Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kereskedelmi szerződések joga GTK MSc 3. előadás Pétervári Kinga Jójárt Eszter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kereskedelmi szerződések joga GTK MSc 3. előadás Pétervári Kinga Jójárt Eszter."— Előadás másolata:

1 Kereskedelmi szerződések joga GTK MSc 3. előadás Pétervári Kinga Jójárt Eszter

2 Óravázlat Képviselet – álképviselet Szerződésmódosítás, -megszűnés teljesítés nélkül (Szerződésszerű) Teljesítés

3 I. A képviselet és az álképviselet

4 Kapcsolódási pontok az eddig tanultakhoz Cselekvőképesség Társasági jog – szervezeti jogalanyok Álképviselet mint érvénytelenségi (?) ok; ill. a szerződés nem-létezése

5 Képviselet fogalma, fajtái Fogalma: helyettesítés jognyilatkozat tételében, vagy elfogadásában. Aki helyettesít, az a képviselő, akit helyettesít, az a képviselt. A képviselő a képviselt helyett és nevében jár el, jogokat, ill. kötelezettségeket a képviselt számára szerez! (↔bizomány: bizományos a saját nevében jár el, jogokat is saját magának szerez, igaz, a bizományosi szerződés értelmében a megbízó javára!: lásd majd a bizományi szerződésnél) Fajtái: –törvényes (közvetlenül törvény keletkezteti a képviseleti jogviszonyt: pl. a szülő vagy a gyám a kiskorú gyermek törvényes képviselője); –ügyleti (jogügylet/jognyilatkozat keletkezteti (meghatalmazás) –szervezeti (a törvényes és az ügyleti képviselet elemeit vegyíti, pl. egy kft. ügyvezetőjét a törvény alapján választják és ezután ügyleti úton, egyoldalú jognyilatkozattal hatalmazzák meg a cég képviseletére.

6 Meghatalmazás és megbízás elhatárolása Meghatalmazás: –Egyoldalú jognyilatkozat, a képviselt személy intézi a potenciális, leendő képviselőjéhez, vagy ahhoz a személyhez, szervhez (hatósághoz), amely előtt szeretné, ha őt a képviselő képviselné. –Csak képviseletre (joghatás kiváltását célzó jognyilatkozat tételére, illetve elfogadására) szólhat. –Mivel egyoldalú jognyilatkozat, csak jogot biztosít valakinek (a képviselőnek) jognyilatkozat tételére/elfogadására a képviselt helyett és nevében, de nem jelenti azt, hogy a képviselő köteles is a meghatalmazás alapján a képviseletre (hogy köteles-e, az, egy másik kérdés, az a megbízás kérdése lehet).

7 Meghatalmazás és megbízás elhatárolása folyt. Megbízás: –Kétoldalú jognyilatkozat, azaz szerződés, a megbízó és a megbízott a felek, az ő belső viszonyukat szabályozza (meghatalmazás inkább kifelé szólt, ahhoz a személyhez / szervhez, aki előtt a képviselő képviselni jogosult a képviseltet). –Mivel szerződés, ezért a megbízott nem csak jogosult, de köteles is azon ügy ellátására, ami a megbízási szerződés tárgya. –A megbízási szerződés tárgya nem képviselet, hanem más ügy gondos ellátása pl. nyelvoktatás; ha a szerződés képviseleti elemet is tartalmaz, akkor annak „oka”, eredője a benne-foglalt meghatalmazási elem. –A legtipikusabb képviseletre is irányuló, tehát meghatalmazást is magában foglaló megbízási szerződés az ügyvédi megbízási szerződés.

8 Álképviselet Álképviseletről akkor beszélünk, ha a képviselőnek egyáltalán nincs meghatalmazása jognyilatkozat tételére, vagy a meghatalmazást túllépve, azt meghaladóan járt el. Jogkövetkezménye: az álképviselő által a képviselt helyett és nevében tett jognyilatkozat/ kötött szerződés érvénytelen (semmis) – más jogirodalmi nézetek szerint nem is jött létre –, kivéve, ha a képviselt az álképviselő által tett jognyilatkozatot utólag jóváhagyta. Érvénytelenség/nem- létezés esetén az álképviselővel szerződő harmadik személy kárát az álképviselő köteles megtéríteni. (Jóhiszemű álképviselő a szerződéskötés körében felmerült kárt; rosszhiszemű álképviselő a teljes kárt.)

9 II. Szerződésmódosítás. A szerződés megszűnése teljesítés nélkül.

10 Fennáll-e még a szerződés…? Ha a létező, érvényes és hatályos szerződés az eredeti (szerződéskötéskori) tartalommal fennáll, akkor azzal a tartalommal követelhető a teljesítés. Optimális esetben a szerződés, és a szerződés keletkeztette kötelem a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg. Előfordulhat azonban, hogy a szerződés nem éli meg a teljesítést, hanem azelőtt megszűnik, vagy módosul, s akkor ezt a módosított tartalmú szerződést kell teljesíteniük a feleknek.

11 A szerződés (és a kötelem) megszűnése Megszűnés - megszüntetés: a felek által nem kívánt – a felek által szándékolt eset. A szerződés megszűnése történhet a felek közös megegyezésével, vagy egyoldalúan, az egyik fél akaratnyilatkozata útján. A szerződés a „pacta sunt servanda” elve miatt – teljesítés nélkül – egyoldalúan csak az alábbi két esetben szűnhet meg jogszerűen: a) ha a szerződés maga b) vagy jogszabály (többnyire a Ptk.) ad rá lehetőséget! (egyébként a jogellenes felmondás szerződésszegésnek, a teljesítés jogos ok nélküli megtagadásának minősül! – obj.+szubj. szankciói) Akaratlagos megszűnés közös megegyezéssel: – a jövőre nézve szűnik meg a szerződés megszüntetéssel; –a szerződés megkötésére visszaható hatállyal szűnik meg felbontással. Akaratlagos megszűnés egyoldalúan: -a jövőre nézve szűnik meg a szerződés felmondással -a szerződés megkötésére visszaható hatállyal szűnik meg elállással (az elállás a szerződést felbontja: objektív elállás bánatpénzzel).

12 Módosult-e a szerződés tartalma a megkötés óta? A szerződésmódosítás háromféleképpen történhet: - a felek által; - jogszabály által; - bíróság által. Felek általi szerződésmódosítás: bármikor helye van, az alany, a tartalom és a jogcím is módosítható. Lényeg: felek egyező akarata: szerződésmódosítás tehát szerződéssel történik. A felek általi szerződésmódosításra a szerződéskötésre irányadó szabályokat (alakiság is!) kell megfelelően alkalmazni. Felek általi szerződésmódosítás speciális esete az egyezség (kölcsönös és vitatott követeléséből mindkét fél enged). Utóbb a felek az egyezséget a vitás vagy bizonytalan körülményre vonatkozóan tévedés címén nem támadhatják meg (hiszen ebből engedtek!).

13 Alanyváltozás a kötelemben – felek általi szerződésmódosítással Jogosulti pozícióban történő alanyváltozás engedményezés útján. Kötelezetti pozícióban történő alanyváltozás tartozásátvállalás útján. A kötelem alanyának változása nem feltétlenül esik egybe a szerződés alanyának a változásával! (pl.-k!) Változás a teljes szerződési pozícióban: szerződési pozíció (jogok+kötelezettségek összességének) átruházása. Módja vitatott! ≠ engedményezések + tartozásátvállalások összességével, inkább háromoldalú szerződés megkötése a korábbi szerz. megszüntetése után.

14 Szerződésmódosítás jogszabály által Kivételes lehetőség és nagyon szűk körben érvényesülhet csak garanciális okok miatt (szerzett jogok védelme, jogbiztonság követelménye). Probléma: a jogszabály már létrejött, érvényes, hatályos szerződéseket utólag, visszamenőleges hatállyal módosít. Ez hogyan viszonyul a pacta sunt servandához, a magánautonómiához, a szerződési szabadsághoz? Eddig egyetlen példa: lakáskamatok a rendszerváltás után. Követelményei: vö. bírói szerződésmódosítással (AB és rendes bíróságok jogértelmezési szerepe).

15 Bírói szerződésmódosítás Egyedi szerződés módosításának kivételes módja. Ex nunc hatályú, valamennyi fél érdekének mérlegelésével. Kivételesség mibenléte: - csak tartós jogviszony - szerződéskötés után beálló változás - valamelyik fél lényeges, jogos érdekséreleme.

16 III. (Szerződésszerű) teljesítés (vázlatosan)

17 Mi a szerződésszerű teljesítés? Irányadó: a felek által a szerződésben vállaltak (tárgy + tartalom), jogszabály kógens normái, a felek által nem szabályozott esetben jogszabály diszpozitív normái. Esetlegesen: szokás (szokvány), szabvány. Alapvető kérdések: - Mivel teljesítek? (És milyen módon?)‏ - (Kinek / ki által?: személyhez kötöttség / képviselet / teljesítési segéd)‏ - Hol? - Mikor?

18 Mivel teljesítek? (mód)‏ Fő- és mellékszolgáltatás Adásra, tevésre, nem-tevésre (tartózkodásra), helytállásra irányuló szolg. Osztható - oszthatatlan szolgáltatás Személyhez kötött vagy forgalmi jellegű szolg. (teljesítési segéd igénybevétele lehetséges-e?)‏ Egyszeri, tartós, időszakos szolg. Visszterhes – ingyenes szolgáltatás (visszterhesség vélelme)‏ Egyedi – fajlagos – zártfajú Vagylagos szolgáltatás Pénzszolgáltatás (ügyleti kamat = pénzhasználat ára; késedelmi kamat; kárkamat mint sajátos késedelmi kamat)‏

19 Teljesítési segéd (ki?)‏ Személyhez kötött szolgáltatásoknál az igénybevétele ált. kizárt. Fogalma: a kötelezett által a teljesítéshez igénybe vett olyan személy, akit a kötelezett az adott szerződéshez kapcsolódóan vesz igénybe (az adott szerződés keretei között: pl. alvállalkozó, vagy külön szerződés alapján: pl. fuvarozó). A teljesítési segéd magatartásáért az őt igénybeevő kötelezett felel. A jelenlegi bírói gyakorlat a fogalmat (+a felelősséget) kiterjesztően értelmezi: mindenki teljesítési segéd, aki a szerződési láncolat része, még az is, akivel egyébként a kötelezettnek semmilyen jogi kapcsolata nincs! (pl. bánya – feldolgozó – gyártó – importőr – nagykereskedő – fuvarozó – kiskereskedő)‏

20 Hol teljesítek? Elsődlegesen a felek akarata (szerz.) határozza meg. Ha nincs szerződéses rendelkezés és a Ptk. alkalmazását a felek nem zárták ki: - főszabály: a természetes személy kötelezett lakóhelye - kivételek: a) jogi személyek közötti szerz.-nél a jogosult székhelye b) pénztartozásnál a jogosult lakóhelye, ill. székhelye c) ha a szolgáltatás tárgyából vagy rendeltetéséből más következik, ill. jogszabály a főszabály alól kivételt tesz, akkor is máshol, mint a főszabály (pl. teljesítés megtörténik a fuvarozónak /jogosultnak való átadással elszállítás, elküldés végett; fogyasztónak való átadás fogyasztói szerződésnél; jogosult lakóhelye, ill. székhelye, ha a kötelezett maga szállít, ill. teljesítési segédjével szállíttat)

21 Mikor teljesítsek? A teljesítés idejét elsősorban a felek határozzák meg a szerződésben. Ennek hiányában érvényesülhetnek a Ptk. diszpozitív szabályai. Diszpozitív szabályok: - egyidejű teljesítés követelése konkrétan meghatározott telj.-i idő hiányában (visszatartási jog, részteljesítés, tulajdonjog-fenntartás)‏ - ingyenes szerződés: a jogosult a kötelezettet a teljesítésre bármikor felhívhatja.


Letölteni ppt "Kereskedelmi szerződések joga GTK MSc 3. előadás Pétervári Kinga Jójárt Eszter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések