy doktori fokozatot elsősorban római egyetemeken.

21 Tehetséggondozás A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Nyelvi Lektorátusa 2011-ben indította útjára két nyelvből és két kategóriában a „Görögkatolikus Tudásolimpia” elnevezésű tanulmányi versenyt, amelynek a célcsoportját a 7-8., illetve évfolyamos görögkatolikus diákok jelentik.

22 A Papnevelő Intézet Papnövendék hallgatóink a Papnevelő Intézet növendékei. Elöljáróik egyúttal főiskolánk tanárai is. Vezetésükkel és a Papnevelő Intézet meghatározott rendje szerint készülnek fel a papságra. Tanulmányi előmenetelükkel párhuzamosan és fokozatosan részesülnek az egyházi rend kisebb, majd nagyobb rendjeiben.

23 A Szent Zsófia Leánykollégium
Világi női hallgatóink számára a főiskola szomszédságában működő Szent Zsófia Leánykollégiumban tudunk elhelyezést biztosítani. A 2012-ben végrehajtott nagyarányú fejlesztéseknek köszönhetően a teljesen modernizált kollégium ötvenkét keresztény szellemiségű diáklány otthona. Kollégiumi helyet a görögkatolikus hallgatókon felül más felekezetű hallgatók is kaphatnak, amennyiben nyitottak és ismerkedni szeretnének a görögkatolikus lelkiséggel is.

24 Papnövendék hallgatóink gyakorlati felkészítése érdekében a 3
Papnövendék hallgatóink gyakorlati felkészítése érdekében a 3. év előtt egy év szociális, az 5. év után pedig hathónapos pasztorális gyakorlaton vesznek részt. A szociális évet valamely hazai vagy külföldi intézményben, a pasztorális évet pedig a Hajdúdorogi Egyházmegye vagy a Miskolci Apostoli Exarchátus kijelölt egyházközségeiben töltik. Hallgatóink az évközi gyakorlati képzés során megismerkednek a cigány-, a kórház- és a börtönpasztoráció sajátos szempontjaival. Katekétikai gyakorlatukat a görögkatolikus oktatási intézményekben végzik. Nyaranta az évtizedes múltra visszatekintő Szent Damján-táborban fogyatékos gyermekek nyári pihenését segítik. Évente három alkalommal a Magyar Vöröskereszt szervezésében Főiskolánkon véradásra kerül sor. Intézményünk évek óta első helyen végez az ezer fő alatti felsőoktatási intézmények számára meghirdetett véradó-versenyen.

25 A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola küldetése a Katolikus Egyház szolgálata
görögkatolikus papok és kántorok, valamint görög és latin szertartású hitoktatók képzése és továbbképzése, és a keleti egyházi tudományok művelése révén.

26 H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
Amennyiben érdeklődik képzéseink iránt, vagy szeretné jobban megismerni intézményünk szakmai munkáját, lépjen kapcsolatba velünk: H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u Tel. +36/42/ Figyelmét köszöni Dr. Véghseő Tamás főiskolai tanár, rektor


Letölteni ppt "Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola"

Hasonló előadás


Google Hirdetések