Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Határtalan kirándulás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Határtalan kirándulás"— Előadás másolata:

1 Határtalan kirándulás
Mit fogunk látni?

2 Bős Bős (szlovákul Gabčíkovo, korábban Beš) község Szlovákiában a Nagyszombati kerület Dunaszerdahelyi járásában ben lakosából 4711 magyar és szlovák volt.

3 Az Amadé-várkastély elődje egy 15. századi vízivár volt, melyet a 17
Az Amadé-várkastély elődje egy 15. századi vízivár volt, melyet a 17. században reneszánsz kastéllyá, majd a 18. század második felében gr. Amadé Tádé barokk tornyos kastéllyá alakíttatott át. A festői kastélypark a Csiliz-patak két partján terül el. A hagyomány szerint a kastély déli bástyájának emeletén szülte Mária Terézia II. Józsefet. A parkban strandfürdő található.

4 Az első világháború emlékműve a Szentháromság téren található.

5 Antiochiai Szent Margitnak szentelt katolikus temploma a 14
Antiochiai Szent Margitnak szentelt katolikus temploma a 14. században épült gótikus stílusban, a 15. század végén átalakították, majd 1770-ben Amadé László támogatásával barokk stílusban átépítették. Az átépítés emlékét őrzi a bejárat feletti emléktábla és az Amadék címere a templom falában.

6 Deáki

7 A mátyusföldi község a Kisalföldön, Galántától 12 km-re délkeletre, Vágsellyétől 2 km-re délnyugatra fekszik. A 2. világháború áldozatainak emlékműve 2012-ben.

8 Templom Deáki római katolikus templom.

9 A felújított kultúrház épülete

10 Halotti beszéd Egykori feltehető olvasat: Értelmezés:
Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isá, por ës homou fogymuk. Mënyi milosztben terömtevé elevé miü isëmüköt Ádámot, ë1s aduttå valá neki påråadicsumot házoá. Ës mënd pårådicsumben valou gyimilcsëk- tül mondá neki élnië. Hëon tilutoá űt igy fá gyimilcsétűl. Gye mondoá neki, mérët nüm ënëik: iså, ki napon ëmdöl az gyimilcstűl, hålálnek håláláål holsz. Hådlåvá holtát terömtevé Istentűl, gye feledevé. Engedé ürdüng intetüi- nek, ës ëvék az tilvot gyimilcstűl. Ës az gyi- milcsben hålálu evék. Ës az gyi- milcsnek úl keseröü valå vizë, hugy turkolåt migé szakasztja valá. Nüm hëon mogánek, gye mënd ű fajánek hålálut ëvék. Halotti beszéd Értelmezés: Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk: íme, por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban teremté kezdetben [Úr] mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki paradicsomot házzá. És mind[en] paradicsomban való gyümölcsök- től monda neki élnie. Csupán tiltá őt egy fa gyümölcsétől. De mondá neki, mért ne ennék: "Bizony, [a]ki napon eendel az[on] gyümölcstől, halálnak halálával halsz". Hallá holtát teremtő Istentől, de feledé. Engede ördög inteté- nek, és evék az[on] tiltott gyümölcstől, és az[on] gyümölcs- ben halált evék. És az[on] gyü- mölcsnek oly keserű vala leve, hogy torkát megszakasztja vala. Nem csupán magának, de mind[en] ő fajának halált evék.

11 Haraguvék Isten, és veté őt ez munkás világba: és lőn
Haraguvék Isten, ës vetevé űt ez munkás világ belé: ës lëün hålálnek ës pukulnek fëszë, ës mënd ű nemének. Kik azok? Miü vogymuk. Hugy ës tiü látjátuk szümtükhel: iså, ës nüm igy embër múlhatjå ez vermöt, iså mënd azhuz járou vogymuk. Vimádjuk Uromk Isten këgyilmét ez lélekért, hugy jorgasson ű neki, ës kegyigy- gyën, ës bulcsásså mënd ű bűnét! Ës vimádjok szen[t] åhszin Máriát ë boudog Miháël århångyëlt ës mënd ångyëlkot, hugy vimádjanak érëttë! Ës vimádjok szent Pétër urat, kinek adot hatalm oudaniå ës Haraguvék Isten, és veté őt ez munkás világba: és lőn halálnak és pokolnak martaléka, és mind[en] ő nemének. Kik azok? mi vagyunk. [A]hogy is ti látjátok szemetekkel: Bizony, egy ember sem kerülheti el ez vermet, bizony, mind ahhoz járó vagyunk. Imádjuk Urunk Isten kegyelmét e lélekért, hogy irgalmazzon őneki, és kegyelmez- zen, és bocsássa mind[en] ő bűnét! É imádjuk Szent Asszony Máriát és Boldog Mihály arkangyalt és mind[en] angyalokat, hogy imádjanak érte! És imádjuk Szent Péter urat, akinek ad[at]ott hatalom oldania

12 és kötnie, hogy oldja mind[en] ő bűnét. És imádjuk mind[en]
këtnië, hogy oudjå mënd ű bűnét! Ës vimádjok mënd szentököt, hugy lëgyenek neki segéd Uromk szinë eleüt, hugy Isten iü vimádságok miá bul- csásså ű bűnét! Ës szobodohhå űt ürdüng ildetüitűl ës pukul kínzatujátúl, ë vezessë űt pá- rådicsum nyugalmå belí, ës adjon neki münyi uruszág belé utat ës mënd jouben részët! Ës kíássátuk Uromkhuz hármúl: kyrie eleison! Szerelmes brátim! vimádjomuk ez szëgín embër lilkíért, kit Úr ez napon ez hamus világ timnücë belől menté, kinek ez napon tëstét tömetjök; hogy Úr űt këgyilméhel Ábråám, Izsák, Jåkob kebelében helhezjë; hugy bírságnap jutván mënd ű szentëi ës ünüttei küzëkön jou felől johtatniå íleszjë űt! Ës tiü bennetük. Clamate ter: kyrie eleison! és kötnie, hogy oldja mind[en] ő bűnét. És imádjuk mind[en] szenteket, hogy legyenek neki segedelmére Urunk színe előtt, hogy Isten ő imádságuk miá bo- csássa ő bűnét! És szabadítsa őt ördög üldözésétől és pokol kínzásától, és vezesse őt pa- radicsom nyugalmába, és adjon neki mennyországba utat, és mind[en] jóban részt! És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: kyrie eleison! Szerelmes Testvéreim! imádjunk e szegény ember lelkéért, [a]kit Úr e napon e hamis világ tömlöcéből mente, [a]kinek e napon testét temetjük, hogy Úr őt kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákob kebelében helyezze, hogy bírságnap jutva mind[en] ő szentei és kiválasztottai között jobb felől iktatnia élessze fel őt! És tibennetek. Clamate ter: kyrie eleison!

13 Galánta

14 Fekvése Nagyszombattól 26 km-re délkeletre fekszik.
Sík területét néhol hordalékdombok taglalják. Erdőtlenített területét kelet felől egykori erdeinek maradványai szegélyezik.

15 Nevezetességei Reneszánsz Eszterházy kastély

16 Nagyszombat

17 Fekvése,nevezetességei
Pozsonytól 45 km-re északkeletre fekszik a Kis- Kárpátok és a Vág völgye közötti Nagyszombati- medencében. 1848. december 14-én itt ütközött meg Guyon Richárd az osztrákokkal.

18 Nevezetességei Ferences templomát és kolostorát Nagy Lajos király építtette 1363-ban gótikus stílusban. Színháza 1831-ben épült, az egyik legrégibb szlovák színházépület. A copf stílusú városháza 1793-ban épült a középkori tanácsház alapjain.

19 Trinitárius templom A trinitáriusok temploma és kolostora 1710 és 1719 között épült barokk stílusban.

20 Pöstyén

21 Fekvése Nagyszombattól 32 km-re északkeletre, a Vág partján fekszik. A Nagyszombati kerület Pöstyéni járásának székhelye. Gyógyfürdőiről nevezetes. Koszorány tartozik hozzá. Pöstyén

22 Története 1720-ban III. Károly király a birtokot a galgóci uradalommal az Erdődyeknek adta. A második világháború idején a Winter családot koncentrációs táborba deportálták.  A 18. századi, fából épített fürdőházakat az 1813-as árvíz elpusztította.   A Winter család további fürdőházakat, gyógyszállókat épített, s a fürdő az országhatárokon túl is elismert lett. 

23 Nevezetességei Erősen radioaktív gyógyvizével reumát, idegbántalmakat gyógyítanak. A fürdő bérleti jogát 1889-ben a Winter-család szerezte meg.

24 Beckó története: Beckó területén a korai bronzkorban a lausitzi kultúra települése állt. Az i. e. 4. századból csontvázas temető került elő arany mellékletekkel. A vár 12. században már állott, mint Bolondóc királyi ispánság központja. A monda szerint Stíbor vajda udvari bolondjának, Beckónak építtette. 1208-banBlundix, 1229-ben Bolondus néven említik. 1241-ben IV. Béla király a báró és gróf Cseszneky család ősét, Bána nembéli Cseszneky Mihály főlovászmestert nevezte ki bolondóci ispánná. A kölni Szent Pantaleon kolostor 1238–1249-es évkönyvei szerint szeptember 3-án három bolondóci várjobbágyot szabadított fel, amiért a közeli, Dánoskő néven ismert hegyormot megerősítették

25 Elhelyezkedése Beckó

26 Beckó , Szlovákul Beckov
Vár alatti települést és plébániáját csak 1332-ben a pápai tizedjegyzékben említik először. A német jog alapján alapították a 14. században. A 13. század végén került Csák Máté birtokába. Vágújhelytől 7 km-re északkeletre a Vág bal partján fekszik.

27 Története Trentsényi Mátyásnak halála után, KÁROLY LAJOS, és ZSIGMOND Királyoknak hatalmokban lévén, végre Czibor Erdélyi Vajdán ak birtokába jutott, a’ ki azt kevés idő alatt, derekasan felépíttette, noha a’ szegénységnek fajlalható nyomattatásával; mivel Czibor Vajda kegyetlen ember lévén, minden ottan keresztűl elmenő útazókat kénszerített a’ Vár felépítésének segedelmére.

28 Trencséntornyos

29 A trencséni csata Az évi hadjárat megindítása előtt Rákóczi egy sziléziai expedíció tervét dolgozta ki.  Rákóczi csak a július 11–12-i érsekújvári haditanácson árulta el sziléziai haditervét. Alvezérei nem értették, hogy a fejedelem miért nem lép fel támadólag viszonylag jól felszerelt, pihent hadseregével.  A trencséni csata (1708. augusztus 3.) a Rákóczi- szabadságharc egyik legjelentősebb, a II. Rákóczi Ferenc által vezetett kuruc sereg katasztrofális vereségével végződő csatája.

30 Trencsényi Tornyos A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a kőkorszakban, az i. e körüli időben is éltek emberek. A rómaiak jelenlétére nemcsak az itt talált sziklafelirat, hanem egy római éremlelet is emlékeztet.  A falu nevéből egy itt állt őrtoronyra lehet következtetni, mely stratégiailag fontos helyen állt. A név először pataknévként „Turna aqua” alakban jelenik meg a zoborhegyi bencés apátság  1113-ban kelt oklevelében.

31 Trencsén címere

32 Tornyos Tornyos (1899-ig Turna, szlovákul Trenčianska Turná) község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Trencséni járásban. Hámoros tartozik hozzá ben 3120 lakosából 2969 szlovák volt. Fekvése : Trencséntől 5 km-re délre a Vág középső folyásánál, a folyó bal partjának közelében Trencséni-medence közepén fekszik.

33 Története A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a kőkorszakban, az i. e körüli időben is éltek emberek. A rómaiak jelenlétére nemcsak az itt talált sziklafelirat, hanem egy római éremlelet is emlékeztet. A falu nevéből egy itt állt őrtoronyra lehet következtetni, mely stratégiailag fontos helyen állt.

34  Thököly Imre hadai pusztították a város környékét, amely a legnagyobb veszteségeket mégis a Rákóczi-szabadságharc során szenvedte el.  A várkápolna alapfalai A mai Trencséni vár Trencsén városának szívében, a várhegy (Mária-hegy) mészkőszirtjén emelkedik a Vág völgye fölött.  A lerombolt vár

35 Csákháza Fekvése: Trencsén központjától 5 km-re keletre fekszik.
Csákháza (1899-ig Kis-Kubra, szlovákul Kubrica) Trencsén városrésze Szlovákiában a Trencséni kerület Trencséni járásában. Lakosainak száma: 311. Fekvése: Trencsén központjától 5 km-re keletre fekszik.

36 Története A falu egykor Csák Mátéval volt kapcsolatban, akinek valószínűleg udvarháza volt itt. A Csákok mellett a gróf Cseszneky és Illésházy családok rendelkeztek itt földbirtokkal ben 165, túlnyomórészt szlovák lakosa volt előtt Trencsén vármegye Trencséni járásához tartozott.

37 Nagytétény nevét 1228-ban említette először oklevél Thethen néven.

38 Református egyházközség temploma
Nagytétényi út

39 Emléktábla a katolikus templom falán
Már a 14. században  is voltak budai polgár birtokosai, egy időben királyi birtok volt. Emléktábla a katolikus templom falán Szentháromság-szobor

40 Csejte

41 A mai falu 1263-ban "Chekche", 1276-ban "Chechte", 1299-ben "Chechte", ben "Csejthe" alakban szerepel az írott forrásokban. Kezdetben a nyitrai váruradalom része volt, majd Csejte várának felépülte után annak tartozéka lett. Várát a Hontpázmány nembeli Kázmér építtette az es években, majd Csák Mátéé, később királyi vár. A török korban a Nádasdyaké lett, majd 1707-ben a kurucok egynapi ostrommal vették be, mivel nem volt vize nem soká tarthatta magát. 1392-ben Csejte városi rangot és évi hat országos vásár megtartására jogot kapott.

42 Báthori Erzsébet Apja ecsedi Báthori György volt, aki 1570-ben halt meg, anyja somlyói Báthory Anna, anyjának testvére Báthory István fejedelem (1571–1586), aki később lengyel király lett (1575–1586). Nádasdy Ferenc gróffal, aki nála öt évvel volt idősebb, tizenegy éves korában jegyezték el egymást ben lépnek frigyre, amire még Miksa magyar király is hivatalos volt, habár ő az út veszélyeire hivatkozva nem jött el. Miközben Nádasdy Ferencet – akit kegyetlensége és bátorsága miatt „Fekete Bégként” is emlegettek – a török ellen vívott csatározások kötötték le, Erzsébet sokat tartózkodott egyedül, magányos és zárkózott volt. Pártfogásába vette a török által kirabolt-fölégetett falvak legyilkolt férfiainak özvegyeit, a megerőszakolt, mindenükből kifosztott lányokat-asszonyokat, nemzetiségükre való megkülönböztetés nélkül.

43 Trencsényi vár A mai Trencséni vár Trencsén városának szívében helyezkedik el. A meglehetősen nagy alapterületű vár viszonylag jól felújított. A várhegy három oldalról igen meredek, csak a déli részén lankásabb. Trencsénben az ásatások szerint már Kr. e körül élt itt ember.

44 Piarista torony A déli udvar a kolostor szerzeteseinek készült, az északi pedig gazdasági célokat szolgált. Petr Fidler a podolini rendházat - az építészeti kialakítás néhány részletmegoldása miatt - a Krakkó melletti Bielany kamalduli kolostorával hozza kapcsolatba. A Szent Szaniszló tiszteletére szentelt templom egyhajós, fiókos dongaboltozat fedi. Főoltára a névadó szent csodatételét ábrázoló oltárképével első formájában 1655-ben készült el.

45 Zsinagóga Az épület alapkövét július 12-én tették le, a munkálatok csak egy évig tartottak. Ebben a város központjában emelt szentélyben a rabbi már nemcsak héberül, hanem magyarul és németül is szólt a gyülekezethez, a hívők együtt énekeltek és a nők elvegyülhettek a férfiak között. Baumhorn Lipót impozáns, 16 méter magas kupolát tervezett Nyitrára, a 620 négyzetméteres épületben 500 ember fért el. A templom építését nagy részben Engel József nagyvállalkozó és felesége finanszírozta, de jelentősen hozzájárultak más zsidó családok is, nevüket a bejárat melletti tábla őrzi. A korabeli felfogás szerint a zsinagóga nemcsak imaház volt, hanem iskola, közösségi hely és a fontos döntések meghozásának színtere is, ahol a hitközség tiszteletnek örvendő tagjai tanácskoztak.

46 Dévény

47 Története Ősrégi település, amely már a legrégibb idők óta lakott volt
 Már a rómaiak őrtornyokat emeltek itt, majd morva fejedelmi székhely lett.   A királyi vár a 13.században épült fel  1920-ban Csehszlovákia része lett 1910-ben a falunak 2063, többségben német lakosa volt

48 Tudnivalók Közigazgatás Nevezetességei Ország : Szlovákia
Teljes népesség: fő Népsűrűség : 78 fő/km² Terület: 13,96 km² Dévényi vár a Magyar királyság nyugati kapuja volt Romjai ma is impozáns képet nyújtanak  Millenniumi emlékmű A dévényi vár fokán álló, 21 méter magas, haraszti mészkőből készült emlékművet Berczik Gyula tervei alapján építették Az emlékművet 1920-ban a csehszlovák hadsereg lerombolta

49 Képek Dévényről

50 Pozsony (Bratislava) Neve a régi magyar Poson személynévből (a vár első ispánjáról) ered. Maga a személynév lehet a cseh Pos, de lehet a német Poscho személynévből is. A szlovák név előzménye a 907-ben említett Braslavespruch illetve Brezalauspruch alak. Ez a szláv Braslav személynév és a német burg (= vár) főnév összetétele. Ebből lett a mai német Pressburg.

51 Mai hivatalos neve 1837-ben keletkezett úgy, hogy P. J
Mai hivatalos neve 1837-ben keletkezett úgy, hogy P. J. Šafárik szlovák történész, régész tévesen rekonstruálta a város régi nevét: azt hitte, hogy az nem a Braslav, hanem a Bratislav névből származik. Korábban a város szlovák neve Prešporok/Prešporek volt. Az 1919-es év rendkívül változatos és fordulatokkal teli esztendő volt az egy évvel korábban alakult Csehszlovák Köztársaság életében. „Különösen bonyolult volt a helyzet az iparilag legfejlettebb Duna-parti városban, Pozsonyban. Elsősorban azért, mert a város 80 százalékát alkotó német és magyar lakosok elutasították az újonnan alakult országot” január 1-jén cseh és olasz legionáriusok foglalták el a várost, majd három napra rá Vavro Šrobár veszi át az ellenőrzést a város felett.

52

53 A Grassalkovich-kastély
Látványosságok A Grassalkovich-kastély A pozsonyi vár Lépcsősor a várhoz


Letölteni ppt "Határtalan kirándulás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések