Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Joghatóság, hatáskör, illetékesség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Joghatóság, hatáskör, illetékesség"— Előadás másolata:

1 Joghatóság, hatáskör, illetékesség
Polgári eljárásjog előadás

2 Joghatóság, hatáskör, illetékesség
A három fogalom 1./ Joghatóság az államok közötti ügymegosztás – a nemzetközi elemet tartalmazó ügyekben melyik ország bírósága jár el 2./ Hatáskör a.) tágabb értelemben: a magyarországi bíróságok és más szervek közötti ügymegosztás – az ügyben bíróság vagy más szerv (közigazgatási szerv, közjegyző, alkotmánybíróság, stb.) jár el b.) szűkebb értelemben: a magyarországi bíróságok közötti vertikális ügymegosztás – az ügyben melyik szintű bíróság jár el. 3./ Illetékesség a magyarországi bíróságok közötti horizontális ügymegosztás – azonos hatáskörű bíróságok közül az ügyben melyik (területi) bíróság jár el. Joghatóság, hatáskör, illetékesség

3 Joghatóság, hatáskör, illetékesség
Joghatóság forrásai Belső jogi szabályok (Magyarország.: évi 13. tvr.) Európai Uniós szabályanyag (44/2001 EK rendelet – „Brüsszel I.”; 2201/2003 EK rendelet – „Brüsszel II.”) Nemzetközi szerződések Joghatóság, hatáskör, illetékesség

4 Joghatóság, hatáskör, illetékesség
Joghatóság típusai I. Általános joghatóság A joghatósággal kapcsolatos alapvető szabály, hogy a felperes kötve van az alperes fórumához (Actor sequitur forum rei), azaz: Természetes személy esetén: a lakóhelye, tartózkodási helye; jogi személy esetén: a székhelye szerinti tagállamban perelhető II. Különös joghatóság Vagylagos joghatóság (az általános joghatósági ok helyett választható a felperes által – pl. Eljárás tárgya szerződés: a teljesítés helye; az eljárás tárgya károkozás: a káresemény bekövetkezésének helye ) Kizárólagos joghatóság (minden egyéb joghatósági szabályt felülír – pl. közhitelű nyilvántartásba bejegyzés érvényessége: annak a tagállamnak a bírósága, ahol a nyilvántartást vezetik) Kizárt joghatóság – kizárólagos joghatóság ellenpárja Aszimmetrikus joghatóság (a gyengébb fél érdekének védelme hívta életre speciális ügyekben, a vagylagos és a kizárólagos joghatóság sajátos elegye – pl. fogyasztói szerződés: fogyasztó lakóhelye) Alávetéses joghatóság - Felek megállapodása joghatóságról Joghatóság, hatáskör, illetékesség

5 A joghatóság vizsgálata
Van-e más állam bíróságának kizárólagos joghatósága? VAN NINCS A keresetlevél elutasítása idézés kibocsátása nélkül a Pp § (1) bekezdés a) pontja alapján A) és az alperes perbe bocsátkozik és nem emel kifogást a joghatóság hiánya miatt Az eljárás lefolytatásra kerül B) és az alperes kifogást emel a joghatóság hiánya miatt vagy az első tárgyalást szabályszerű idézés ellenére elmulasztotta és írásban sem terjesztette elő a védekezését A bíróság megvizsgálja, hogy fennáll-e a magyar joghatóság bármilyen joghatósági ok alapján. HA IGEN: az eljárás lefolytatható HA NEM: a pert megszüntetik (Pp. 157/A §) Joghatóság, hatáskör, illetékesség

6 Hatáskör szabályozása Joghatóság, hatáskör, illetékesség
I. Általános elsőfokú hatáskör: Járásbíróság II. Különleges elsőfokú hatáskör: 1. Közigazgatási és munkaügyi bíróság - közigazgatási perek - munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek 2. Törvényszék - azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke a harmincmillió forintot meghaladja, kivéve a házassági vagyonjogi pert, ha azt a házassági perrel együtt vagy annak folyamán indítják meg (+megállapítási ua.) - speciális pertípusok (ld. külön) Joghatóság, hatáskör, illetékesség

7 Törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó pertípusok
- a közhatalmi jogkörben okozott károk megtérítése iránti perek - szerzői és a szomszédos jogi perek, iparjogvédelmi perek , know-how perek - nemzetközi árufuvarozási vagy szállítmányozási szerződéssel kapcsolatos perek - cégekkel kapcsolatos egyes perek - társadalmi szervezetekkel kapcsolatos egyes perek - értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek - sajtó-helyreigazítási perek - tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége tárgyában indított perek - bíróság elleni kártérítési perek - személyiségi jogi perek - egészségügyi szolgáltatókkal kötött finanszírozási szerződésből eredő perek - azok a perek, amelyeket törvény a törvényszék hatáskörébe utal Joghatóság, hatáskör, illetékesség

8 Pertárgyérték számítása Joghatóság hatáskör, illetékesség
1. Általános pertárgyérték A követelt tőkeösszeg 2. Speciális pertárgyértékek - időszakos szolgáltatás iránti per: a még teljesítendő valamennyi szolgáltatás értéke, de legfeljebb az egy évi szolgáltatás értéke - dologi jogi per: a dolog, dologi jog értéke - követelés biztosítása, zálogjog iránti per, végrehajtási igényper: a követelés összege és a biztosíték értéke közül a kisebb (fedezetelvonó szerződés hatálytalanságára alapított per: az elvont fedezettel biztosított követelés értéke és a fedezet értéke közül a kisebb – bírói gyakorlat, új Pp.-ben szabályozva is!) - végrehajtás megszüntetése, korlátozása iránti per: a végrehajtási összeg vagy annak korlátozandó része (szerződés létrejöttének, hatályosságának, érvényességének megállapítása iránti perben - a szerződésben kikötött szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás értéke (bírói gyakorlat, új Pp.-ben szabályozva is!) szerződés létrehozása vagy megszüntetése iránti perben - a kikötött szolgáltatásért járó, még teljesítendő ellenszolgáltatás értéke (bírói gyakorlat, új Pp.-ben szabályozva is!) - ha nem állapítható meg: határozatlan pertárgyérték (Itv.) Joghatóság hatáskör, illetékesség

9 Joghatóság, hatáskör, illetékesség
A hatáskör vizsgálata Hivatalból köteles vizsgálni a bíróság a hatáskört Ha a hatáskör a pertárgyértéktől függ, akkor arra a keresetlevél beadásának az időpontja irányadó (kivétel: a keresetlevél beadása és a hatáskör vizsgálata közötti időben bekövetkező, hatáskört megalapozó pertárgyérték változás) Ha hiányzik a hatáskör, az alperes érdemi ellenkérelme előtt: Áttétel A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása Ha hiányzik a hatáskör, az alperes érdemi ellenkérelme után: Áttétel – De: ha a hatáskör a pertárgyértéktől függ, akkor az érdemi ellenkérelem előadása után már nem vehető figyelembe a hatáskör hiánya. Permegszüntetés – De: ld. 1. pont Joghatóság, hatáskör, illetékesség

10 Illetékességi okok rendszere Joghatóság, hatáskör, illetékesség
1. Illetékességi okok csoportosítása: A./ Általános illetékesség (ezt kiegészíti: kisegítő illetékesség) B./ Különös illetékesség a.) vagylagos illetékesség b.) kizárólagos illetékesség c.) alávetéses illetékesség /lényegében ez is b)/ Joghatóság, hatáskör, illetékesség

11 Illetékességi okok sorrendje Joghatóság, hatáskör, illetékesség
1./ Elsődleges: kizárólagos illetékesség 2./ Másodlagos: alávetéses illetékesség 2./ Harmadlagos: vagylagos illetékesség 3./ Negyedleges: általános illetékesség 4./ Ötödleges: kisegítő illetékesség Joghatóság, hatáskör, illetékesség

12 Kizárólagos (alávetéses) illetékesség
A./ Kizárólagos illetékesség A Pp. külön szabályozza: (végrehajtási perek, perújítás, utóperek, stb.) B./ Alávetéses illetékesség Kikötés hármas feltétele: 1. vagyonjogi ügyekben 2. már felmerült jogvita vagy jövőbeni, meghatározott jogviszonyból származó jogvita esetére 3. meghatározott alaki követelmények + kizárt bíróságok! + hatásköri kötöttség ! Joghatóság, hatáskör, illetékesség

13 Vagylagos illetékesség Joghatóság, hatáskör, illetékesség
Mindig a felperes választ! Példák: - időszakos szolgáltatásra kötelezés iránti per: az igény érvényesítésére jogosult lakóhelye - gyermek elhelyezésére irányuló per: a gyermek lakóhelye - ingatlan-perek: az ingatlan fekvése szerinti hely - gazdálkodó szervezet által tevékenysége körében kötött ügyletből eredő követelés iránti per: ügyletkötés vagy a teljesítés helye. - (szerződésen kívüli) kártérítési per: a károkozás vagy a kár bekövetkezésének helye Joghatóság, hatáskör, illetékesség

14 Általános illetékesség Joghatóság, hatáskör, illetékesség
1. Ha az alperes természetes személy Főszabály: alperes lakóhelye Kisegítő szabály (sorrend!) 1. az alperes tartózkodási helye 2. az alperes utolsó belföldi lakóhelye 3. a felperes lakóhelye vagy (ha a felperes jogi személy) székhelye 4. a felperes tartózkodási helye 2. Ha az alperes jogi személy Főszabály: alperes székhelye vagy alperes képviseletére jogosított szerv székhelye 1. a felperes lakóhelye vagy (ha a felperes jogi személy) székhelye 2. a felperes tartózkodási helye Joghatóság, hatáskör, illetékesség

15 Az illetékesség vizsgálata Joghatóság, hatáskör, illetékesség
Hivatalból köteles vizsgálni a bíróság az illetékességet Az illetékesség megállapítása szempontjából a keresetlevél beadásának az időpontja irányadó (kivétel: a keresetlevél beadása és az illetékesség vizsgálata közötti időben bekövetkező, illetékességet megalapozó változás) Ha hiányzik az illetékesség, az alperes érdemi ellenkérelme előtt: Áttétel A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása Ha hiányzik az illetékesség, az alperes érdemi ellenkérelme után: Áttétel - De:ha az illetékesség nem kizárólagos, akkor az érdemi ellenkérelem előadása után már nem vehető figyelembe az illetékesség hiánya. Permegszüntetés – De: ld. 1. pont Joghatóság, hatáskör, illetékesség

16 Az új Pp. változásai - hatáskör Joghatóság, hatáskör, illetékesség
Általános hatáskörű bíróság – törvényszék Különös hatáskörű bíróság – járásbíróság A járásbíróság hatáskörébe tartoznak: a) azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke a harmincmillió forintot nem haladja meg vagy amelyekben a vagyoni jogon alapuló igény értéke nem meghatározható, kivéve aa) a szerzői jogi, a szomszédos jogi és az iparjogvédelmi perek, ab) a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos kártérítés, illetve sérelemdíj megfizetése iránt indított perek, ac) a közérdekből indított perek, ad) a jogi személyek alapításával és törvényes működésével kapcsolatos perek, ae) a jogi személyek és tagjaik (volt tagjaik) közötti, illetve a tagok (volt tagok) egymás közötti, a tagsági jogviszonyon alapuló perek, b) a személyi állapotot érintő perek, c) a végrehajtási perek !!! vagyonjogi per - az a per, amelyben az érvényesített igény a fél vagyoni jogain alapul vagy értéke pénzösszegben kifejezhető !! Megengedett keresethalmazat esetén ha valamelyik kereseti kérelem elbírálására a törvényszéknek van hatásköre, a per a törvényszék hatáskörébe tartozik Joghatóság, hatáskör, illetékesség

17 Az új Pp. változásai - illetékesség Joghatóság, hatáskör, illetékesség
1. új kizárólagos illetékességi okok A vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból származó igény érvényesítése iránt indított perre - az alperes belföldi lakóhelye (tartózkodási helye, utolsó belföldi lakóhelye) szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. (Előzőek hiányában általános szabályok) Ha felelősségbiztosítási szerződéssel alapján az igény a károkozótól eltérő harmadik személlyel szemben is érvényesíthető, e harmadik személlyel szemben indított perre a felperes belföldi lakóhelye (tartózkodási helye, utolsó belföldi lakóhelye) szerinti bíróság kizárólagosan illetékes (Előzőek hiányában általános szabályok) 2. Vagylagos illetékességi okok részben változtak Új: a fogyasztó által a vállalkozással szemben fennálló, szerződéses jogviszonyból származó igény érvényesítése iránti per - a felperes belföldi lakóhelye (tartózkodási helye) Joghatóság, hatáskör, illetékesség

18 Joghatóság, hatáskör, illetékesség
Köszönöm a figyelmet! Joghatóság, hatáskör, illetékesség


Letölteni ppt "Joghatóság, hatáskör, illetékesség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések