Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanuljuk együtt az új Mt-t! I. rész 2012. január 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanuljuk együtt az új Mt-t! I. rész 2012. január 26."— Előadás másolata:

1 Tanuljuk együtt az új Mt-t! I. rész 2012. január 26.

2 Az új munkajogi kódex koncepciója 2012. évi I. törvény Az új munkajogi kódex koncepciója –rugalmas foglalkoztatás –munkavégzők szociális biztonsága Megfelelés az EU szociálpolitikai rendelkezéseinek (pl.2010/18/EU irányelv) Alaptörvény –kapcsolódó alapjogok újraszabályozása: munkavállalók személyiségi jogai, vállalkozás szabadsága, egyesülési jog

3 Az új munkajogi kódex koncepciója Egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség külön (Ebtv.) Szerkezeti változás: –Országos érdekegyeztetés külön tv. –Általános rendelkezések: bővítés –A munkaviszony létszakaszainak kronologikus követése

4 Az új munkajogi kódex koncepciója –Atipikus munkaviszonyok elkülönülten –Közigazgatási szerveknél fennálló munkaviszonyok mellőzése Új jogpolitikai cél: kontraktuális szabályozás szerepének bővítése (individuális és kollektív autonómia) kölcsönös érdekeltség megteremtése a KSZ- ek létrejöttéhez

5 Az új munkajogi kódex koncepciója Kártérítési felelősség alapelveinek változása (polgári jogi szemlélet irányába) Határozott idejű munkaviszony megszüntethetősége Új foglalkoztathatósági formák: behívás, munkakör megosztás, több munkáltató részére végzett munka Köztulajdonban álló vállalkozások munkajoga: kógens természetű szabályozás

6 Mt. tartalomjegyzék ELSŐ rész Általános rendelkezések MÁSODIK rész A munkaviszony HARMADIK rész A munkaügyi kapcsolatok NAGYEDIK rész A munkaügyi vita ÖTÖDIK rész Záró rendelkezések

7 Mt. tartalomjegyzék ELSŐ rész Általános rendelkezések –I. fejezet Bevezető rendelkezések –II. fejezet A jognyilatkozatok –III. fejezet A jognyilatkozatok megtételének módja –IV fejezet Az érvénytelenség

8 Mt. I. rész általános rendelkezések Általános magatartási követelmények –Elvárhatóság (elvárható szakértelem, együttműködési kötelesség, bizonyos átlagos, szint, ha tv. szigorúbb követelményt nem ír elő –Jóhiszeműség, tisztesség, kölcsönös együttműködés, a másik fél jogos érdekét nem sértő magatartás-etikai eredetű, fontos, mert tartam jogviszonyról van szó, alá- fölérendeltséggel

9 Mt. I. rész általános rendelkezések Általános magatartási követelmények –Egyoldalú teljesítés-meghatározás aránytalan sérelem nélkül (túlmunka, szerződéstől eltérő foglalkoztatás) –Kölcsönös együttműködési kötelezettség (nem sorolja fel a tv. hatálya alá tartozókat) tájékoztatási kötelezettség (versenytilalmi, tanulmányi is) de a munkáltató gazdasági érdeke, a munkavállaló személyéhez fűződő jogok sérelme nélkül

10 Mt. I. rész általános rendelkezések Általános magatartási követelmények –Tilos a rendeltetésellenes joggyakorlás: nem ehhez fűz joghátrányt, hanem a konkrét tényállás megvalósulásához –Munkavállaló magatartása nem veszélyeztetheti a munkáltató jogos gazdasági érdekét (munkaidőn kívül is), munkáltatója helytelen megítélése, üzleti titok megőrzése, de versenytilalmi megállapodás a jogviszony megszűnése után+egyebekben Ptk. szabályai

11 Mt. I. rész általános rendelkezések Egyenlő bánásmód követelménye –Bér definíció az Mt-ben –A munka egyenlő értéke vizsgálata (ld. 142/A. §)+ ”munkaerő-piaci viszonyok” Mely jogi aktusok „szabályok” a munkajogban? –Jogszabály –Kontraktuális források jelentősége:KSZ. ÜM, egyeztető bizottság kötelező határozata

12 Mt. I. rész jognyilatkozatok megtételének módja Munkáltató –Munkáltatói jogkör gyakorlója (munkáltatói joggyakorlás rendjét a munkáltató határozza meg) –A joggyakorlás érvénytelensége, kivéve jóváhagyással, vagy ha a munkavállaló alappal következethetett az eljáró jogosultságára

13 Mt. I. rész alaki kötöttség Jognyilatkozat írásba foglalása: –Munkáltató köteles –Egy pld. átadása –Formai kellékek: felek neve, lényeges adatai –Elektronikus dokumentum is lehet írásbeli! megfelelő feltételek teljesülése esetén

14 Mt. I. rész jognyilatkozat közlése Átadás napján címzett, vagy az átvételre jogosult személy,elektronikus dokumentum hozzáférés-átvétel megakadályozása/meghiúsuláskor is Postai úton Tértivevény! Átvétel, megtagadás, ismeretlen/elköltözött miatti meghiúsulás napján, egyéb eredménytelen kézbesítési kísérlet esetén az 5. munkanapon Bizonyítási teher a jognyilatkozatot tevőn

15 Mt. I. rész határidő és időtartam számítás Határidő: olyan időtartam, amelyet valamely jognyilatkozat megtételére, vagy egyéb magatartás tanúsítására ír elő munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy a felek megállapodása Nap: naptári nap (eltérő rendelkezés hiányában) Határidő számítása: intézkedés/eseményt követő napon kezdődik Hét: lejárat- az elnevezés szerinti kezdő nap Hónap/év: lejárat, elnevezés szerinti kezdő nap, vagy az utolsó nap

16 Mt. I. rész határidő és időtartam számítás –Határidő lejárata: nap vége, vagy az általános munkarend szerinti munkanap vége (pihenő, v. munkaszüneti nap esetén) –Határidő elmulasztása esetén kimentés csak kifejezett megengedés esetén –Mérhető határidő nélküli: „haladéktalan” kötelezés késedelem nélküli tevékenységet, magatartást jelent –Határidőnek nem minősülő időtartam (pl. próbaidő, munkaidő-keret): naptár az irányadó

17 Mt. I. rész érvénytelenség Érvénytelen –Semmis Szabályba ütközik, vagy megkerülésével jött létre Színlelt Leplezett (más megállapodást leplez) A semmis megállapodás érvénytelen, kivéve ha más jogkövetkezményt fűz vonatkozó szabály –Megtámadható


Letölteni ppt "Tanuljuk együtt az új Mt-t! I. rész 2012. január 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések