Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak nemzetközi versenyképességének fejlesztése (TÁMOP-4.1.2./1-11/1-2011-0009 ) Dr. habil. Juhász Csaba szakmai vezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak nemzetközi versenyképességének fejlesztése (TÁMOP-4.1.2./1-11/1-2011-0009 ) Dr. habil. Juhász Csaba szakmai vezető."— Előadás másolata:

1 Az angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak nemzetközi versenyképességének fejlesztése (TÁMOP-4.1.2./1-11/1-2011-0009 ) Dr. habil. Juhász Csaba szakmai vezető egyetemi docens oktatási dékánhelyettes (DE MÉK)

2 TÁMOP-4.1.2./1-11/1-2011-0009 számú projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Debreceni Egyetem Partnerintézmény: Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány A projekt megvalósításának időtartama: 2012. 04. 01. - 2014. 03. 31. A projekt teljes költségvetése: 193.263.100 Ft Ebből a támogatás összege (95%): 183.599.945 Ft Saját forrás összege (5%): 9.663.155 Ft DE MÉK költségvetése: 100.500.000 Ft Ebből a támogatás összege (95%): 95.475.000 Ft Saját forrás összege (5%): 5.025.000 Ft SZTMK költségvetése: 92.763.100 Ft Ebből a támogatás összege (95%): 88.124.945 Ft Saját forrás összege (5%): 4.638.155 Ft

3 A projekt rövid összefoglalása A projekt hozzájárul az angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak nemzetközi versenyképességének növeléséhez. A projekt célja 32 tantárgy interaktív tananyagainak elkészítése, nemzetközileg elismert képzésekben alkalmazott tananyagok adaptációja, a Nyugat-Európában elfogadott kreditszámok allokációja, a felsőoktatásban oktatók továbbképzése, kapcsolattartás a külföldi egyetemekkel, beiskolázó ügynökségekkel, piackutatás végzése a fenntarthatóság biztosítására, a létrejött eredmények disszeminációja.

4 A projektmenedzsment tagjai Dr. Juhász Csaba szakmai vezető

5 A projektmenedzsment tagjai Mocsáriné Dr. Fricz Julianna projektmenedzser

6 A projektmenedzsment tagjai Barta Lajos pénzügyi vezető

7 A projektmenedzsment tagjai Dankóné Kozma Zsuzsa pénzügyi asszisztens

8 Feladataink a projekt megvalósításában Tananyagfejlesztés: Előadások készítése PPT formátumban (32 tantárgy, 15 hetes bontásban, elektronikus formában történő angol nyelvű előadásainak készítése, 30 PPT slide/előadás) Jegyzetkészítés (32 tantárgy angol nyelvű jegyzeteinek elkészítése, tantárgyanként 150 oldal terjedelemben)

9 Feladataink a projekt megvalósításában Tananyag adaptáció – licensz, jogdíj vásárlás (Állattenyésztési és növénytermesztési témakörökben 3-3 db tankönyv) A tananyagoknak (PPT, jegyzet) a tankonyvtar.hu webes felületre történő feltöltése Szakmai és nyelvi lektorálás (1 lektor/tantárgy)

10 Feladataink a projekt megval ó s í t á s á ban Tananyagfejlesztők módszertani felkészítése (A tevékenység min. 2 csoportban, 18 résztvevő bevonásával kerül megvalósításra. A továbbképzés óraszáma: 2 csoport x 40 óra/csoport = 80 óra) Képzők képzése (A tevékenység min. 8 csoportban, 96 résztvevő bevonásával kerül megvalósításra. A továbbképzéses órák száma: Virtuális csapatmunka: 8 csoport x 40 óra/csoport = 320 óra Problémamegoldás: 8 csoport x 16 óra/csoport = 128 óra Oktatásmódszertan: 8 csoport x 24 óra/csoport = 192 óra Csapatszerepek: 8 csoport x 16 óra/csoport = 128 óra Asszertív kommunikáció: 8 csoport x 16 óra/csoport = 128 óra)

11 Az alprogramok megvalósításának időszaka Tananyag adaptáció – licensz, jogdíj vásárlás 2012. 04. 01. – 2012. 06. 30. Előadások készítése PPT formátumban 2012. 04. 16. – 2012. 12. 15. Tananyagfejlesztők módszertani felkészítése 2012. 08. 01. – 2012. 08. 31. Képzők képzése 2012. 09. 01. – 2012. 11. 30. Szaklektorok nevesítése 2012. 11. 01. -2013. 11. 30. Jegyzetkészítés 2012. 12. 01. -2013. 03. 31. A tananyagoknak (PPT, jegyzet) a tankonyvtar.hu webes felületre történő feltöltése 2013. 07. 01. – 2013. 12. 31.

12 Követelmény a jegyzetekkel kapcsolatban A jegyzeteket Word formátumban készültek. A jegyzet terjedelme minimum 150 oldal, 15 fejezet, 250 000 leütés, 40 db kép/ábra – mérete: 800 kbyte/kép, 55 db tesztfeladat/vizsgakérdés. Betűtípus: Times New Roman, 12 betűméret, 1,5 sortáv, 2,5 margó.

13 Adaptált tankönyvek

14 Angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak Természettudományos és mérnöki alapismeretek modul (6 tantárgy)

15 Angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak Növénytudományi modul (9 tantárgy)

16 Angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak Állattudományi modul (5 tantárgy)

17 Angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak Gazdasági és humán modul (6 tantárgy)

18 Angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak Környezeti és minőségbiztosítási modul (6 tantárgy)

19 Az Agrártudományi képzési terület tervezett Képesítési Keretrendszerének bemutatása A négy deskriptor: - tudás, - képességek, - autonómia és felelősség, - attitűdök. E négy deskriptor kidolgozása az Agrártudományi képzési Terület Képesítési Keretrendszerét 5.-8. szintjén történt meg.

20 Tudás Az MKKR a tudás deskriptort a tudatosan hozzáférhető, egyértelműen felidézhető, a világ „dolgaival” kapcsolatos tények tudásaként (ún. szemantikus tudásként) értelmezi, ennek különböző szintjeit írja le. A tudás két eltérő mélységű szerveződési formáját különböztetjük meg, a műveltséget és a szakértelmet. A műveltség egy adott kultúrában releváns tudás, amely a mindennapi életben, a társadalomban való aktív részvétel szempontjából elengedhetetlen. Három alapvető típusát különböztethetjük meg: olvasáskultúra, matematikai műveltség, természettudományos műveltség. A szakértelem valamely szakterületre vonatkozó magas szintű tudás. A szakértők a „laikusnál” több, részletesebb és jobban szervezett sémát birtokolnak, amelyek között több a kapcsolódás. Ez lehetővé teszi a szakterület ismereteinek hatékony feldolgozását. –

21 Képesség A képesség a pszichológiában és a pedagógiában egyaránt központi fogalomnak számít, mindkét tudományágban különböző szakterületeken többféle értelmezésben is előfordul. Különböző értelmezései megegyeznek abban, hogy a képességet az egyének pszichikus tulajdonságának tekintik, ami valamilyen tevékenység gyakorlása révén fejlődik ki, és a tevékenység végzésében nyilvánul meg. Az MKKR rendeletet előkészítő szakértők az Európai Képesítési Keretrendszer fogalmi kereteihez igazodva a képesség fogalmát három „képességelem” együtteseként határozták meg: - a tényleges cselekvésekben megnyilvánuló motoros készségek; - egy adott területen érvényes specifikus kognitív készségek; - a gondolkodásunkra általában jellemző területáltalános kognitív képességek.

22 Attitűd Az attitűd lényege az értékelő viszonyulás valamilyen konkrét vagy elvont dologhoz (személy, érték, cselekedet stb.). Az MKKR-ben megjelenő attitűdök egyrészt a tanulásra és a munkára vonatkoznak, másrészt a tanulási eredmények többi kompetenciaelemére: a tudásra, a képességekre, valamint az autonómiára és a felelősségvállalásra. Egyes attitűdök a kapcsolatokra, együttműködésre irányulnak (ún. szociális attitűdök). Az attitűdök érzelmi, gondolati és viselkedésbeli összetevőkből állnak, amelyek egymással is összefüggő elemek. Az általunk áttekintett szakterület képzése során nyitott új feladatokra, képes a kockázatok mérlegelésére az elérendő eredmény érdekében. A szakmai fejlődése iránt elkötelezett. Magatartása kiegyensúlyozott és határozott, melynek jellemzői az érzelmi stabilitás, a türelem, az önfegyelem és a segítőkészség.

23 Autonómia és felelősségvállalás Minden tevékenységet jellemez az, hogy egy adott személy milyen önállósággal, milyen mértékű felelősségvállalással tudja azt végrehajtani. Az autonómiának és a felelősségvállalásnak a szintjei tükröződnek a képzettségek színvonalában is. Az autonómia és a felelősségvállalás egymással szorosan összefüggő fogalmak. Amennyiben valamilyen tevékenységet autonóm módon végez el valaki, akkor azzal értelemszerűen együtt jár a felelősségvállalás. Egyes szakmák tanulóitól elvárás a szervezőkészség; az irányítási készség, a felelősségtudat másokért.

24 7. szint TudásKépességAttitűd Autonómia és felelősség – Ismeri és érti az agrárgazdaság és szereplőinek sajátosságait, szerepüket a nemzetgazdaságban és a társadalomban. – Képes eligazodni és szakmailag megalapozott véleményt alkotni az agrárgazdasághoz kapcsolódó hazai, nemzetközi gazdaságpolitikai és társadalmi eseményekben és jelenségekben. – Képes saját álláspont kialakítására és annak vitában történő megvédésére általános társadalmi, agrárgazdasági és speciális, a szakterülethez tartozó kérdésekben. – Ismeri és vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, azt a szakmai identitást, amelyek szakterülete sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotják. Ez alapozza meg fejlődő hivatástudatát. – Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában. – Birtokában van a szakterületéhez kapcsolódó mezőgazdasági, természettudományi, műszaki, gazdasági tanulmányi területek általános és specifikus ismeretanyagának. – Érti a szakterületnek a rokon szakterületekhez való kapcsolódásának okait, megérti és rendszerbe foglalja az összefüggéseket. – Képes a szakmai problémák sokoldalú, interdiszciplináris megközelítésére.

25 7. szint – Részletekbe menően ismeri az adott szak, illetve tanulmányi terület ismeret és tevékenység- rendszerének aktuális követelményeit, élenjáró elméleteit, az ok-okozati összefüggéseket, alkalmazásuk korlátait, az ezeket felépítő terminológiát. – Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban képes a módszerek és technikák széles körének gyakorlati alkalmazására. – Nyitott és fogékony a korszerű és innovatív eljárások megismerésére és gyakorlati alkalmazására. – Részletesen ismeri az adott szakterület működésének sajátosságait és a sajátosságok okait. – Képes speciális szakmai problémák azonosítására, és azok megoldásához szükséges részletes elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására. – Felismeri az értékeket, fogékony a hatékony megoldást jelentő módszerek és eszközök alkalmazására. – Elkötelezett a problémák szakmai alapokon nyugvó megoldására.

26 7. szint – Részletesen ismeri a szakterület tevékenység- rendszere tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait és a kapcsolódó sajátosságokat. – Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések különböző területeinek részletes analízisére, az átfogó és speciális összefüggések feltárására. – Szakmai érdeklődése elmélyül, megszilárdul. – Elkötelezett a környezetvédelem és a fenntartható agrárgazdaság mellett.. – Képes az elemzés eredményének szintetikus értékelő megfogalmazására és jelentés készítésére. – Képes a szakterület tevékenységrendszerének meghatározására, megtervezésére, megszervezésére. – Képes a meghatározott tevékenységek végrehajtásához szükséges feltételek biztosítására, a megvalósítás folyamatos irányítására és ellenőrzésére illetve ennek megszervezésére. – Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik meghatározott tevékenység megvalósítási módját illetően. – Ismeri szakterületének sajátos kutatási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait. – Képes bekapcsolódni kutatási, fejlesztési projektekbe. – Nyitott, kezdeményező, empatikus. – Egyenrangú partner a szakmai kooperációban. – Képes adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően felhasználni szakmai tudását. – Képes PhD fokozat megszerzésére. – Képes team munkában aktív részvételre, a team irányítására. – Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepet az együttműködés kialakítására. – Képes a vezetői tevékenység különböző funkcióinak gyakorlati végrehajtására, a vezetettek motiválására, teljesítményük értékelésére, a felmerülő konfliktusok jogszerű és hatásos kezelésére. – Megfontolt, véleményét szakmai szempontoknak rendeli alá.

27 7. szint – Ismeri és érti az adott szakterület működésének különböző jogszabályi környezetét, és a fennálló összefüggéseket, értelmezi azokat. – Képes szakmai tevékenységének gyakorlását jogszabályi keretek mellett megvalósítani. – Jogszabálykövető magatartást mutat és ezt elvárja beosztottjaitól is. – Végiggondolja és képviseli az adott szakterület etikai kérdéseit. – Birtokában van a szakterületen alkalmazható általános és az agrárgazdaság területén alkalmazható korszerű vezetéselméleti és alkalmazott pszichológiai ismereteknek. – Képes az irányított szervezet munkájának (tevékenységének), gyakorlati problémáinak tudományos igényű és tudományos módszerekkel történő elemzésére. – Szakmai felelősségtudattal hoz döntéseket. – Felismeri és elfogadja – a szakterület sajátosságai miatt – döntésének korlátait és kockázatát. – Határozott, kitartó, de elfogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. – Vállaja döntéseinek következményeit. – A szervezet munkájának korszerűsítése érdekében képes a változtatás feltételeinek megteremtésére és a változtatás megvalósítására. – Ismeri a szakszerű és hatékony szóbeli, írásbeli és hálózati kommunikáció módszereit és eszközeit. – Képes korszerű informatikai eszközöket alkalmazására a szakszerű és hatékony szóbeli és írásbeli kommunikáció megvalósításához. – Képes szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreinek megértésére és hiteles közvetítésére. – Ismeri, érti és alkalmazza szakterülete szakmai szókincsét, kifejezési és fogalmazási sajátosságait magyar és idegen nyelven. – Magas szinten képes szakterülete szókincsével magyarul és idegen nyelven írásban és szóban megnyilvánulni, vitában részt venni. – Széleskörű általános műveltséggel, társadalom- és agrártörténeti ismeretekkel rendelkezik. – Képes önképzésének hatékony megszervezésére. – Önmagával szemben is kritikus és igényes. – Magas szinten képes a szakterület ismeretközvetítési technikáit, magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait megtalálni, használni, ezeket feldolgozni és munkája során alkalmazni.

28 Köszönjük a projekt megvalósításában az együttműködést! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak nemzetközi versenyképességének fejlesztése (TÁMOP-4.1.2./1-11/1-2011-0009 ) Dr. habil. Juhász Csaba szakmai vezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések