Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Keresetindítástól a perindításig 1. / keresetlevél benyújtása 2

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Keresetindítástól a perindításig 1. / keresetlevél benyújtása 2"— Előadás másolata:

1 Keresetindítástól a perindításig 1. / keresetlevél benyújtása 2
Keresetindítástól a perindításig 1./ keresetlevél benyújtása 2./ a keresetlevél megvizsgálása 3./ a tárgyalás előkészítése 4./ a tárgyalás kitűzése 5./ idézés a tárgyalásra

2 A keresetlevél benyújtása 1. fogalom 2. tartalma kötelező elemek Pp
A keresetlevél benyújtása 1. fogalom 2. tartalma kötelező elemek Pp § (1) és (2) bek. jogi személy Pp. 121/A. § különleges perek 3. beadása módja személyesen, postai úton, elektronikus úton helye perbíróság, jkv., közigazgatási per, birtokháborítás ideje keresetindítási határidő 4/2003. PO jogegységi határozat elmulasztás jogkövetkezményei jsz. szerint vagy jogvesztő, vagy igazolásnak helye van vagy nem jogvesztő, de nincs helye igazolásnak (elévülési kifogás) 4. keresetlevél beadásához fűződő joghatások, valamint e joghatások elenyészése/ fenntartása

3 Keresetlevél beadásához fűződő joghatások
anyagi jogi joghatások   1. elbirtoklás megszakad Az elbirtoklás megszakad, ha a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul 2. tartásdíj, járadék 6 hónapra visszamenőleg történő érvényesítése A tartásdíjat, az életjáradékot és a baleseti járadékot időszakonként előre kell fizetni. A jogosult a hat hónapnál régebben lejárt és alapos ok nélkül nem érvényesített részleteket bírósági úton többé nem követelheti. 3. elévülés megszakad A követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton való érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása – ideértve az egyezséget is –, végül a tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az elévülést 4. biztosítási szerződés A biztosítási díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltével a szerződés megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosított halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.

4 Keresetlevél beadásához fűződő joghatások
eljárásjogi joghatások 1. közjogi jogviszony 2. pertárgy értékétől függő hatáskör megállapítása 3. előzetes bizonyítás iránti kérelem 4. ideiglenes intézkedés iránti kérelem 5. végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem 6. biztosítási intézkedés elrendelése 7. perfeljegyzés tárgyában in EBH a joghatások elenyészése, illetve fenntartása elenyészik [keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja in. Pp §, nem volt kézbesíthető az alperesnek, permegszüntetés in § a)-c) pont, szünetelés in §] fenntartás ex tunc [Pp §, 157. §]

5 A kereset fogalma fogalmi elemek kereseti jog kereset tartalmi elemei
keresetek osztályozása kereset megjelenési formái keresethalmazat

6 Kereset fogalma • per megindításának előfeltétele [kérelemre történő eljárás elve] • per útján érvényesíthető alanyi jog védelmének elsődleges eszköze [más utak/ felperes első eljárási cselekménye]

7 Kereset elemei • alanya felperes • tárgya jogosultság/követelés/igény • alapja tények és bizonyítékok • tartalma konkrét elvárás a döntés iránt • címzettje alperes [tévesen megválasztott alperes, alperes megnevezése] bíróság [perbíróság, áttétel, de!kizárt joghatóság]

8 A kereset fajai marasztalási - lejárt (még le nem járt, lejárat előtt) megállapítási - együttes feltételek jogalakítási

9 Keresetjogi elméletek [min alapul felperes azon joga, hogy igényével a bírósághoz forduljon?] magánjogi (anyagi jogi) elmélet • tényleges alanyi magánjoga valóságos sérelmet szenvedett absztrakt elmélet • közjogi természetű (bíróság ítélkezzen, alperes perbebocsátkozzon) • független attól, hogy ténylegesen megilleti-e az anyagi jog konkrét elmélet • kedvező ítélethez való jog kettős elmélet • közjogi jogosítvány • helyt adó ítélet csak akkor, ha valójában sérelmet szenvedett modern elmélet • bírósághoz fordulás joga alapvető ember jog

10 Keresethalmazat létrehozása/megszüntetése fajtái személyi tárgyi
vegyes valóságos-látszólagos

11

12 „alkalmas-e a keresetlevél a tárgyalás kitűzésére?”
Keresetlevél megvizsgálása „alkalmas-e a keresetlevél a tárgyalás kitűzésére?” I./ hiányos a keresetlevél 1. hiánypótlás [Pp. 95. §] 1.1. eredményes, úgy kell tekinteni, mintha már eredetileg is helyesen adta volna be 1.2. eredménytelen, mert a felperes a hiánypótlás végett (95. §) neki visszaadott keresetlevelet a kitűzött határidő alatt nem adta be, vagy újból hiányosan adta be, és emiatt a keresetlevél nem bírálható el, akkor perakadálynak minősül 2. nincs helye hiánypótlásnak (perakadály) [Pp § (2) bek.] jogi képviselővel eljáró fél keresetleveléből kötelező elemek hiányoznak, vagy nincs meghatalmazás vagy eljárási illeték II./ áttétel [Pp §] áttett keresetlevelet úgy kell tekinteni, mintha azt már eredetileg is annál a bíróságnál (hatóságnál) terjesztették volna elő, amelyhez azt áttették. III./ keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása [Pp §]

13 A perindítás joghatásai
A perindítás [Pp §] a (viszont)kereset ellenféllel való közlésével perindítás joghatásai A perindítás joghatásai anyagi jogi joghatások eljárásjogi joghatások a perindítás joghatásainak elenyészése, illetve fenntartása

14 A perindítás anyagi jogi joghatásai
1./ jóhiszemű birtokos tulajdonszerzése A jóhiszemű birtokos addig az időpontig, amíg rosszhiszeművé nem válik, vagy a dolgot tőle a bíróság vagy a községi (városi, fővárosi kerületi) jegyző előtt vissza nem követelik, az elválással tulajdonjogot szerez a dolog termékein, terményein és szaporulatain. 2./ szerződés megtámadása A megtámadást egy éven belül írásban kell a másik féllel közölni, majd a közlés eredménytelensége esetében haladéktalanul a bíróság előtt érvényesíteni. 3./ felmondás Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett nyilatkozattal gyakorolja. A felmondás a szerződést megszünteti. 4./ jogosulti egyetemlegesség Ha valamelyik jogosult a teljesítés iránt pert indít, a per jogerős befejezéséig a kötelezett – anélkül, hogy a késedelem jogkövetkezményei alól ezáltal mentesülne – a többi jogosult irányában megtagadhatja a teljesítést.

15 A perindítás eljárásjogi joghatásai
1./ perfüggőség [Pp § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont.] (ugyanazon) a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt – akár ugyanazon bíróság, akár más bíróság előtt – a per már folyamatban van (128. §) 2./ tárgyalási időköz folyásának kezdete [Pp § (2) bek..] a tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy a keresetlevélnek az alperes részére való kézbesítése a tárgyalás napját legalább tizenöt nappal, munkaviszonyból származó, a gyermek tartására, illetve az apaság megállapítására irányuló, valamint a gazdasági társaság tagjának kizárása iránti perben a tárgyalás napját legalább nyolc nappal, váltóperben pedig legkésőbb három nappal megelőzze. A tárgyalási időközt az elnök sürgős esetben megrövidítheti. 3./ perbebocsátkozási kötelezettség [Pp § (3)- (4) bek.] A feleket az idézésben fel kell hívni, hogy az ügyre vonatkozó okiratokat a tárgyalásra hozzák magukkal, az alperest pedig arra is figyelmeztetni kell, hogy a kereseti kérelemre legkésőbb a tárgyaláson vagy a bíróság által megjelölt határidőn belül nyilatkoznia kell, s elő kell adnia a védekezésének alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait, az ügyre vonatkozó okiratait pedig be is kell mutatnia. Az idézésben arra is utalni kell, hogy az alperes a nyilatkozatát már a kitűzött határnap előtt benyújthatja vagy jegyzőkönyvbe mondhatja [94. § (4) bekezdése]. Az írásbeli nyilatkozat másodpéldányát, illetőleg az arról készített jegyzőkönyv másolatát a bíróság a felperesnek haladéktalanul kézbesíti, ha pedig erre már nincs elegendő idő azt a tárgyaláson adja át.

16 A perindítás eljárásjogi joghatásai
4./ vagylagos illetékesség rögzülése [Pp. 31. §] Mindazokban a perekben, amelyekre más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a felperes a pert – választása szerint – az alperesre általánosan illetékes bíróság helyett az alábbi 32–41. §-okban meghatározott előfeltételek mellett az ott megjelölt bármelyik bíróság előtt is megindíthatja. 5./ előzetes bizonyítás [Pp § (1) bek.] Az előzetes bizonyítást a per bíróságánál kell kérni. Ha a per még nem indult meg, az előzetes bizonyítást a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járásbíróságnál vagy annál a járásbíróságnál lehet kérni, amelynek területén a bizonyítás a legcélszerűbben folytatható le.

17 A perindítás joghatásainak elenyészése
 a bíróság megszünteti a pert a per szünetelés folytán megszűnik   A perindítás joghatásainak fenntartása [Pp §] azaz a felperes keresetlevelet szabályszerűen újra benyújtja, vagy követelését egyéb úton szabályszerűen érvényesíti. 1./ Meghatározott permegszüntetési ok fennforgása [Pp § a), b) vagy c) pontja] A bíróság a pert megszünteti: a) ha a keresetlevelet már a 130. § (1) bekezdésének a)–h) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül el kellett volna utasítani; b) ha a fél törvényes képviselőjét mellőzték, és e hiányt a kitűzött, illetőleg meghosszabbított határidő alatt vagy legkésőbb az annak lejártát közvetlenül követő tárgyalás berekesztéséig sem pótolták; c) ha a bíróság az alperes kívánságára a külföldi felperest a 89. § alapján a perrel felmerülő költségek fedezése végett biztosítékadásra kötelezte, de a felperes a kitűzött, illetőleg meghosszabbított határidő alatt vagy legkésőbb az annak lejártát közvetlenül követő tárgyalás berekesztéséig biztosítékot nem adott. 2./ Határidő - ha a felperes a megszüntető határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc nap alatt - határidőt elmulasztja, igazolással sem élhet.


Letölteni ppt "Keresetindítástól a perindításig 1. / keresetlevél benyújtása 2"

Hasonló előadás


Google Hirdetések