Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BJ kodifikáció története A klasszikus büntetőjog magyar kodifikációja: a Csemegi-kódex (Kbtk.) + a módosításra irányuló törekvések Dr. Gosztonyi Gergely.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BJ kodifikáció története A klasszikus büntetőjog magyar kodifikációja: a Csemegi-kódex (Kbtk.) + a módosításra irányuló törekvések Dr. Gosztonyi Gergely."— Előadás másolata:

1 BJ kodifikáció története A klasszikus büntetőjog magyar kodifikációja: a Csemegi-kódex (Kbtk.) + a módosításra irányuló törekvések Dr. Gosztonyi Gergely Ph.D. gosztonyi@ajk.elte.hu

2 1879. évi 40. tc (Kbtk.) Trichotomia a Kbtk.-val vált teljessé Összhangot a két tv. szerkezeti egysége és egymásra hivatkozásai teremtették meg Csekély fokú a társadalomra való veszélyesség Kihágásoknak nincs taxatív listája, így a súlyosabbak ide kerültek, míg a többit alacsonyabb szintű normákban (szabályrendelet) lehetett szabályozni

3 A Btk. általános része érvényes a Kbtk.-ban foglalt eltérésekkel 12. § A bűntettek és vétségekről rendelkező büntető-törvénykönyv általános határozatai, a mennyiben a jelen törvény ellenkezőt nem állapit meg, a kihágások eseteiben is alkalmazandók. 15. § A kihágások büntetései a következők: 1.Elzárás 2. Pénzbüntetés 24. § Hivatalvesztés és a politikai jogok felfüggesztése, a kihágás fölött itélő biróság által nem állapitható meg.

4 Az állam elleni kihágások 37. § Két hónapig terjedhető elzárással és háromszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, a ki az ország, a társországok vagy az osztrák-magyar monarchiának nyilvánosan kitüzött czímerét vagy zászlóját, ugyszintén, ki a polgári vagy katonai hatóságok által, ezen minőségük jelvényeül nyilvánosan használt zászlót vagy czímert meggyalázó szándékból bemocskolja, megrongálja vagy leszakitja.

5 A hatóságok és a közcsend elleni kihágások 49. § A ki a hatóságnál tett bejelentés nélkül az utczán vagy nyilvános téren fáklyásmenetet rendez; ötven forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

6 Pénz- és értékpapirok hamisitására vonatkozó kihágások 55. § A ki nem azon czélból, hogy forgalomba tétessék, nagyobb mennyiségben hamis fémpénzt vagy papirpénzt készit, vagy készittet; két hónapig terjedhető elzárással és háromszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

7 A közbiztonság elleni kihágások 66. § A ki hatósági engedély nélkül nyilvános helyen, vagy házról-házra koldul, vagy a ki tizenhat éven alóli gyermekeket a koldulásra biztat, vagy koldulni küld, vagy e czélból másnak rendelkezésére bocsát: nyolcz napig terjedhető elzárással büntetendő. 72. § A ki szállodákban, vendéglőkben, az idegeneknek nyilvántartására hatóságilag megrendelt vendégkönyvbe vagy jegyzékben, ha a könyv vagy jegyzék átadása mellett arra felhivatott, nevét, állását és lakhelyét be nem irja: ötven forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. A ki pedig a hatóság tévedésbe ejtése végett nevét, állását vagy lakhelyét hamisan irja be: száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

8 A közrend és a közszemérem elleni kihágások 74. § Vendéglősök, korcsmárosok vagy kávéház-tulajdonosok, a kik vendéglőjükben, korcsmájukban vagy kávéházaikban, a hatóságilag megállapitott zárórákon túl vendégeket időzni engednek: úgyzintén, a kik a hatósági közegek azon meghagyásának, hogy helyiségeiket zárják be, nem engedelmeskednek; valamint azok is, a kik a hivatásában eljáró hatósági közeget be nem bocsátják, vagy eljárását akadályozzák, vagy pedig vendégeiket az elől elrejtik: ötven forintig, visszaesés esetében pedig, ha utolsó büntetésök kiállásától két év nem mult el: kétszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők.

9 A közrend és a közszemérem elleni kihágások 76. § A ki nyilvános tánczvigalmat, álarczos menetet, hangversenyt, tüzi-játékot, állatseregletet, kiállitást vagy hasonló látványt, a melyre fennálló ministeri rendelet vagy szabályrendelet szerint, a hatóság engedélye szükségeltetik, ennek engedélye nélkül vagy az engedély megszegésével rendez, illetőleg tart: száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 79. § Varázsolással, szellemek idézésével, jóslásokkal, kártyavetéssel, álomfejtésekkel, ráolvasással s mások rászedésére számitott hasonló szemfényvesztésekkel üzletszerüleg foglalkozók: nyolcz napig terjedhető elzárással és száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők.

10 A közigazgatás gyakorolja főleg e cselekmények elbírálását, nem az igazságszolgáltatási rendszer 80 esetben a közigazgatás, 44 esetben a járásbíróságok járhattak el (néhány esetben párhuzamos hatáskörrel)

11 81. § Kéjnők, a kik a reájuk vonatkozó hatósági szabályokat meg nem tartják: egy hónapig terjedhető elzárással büntettetnek. 83. § A ki a közönség szemléletének kitett helyen, szemérmet sértő módon, öltözet nélkül fürdik: nyolcz napig terjedhető elzárással büntetendő. 84. § A ki nyilvános helyen botrányt okozó részeg állapotban jelen meg: huszonöt forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

12 XIX. század vége: iparosodás, polgárosodás, kapitalizmus(osodás), urbanizáció, társadalmi rétegződés változása Bűnözés jellemzőinek megváltozása Visszaesés, fiatalkorúak Ugrásszerű számbéli növekedés Új típusú bcs.-k Dogmatikus klasszikus BJ-I iskola tehetetlen szerte Európában Finkey: „A BTK-ünknek a visszaesés tekintetében elfoglalt álláspontja tarthatalan.”

13 A Csemegi-kódex revíziója Az igazságügyi kormányzat már 1888. év májusában megindította a kódex kiegészítésére és módosítására vonatkozó előmunkálatokat 1892: első novellajavaslat (más ügyek miatt nem vették tárgysorozatba) Tudományos tervezetek: 1898, 1901, 1903 Vitakérdés: teljes revízió vagy szűkebb novelláris javítás kell-e

14 Kelemen Samu OGY képviselő, 1906 “A büntető törvénykönyv gyökeres revíziója 20 év óta folyamatban van. Az igazságügyi miniszterek azzal az ambícióval rendelkeztek, hogy minden törvényre saját egyéniségük bélyegét akarták ráütni. Így fordulhatott az elő, hogy az elődeik által már benyújtott törvényjavaslatot visszavonták átdolgozás végett. Bizakodom, hogy az igazságügy miniszter úr lesz az a hóditó királyfiú, ki az aranyczipellővel megváltja a hamupipőkét eddigi szenvedéseitől.” Képviselőházi Napló

15 Günther Antal igazságügy miniszter, 1908 „A büntetőtörvénykönyv revíziója kérdésében majd húsz esztendeig a körül folyt a vita, vajon egy általános revízió következzék-e be, vagy pedig szűkebb keretű novella által történjék az orvoslás. Ezen a kérdésen átestünk, és én arra az álláspontra helyezkedtem, a melyre hivatali elődöm helyezkedett, hogy novella utján orvosoljuk a legsürgősebb és legégetőbb bajokat.” Képviselőházi Napló

16 Nagy Emil OGY képviselő, 1908 “Ha figyelemre méltatjuk az előző rendszernek törvényhozási alkotásait, be kell ismernünk, hogy a sok rossz törvény között ez a büntetőtörvénykönyv, a Csemegi-kódex egyike a legrosszabbaknak.” Képviselőházi Napló

17 Visontai Soma OGY képviselő, 1908 „Különösen helytelennek tartom azt, hogy egy olyan országban, a hol politikai tévedések, közigazgatási visszásságok, a kisemberek érdekeinek épen politikai irányban való teljes figyelmen kívül hagyása megállapítható, minden rombolásáért és minden romlásért, a mely bekövetkezett, éppen olyan kiváló jogász, mint Nagy Emil t. barátom egyedül és kizárólag Csemegi kódexét tegye felelőssé.” Képviselőházi Napló


Letölteni ppt "BJ kodifikáció története A klasszikus büntetőjog magyar kodifikációja: a Csemegi-kódex (Kbtk.) + a módosításra irányuló törekvések Dr. Gosztonyi Gergely."

Hasonló előadás


Google Hirdetések