Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kattintással továbbítsd a képeket! ♫ Kapcsold be a hangszórót! ♫ Kapcsold be a hangszórót! Isten kinyilvánította szeretetét Az első karácsony nyolc csodája.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kattintással továbbítsd a képeket! ♫ Kapcsold be a hangszórót! ♫ Kapcsold be a hangszórót! Isten kinyilvánította szeretetét Az első karácsony nyolc csodája."— Előadás másolata:

1

2 Kattintással továbbítsd a képeket! ♫ Kapcsold be a hangszórót! ♫ Kapcsold be a hangszórót! Isten kinyilvánította szeretetét Az első karácsony nyolc csodája Text : Ronan Keane

3 Minden gyermek Isten csodája Amikor először felhangzik egy gyermeksírás, és elvágják a köldökzsinórt, a boldog szülők és minden jelenlévő, a szülész orvos és asszisztensei a tisztán ragyogó városi kórházban, vagy a bábaasszony a dzsungel bambuszkunyhójában, egyaránt örülnek a csodának, aminek éppen tanúi lehettek. Hasonlóan történt Jézus születésénél is, azonban ez legalább nyolc csodával járt.

4 Angyali hirdetés Jézus volt az egyetlen, akinek a születését angyal jelentette meg még fogantatása előtt. Az első csoda „A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret, egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van… Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK." (Lukács 1:26-28,30-31).

5 Csodálatos fogantatás Monda pedig Mária az angyalnak: „Mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek?” És felelvén az angyal, monda néki: „A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is szentnek hivatik, Isten Fiának. “ (Lukács 1:34-35 ). A legismertebb és legkülönösebb csodák közül az egyik az a valóság, hogy Mária Jézus fogantatása idején szűz volt. A Biblia nagyon világosan mondja: A legismertebb és legkülönösebb csodák közül az egyik az a valóság, hogy Mária Jézus fogantatása idején szűz volt. A Biblia nagyon világosan mondja: A második csoda Jézus bizonnyal az Isten Fia! Jézus bizonnyal az Isten Fia! Ézsaiás próféta ezt az eseményt a Szent Lélek által már 700 évvel hamarabb megjelentette: „Ezért ad jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek! [héberül: „Velünk az Isten“] (Ézsaiás 7:14). (Ézsaiás 7:14). Ézsaiás próféta ezt az eseményt a Szent Lélek által már 700 évvel hamarabb megjelentette: „Ezért ad jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek! [héberül: „Velünk az Isten“] (Ézsaiás 7:14). (Ézsaiás 7:14).

6 Gábriel azt mondta Máriának, hogy rokona Erzsébet, akit meddőnek hívtak, ő is fogant fiat az ő vénségében, aki „Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz." Erzsébet fiat szült, akit Keresztelő Jánosnak ismerünk. Minden pontosan úgy történt, ahogy azt az angyal megjelentette. A harmadik csoda (Lukács 1:16, 36-37, 57-66). Keresztelő János fogantatása Erzsébet méhében

7 Az angyal magyarázata De amikor Isten Józsefhez is elküldte az angyalt, hogy őt megvigasztalja, és megmagyarázza neki a helyzetet, tovább már nem kételkedett. „az Úrnak angyala álomban megjelent néki, mondván: »József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.« József pedig az álomból felserkenvén, úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vette. És nem ismerte őt, míg meg nem szülte az ő elsőszülött fiát; és nevezte annak nevét Jézusnak.” (Máté 1:20-21,24-25). De amikor Isten Józsefhez is elküldte az angyalt, hogy őt megvigasztalja, és megmagyarázza neki a helyzetet, tovább már nem kételkedett. „az Úrnak angyala álomban megjelent néki, mondván: »József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.« József pedig az álomból felserkenvén, úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vette. És nem ismerte őt, míg meg nem szülte az ő elsőszülött fiát; és nevezte annak nevét Jézusnak.” (Máté 1:20-21,24-25). Mit gondolhatott József, amikor Mária Erzsébettől hazatért és megtudta, hogy menyasszonya már három hónapja áldott állapotban van? Gondolhatjuk, hogy első reakciói nagyon vegyesek voltak. „József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.” (Máté 1:19). József Máriát meg akarta menteni a szégyen és az esetleges halál elől, amivel a zsidó Törvény a házasságtörést büntette (5Mózes 22:13-14,21). De el tudjuk képzelni azt a gyötrelmet, amit érzett, amikor látta, hogy jegyese szíve alatt más gyermekét hordja? A negyedik csoda

8 Születésének helye Az ószövetségi próféciák csodálatos beteljesedése volt az is, hogy Jézus Betlehemben született, bár szülei Názáretben laktak, amely Betlehemtől néhány napi járóföldnyi távolságra volt. „ De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, aki uralkodó az Izráelen; akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.." (Mikeás 5:2). Azokban a napokban, Augusztus császár parancsot adott ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Elment azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába. Felment pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós volt. És ott megszülte az ő elsőszülött fiát, és bepólyálta őt, és elhelyezte őt a jászolba. Azokban a napokban, Augusztus császár parancsot adott ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Elment azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába. Felment pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós volt. És ott megszülte az ő elsőszülött fiát, és bepólyálta őt, és elhelyezte őt a jászolba. (Lukács 2:1-7) Az ötödik csoda

9 Angyalok híradása Isten angyala jelent meg a pásztoroknak, akik Betlehem mezején éjszaka őrizték a nyájat, és ezt mondta nékik: „Ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek néktek, mely az egész népnek öröme lesz: Mert született néktek ma a Megtartó, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig annak a jele: találtok egy kisgyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.” És nagy hirtelenséggel mennyei seregek sokasága jelent meg, akik az Istent dicsérték és ezt mondták: »Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat!«" pedig annak a jele: találtok egy kisgyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.” És nagy hirtelenséggel mennyei seregek sokasága jelent meg, akik az Istent dicsérték és ezt mondták: »Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat!«" (Lukács 2:10-14). A pásztorok ott hagyták a nyájat és elmentek Betlehembe, ahol megtalálták a Messiást, pontosan úgy, ahogy az angyal mondta. Amikor meglátták, elbeszélték mindazt, amit az angyal mondott a kisgyermekről (Lukács 2:17). Ez azt jelenti, hogy némely emberek már Jézus életének első napjától kezdve tanúskodtak arról, hogy a Messiás végre elérkezett. A hatodik csoda

10 Jel az égen A napkeleti bölcsek (a hagyomány szerint hárman voltak, de a Biblia nem említi számukat, se lakhelyüket. Valószínű, hogy Arábia, Perzsia, Babilon, esetleg a távolabbi India jöhet számításba) egy különös jelet figyeltek meg az égen, amit a „Zsidók királya” megszületése jeleként értelmeztek és elmentek, hogy hódoljanak előtte A napkeleti bölcsek (a hagyomány szerint hárman voltak, de a Biblia nem említi számukat, se lakhelyüket. Valószínű, hogy Arábia, Perzsia, Babilon, esetleg a távolabbi India jöhet számításba) egy különös jelet figyeltek meg az égen, amit a „Zsidók királya” megszületése jeleként értelmeztek és elmentek, hogy hódoljanak előtte. Hetedik csoda Abban az időben lassú és körülményes volt az utazás. A bölcsek számára mintegy két évig tartott. Amikor megérkeztek Júdeába, átadták Jézusnak ajándékaikat. „És a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment, mindaddig, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, nagyon megörültek. Bementek a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kincses ládáikat kitárván, ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát." (Máté 2:9-11). Abban az időben lassú és körülményes volt az utazás. A bölcsek számára mintegy két évig tartott. Amikor megérkeztek Júdeába, átadták Jézusnak ajándékaikat. „És a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment, mindaddig, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, nagyon megörültek. Bementek a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kincses ládáikat kitárván, ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát." (Máté 2:9-11).

11 Karácsony legnagyobb csodája nem az angyalok megjelenése, nem a betlehemi csillag, se a napkeleti bölcsek, hanem Isten egyszülött Fia, Aki egy gyenge gyermekben emberi természetet vett magára, hogy minket megérthessen, szeressen és együtt érezhessen velünk, és végül engesztelő áldozatul meghalt ÉRTED és ÉRTEM, hanem Isten egyszülött Fia, Aki egy gyenge gyermekben emberi természetet vett magára, hogy minket megérthessen, szeressen és együtt érezhessen velünk, és végül engesztelő áldozatul meghalt ÉRTED és ÉRTEM, bűneinkért a Golgotai kereszten. Isten örök életet adott nékünk és ez az élet az ő Fiában van! (1.János 5:11). Karácsony legnagyobb csodája nem az angyalok megjelenése, nem a betlehemi csillag, se a napkeleti bölcsek, hanem Isten egyszülött Fia, Aki egy gyenge gyermekben emberi természetet vett magára, hogy minket megérthessen, szeressen és együtt érezhessen velünk, és végül engesztelő áldozatul meghalt ÉRTED és ÉRTEM, hanem Isten egyszülött Fia, Aki egy gyenge gyermekben emberi természetet vett magára, hogy minket megérthessen, szeressen és együtt érezhessen velünk, és végül engesztelő áldozatul meghalt ÉRTED és ÉRTEM, bűneinkért a Golgotai kereszten. Isten örök életet adott nékünk és ez az élet az ő Fiában van! (1.János 5:11). A legnagyobb csoda Több PowerPoint prezentáció található:www.tommyswindow.com „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16 „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16


Letölteni ppt "Kattintással továbbítsd a képeket! ♫ Kapcsold be a hangszórót! ♫ Kapcsold be a hangszórót! Isten kinyilvánította szeretetét Az első karácsony nyolc csodája."

Hasonló előadás


Google Hirdetések