Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Irányított önértékelés 2009/10

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Irányított önértékelés 2009/10"— Előadás másolata:

1 Irányított önértékelés 2009/10

2 A vezetés értékelése 1. A vezetés értékelése Kérdés 1 3,77 4,44 4,11 2
Alkalmazott Együtt 1 Elkötelezettek a Pedagógiai programban megfogalmazott küldetés és értékrend érvényre juttatása iránt és példát mutatnak ezek betartására 3,77 4,44 4,11 2 Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy hatékony kapcsolatot alakítsanak ki az intézménykülső partnereivel (szülőkkel, fenntartókkal, más iskolákkal) 4,33 4,22 4,27 3 Elősegítik az intézmény kedvező megítélését publikációkkal, rendez- vényeken tartott előadásokkal, civil szervezetekben végzett munkálkodással 4,25 4 Élére állnak az új kezdeményezéseknek a fejlesztésekben, jobbításokban 4,00 3,89 5 Támaszkodnak a belső partnerek (tanárok, munkatársak) ötleteire, javaslataira és meghallgatják panaszaikat, kritikájukat és lehetőség szerint figyelembe veszik 3,11 3,00 3,08 6 Lehetőségük szerint mindent megtesznek a szükséges erőforrások megteremtésére a kitűzött feladatok teljesítéséhez 3,44 3,61 7 Észlelik, elismerik a beosztottjaik erőfeszítéseit, törekvéseit a mindennapi munka során 3,40 3,20 3,30 8 Figyelemmel kísérik az oktatási nevelési folyamatokban az egyének, a csoportok munkáját, fejlődését, és ahol lehetséges, kialakítottak objektív mérőrendszert ezek megítélésére 3,38 3,41 9 Egyértelműen meghatározzák a szervezeten belül a feladatokat és hatásköröket 3,58 3,76 3,69 10 Szinten tartják saját felkészültségüket továbbképzésekkel, önképzéssel 4,15 4,05 4,10 11 Átlag 3,72 3,83 3,81

3 A vezetés értékelése

4 Stratégiai és operatív tervezés
2. Stratégia és operatív tervezés Kérdés Vezető Alkalmazott Együtt 1 A küldetés, a pedagógiai hitvallás, az értékrend egyértelműen meghatározott a pedagógiai programban 4,77 4,44 4,60 2 A sratégiai célok megfogalmazták és meghatározták az ezek megvalósításához szükséges legfontosabb feladatokat 4,33 4,27 4,30 3 Rendszeresen aktualizálják, fejlesztik a pedagógiai programjukat, stratégiájukat 4,22 4,11 4,16 4 4,05 4,08 5 Hatékony tevékenység a pedagógiai program megismertetésére, elfogadtatására 3,88 3,83 3,85 6 A megfogalmazott értékrend és célok érvényre jutásának figyelemmel kísérése 4,00 7 A kitűzött feladatok teljesülésének, a megvalósítás eredményeinek ellenőrzése, szükség szerinti módosítás 3,40 3,20 3,30 8 Összes lényeges adat és igény figyelembevétele a pedagógiai program akualizálásánál, a munkatervek összeállításánál 4,38 9 Munkaterv összeállítasakor egyeztetnek, konzultálnak minden munkatárs-sal, hogy kiderüljön, miként tudnak hozzájárulni a megvalósításhoz 3,76 3,96 10 Átlag 4,15 4,10 Sratégiai célkitűzések aktuális feladatok egyértelmű elvárások és felelősök a munkatervekben

5 Stratégiai és operatív tervezés

6 A dolgozók irányításának értékelése
Kérdés Vezető Alkalmazott Együtt 1 Egyeztetik a tanárokkal és más munkatársakkal a velük szemben támasztott elvárásokat és a teljesítményük mérésére (értékelésére) szolgáló kritériumokat 3,70 4,44 3,95 2 Rendszeresen tartanak csoportos kétirányú kommunikáción alapuló megbeszéléseket, ahol informálják a munkatásakat, megválaszolják kérdéseiket, és megismerik véleményüket, javaslataikat 3,60 3,00 3,30 3 Minden tanár számára készítenek képzési (esetleg karrier-) terveket, összhangban az intézmény jövőképével és fejlesztési terveivel 2,40 2,90 2,65 4 Tanévenként minden egyes tanárnak és más munkatársnak értékelik teljesítményét, meghallgatják ezzel kapcsolatos véleményét, és meghatározzák, miben kell fejlődnie, valamint azt is, hogy juttatásaiban milyen változásokra számíthat 2,30 2,35 5 A tanárokat és más munkatársakat felhatalmaznak arra, hogy saját hatáskörben hozzanak döntést olyan ügyekben és területeken, ahol ehhez minden információval rendelkeznek 3,80 3,90 3,85 6 Az új belépőkkel megismertetik az intézmény küldetését, értékrendjét és belső szabályait 4,40 4,00 4,20 7 Átlag 3,40 3,20

7 A dolgozók irányításának értékelése

8 Az erőforrások értékelése
Kérdés Vezető Alkalmazott Együtt 1 A rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások felhasználása összhangban van az intézmény deklarált céljaival 3,90 4,44 4,20 2 A gazdálkodási folyamatok szabályozottal és ezek betartásával járnak el 4,40 3,80 4,10 3 Ellenőrzik a pénzügyi erőforrások felhasználását 4,30 3,70 4,00 4 Intézkedéseket hoznak az energiafelhasználás optimalizálására 5 Az infrastruktúra és egyéb technikai eszközök üzemeltetése biztonságos és szabályozott, karbantartásuk megoldott 6 A rendelkezése álló infrastruktúrát és technikai eszközöket hatékonyan használják ki 7 Az összes dolgozót ellátják a munka hatékony végzéséhez szükséges információval 3,40 3,20 3,30 8 A tankönyvek kiválasztási eljárása biztosítja, hogy teljesülhessenek az oktatási, tanulási célkitűzések, valamint érvényre jusson az intézmény értékrendje 9 Átlag 4,04 3,76 3,96

9 Erőforrások értékelése

10 A folyamatok és szabályozottságuk értékelése
Kérdés Vezető Alkalmazott Együtt 1 Az oktatási, nevelési és a működési folyamatok összhangban vannak a pedagógiai programmal, a tantervvel 4,37 4,44 4,40 2 Rendszeresen meghatározzák, hogy a célkitűzések megvalósítása, a sikeres működés szempontjából melyek a kulcsfolyamatok és ezek kézben tartására kiemelt feladatot fordítsanak 4,25 4,27 4,26 3 A kulcsfeladatokat felügyelik, (ahol lehetséges, ezek eredményességét mérik) és továbbfejlesztik a partnerek elvárásai, az új ismeretek és a belső javaslatok alapján 4,12 4,11 4 Partnerkapcsolatok kezelése, kommunikáció a külső partnerekkel 4,33 4,29 5 Tanárok, munkatársak felvételének módja, követelményei 3,80 3,20 3,50 6 A biztonságos és egészséges tanítás, tanulás feltételei, valamint a veszélyek felismerése és megelőzése 4,00 7 Az oktatási - nevelési tevékenység folyamatának közös követelményei 3,40 3,30 8 A tanulás értkelésének közös követelményrendszere, mérőeszközei 4,34 4,05 4,21 9 Az oktatási - nevelési munka ellenőrzése és javítása 3,87 3,76 3,82 10 Átlag 4,15 4,10

11 A folyamatok és szabályozottságuk értékelése

12 A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje
Kérdés Vezető Alkalmazott Együtt 1 A vezetés az iskolát érintő külső és belső mérések, értékelések tapasztalatainak összegzése alapján határozza meg a javítandó, fejlesztendő folyamatokat, területeket 4,44 2 A vezetés biztosítja a folyamatos fejlesztés eszközrendszerének működését az intézményben (feladatmegoldó teamek működése, vezetői támogatás) 4,00 3,50 3,75 3 Az intézményben a fejlesztési feladatok kitűzése során meghatározzák a célt, az elvárt eredményt, a teljesülés mértékét, a határidőket és felelősöket 4,11 4,22 4,16 4 A fejlesztési eredmények beépülnek az intézményi folyamatokba 4,05 5 Rendszeres időközönként értékelik az eredményeket és újabb célokat tűznek ki a jobb eredmények érdekében 3,55 3,83 6 Átlag 4,15

13 A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje

14 7. A szervezeti kultura értékelése
7. A szervezeti kultura értékelése. Mennyire fontos a megfogalmazott szempont érvényesülése? Kérdés Vezető Alkalmazott Együtt 1 Az intézmény hatékony, eredményes működése érdekében el kell érni a tanároknak és más munkatársaknak a meghirdetett értékrenddel, célkitűzésekkel való azonosulását 4,78 4,44 4,61 2 A célkitűzések meghatározásában, a feladatok megoldásában a csoport-céloknak legyen elsőbbsége az egyéni érdekekkel szemben 4,56 4,39 4,48 3 A szervezetre vonatkozó vezetői döntésekben a feladatok megvalósítására való alkalmasság domináljon a személyes kapcsolatokkal szemben. 4,89 4,22 4 A hosszú távú célokat mindenkor vegyék figyelembe az operatív döntések meghozatalában. 4,28 4,42 5 Az ösztönzési rendszer objektív alapokra épüljön, határozzon meg számon kérhető, mérhető elvárásokat (kritériumokat) szemben a szubjektív vezetői megítéléssel. 4,33 6 Az ösztönzés legyen kellően differenciált (az elvégzett munka és az eredmények alapján), ne a javak egyenlő elosztására törekvés legyen jellemző. 4,86 4,47 4,67 7 Az intézmény vezetése vállalja fel, hozza felszínre és igyekezzen feloldani a konfliktusokat, szemben az elkerülő, elodázó taktikával 4,71 4,52 8 Az intézményben határozzák meg (előre) az elvárásokat minden munkatársra vonatkozóan, és ellenőrizzék ezek betartását, szemben a szubjektív megítéléssel és elnéző magatartással. 4,40 4,63 9 A tanárok és munkatársak rendelkezzenek önállósággal az operatív feladataik megvalósításában, az alkalmazott módszerek meghatározásában és a kapcsolódó döntésekben, szemben a szoros irányítással és felügyelettel. 4,53 4,62 10 Legyünk mindig nyitottak az újra, ne féljünk a változásoktól. 4,57 11. Figyeljünk arra, hogy mások mit tesznek, milyen eredményeket érnek el, ha lehet, tanuljunk tőlük, szemben azzal, hogy végsőkig ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez, jónak hitt hagyományainkhoz 4,49 Átlag 4,58

15 7. A szervezeti kultura értékelése
7. A szervezeti kultura értékelése Milyen mértékben elégedett a helyi gyakorlattal? Kérdés Vezető Alkalmazott Együtt 1 Az intézmény hatékony, eredményes működése érdekében el kell érni a tanároknak és más munkatársaknak a meghirdetett értékrenddel, célkitűzésekkel való azonosulását 3,56 3,83 3,70 2 A célkitűzések meghatározásában, a feladatok megoldásában a csoport-céloknak legyen elsőbbsége az egyéni érdekekkel szemben 3,89 3,78 3,84 3 A szervezetre vonatkozó vezetői döntésekben a feladatok megvalósítására való alkalmasság domináljon a személyes kapcsolatokkal szemben. 3,41 3,65 4 A hosszú távú célokat mindenkor vegyék figyelembe az operatív döntések meghozatalában. 5 Az ösztönzési rendszer objektív alapokra épüljön, határozzon meg számon kérhető, mérhető elvárásokat (kritériumokat) szemben a szubjektív vezetői megítéléssel. 3,67 3,24 3,46 6 Az ösztönzés legyen kellően differenciált (az elvégzett munka és az eredmények alapján), ne a javak egyenlő elosztására törekvés legyen jellemző. 3,86 3,57 3,72 7 Az intézmény vezetése vállalja fel, hozza felszínre és igyekezzen feloldani a konfliktusokat, szemben az elkerülő, elodázó taktikával 3,43 3,07 3,25 8 Az intézményben határozzák meg (előre) az elvárásokat minden munkatársra vonatkozóan, és ellenőrizzék ezek betartását, szemben a szubjektív megítéléssel és elnéző magatartással. 3,29 3,27 3,28 9 A tanárok és munkatársak rendelkezzenek önállósággal az operatív feladataik megvalósításában, az alkalmazott módszerek meghatározásában és a kapcsolódó döntésekben, szemben a szoros irányítással és felügyelettel. 4,00 4,13 4,07 10 Legyünk mindig nyitottak az újra, ne féljünk a változásoktól. 3,80 3,90 11. Figyeljünk arra, hogy mások mit tesznek, milyen eredményeket érnek el, ha lehet, tanuljunk tőlük, szemben azzal, hogy végsőkig ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez, jónak hitt hagyományainkhoz 3,71 3,87 3,79 Átlag 3,74 3,62 3,69

16 Átlagértékek összehasonlítása
A felmért területeken kapott átlagértékek összehasonlítása Kérdés Átlag 2003 2005 2009 1 A vezetés értékelése 3,77 3,55 3,64 2 Stratégiai és operatív tervezés 3,95 3,66 4,15 3 A dolgozók irányításának értékelése 3,04 2,69 3,35 4 Erőforrások értékelése 3,54 3,56 3,90 5 A folyamatok és szabályozottságuk értékelése 3,99 4,00 4,10 6 A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje 3,4 3,2 4,02 7a Szervezeti kultúra szempont nincs adat 4,49 4,58 7b Szervezeti kultúra helyi gyakorlat 3,76 3,69 3,73 3,93

17

18 Erősségek Erősségeink:
6. A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje. 5. A folyamatok és szabályozottságuk értékelése. 2. Stratégiai és operatív tervezés. 7.a. Szervezeti kultúra szempontjainak megítélése.

19 Javítandó terület A dolgozók irányításának értékelése
3 Minden tanár számára készítenek képzési (esetleg karrier-) terveket, összhangban az intézmény jövőképével és fejlesztési terveivel 2,40 2,90 2,65 4 Tanévenként minden egyes tanárnak és más munkatársnak értékelik teljesítményét, meghallgatják ezzel kapcsolatos véleményét, és meghatározzák, miben kell fejlődnie, valamint azt is, hogy juttatásaiban milyen változásokra számíthat 2,30 2,35

20 Elégedettségi adatok

21 Következtetések A mérési eredmények azt mutatják, hogy az iskola sok erősséggel rendelkezik. Ez megjelenik a mindennapok során is, a magas színvonalú nevelési és oktatási munkában, a partnerek egymáshoz való viszonyában, a tanulmányi versenyeken mutatott eredményekben, a kompetenciamérésen elért országos szintet meghaladó eredményekben. Az adatok azt mutatják, hogy nincs olyan javítandó terület, amely mind a három partnernél jelentkezik. Az étkeztetés színvonalával elégedetlenek a szülők és a tanulók. Ezen a területen az iskola lehetőségeihez mérten javasoljuk a GAMESZ és a konyha irányában intézkedni. Az iskola felszereltségének javítása az iskola programjában szerepel, és erősen függ az anyagi lehetőségektől. Az információáramlás javítása továbbra is javítandó területet jelent. Erősíteni kell a közösségformálást, szociometriával feltárni a problémás területeket és megoldást találni a perifériára került gyermekek beilleszkedését. A minőségfejlesztési csoport a fenti témákat az iskolavezetés figyelmébe ajánlja.


Letölteni ppt "Irányított önértékelés 2009/10"

Hasonló előadás


Google Hirdetések