Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Győr, 2015. szeptember 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Győr, 2015. szeptember 16."— Előadás másolata:

1 Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Győr, 2015. szeptember 16.

2 A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály tevékenysége és a 2015. év I. félévi tapasztalatai Pőczéné Sáhó Márta GYMSMKH 2

3 A fogyasztóvédelmi hatóságok milyen jogszabályok alapján végzik tevékenységüket?  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint  A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet meghatároz.  (A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény határozzák meg – eljárásjogi szabályok tekintetében.)  A fogyasztóvédelem a vállalkozások gazdasági, kereskedelmi tevékenységének az ellenőrzését végzi, pontosabban a vállalkozások azon tevékenységét, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti. GYMSMKH 3

4 Milyen tevékenységeket végez a fogyasztóvédelem?  Hatósági ellenőrzés  Tudatos fogyasztóvá nevelés  fórumok, előadások tartása,  rendezvényeket történő részvétel,  nyílt nap szervezése,  Ügyfélszolgálat, tanácsadás: személyesen, telefonon  Médiában, sajtóban való megjelenés, tájékoztatás  Kiadványok, tájékoztató füzetek, szórólapok terjesztése  Interneten: honlap üzemeltetése, facebook, hírlevél GYMSMKH 4

5 Mi alapján végez helyszíni ellenőrzéseket a fogyasztóvédelem?  Éves Vizsgálati Program – témavizsgálatok – 34 féle vizsgálati körben  Helyi kezdeményezésű vizsgálatok – célellenőrzések  Fogyasztói jelzések, bejelentések – bejelentések kivizsgálása  Más hatóságok, szervek áttétele, jelzése, riasztás

6 A Fogyasztóvédelmi Osztály által 2015. év első félévében végzett ellenőrzések tapasztalatai Kiemelt ellenőrzések: 34 féle témavizsgálat  általános kereskedelmi feltételek, árak ellenőrzése (közel 80 kiskereskedelmi egység vizsgálata: 70 %-os kifogásolási arány, 23 helyen fogyasztói megkárosítás is történt),  szavatosság, jótállás feltételeinek betartásával kapcsolatos ellenőrzés (20 egységből 15- ben probléma, 75 %-os kifogásolási arány)  fiatalkorúakkal kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzése (73 %-os kifogásolási arány)  gyermekjátékok biztonságosságának ellenőrzése, játszótéri eszközök megfelelőségének vizsgálata, autókereskedések, autószervizek ellenőrzése, mintavételek,  összesen 512 ellenőrzés - kb. 30 %-os a kifogásolási arány Fogyasztói panaszok száma: 512 db – jogos, kivizsgált ügyek közül 10 %-os kifogásolási arány  szavatosság, jótállással kapcsolatos bejelentések: 131 db  üzleten kívül kötött szerződés, e-ker vásárlás:137 db  hírközlési szolgáltatás: 46 db  egyéb (általános ker. feltételek ((jegyzőkönyv felvétel)) közüzemi számlák, használt termékek) GYMSMKH 6

7 Hogyan történik a helyszíni ellenőrzés?  Próbavásárlás/próbaszolgáltatás  Üzletek működésére vonatkozó ellenőrzés  Termék/szolgáltatás ellenőrzése  Esetleges mintavétel  Jegyzőkönyv felvétele  Jogsértés esetén eljárás lefolytatása GYMSMKH 7

8 Az alábbi feladatkörök ellátása érdekében a fogyasztóvédelem hivatalból hatósági ellenőrzéseket végez, továbbá kivizsgálja az e tárgyban érkező - hatáskörébe tartozó - közérdekű bejelentéseket, kérelmeket.  Az üzletek működésére vonatkozó előírások ellenőrzése  Szavatosság, jótállás, ezen jogokhoz kapcsolódó igényérvényesítés  Piacfelügyeleti tevékenység - termékbiztonság  Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma  Gazdasági reklámok megfelelősége  Elektronikus kereskedelmi tevékenység  Hírközlési szolgáltatások  Árubemutatók  Utazás – vendéglátás  Közüzemi szolgáltatások

9 Az általános kereskedelmi feltételek, az egyes üzletek működésére vonatkozó előírások ellenőrzése  próbavásárlás – 30 % kifogásolt  árfeltüntetés, árfelszámítás – 50 % kifogásolt  a tömegre értékesített ételek és térfogatra értékesített italok kiszolgált mennyiségének ellenőrzése – 30 % kifogásolt  az alkalmazott mérőeszközök hitelessége,  nyugtaadási kötelezettség,  nyitva tartásról való tájékoztatás,  panaszkezelés, vásárlók könyve

10 Szavatosság, jótállás, ezen jogokhoz kapcsolódó igényérvényesítés  a fogyasztóknak nyújtott szóbeli és írásbeli tájékoztatások vizsgálata a szavatosság, illetve a jótállás alapján, az őket megillető jogaik tekintetében,  jótállási jegy átadásának és tartalmának vizsgálata - 75 % kifogásolási arány  minőségi kifogások szabályszerű intézésének vizsgálata (különösen a megfelelő tartalmú jegyzőkönyv felvétele a minőségi kifogásról).

11 G A R A N C I A

12 Joganyagokban csak pénzügyi garancia fogalom van meghatározva Bankgarancia : Az ügyfél megbízása alapján a Bank fizetési kötelezettséget vállal az ügyfél egyéb, garanciális kötelezettségei (pl. jólteljesítési, ajánlattételi stb.) teljesítésére a kedvezményezett felé.

13 A vállalkozásoknak vannak kötelezettségei a fogyasztókkal kötött adásvételi szerződéssel kapcsolatban Szavatosság - jótállás

14 Szavatosság – jótállás  Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. (Ptk. 8:1. § 4. pont)  Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. (Ptk. 8:1. § 3. pont) A hibás teljesítés fogalma:  A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.  Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. (Ptk. 6:157. §)

15 Kötelező jótállás az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  Az eladott, új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség vonatkozik. (1. sz. melléklet)  A kötelezettség teljesítése a vállalkozást terheli.  A jótállás időtartama az átadástól (üzembe helyezéstől) számított egy év.  A vállalkozás köteles jótállási jegyet adni. (magyar nyelven!)  Jótállási jegy kötelező tartalma.  Jótállási jegy szabálytalan kiállítása/az átadás elmulasztása a jótállás érvényességét nem érintheti.  A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a javítószolgálatnál is érvényesítheti.  A kijavítás iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen (vagy mellékleten) kötelező feltüntetni az átadás-átvétel időpontját, hiba okát, javítás módját, vagy a kicserélés tényét.  Rögzített bekötésű termékek esetében az üzemeltetés helyén kell a javítást elvégezni.  Három munkanapon belüli csere!! GYMSMKH 15

16 Kellékszavatosság a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XXIV. fejezete  Hibás teljesítéskor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztót kellékszavatossági igény illeti meg.  Ez a jog a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.  Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. GYMSMKH 16

17 GYMSMKH 17 Szavatossági, jótállási jogok érvényesítése (2 lépcsős rendszer) Minőségi kifogás esetén a szavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint  a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne,  b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

18 GYMSMKH 18 KÉRDÉSEK 1, Szavatosság, jótállás és garancia kérdésének tisztázása, mi a köztük a különbség. 2, Az üzletnek kötelezettsége van-e a vásárlás utáni reklamáció esetén a cserére, és ha igen hány napig? minőségi kifogás esetén:  ha jótállásos – 3 munkanap,  ha jótállásos – 1 éven belül javítás, csere …  ha szavatosság vonatkozik a termékre, 2 évig javítás, csere …  (6 hónap + 18 hónap!) 3, Amennyiben nem minőségi problémája van a termékkel a vásárlónak, csak mégsem kell neki, vagy másik típusra kívánja cserélni, van e rá joga és meddig. az üzlet üzletpolitikai megfontolásból kedvező döntést hozhat, jogszabály nem kötelezi cserére Tartós fogyasztási cikkre vonatkozó további kérdések: 4 - Értéktől függ-e a szavatossági idő. / pl. 10 000 Ft alatt /  tartós fogyasztási cikkre jótállás vonatkozik  a rendelet melléklete tartalmazza a termékköröket és a fogyasztói árakat (10.000,- és 50.000,- Ft)

19 KÉRDÉSEK 5 - A gyártó a forgalmazótól átvállalhatja-e a reklamáció intézését, mi ennek a módja. Igen, Új Polgári Törvénykönyv 3. termékszavatosság fejezet, 6:168 § Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.  A termékszavatosság a gyártót terheli (az importáló is gyártónak minősül)  A gyártó általi forgalomba hozataltól számított 2 évig kérheti a fogyasztó  A bizonyítási kötelezettség a fogyasztót terheli  Javítás vagy csere kérhető  Csere esetén a kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli

20 KÉRDÉSEK 6 - Ragaszkodhat-e a gyártó a számla és a garancia jegy meglétéhez, vagy csak egyik is elég.  jótállási termék esetén elég a vásárlást igazoló okirat vagy a jótállási jegy  szavatossági termék esetén a vásárlás tényét kell igazolni. 7 - Mi van akkor, ha az üzlet nem tölti ki a garancia jegyet, hiszen a vevőszolgálati pultnál ennek elintézése sok esetben a vevő dolga is.  Jótállási termék esetén az eladó kötelezettsége a megfelelő tartalommal történő jótállási jegy átadása. Ha ez nem a kasszánál történik meg fizetéskor, fel kell hívni a vásárló figyelmét, hogy hol veheti át. Jótállási jegy nélkül jótállásos termék nem hozható forgalomba. 8 - Mennyi idő áll rendelkezésre a termék javítására.  A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 5. § „A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.”

21 KÉRDÉSEK 9 - Mi van akkor ha beszerelt termékről van szó. A vevőnek ki kell szereltetni a terméket és bevinni a boltba. Ezt a plusz költséget megtérítését kérheti. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  6. § (1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.  (2) Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Pőczéné Sáhó Márta Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 9022 Győr, Türr István út 1. +36-96/329-244 www.nfh.hu fogyved_nydf_gyor@nfh.hu

23


Letölteni ppt "Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Győr, 2015. szeptember 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések