Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Festészet 8. A kompozíció. A keret és a képmező •A kép (festmény) a képkeret által definiált terület kitöltése festői tartalommal. A keret tehát határsáv,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Festészet 8. A kompozíció. A keret és a képmező •A kép (festmény) a képkeret által definiált terület kitöltése festői tartalommal. A keret tehát határsáv,"— Előadás másolata:

1 Festészet 8. A kompozíció

2 A keret és a képmező •A kép (festmény) a képkeret által definiált terület kitöltése festői tartalommal. A keret tehát határsáv, választóvonal, limes, amely a művészi tevékenység tárgyát definiálja, jelöli ki. Célja művészet és természet elválasztása – egyben a kettő közötti átjárás lehetőségének megteremtése a befogadó (tehát nem a képtartalom, vagy a természet) számára. •"A keret konfigurációjában sohasem lehet olyan lyuk vagy híd, amelyen mintegy beáramolhatna a világ, illetve amelyen a kép kiléphetne a világba - ahogy ez például akkor történik, mikor a kép tartalma a kereten folytatódik." Georg Simmel:G. Simmel: „A képkeret (esztétikai kísérlet)”, In. Velence, Firenze, Róma, Atlantisz, Bp., 91- 98.o. •A keret definiálja a képmezőt, melynek „megművelése” a művész célja, s melynek befogadása a befogadó célja. Míg a képmezőben megjelenő kép a művészi megmunkálás része, a képkeret ettől független, a művészi közlésben részt nem vevő, ám arra a figyelmet ráirányító eszköz. kivéve pl. a szecesszióban, ahol a képkeretre mintegy ráúszik a kép tematikája. •Ugyancsak a két világ közti összeköttetést teremti meg a kép címe, a festő neve és a kép fizikai adatai

3 Középpont, szélek •A képmező felosztásának vannak ránk hagyományozott módszerei. A kiindulópontot aszerint kell választanunk, hogy egy Alberti-féle ablakkoncepciót képzelünk a mű mögé vagy a felület kialakítása érdekel bennünket, a felület harmonikus elrendezése. •Az emberi megismerés sajátossága, hogy a kép befogadása során szemünk törekszik a középpont felé, de úgy, hogy egyben egyszerre is látni tudjuk a kép egészét. •A keret és a középpont körül elhelyezkedő részeket úgy osztjuk fel, mint egy térkép részeit. A különböző oldalak (bal, jobb, lent, fönt) a képkeret és a középpont körüli elhelyezkedés alapján definiálódnak. Engraving (modified) from G. B. Vignola, La due regole della prospettiva practica, 1611. Mondrián, kompozíció, 1923

4 Horizont, vízszintes és függőleges tagolás C laude Lorraine (1642): Italian Coastal Landscape •A másik-valóságra- nyíló-ablak képkoncepcióban a nézőnek a megjelenített tájban elfoglalt képzeltbeli helyzetét jelöli ki a szemmagasság megjelenítése, az úgynevezett horizontvonal, vagyis az a magasság, ahol ha nem akadályozná semmilyen tárgy látásunkat, a föld és az ég vonala összeér. •A képsík vízszintes és függőleges tagolása a képfelület- megművelése koncepcióból vezethető le. Mintha egy képernyőn szeretnénk egy négyzetrácsot alkalmazni, a látvány tagolása céljából.

5 Képolvasás: balról jobbra, föntről lefelé, átlós irány •Az írás- olvasásnak megfelelően az elsődleges reflexünk a képolvasás során is a balról jobbra, fentről lefelé haladás •Ezt az alapirányt befolyásolhatja, hogy fekvő vagy álló képről van- e szó, a horizontvonal magassága, •a kép elhelyezésének magassága a falon •És természetesen a kompozíció, mely ennek az iránynak ellene szegülhet

6 Aranymetszés, harmad-törvény •A kép felületén a hangsúlyos elem számára megfelelő hely kijelölése •Ősi elv az arányok ismétlése, melynek legtisztább formája az aranymetszés (egy szakasz egésze úgy aránylik a hosszabbik részéhez, mint a hosszabbik része a rövidebbhez) •Harmad-törvény: a helyes komponálás a 2:1-hez arányt követi, vagyis egyharmad résznél osztja a szélességet vagy a magasságot

7 Képsík és képmélység •A kép két dimenzióban ábrázolja a három dimenzióban látható világot. A különbség eltüntetése céljából alkalmazzuk a perspektívát, melynek révén a képsík mögött mélységet érzékeltetünk –vizuális illúzió •A képmélység a térbeliség érzetének felkeltésére utal •A képmélység létrehoz egy újabb irányt, melyet a szem követhet (a bal-jobb, fent-lent, átlós irány mellett, melyek a felületen jelölnek ki irányt)

8 Előtér, középtér, háttér •Tiziano: Az ember három életkora, 1513-4

9 A kompozíció: motívumok egymás közti viszonyai •„a festésnek azt a módszerét nevezem kompozíciónak, amelynek segítségével a részeket a festett művön elrendezem" (Alberti: A festészetről, II. 33.) Jan van Huysum (1682-1749): Vase of Flowers on a Garden Ledge, ca. 1730

10 A kompozíciót meghatározó ábrázolási eszközök •Tér-képzet: (illúzionisztikus, kétdimenziós, lapos, egyéni, keleti, primitív, stb.) •Alak: vonallal, színkülönbséggel, tónussal, textúrával, elkülönített terület a képmezőn belül, lehet pozitív és negatív, összefüggésben áll más alakokkal. •Vonal: egy forma körülzárása vagy két felület találkozása, egységet, dinamikát, stb. sugallhat •Tónus: a fény vagy a sötétség jelenlétének szintje egy- egy tárgyon •Textúra: anyagszerűség •Szín (tiszta, kevert, hideg-meleg, stb.)

11 A kompozíció célja lehet •Egység: a részek elnyerjék szerepüket a kép egésze szempontjából •Arány: egyik elem viszonya egy másikhoz, vagy elem viszonya az egészhez •Ma is fontos az aranymetszés elve •Egyensúly: alakokra és tömegekre használt kifejezés, lehet szimmetrikus vagy aszimmetrikus, vagy bármilyen más rend is érvényesülhet •Harmónia: a részek békés együttállása, a részek egy koherens szándékot tükröznek •Változatosság: különbségek tónusban, színben, alakban, színben, felkelti a vizuális érdeklődést, nem szabad túlzásba vinni. •Kontraszt: különböző részek egymásra vonatkoztatása hangsúlyt ad, felerősíti a kép hatását •Mozgás: ahogy az elemek elhelyezése a képen a szemet vezeti •Ismétlés: egyes tulajdonságok visszatérése, kis eltéréssel vagy más- más tárgyakon, szintén erősebbé teszi a művet •Ritmus – zenei asszociáció

12 Erővonalak Rembrandt: Éjjeli őrjárat, 1642 •Azok a strukturálisan meghatározó vonalak, irányvektorok a képen, melyek a befogadói szem mozgását kijelölik •A szabályszerű a cél, de anélkül, hogy erőltetetté, mesterkéltté váljon (titkolni kell, belső rend érzetét kell kelteni, szemben a külsődlegessel)

13 Szimmetria •(Alberti) „a symmetria kifejezést csak a latin változatban használja, az olasz verzióban vagy elhagyja, vagy a misura (arány, mérték) kifejezéssel fordítja. •A korabeli olasz művészetelméleti szaknyelvből akkor még hiányzott maga a fogalom, és a rendelkezésre álló kifejezések közül ez látszott legalkalmasabbnak a jelölésére. •Sikeres elméleti megoldást a problémára majd csak késôbb fog találni, amikor a De re aedificatoriában a concinnitas (részarányosság) fogalmát vezeti be a mûben megvalósítandó arányosság jelölésére. •Mai jelentése: A szimmetria szó a görög szümmetronból származik, általános jelentése: arányos, harmonikus. A matematikában és a természettudományokban szimmetrián valamilyen változtatással (transzformációval) szembeni állandóságot (invarianciát) értünk. A tengelyes tükrözésre szimmetrikus az alakzat, ha változatlan marad a tengely két oldalán lévõ felének felcserélése után (1. ábra). •A szimmetria a természetben is megtalálható

14 Asszimetria •A kényszerrend feladása •De teleológia érvényesül benne, valamerre irányul •Egyensúlyvesztés, kísértés, próbatétel •Stabilitás elvesztése •Nyugtalanság, keresés •Befejezetlenség, dinamikus hatás •El Greco: Krisztus az olajfák hegyén, 1590 után

15 Egyensúly •Az egyensúly nem egy-egy motívumnak puszta ismétlése •A cél: harmonikus (összehangzó) hatás •Az egyes elemek nem önmagukért jelennek meg a képen, hanem másokért, a nagyobb egység egészéért

16 A reneszánsz gúla-kompozíció Leonardo: Sziklás Madonna

17 A barokk átlós kompozíciója Rubens: Levétel a keresztről, 1611-1614.

18 A fény és a szín kompozíciós hatása •Caravaggio: Máté meghívása, 1599-1600 Honthorst: Krisztus a főpapok előtt, 1617

19 Ritmus és minta •Kandinszkij: Absztrakt kompozíció, 1914

20 Képkivágás, kilógás a kép keretei közül

21 Tekintetek kapcsolódása, kinézés a nézőre •Pierre-Auguste Renoir. The Luncheon of the Boating Party. 1881.


Letölteni ppt "Festészet 8. A kompozíció. A keret és a képmező •A kép (festmény) a képkeret által definiált terület kitöltése festői tartalommal. A keret tehát határsáv,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések