Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Preparációs technikák a konzerváló fogászatban DR. NEMES JÚLIA Konzerváló Fogászati Klinika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Preparációs technikák a konzerváló fogászatban DR. NEMES JÚLIA Konzerváló Fogászati Klinika."— Előadás másolata:

1 Preparációs technikák a konzerváló fogászatban DR. NEMES JÚLIA Konzerváló Fogászati Klinika

2 A CARIES GYÓGYÍTÁSA PREVENCIÓ (secunder) (secunder) caries incipiens caries incipiens reverzibilis caries nincs üregképződés nincs üregképződés TÖMÉS KÉSZÍTÉS caries superficialis caries superficialis caries media caries media caries profunda caries profunda irreverzibilis caries irreverzibilis caries üregképzédéssel jár üregképzédéssel jár

3 A szuvas lézió előkészítését a tömés behelyezésére PREPARÁCIÓNAK nevezzük. A szuvas lézió előkészítését a tömés behelyezésére PREPARÁCIÓNAK nevezzük. Eszközök Eszközök Szabályok Szabályok (elvek a preparációhoz) (elvek a preparációhoz) Változik a lézió formája 1871 Morrison Forrás:Forrai Judit

4 PREPARÁLÓ ESZKÖZÖK Kézi eszközök Forgó eszközök Oszcilláló eszközök Lézer Kémiai-mechanikai caries eltávolítás Levegőabráziós módszer

5 A TÖMÉSKÉSZÍTÉS CÉLJA A szuvas dentin eltávolításán túl - tartás, elhorgonyzás - tartás, elhorgonyzás - forma - forma - funkció - funkció - esztétika - esztétika

6 Célkitűzés megköveteli -biológiai adottságok ismeretét -zománc, dentin felépítésének ism. -occlusio figyelembevételét -tömőanyag tulajdonsága ismeretét. Célkitűzés megköveteli -biológiai adottságok ismeretét -zománc, dentin felépítésének ism. -occlusio figyelembevételét -tömőanyag tulajdonsága ismeretét. A preparációt befolyásoló tényezők: - a szuvasodás kiterjedése - a szuvasodás kiterjedése - a szájhigiénia - a szájhigiénia - a tömőanyag - a tömőanyag

7 Az üregek osztályozása G.V. BLACK (1914) Alapja: a caries predilekciós helyei az anatómiai koronán. I.-V. osztály I.-V. osztály Miért predilekciós helyek? Később kiegészült a rendszer a - VI. osztállyal (nem predilekciós hely) és - VI. osztállyal (nem predilekciós hely) és - a gyökércariessel (nem anatómiai koronán!). - a gyökércariessel (nem anatómiai koronán!).

8 Anatómiai és klinikai korona Predilekciós helyek: hol találhatók?

9 I.osztály Barázda, és gödröcske caries Hol találhatók barázdák, gödröcskék?

10 II. osztály A premolarisok és molarisok approximalis felszínén kezdődő caries felszínén kezdődő caries M(O), (O)D, M(O)D M(O), (O)D, M(O)D

11 III. és IV. osztály III. osztály a frontfogak IV. osztály a frontfogak app- approximalis felszínén roximalis cariese, ami az approximalis felszínén roximalis cariese, ami az keletkező caries, ami incisalis szögletet is érinti. keletkező caries, ami incisalis szögletet is érinti. nem érinti az incisalis nem érinti az incisalis szögletet. szögletet.

12 V. osztály A fogak vestibuláris és/vagy orális felszínén a gingivalis harmadában az anatómiai koronán keletkező szuvasodás. Nem gödröcske caries! Nem gödröcske caries!

13 VI. osztály A frontfogak incisalis élén, vagy a premo- larisok molarisok occlusalis csücskén keletkező caries. Nem predilekciós hely!

14 Gyökér caries A zománccal nem borított gyökérfelszínen keletkezik. Nem anatómiai koronán!

15 NOMENKLATURA Felszín: (nem preparált) anatómiai képlet neve Falak: (preparált) szomszédos fogfelszín nevei Restauráció határa: Élek:két fal találkozása (falak nevei) (falak nevei) Szögletek:három fal találkozása (falak nevei) Házi feladat: I-V osztály falai, élei, szögletei! axio-vestibulo-gingivalis szöglet axio-pulpalis él vestibularis fal

16 Falak, élek, szögletek

17 AZ ÜREGELŐKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI G.V. Black 1889 Az idők folyamán a szabályok jelentős változáson mentek át. változáson mentek át. „Preventiv extensio” elve: Az üreg határait öntisztuló, vagy művileg tisztítható felszinre vitte ki, még akkor is, ha egészséges foganyagot kellett eltávolítani.

18 JELENLEGI ALAPELVEK az üreg határainak megállapításához 1. Törekedni kell az egészséges fogállomány megőrzésére 2. Valamennyi törékeny, vagy meggyengült zománcot el kell távolítani 3. Minden léziót, hibát be kell vonni az üregbe 4. Az üreg határát jól finírozható helyre kell helyezni 5. Törekedni kell a tömés kerületének rövidítésére

19 CAVITAS TERVEZÉSI MÓDOK Tömőanyagtól és a caries elhelyezkedésétől függően: KONVENCIONÁLIS : amalgám, (betét,) gyökérfelszínen lévő caries; Makroretenció -Jellegzetessége: kazetta forma, zománcszél speciális kialakítása. (Gyakori a másodlagos retenciós elemek alkalmazása.) -Jellegzetessége: kazetta forma, zománcszél speciális kialakítása. (Gyakori a másodlagos retenciós elemek alkalmazása.)

20 CAVITAS TERVEZÉSI MÓDOK Tömőanyagtól és a caries elhelyezkedésétől függően: MÓDOSÍTOTT KONVENCIONÁLIS: pl.korábban konvencionálisan preparált üregbe kompoziciós tömés készül. Zománcszél speciális preparálása (ferdére) Makro- és mikroretenció MÓDOSÍTOTT, ADHESIV üregalakítás, vagy MINIMAL- INVASIV üregalakítás: Nincs speciális falkonfiguráció, sem egyenletes pulpalis, vagy axialis mélység. Caries- eltávolítás és mikroretenció. Mikroretenció.

21 AZ ÜREGELŐKÉSZÍTÉS LÉPÉSEI (konvencionális, módosított konvencionális) I. KEZDETI FÁZIS (primer) I. KEZDETI FÁZIS (primer) -az üreg feltárása -az üreg feltárása -határának és kezdeti mély- -határának és kezdeti mély- ségének meghatározása ségének meghatározása -elsődleges ellenállási forma -elsődleges ellenállási forma -elsődleges tartási forma -elsődleges tartási forma -kényelmes hozzáférhetőség -kényelmes hozzáférhetőség II. BEFEJEZŐ FÁZIS (secunder) II. BEFEJEZŐ FÁZIS (secunder) -szuvas dentin, régi tömés -szuvas dentin, régi tömés eltávolítása eltávolítása -pulpavédelem -pulpavédelem -másodlagos tartási és -másodlagos tartási és ellenállási forma ellenállási forma -preparált felszínek finírozása -preparált felszínek finírozása -tisztítás, szárítás, kontrollálás -tisztítás, szárítás, kontrollálás Az egyes lépések összevonhatók az elvek, eszközök, és a tömőanyag figyelembevételével. Tudatos összevonás!

22 Kezdeti fázis Az üreg feltárása, határának, kezdeti mélységének meghatározása Együtt végezhetjük! Magas fordulatszám, hűtés, gyémánt vagy keményfém fúró. Fúró formája üregtől függ. Döntés: „preventiv extensio” elvét figyelembe véve preparálunk, vagy nem. Preventiv extensió elve túlhaladott, csak kivételes esetben alkalmazzuk!

23 Kezdeti mélység preparálása Gödröcskék, barázdák területén 0,2 mm a dentinben. Ez 1,5 mm-es mélységnek felel meg a centralis barázda területén. Sima felszíneken az axialis fal esetén 0,2 és 0,8 mm a dentinben. A mélyebb preparációt ott alkalmazzuk, ahol nincs zománc.

24 ELSŐDLEGES TARTÁSI FORMA (RETENCIÓ) Definició: megakadályozza a tömés elmozdulását, és kiesését az üregből. A retenciót befolyásolja: a tömőanyag és fog közti kapcsolat: -mechanikai: -mechanikai: makromechanikai pl. amalgám makromechanikai pl. amalgám mikromechanikai pl. kompozit mikromechanikai pl. kompozit -kémiai : ritka üvegionomer -kémiai : ritka üvegionomer -elektrosztatikus: gyenge -elektrosztatikus: gyenge Különbségek a tartási formában: tömőanyag szerint -inlay: fém, esztétikus -inlay: fém, esztétikus -plasztikus tömés: amalgám, kompozit -plasztikus tömés: amalgám, kompozit

25 ELSŐDLEGES ELLENÁLLÁSI FORMA (REZISZTENCIA) Definíció:A preparált falak formája és elhelyezkedése olyan, hogy mind a fog, mind a tömés törés nélkül ellenáll a rágóerőnek. PREPARÁLÁS: elsődleges tartási és ellenállási formát együtt preparáljuk. ALAPELV: -kazetta forma: párhuzamos, divergáló, vagy -kazetta forma: párhuzamos, divergáló, vagy konvergáló falak; Szög fontos! konvergáló falak; Szög fontos! -sík alap, élek, szögletek lekerekítettek -sík alap, élek, szögletek lekerekítettek -tömőanyag megfelelő vastagsága -tömőanyag megfelelő vastagsága Kényelmes HOZZÁFÉRHETŐSÉGI forma Kényelmes HOZZÁFÉRHETŐSÉGI forma

26 Befejező fázis A szuvas dentin, valamint a régi tömés eltávolítása Szuvas dentin: miért most, és mivel? Gyakorlatban: szuvas és ép dentin elkülönítése Szuvas dentin a klinikumban: -fertőzött el kell távolítani! -fertőzött el kell távolítani! -nem fertőzött réteg -nem fertőzött réteg Különbség az elszineződés fokában, és a dentin keménységében. Caries indikátor, éles excavator, acél/widia gömbfúró Régi tömés eltávolítandó, ha: -rontja az új esztétikai hatását -kompromisszumot jelent a retenció kialakításában -tömés alatt caries -fogbél tüneteket mutatott a kezelés előtt -régi tömés környéke nem intakt

27 Preparált felszínek - finírozása - tisztítása, szárítása - kontrollálás

28 Endodoncia Cél Cél A caries következtében a fogbél irreverzibilis károsodása, elhalása miatt a fog megtartása érdekében gyökérkezelés. Valamennyi élő, illetve elhalt pulpa maradvány és mikroorganizmus eltávolítása, valamint a csatorna falának megfelelő alakítása után a teljes csatornarendszer megtömése a cél.

29 Endodoncia 1. Szuvas dentin eltávolítása 2.Trepanatios (bemeneti) cavitas preparálása Cél: pulpakamra tetejének eltávolítása Cél: pulpakamra tetejének eltávolítása egyenes bejutás a csatornákba egyenes bejutás a csatornákba minimális foganyag eltávolítása minimális foganyag eltávolítása 3.Csatorna bemenetek lokalizálása 4.Munkahossz meghatározása 5 A csatorna kemo-mechanikai megmunkálása 6.A csatorna tömése, ellenőrzése

30 Bemeneti cavitas preparálása

31 A györékcsatorna tisztítása kemo-mechanikaimegmunkálása A györékcsatorna tisztítása kemo-mechanikaimegmunkálása Alapelv: Alapelv: Kivitelezés Kivitelezés Preparállás kézi Preparálás gépi forgó eszközökkel eszközökkel Preparállás kézi Preparálás gépi forgó eszközökkel eszközökkel -Standard preparálás Ultrasonicus meghajtás -Standard preparálás Ultrasonicus meghajtás -Flaring preparálás Sonicus meghajtás -Flaring preparálás Sonicus meghajtás tapered preparation tapered preparation step-back step-back step-down step-down a kettő kombinációja a kettő kombinációja


Letölteni ppt "Preparációs technikák a konzerváló fogászatban DR. NEMES JÚLIA Konzerváló Fogászati Klinika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések