Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Balogh Vilmos Szilárd A fizikatanítás útkeresése Bajorországban FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN és ÉRDEKESEN Magyar nyelvű nemzetközi szeminárium magyarul tanító

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Balogh Vilmos Szilárd A fizikatanítás útkeresése Bajorországban FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN és ÉRDEKESEN Magyar nyelvű nemzetközi szeminárium magyarul tanító"— Előadás másolata:

1 Balogh Vilmos Szilárd A fizikatanítás útkeresése Bajorországban FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN és ÉRDEKESEN Magyar nyelvű nemzetközi szeminárium magyarul tanító fizikatanárok számára ELTE TTK Budapest, 2009. augusztus 27. © Balogh Vilmos Szilárd

2 Kihívások Német egység (1990. október 3.) –Tartományok kulturális önállósága –Egységesebb iskolarendszer kialakítása EU-bővítés (2004. május 1.) –Tanárképzés: tartományok belügye –Bologna-folyamat © Balogh Vilmos Szilárd

3 KMK válaszok BS – Bildungsstandards (Mittlerer Schulabschluss) –2003. dec. 4: német, matematika, első idegen nyelv (angol/francia) fizika –2004. dec. 16: biológia, kémia, fizika EPA – Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung fizika –2004. február 5: fizika –Határozat: 2007-től kérik a tartományokat az átvételre és megvalósításra. © Balogh Vilmos Szilárd

4 A fizika kompetenciaterületei (BS) Szaktudás (Tartalom) Fizikai jelenségek, fogalmak, elvek, tények, törvényszerűségek megismerése és az alapelképzelésekhez való hozzárendelése Ismeretszerzés Kísérleti és más vizsgálati módszerek, valamint modellek alkalmazása Kommunikáció Tárgy- és szakszerű információk elemzése és cseréje Értékelés Különböző környezetben előforduló fizikai tényállások felismerése, rendszerezése és értékelése © Balogh Vilmos Szilárd

5 Szaktudás (BS) Anyag Halmazállapotok és változásuk A testek részecskékből állnak Anyagszerkezet A testek alakja és térfogata Részecskemodell Brown-mozgás Atomok, molekulák, kristályok Kölcsönhatás Közvetlen Mező (tér) segítségével Sugárzás és anyag kölcsönhatása Erőhatások, tehetetlenségi törvény, kölcsönhatás törvénye, impulzus Elektromos, mágneses és gravitációs kölcsönhatás Visszaverődés, törés, teljes visszaverődés, színek, üvegházhatás, felmelegedés, ionizáló sugárzás. Rendszer Egyensúlyi rendszerek Áramlások és rezgések Áramlások fenntartása Erő-, nyomás- és termikus egyensúly Nyomás-, hőmérséklet- ill. potenciálkülönbség által létrehozott áramlások Elektromos áramkör, termikus áramlások Energia Használható energia Energia-szállítás Energia megmaradása (2. főtétel) Fosszilis tüzelőanyagok, szél- és napenergia, atomenergia Generátor, motor, transzformátor, hatásfok, entrópia, hőveszteség Akkumulátor, hőpumpa, hűtőszekrény Hővezetés, sugárzás © Balogh Vilmos Szilárd

6 Ismeretszerzés (BS) Észlelés Jelenség megfigyelése és leírása, a probléma felismerése, a meglévő tudásanyag mozgósítása Rendezés Ismert dolgokra való visszavezetés, besorolás, rendszerezés Magyarázat A valóság modellezése, hipotézis felállítása Felülvizsgálat Kísérlet, annak kiértékelés, a hipotézis kritikus reflexiója Modellalkotás Idealizálás, összefüggések leírása, általánosítás, elvonatkoztatás, fogalomalkotás, formalizálás, elmélet felállítása © Balogh Vilmos Szilárd

7 EPA: Fizika Elmélet által vezérelt tapasztalati tudományElmélet által vezérelt tapasztalati tudomány A természetet meghatározott szempontok mellett vizsgálja (Aspektcharakter)A természetet meghatározott szempontok mellett vizsgálja (Aspektcharakter) Magas szintű formalizálás és matematizálás jellemziMagas szintű formalizálás és matematizálás jellemzi Sokféle és jelentős alkalmazási területekkel rendelkezik, nagy a társadalmi szerepe (Relevanz)Sokféle és jelentős alkalmazási területekkel rendelkezik, nagy a társadalmi szerepe (Relevanz) Történelmi-dinamikai folyamatTörténelmi-dinamikai folyamat © Balogh Vilmos Szilárd

8 EPA: szakismeretek fizikai tudás megszerzése, visszaadása és használata A jelöltek strukturált fizikai alaptudássala központi fizikai részterületeken rendelkeznek strukturált fizikai alaptudással (pl. fogalmak, mennyiségek, törvények ismeretével) alapelveka fizikai alapelveket illetően (pl. megmaradási tételek, okság, rendszer), valamint a központi történeti és ismeretelméleti adottságok tekintetében rendelkeznek biztos tudással kísérlet funkcióitelméletismerik a kísérlet funkcióit (…) és tudják, mi tüntet ki egy elméletet, mit képes az megmagyarázni és hogyan jön létre generálás rendszerezéstudják használni a fizikai tudás generálásához (pl. szövegértéshez, információszerzéshez, a megfigyelésekből és kísérletekből való következtetésekhez), valamint annak rendszerezéséhez tartozó stratégiákat. © Balogh Vilmos Szilárd

9 EPA: szakmódszerek A fizika megismerési módszerei, szakmódszerek leírása és használata A jelöltek fizika módszeréttudják, hogy a fizika módszerét a megfigyelés, leírás, fogalom- alkotás, kísérlet, redukció, idealizálás, modellalkotás, matematizálás jellemzi információ szerzéséreképesek a megfigyeléseket és kísérleteket információ szerzésére bevetni és az eredményeket az ismert modellek szerkezetébe besorolni kísérletezés módszereivan saját tapasztalatuk kísérletezés módszereiről (tervezés, végrehajtás, dokumentáció, kiértékelés, hiba, értékelés, modern mérési módszerek) ismeretszerzés és a problémamegoldás stratégiáivan tapasztalatuk az ismeretszerzés és a problémamegoldás stratégiáiról (pl. megfigyelés, intuitív-spekulatív felfedezés, hipotézis megfogalmazása, induktív, deduktív eljárás, analóg átvitel, modellalkotás). © Balogh Vilmos Szilárd

10 EPA: kommunikáció A fizikán belül és a fizikáról A jelöltek ábrázolási módszerekrendelkeznek a fizikában megszerzett tudás és a fizikai ismeretek különböző formáiban alkalmazott ábrázolási módszerekkel (pl. nyelvi, képszerű, vázlatos, táblázatos, grafikonos, diagrammos, szimbolikus, képletszerű) szakmai nyelvezettelrendelkeznek a megfelelő szakmai nyelvezettel és azt tárgyilagosan tuják alkalmazni prezentációa fizikai ismeretek, saját megfontolásaik, tanulási és munkában szerzett eredményeik a címzettekhez szóló, szituációra alkalmazott bemutatásáról (prezentáció) rendelkeznek tapasztalatokkal diszkurzív érvelésa fizika tényállásainak és kérdésfelvetéseinek alkalmas szintű diszkurzív érvelésben való alkalmazása területén megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznek. © Balogh Vilmos Szilárd

11 EPA: reflexiók Fizikai utalásokra való reflektálás A jelöltek természet- és világszemléletrendelkeznek tapasztalatokkal a fizika perspektívájából és a fizika aspektusából megfogalmazott természet- és világszemléletre vonatkozóan fizika és technikaképesek a fizika és technika közötti kölcsönös kapcsolatok megmutatására függőségképesek a fizika történelmi és társadalmi egymástól való függőségére, ill. összefüggéseire reflektálni értékelési szempontok állásfoglalásismerik a megfelelő értékelési szempontokat és képesek személyes, tárgyilagos és kritikára nyitott állásfoglalásra. © Balogh Vilmos Szilárd

12 Fizikatanár – képzés és jogállás Kiképzés –3-5 éves ún. tudományos képzés egyetemen – első államvizsga (nem diploma!!) –2 éves gyakorlótanárság – második államvizsga Köztisztvisel ő k (egyházi iskolák nem!) –A12: Ált. iskola (Grundschule/Hauptschule) (Évi átlag bruttó: 48.000 ) –A13: Gimnáziumi tanár (StR) (Évi átlag bruttó: 53.000 ) –A14: Gimnáziumi tanár (OStR) (Évi átlag bruttó: 57.000 ) –A15: Gimn. igh. (StD) (Évi átlag bruttó: 63.000 ) –A16: Gimn. ig. (OStD) (Évi átlag bruttó: 69.000 ) © Balogh Vilmos Szilárd

13 Bologna-folyamat hatására fizikatanár-képzés átalak(u/í)tása – DPG- állásfoglalás 2006 március Hat tézis –Orientáció későbbi feladat (érdeklődés) szerint –Orientáció: nem a részterületek fizikai szakrendszere szerint, hanem a későbbi feladat (érdeklődés) szerint analizáló –Diákok analizáló érdeklődését alapul vevő (fokozatos mélyebb megalapozás) példa –Egyetemi oktatás legyen példa! (Úgy oktatunk mint a tanáraink) több szakdidaktika –Neveléstudományi részek csökkentése, több szakdidaktika; kétszakos tanárképzés –Studium sui generis professionalisieren –Studium sui generisDie Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer ist zu professionalisieren. Ziel sind kompetente, hervorragende Physiker(innen) und hervorragende Lehrer(innen). –Szaktudományos és szakdidaktikai elemek egymáshoz hangolása, kutatás bevonása © Balogh Vilmos Szilárd

14 DPG és a doktori iskolák Alapvet ő en elhibázott a DPG szerint a doktorátust az egyetemi képzés harmadik szintjévé degradálni. Következtetése: strukturált doktorátus – a doktorátus iskolázásának elutasítása. © Balogh Vilmos Szilárd

15 Német oktatásügy A középiskolás időszak (16 éves kor felett) kiemelt szerepe Speciális vonások A közoktatásban megszerzett végzettség: Bremsen der Überakademisierung © Balogh Vilmos Szilárd

16 B. o. – Osztályzás Jegyek a 2. osztály végét ő l (új!!) 1 nagyon jó (sehr gut) …a követelményeknek rendkívüli mértékben eleget tesz. 2 jó (gut) … a követelményeknek teljesen eleget tesz. 3 kielégítő (befriedigend) …a követelményeknek általánosságban eleget tesz. 4 megfelelő (ausreichend) … jóllehet vannak hiányosságai, de egészében még megfelel a követelményeknek. 5 hiányos (mangelhaft) …nem felel meg a követelményeknek, de felismerhető, hogy rendelkezik a szükséges alapismeretekkel és a hiányokat belátható időn belül pótolni tudja. 6 elégtelen (ungenügend) … nem felel meg a követelményeknek, sőt maguk az alapismeretek is olyan hiányosak, hogy a hiányok belátható időn belül nem pótolhatók. © Balogh Vilmos Szilárd

17 B. o. – Bukás Általában egy hatos vagy két ötös. Gimnáziumi statisztika (bukottak %-os aránya évfolyamonként) © Balogh Vilmos Szilárd

18 B. o. – Iskolarendszer © Balogh Vilmos Szilárd

19 Mi lett bel ő lük? Megszerzett végzettség (%-ban a mindenkori korcsoportra vonatkoztatva – többszörös előfordulással) © Balogh Vilmos Szilárd

20 B. o. – Elemi Iskola © Balogh Vilmos Szilárd

21 gimnázium (nyelvi) © Balogh Vilmos Szilárd

22 gimnázium (term.t.) © Balogh Vilmos Szilárd

23 gimnázium (kvalifikáció) © Balogh Vilmos Szilárd

24 Bajor fizika tanterv gimnázium 7 – 8. évfolyam Évf. Fény és anyag Mechanika Elektromoss ágtan 7 (NT) (heti 2 ó) Természet és technika – súlypont fizika A fény alapvető tulajdonságai Fény és árnyék Tükrök és lencsék leképezése Színek Sebesség és gyorsulás Erő és mozgás – tehetetlenség tétele Összetett erők – erőfajták Kölcsönhatási törvény Erő és deformáció Egyszerű áramkörök Az áram hatásai – veszélyek Áram: mozgatott töltés Áramerősség, feszültség, ellenállás 8 (heti 2-3 ó) Energiamegmaradás – alapvető természeti elv Az anyag részecskemodellje Gázok, folyadékok, szilárd testek Hőmérséklet és részecskemozgás Olvadás és forrás Belső energia Az energia mint megmaradó mennyiség Mechanikai energiafajták Egyszerű gépek Mechanikai munka és teljesítmény Az elektromos mennyiségek pontosítása Egyszerűen összetett áramkörök Ohm-törvény Elektromos energia és teljesítmény Energiaellátás © Balogh Vilmos Szilárd

25 Bajor fizika tanterv gimnázium 9 – 10. évfolyam Évf. Fény és anyag Mechanika Elektromoss ágtan 9 (heti 2-3 ó) A fizika mint a modern technika alapja Az atomok felépítése és nagysága Az energia diszkrét felvétele és leadása Energiaszintek és fotonok Az atommagok alapvető tulajdonságai Radioaktivitás és egyszerű magreakciók Egyenes vonalú mozgások Kinematika – ábrázolás diagrammok segítségével Mozgások állandó erő hatására Elektromos és mágneses tér (kvalitatív) Elektromágnes és elektromotor Mozgó töltések re ható erő terekben (kvalitatív) Elektromágneses indukció (kvalitatív) Generátor és transzformátor 10 (heti 2-3 ó) Fizikai világképek Asztronómiai világképek az ókortól Keplerig A modern kozmológia aspektusai A hullámtan alapjai A fény hullám- és részecsketermészete Az elektron hullám- és részecsketermészete Kvantumobjektumok Newton törvények – általános eset Egydimenziós mozgások Egyszerű kétdimenziós mozgások A Newton törvények korlátai © Balogh Vilmos Szilárd

26 Bajor fizika tanterv gimnázium 11 – 12. évfolyam Évf. 11 (heti 3 ó) Elektromos és mágneses terek - Relativitáselmélet Elektromos térerősség és potenciál Ponttöltés és síkkondenzátor Mágneses indukció (B) Energia és impulzus A speciális relativitáselmélet alapvető állításai Részecskék mozgása elektromos és mágneses térben Elektromágneses indukció (kvantitatív) Elektromágneses rezgések és hullámok Alkalmazások (Valamennyi terület) 12 (heti 3 ó) Fizikai világképek 12 Ast (heti 3 ó) Asztrofizika (alt.) Kvantumobjektumok, de Broglie hullámhossz Kvantummechanikai atommodell – Elektronok potenciálgödörben Hidrogénatom Az atomok felépítése és elemi részecskék – Stuktúravizsgálatok Protonok és neutronok a magerő potenciál-gödrében Radioaktivitás és magreakciók Tipikus asztronómiai objektumok és azok mozgása A Naprendszer felépítése – a bolygók tulajdonságai Nap-színkép Energiaviszonyok a Nap esetében A csillagok állapotjelzői – Hertsprung-Russel-diagramm A galaxisok tulajdonságai - kozmológia © Balogh Vilmos Szilárd

27 LEIFI entstand aus 2·30 Jahre Unterrichtserfahrung am Rupprecht- Gymnasium in München. In LEIFI finden Sie Aufgaben, Tests, Versuche, Materialien und Lesestoff, die den Physikunterricht ergänzen und erweitern. Das auf den folgenden Seiten Dargestellte und mehr können Sie auch auf CDs erwerben..CDs Was sich hinter LEIFI verbirgt, erfahren sie, wenn sie draufklicken.LEIFI Für Fragen und Fehler: HierHier Das Institut für Didaktik der Physik der Uni München beherbergt unsere SeiteInstitut für Didaktik der Physik G8- Neu z.Zt. bis 10 G 9 - Alt z.Zt. gültig ab Kl.11 Für ElternWie man lerntFür KollegenNeuesInhalt nach Gebieten CDs http://leifi.physik.uni-muenchen.de http://leifi.physik.uni-muenchen.de/ © Balogh Vilmos Szilárd

28 Remotely Controlled Laboratories - RCLs experimentieren aus der Ferne http://rcl.physik.uni-kl.de/ © Balogh Vilmos Szilárd

29 Egy nagydolgozat (9.o. 2. félév) Érettségi dolgozat – lk (9 oszt.) Érettségi dolgozat – új (Tervezet 2011-t ő l)

30 Kritikák Tanárok Néhány évfolyam anyaga nem felel meg a gyerekek korának; Egyes megfogalmazások nem rendelhetőek egyértelműen egy-egy klasszikus fizikai szakterülethez Egyes tantervi fejezetek túlságosan sok anyagot tartalmaznak; © Balogh Vilmos Szilárd

31 Kritikák IQB Institut zur Qualitäts- entwicklung im Bildungswesen 2008. november Szaktudás: maximálisan teljesítve (túl sok) Kommunikáció: szinte teljesen hiányzik Megismerési módszerek: csak a kísérletezést hangsúlyozza, leírás és értékelés hiányos Értékelés: alternatív műszaki megoldások, köznapi nyelvi értékelés gyakorlásának hiánya © Balogh Vilmos Szilárd

32 Zárszó helyett két (3) idézet A fizika nem magyarázza meg a természet titkait, pusztán mélyebben rejlő titkokra vezeti vissza. Túlcsorduló öröm, életerő áradt a muzsikából; a lényegi rendbe vetett bizakodás hangján szóltak a hangszerek, a bizakodás hangján, amely elől minden csüggedés és kishitűség meghátrál. Míg hallgattam, ebben a zenében öltött formát számomra a bizonyosság, hogy – emberi időmértékkel mérve – az élet, a zene, a tudomány örökké fennmarad, jóllehet mi magunk csak rövid ideig vagyunk vendégek, vagy másként, Niels szavaival, nézők és szereplők az élet nagy színjátékában. © Balogh Vilmos Szilárd

33 Köszönöm !!! © Balogh Vilmos Szilárd


Letölteni ppt "Balogh Vilmos Szilárd A fizikatanítás útkeresése Bajorországban FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN és ÉRDEKESEN Magyar nyelvű nemzetközi szeminárium magyarul tanító"

Hasonló előadás


Google Hirdetések