Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkanélküliség kezelése, foglalkoztatáspolitika

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkanélküliség kezelése, foglalkoztatáspolitika"— Előadás másolata:

1 Munkanélküliség kezelése, foglalkoztatáspolitika
Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors 5/5

2 Az előadások témakörei
1/5 Politika, szakpolitikák, humánpolitikák, foglalkoztatáspolitika vs. munkanélküliek ellátása 2/5 Európa gazdaságtörténete: a munkapiac története 3/5 Új fogalmak a foglalkoztatáspolitika területén: flexicurity, adaptability, flexibility, CSR, LLG 4/5 Maastrichttól az Európa 2020-ig: Az önálló közösségi foglalkoztatási stratégia (EES) 5/5 Az Európa 2020 foglalkoztatáspolitikai vetületei és tagállami feladatai, lehetőségei és a mai magyar és uniós munkapiacok állapota

3 5/5 Az Európa 2020 stratégia foglalkoztatáspolitikai vetületei, a stratégia hatása a hazai tevékenységekre

4 Európa 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája; Az Európa 2020 három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt: Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása. Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezet barátabb és versenyképesebb gazdaság. Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság kialakításának ösztönzése.

5 Célok A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie. Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani. Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket (ideértve megfelelő körülmények között a kibocsátás 30 %-kal történő csökkentését). Az iskolából kimaradók arányát 10 % alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb generáció 40 %-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel. 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát.

6 Zászlóshajók Az „Innovatív Unió” kezdeményezés a keretfeltételek, illetve a kutatásra és innovációra fordított finanszírozás javítására szolgál annak érdekében, hogy az innovatív ötletekből a növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre. A „Mozgásban az ifjúság” az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok munkaerőpiacra történő belépésének megkönnyítését szolgálja. Az „Európai digitális menetrend” a nagy sebességű internet bővítésének felgyorsítását és az egységes digitális piac előnyeinek háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja szem előtt. Az „Erőforrás-hatékony Európa” a gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának szétválasztását, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás elősegítését, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazását, a szállítási ágazat modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzését szolgálja.

7 Zászlóshajók /2 Az „Iparpolitika a globalizáció korában” a vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipari bázis kifejlesztésének támogatását célozza. Az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” a munkaerőpiacok modernizálását célozza, és arra törekszik, hogy lehetővé tegye az emberek számára készségeik egész életen át történő fejlesztését, hogy ezáltal növekedjen a munkaerőpiacon való részvétel, és – többek között a munkavállalók mobilitása révén – közeledjen egymáshoz a munkaerő-piaci kínálat és kereslet. A „Szegénység elleni európai platform” célja olyan szociális és területi kohézió biztosítása, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben megosztják, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig méltóságban, a társadalom aktív tagjaiként élhetnek

8 Integrált Iránymutatások
1. iránymutatás: Az államháztartás minőségének és fenntarthatóságának biztosítása 2. iránymutatás: A makrogazdasági egyensúlytalanságok kezelése 3. iránymutatás: Az euroövezeten belüli egyensúlytalanságok csökkentése 4. iránymutatás: A K+F-hez és innovációhoz nyújtott támogatások optimalizálása, a tudásháromszög erősítése és a digitális gazdaság potenciáljának felszabadítása 5. iránymutatás: Az erőforrás-hatékonyság növelése és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 6. iránymutatás: Az üzleti és fogyasztói környezet javítása és az ipari bázis korszerűsítése 7. iránymutatás: A munkaerő-piaci részvétel növelése és a strukturális munkanélküliség csökkentése 8. iránymutatás: A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, képzett munkaerő, a munkaminőség fokozása és az egész életen át tartó tanulás ösztönzése 9. iránymutatás: Az oktatási és képzési rendszerek teljesítményének javítása minden szinten, valamint a felsőoktatásban részt vevők számának növelése 10. iránymutatás: A társadalmi összetartozás erősítése és a szegénység elleni küzdelem

9 Európai Szemeszter

10 Nemzeti Reformprogram – foglalkoztatáspolitikai alfejezet
II.4. A munkanélküliség és a válság társadalmi következményeinek kezelése Munkáltatói kedvezmény-rendszer bevezetése - Munkahelyvédelmi Akció (19.) A fiatalok munkanélküliségének csökkentését célzó intézkedéscsomag végrehajtása (22., 23.) A nők foglalkoztatásának ösztönzése, a munka és a magánélet összehangolásának segítése a munkaerőpiac rugalmasságának javításával (21.) Aktív munkaerő-piaci politikák (20.) Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése (25.) Az új szakképzési rendszer bevezetése (26.) A felnőttképzés megújítása, új felnőttképzési törvény kidolgozása (27.) A közfoglalkoztatás aktiváló elemeinek erősítése (28., 58.) Szociális gazdaság fejlesztése a szociális szövetkezetek bővítésén és a tranzitfoglalkoztatás támogatásán keresztül (29.) Vállalkozásfejlesztési szempontból speciális feltételeket igénylő csoportok vállalkozóvá válását ösztönző koncepció (30.) Munkahelyteremtés a kis- és középvállalkozások körében (24.)

11 Országspecifikus-ajánlások (CSR) 2013 (3)
Gondoskodjon stabil, kiegyensúlyozottabb és kiszámíthatóbb társasági adórendszerről. A növekedés és a foglalkoztatás előmozdítása érdekében egyszerűsítse a társasági adózást, és csökkentse minimálisra az ágazat specifikus adók által a forráselosztásban teremtett torzulásokat. Folytassa a munka megadóztatásának foglalkoztatás-barátabbá tételét az alacsony keresetűek adóterhének enyhítésével, többek között a munkahelyvédelmi törvényben szereplő jogosultsági kritériumok finomításával, és az adózásnak a környezetvédelmi adók felé való elmozdításával. Teljes körűen hajtsa végre és gyorsítsa fel az adómorál javítására és az adószabályok betartásához kapcsolódó költségek csökkentésére irányuló, már bejelentett intézkedéseket.

12 Országspecifikus-ajánlások (CSR) 2013 (4)
Szorítsa vissza az ifjúsági munkanélküliséget például ifjúsági garancia segítségével. Erősítse meg az aktív munkaerő-piaci intézkedéseket és javítsa a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-kategorizálási rendszerét. Csökkentse a közmunkaprogram dominanciáját a foglalkoztatási intézkedéseken belül és erősítse meg az aktiválási elemeket. Erősítse meg a képzési programokat az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése érdekében. A nők részvételének ösztönzése érdekében folytassa a gyermekgondozási létesítmények bővítését. A szegénység csökkentése érdekében – különösen a gyerekek és a romák körében – biztosítsa, hogy a Nemzeti Társadalmi elzárkózási Stratégia célkitűzése minden szakpolitikai területen megjelenjen.

13 Országspecifikus-ajánlások (CSR) 2013 (5)
Teremtsen támogató üzleti környezetet, mindenekelőtt állítsa helyre a külföldi közvetlen befektetők számára vonzó környezetet, a szabályozási keret stabilabbá tételével és a piaci verseny elősegítésével. Biztosítsa az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések azonnali végrehajtását, javítsa a közbeszerzés terén a versenyt és hozzon megfelelő intézkedéseket a korrupció leküzdésére. Kezelje az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályokat. Szüntesse meg a szolgáltatási szektorban nemrégiben bevezetett akadályokat, beleértve a kiskereskedelmi szolgáltatásokat is. Célzott ösztönzőkkel támogassa az innovatív vállalkozásokat.

14 Országspecifikus-ajánlások (CSR) 2013 (6)
Hajtson végre a korai iskolaelhagyókra vonatkozó nemzeti stratégiát, és gondoskodjon arról, hogy az oktatási rendszer minden fiatalnak biztosítsa a munkaerőpiacra jutáshoz szükséges készségeket, szaktudást és képesítéseket. Javítsa az inkluzív általános oktatáshoz való hozzáférést, különösen a romák számára. Segítse az oktatás különböző szakaszai közötti, és a munkaerőpiac felé való átmenetet. Hajtson végre olyan felsőoktatási reformot, amely nagyobb arányban teszi lehetővé felsőfokú végzettség megszerzését, különösen a hátrányos helyzetű tanulók körében.

15 A magyar munkaerőpiac főbb jelzőszámai

16 Magyarország, az EU27, V4 viszonylatában

17 Demográfiai egyensúlytalanság
(forrás: Magyar Ifjúság 2012) KSH Cenzus, 2001 vs. 2011 Magyarország korfái (videó); Forrás: KSH NKI (2013)

18 Hosszú stagnálás, többszörös válság

19

20 Foglalkoztatási ráták (EU vs. HU, 2008-2010)

21 Munkanélküliségi ráták

22 Alapfokú végzettségűek 52,2 37,5 -14,7 53,0 36,5 -16,5
2012. 2011. EU27 Magyarország Különbség (EU-27-Magyarország) % %-pont 20-64 évesek 68,5 62,1 -6,4 68,6 60,7 -7,9 15-24 évesek 32,9 18,6 -14,3 33,7 18,3 -15,4 25-49 évesek 77,5 74,8 -2,7 78,0 73,6 -4,4 55-64 évesek 48,9 36,9 -12,0 47,4 35,8 -11,6 Alapfokú végzettségűek 52,2 37,5 -14,7 53,0 36,5 -16,5 Középfokú végzettségűek 69,7 63,6 -6,1 69,9 -7,8 Felsőfokú végzettségűek 81,9 78,7 -3,2 82,1 78,4 -3,7 Férfiak 74,6 68,1 -6,5 75 66,8 -8,2 Nők 62,4 56,4 -6,0 62,3 54,9 -7,4 Bázis az EU-átlag vs. Hasonló fejlettségű országok 3 jól beazonosítható réteg (fiatalok, idősek, képzetlenek) Általános konvergencia minden csoportban, kivéve idősek -kisgyermekes anyák

23 Munkapiaci kihívások Alacsony aktivitás és foglalkoztatás (különösen fiatalok, idősek, alacsonyan képzettek, kisgyermekes nők), foglalkoztathatóság Alacsony munkaerő kereslet Egyszerre munkaerőhiány és túlkínálat Fiatalok munkanélkülisége, NEET ráta Rugalmas foglalkoztatási formák alacsony elterjedtsége Munka és magánélet összehangolásának nehézségei Munkabéreket terhelő relatív magas adóék Egész életen át tartó tanulásban való részvétel alacsony Be nem jelentett munkavégzés számottevő

24 Hazai intézményrendszer
NGTT (Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács), VKF (Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma) NGM FÁT (NFA) NFSZ : NMH (2012) megyei kormányhivatalok munkaügyi szakigazgatási szervei (2010), járási kormányhivatalok kirendeltségei (2013) OFA BM: Nemzeti Közfoglalkoztatási Rendszer EMMI: ifjúságpolitika, szociálpolitika, társadalmi felzárkóztatás (TKKI, NCSSZI) NSRK TÁMOP intézkedések (NFM, NFÜ 2013-ig) OFK Országos Fejlesztéspolitikai Kabinet (2012)

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Munkanélküliség kezelése, foglalkoztatáspolitika"

Hasonló előadás


Google Hirdetések