Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Missziókonferencia 2008.  Jézus példát mutatott ebben is  Márk 10:17-18 És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén elôtte, kérdezi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Missziókonferencia 2008.  Jézus példát mutatott ebben is  Márk 10:17-18 És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén elôtte, kérdezi."— Előadás másolata:

1 Missziókonferencia 2008

2  Jézus példát mutatott ebben is  Márk 10:17-18 És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén elôtte, kérdezi vala ôt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem? Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten.  Máté 22:17-20 - adófizetés  Máté 12:9-12 – szombati gyógyítás

3

4  1. Pokol – „más vallásúak pokolra kerülnek?”  2. A gonoszság kérdése ateista szempontból

5  Vita  Moise Rosen: Share the New Life with a Jew  Példatörténet: „két ember lezuhan a kéményben..”

6  Pál pedig, a mint szokása vala, beméne hozzájok, és három szombaton át vetekedék velök az írásokból, Megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból; és hogy ez a Jézus a Krisztus, a kit én hirdetek néktek.  Apcsel 17:17 Vetekedik vala azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélô emberekkel, és a piaczon mindennap azokkal, a kiket elôtalált.  Apcsel 18:4.Vetekedének pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyôzni. (majd 19.vers)  Apcsel 24:25 Mikor pedig ô igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendô ítéletrôl szólt, megrémülve monda Félix: Mostan eredj el; de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlak téged. - kulcsszavak: pl....„Vetekedett”

7  1. Kerüld a vitát ◦ Példa 17:14. Mint a ki árvízet szabadít el, olyan a háborúság kezdete; azért minekelőtte kihatna, hagyd el a versengést. 19 Szereti a gonoszt, a ki szereti a háborúságot; a ki magasbítja kapuját, romlást keres. ◦ Van egészséges vita – Pál példája Apcsel 17-ben ◦ Van haragot gerjesztő vita

8 2. Ismerd fel a balga embert – Példa 14:7 Menj el a bolond férfiú elôl; és nem ismerted meg a tudománynak beszédét. – Példa 23:9 A bolondnak hallására ne szólj; mert megútálja a te beszédidnek bölcseségét. – Példa 26:4-5 Ne felelj meg a bolondnak az ô bolondsága szerint, hogy ne légy te is ô hozzá hasonlatos; Felelj meg a bolondnak az ô bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei elôtt. – Máté 7:6 Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket.

9

10 -Miért hozod fel ezt most? -Tényleg szeretnél választ kapni? -Ha válaszolok, elfogadod, hogy a Kereszténység igaz? -Mi a legnagyobb akadálya annak, hogy keresztény legyél? -Elolvasnád a könyvet, ami megválaszolja a kérdésedet?

11 3. Az emberek emberi lények Példa 25:21-22 Ha éhezik, a ki téged gyûlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet; Mert elevenszenet gyûjtesz az ô fejére, és az ùr megfizet néked. 20:5 Mély víz a férfiúnak elméjében a tanács; mindazáltal a bölcs ember kimeríti azt 14:10 A szív tudja az ô lelke keserûségét; és az ô örömében az idegen nem részes. 27:14 A ki nagy hangon áldja az ô barátját, reggel jó idején felkelvén; átokul tulajdoníttatik néki. 14:30 A szelíd szív a testnek élete; az irígység pedig a csontoknak rothadása.

12 A. Ne kritizálj, ne ítélkezz, ne panaszkodj B. Értékelj őszintén, becsületesen C. Kelts a másikban vágyódást D. Őszintén érdeklődj a másik fél iránt E. Mosolyogj F. Jegyezd meg a nevét és használd G. Légy jó hallgató H. Amikor szólsz a másik érdekeit tartsd szem előtt I.Éreztesd a másik féllel, hogy fontos

13  4. Emlékezz a nyelv hatalmára Példa 10:31 Az igaznak szája bôségesen szól bölcseséget; a gonoszság nyelve pedig kivágatik. 12:5. Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után; az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat.17 Van olyan, a ki beszél hasonlókat a tôrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság. 15:2. A bölcsek nyelve beszél jó tudományt: a tudatlanoknak száján pedig bolondság buzog ki. 4 A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme.

14 16:21. A ki elméjében bölcs, hívatik értelmesnek; a beszédnek pedig édessége neveli a tudományt. 23. A bölcsnek elméje értelmesen igazgatja az ô száját, és az ô ajkain öregbíti a tudományt. 24 Lépesméz a gyönyörûséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek. 18:21 Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. 22:11 A ki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség: annak barátja a király. Vannak pozitív és negatív vonatkozásai Az egyensúly a teljes hallgatás és a folyton beszélés között van

15  Példa 11:30 Az igaznak gyümölcse életnek fája; és lelkeket nyer meg a bölcs.  A belső megigazítottság és a másokra gyakorolt befolyás között szoros összefüggés van  Negatív példa: az önigazultság is tud lelket nyerni:  2 Sám 15:6 És e képen cselekedék Absolon egész Izráellel, valakik ítéletért a királyhoz mennek vala, és így Absolon az Izráel fiainak szíveket alattomban megnyeri vala.

16  Pál: Kol 4:5 Bölcsen viseljétek magatokat a kivûl valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.  Példa 16:7 Mikor jóakarattal van az Úr valakinek útaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi.

17  2 Kor 10:3-5 Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erôsek az Istennek, erôsségek lerontására; Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;

18  E világ fegyverei: zsargonok, retorika, villanő képek, érzelmi manipuláció, eladási technikák  Pál jóváhagyná a következőket: ima, Ige, irodalom, bátor hirdetése a jó hírnek  Pál fegyverei: párbeszéd, beszélgetés, kihívó kérdések, jól megfogalmazott magyarázata az élet nehézségeinek, írások.

19

20 1. Az „ébresztő” megelőzi a kijelentést Fel kell ébresztenünk az embereket az értelmetlen gondolatokból: – „minden vallás egyforma” – „minden ember alapvetően jó” – „soha nem mondanám valakinek, hogy a vallása nem igazi” Ébresztő: „Valóban?” „Komolyan gondolod?” (példák...)

21  2. Bizonyos dolgok nem lehetnek igazak  Példa: papírlap „a lap túloldalán lévő kijelentés igaz”  Lap fordítás után: „a lap túloldalán lévő kijelentés hamis”  Vannak „nem igaz” vallások  Bizonyos kijelentésekre a legjobb válasz egy- egy kérdés: „Megmagyaraznád?”, „Kifejtenéd?”

22  3. Bizonyos dolgok lehetnek részlegesen igazak  Minden világvallásban vannak értékek és igaz dolgok  Az emberek olyan vallást keresnek, amiben minden igaz

23  „Ha keresztény vagy nem kell azt hinned, hogy az összes többi vallás egyszerűen mindenben hamis. Ha ateista vagy hinned kell, hogy a lényeg az összes vallásban egyszerűen egy nagy tévedés. Ha keresztény vagy szabadon gondolhatod, hogy a többi vallás tartalmaz valamennyi igazságot...

24 Amikor ateista voltam próbáltam meggyőzni magam arról, hogy az emberiség többsége mindig tévedett egy olyan kérdésben, ami a legtöbbet jelentette nekik; amikor keresztény lettem szabadabban gondolkodhattam. De természetesen kereszténynek lenni azt jelenti, hogy úgy gondoljuk, hogy amiben a kereszténység különbözik más vallásoktól a kereszténység igaz és a többi vallás hamis. Mint a számtanban egy összeadásnak csak egy jó eredménye lehet és az összes többi válasz hamis: de néhány rossz válasz sokkal közelebb van a jó eredményhez, mint mások.”

25  4. Néhány dolognak igaznak kell lennie  „A Biblia olyan, mint a pletyka játék”  „Ez egy módja a Biblia keletkezésére adott magyarázatnak”... Lehet a válaszunk!  Szembe kell nézni a kérdéssel: „Szeretnéd ha Isten létezne, vagy nem?”

26  5. Valaki látja az elefántot vagyis Ismerhetjük az igazságot  Minél többször ismétlünk egy érvet, annál hihetőbb.  Kérdéseket kell feltennünk: ◦ Miért hiszed ezt? ◦ Mi győzött meg erről? ◦ Mi a legerősebb érv emellett?

27  5 Mózes 29:29 A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk és a mi fiainké mind örökké, hogy e törvénynek minden ígéjét beteljesítsük.  Isten látja a teljes képet  Nemcsak a kegyelmén keresztül érezteti az igazságot, hanem kijelenti azt

28

29 Missziókonferencia 2008

30

31  János 14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.  Eléggé egyértelmű, nem sok nyitottság, sokszínűség és tolerancia van benne  Apcsel 4:12 És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

32 Bűnöket megbocsátott - Márk 2:1-12 Ha nem hiszünk Benne meghalunk - Ján 8:24 Ítélet alatt vagyunk - János 3:18 Ábrahám előtt már létezett - János 8:58 Őszintén hitt saját örök életében - Mát 28:20 Saját magát feltámadásnak és életnek, az élet kenyerének, jó pásztornak nevezte Kijelentette, hogy Ő és az Atya egyek

33  „Megpróbálok mindenkit visszatartani attól, hogy kimondja azt az őrültséget, amit az emberek gyakran mondanak róla: ‘kész vagyok elfogadni Jézust mint nagy erkölcsi tanítót, de nem fogadom el azt az állítását, hogz ő Isten.’ Ez az egyetlen dolog, amit nem szabad mondanunk. Egy ember, aki emberként élt és mondta azokat a dolgokat, amiket Jézus mondott nem lenne egy nagy erkölcsi tanító. Vagy holdkóros lenne – annak a szintjén, aki magáról azt állítja, hogy záptojás – vagy maga lenne a pokol ördöge...

34  „...Döntened kell.Ez az ember vagy az volt és most az Isten Fia: vagy őrült, vagy annál még rosszabb. Őrültek házába záratod, leköpheted és megölheted, mint démont; vagy leborulhatsz lábaihoz és Uradnak és Istenednek hívhatod Őt. De ne hozakodjunk elő semmiféle leereszkedő értelmetlenséggel arról, hogy ő egy nagy emberi tanító volt. Ezt nem hagyta nyitva előttünk.” (Mere Christianity, 52 old.)

35  HUN Kolossé 1:15 A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek elôtte született; 16 Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, a láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek ő általa és ő reá nézve teremttettek; 17 És ő elôbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. 18 És ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsôszülött a halottak közûl; hogy mindenekben ő legyen az elsô; 19 Mert tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség; 20 És hogy ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által; ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.

36 „Ha Jézus nem az egyetlen útja a megvátásnak, akkor miért kellett meghalnia?” A válasznak tartalmaznia kell: – Isten szentebb annál, mint mi hisszük – Mi bűnösebbek vagyunk annál, mint hisszük A bűn = céltévesztés Róm 3:10-18 Egyedül a kereszt veszi komolyan Isten szentségét és az ember bűnösségét

37

38 Mi van azokkal, akik nem hallottak az Evangéliumról? Róma 1:19-20, Zsolt 19:1-2, Apcsel 14:15- 17, Példa 3:11 Jer 29:13, Zsolt 9:10, 1 Krón 28:9 2 Krón 15:2 + 16:9 Zsolt 145:18 Luk 19:10 Jób 33:14-16

39  Mert a mi az Isten felôl tudható, nyilván van ô bennök; mert az Isten megjelentette nékik: Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ô örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétôl fogva az ô alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ôk menthetetlenek.  Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá! Ålomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyasházokban szenderegnek: Akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintetésökkel,

40  Hol volt Isten a Cunami idején? Szept 11-én?  Jób válasza: költészeti formát használ és kérdések sorozatát teszi fel  Isten tesz egy meglepő kijelentést: Jób 42:7 „Haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felôlem igazán, mint az én szolgám, Jób.”  Isten nagyon sokszor nem válaszol, viszont cselekszik mert gyógyulásra van nagyobb szükségünk, mint információra  A jó kérdés a „Ki?”, nem pedig a „Miért?”

41 „Bárcsak tudnám...” – jó kezdés lehet Visszakérdezni: „Milyen érzések vannak benned erről?” Később: „Tudok néhány dolgot Istenről és az életről, amik segítettek nekem feldolgozni hasonló eseményeket. Érdekel?” Legyünk őszinték: mondjuk el, azt amit Istennel megtapasztaltunk és mondjuk ki „nem tudom” a „Miért?” kérdésre.

42  Példa 26:4-5 Ne felelj meg a bolondnak az ô bolondsága szerint, hogy ne légy te is ô hozzá hasonlatos; Felelj meg a bolondnak az ô bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei elôtt.  Nem válaszolunk ugyanabban a stílusban/hangnemben – csak veszekedés lenne  „válaszoljunk úgy, ahogyan a balgasága megérdemli” (NASB fordítás)  Példa: beszélgetés a Vörös-tengeren való átkelésről (egyes könyvek a Nádas-tengert említik)

43  Mire jó a használati utasítás?  Amikor a Bibliával kapcsolatos kérdést tesznek fel általában történelem leckével válaszolunk  Nem a történelmi jellegre kiváncsiak, hanem a hitelességére  Visszakérdezhetünk: Olvastad? Miért nem olvasod el?  „Tényezői megközelítést” ajánlok!

44  Webster: „a tényező aktívan járul hozzá egy eredmény, folyamat megvalósításához”

45

46 1. Hihetőség: hihető,hogy az az Isten, Aki megtremtett minket kommunikálni is akart velünk? Megtehette ezt az Általa ihletett Írással? 2. Rendezetlenség: a Biblia rendezetlennek tűnik első látásra: – mintegy 45 író (egyszerűbb lett volna 1 szóvivő) – több helyszín, kultúra, nyelv és irodalmi stílus – Elsőre átláthatatlan szerkezet – Sok-sok csoda mindkét részben (mintha a mi rendezetlenségünket tükrözné)

47 3. Valóság: Történelmi bizonyítékokkal igazolható a kéziratok valóságtartalma Az említett 3 tényező nem helyettesíti a Szentírás tartalmát Minél előbb elmondhatjuk, hogy „mit” mond az Írás a „hogyan mondja” helyett, annál átütőbb a bizonyságtevésünk Történetet mondjunk: a Biblia történetét ahogyan a mi életünkkel kapcsolatba kerül

48 4. Szükséglet Az Evangélium történetekben való bemutatása egy valós szükséglet A posztmodern társadalom nyitottabb a történetekre A történetek mellett a kijelentéseknek és kifejtéseknek is megvan a helyük Az elbeszélő evangélizáció során nemcsak meggyőzünk embereket, hanem a megtérésüket segítjük elő

49 1. Teremtés – Téma: Isten természete + ember természete 2. Lázadás – Téma:Feszültség Isten és teremtmények között – Messiás ígérete 3. Megváltás – Téma: a Messiás megérkezett 4. Helyreállítás – Téma: a Messiás visszajön

50  Oroszlánhoz hasonlította a Bibliát  Ha kritizálják, ne védelmezd  Csak engedd ki a ketrecéből...

51  Bizonyítékok: „a házasok boldogabbak, egészségesebbek és jobban megy nekik anyagilag” ( The case of Marriage, 2000)  A válás sokszor a különbözőségek miatt történik, pedig épp ez a lényege a házasságnak  Hűtlenség esetén az ember saját magát nem szereti  A házasság megteremti, munkálja és megerősíti a biztonságot  A házasság megszentel és megváltoztatja a jellemet

52  Miért van annyi képmutató az egyházban?  Képmutatás = mondani egyet és mást csinálni  2 Kor 2:15-16 Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között; Ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos?

53

54  János 3:19-20 Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának. Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyûlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;

55 ◦ 1. A megvallás nem tulajdonlást jelent. Senki sem születik Krisztuskövetőnek, hanem azzá válik. Utazás! ◦ 2. A megváltás nem egyenlő a tökéletességgel. Meg lettünk váltva a bűn büntétésétől, meg vagyunk váltva a bűn erejéből és meg leszünk váltva a bűn jelenlététől.

56 Missziókonferencia 2008

57

58  Szoktunk-e imádkozni a terroristák megtéréséért?  Máté 11:28 Jőjetek én hozzám mindnyájan a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.  Rengeteg előítélet és hibáztatás van bennünk a „világ” fele  Sokszor nemcsak harag, hanem lenézés is van bennünk irántuk

59  Máté 9:36 Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkûl való juhok.  Látjuk-e az embereket úgy, mint Jézus?  Tudjuk-e, hogy mi van a nevetésük, gazdagságuk, sikerük, pozitív magatartásuk mögött?

60  Apcsel 17:16 Athénben pedig, mikor azokat várá Pál, lelke háborog vala ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele.  Megrendülés, szomorúság és gyász érzése  Epikuriánus: „ha jól esik, csináld!” – felszínes érzelgősség  Stoikus: „hideg nyugalom” – mély nemtörődömség

61  Jónás  Ninive – nagy város  Egyes fordításokban „Istennek fontos város”  Jónás esetében egy megmentő alkalmatosságra – bálna – volt szükség  A mi esetünkben egy másik megmentő alkalmatosság – Krisztus keresztje - szükséges

62  1. Valljuk meg nemtörődömségünket 1Ján 1:9 Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy megbocsássa bûneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.  2. Imádkozzunk azokért, akik nem ismerik Jézust ◦ Pál is imádkozott: Róma 10:1 Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentôl könyörgöm az Izráel idvességét. Apcsel 26:29 Pál pedig monda: Kívánnám Istentôl, hogy necsak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, kik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, a minô én is vagyok, e bilincsektôl megválva.

63  3. Empátia – a felebarát szempontjából látni ◦ Példa 14:12 Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember elôtt, és vége a halálra menő út. ◦ ne csak a második felére figyeljünk ◦ Miért tűnik jónak az az út?

64  Van-e szent harag? Van-e összefüggés a harag, amit érzünk és az evangélizációnk között?  Jakab 1:19-20 Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja.

65  Példa 29:22 A haragos háborgást szerez; és a dühösködőnek sok a vétke.  Példa 14:17 A hirtelen haragú bolondságot cselekszik és a cselszövő férfi gyűlölséges lesz.  Példa 19:19 A nagy haragú ember büntetést szenvedjen, mert ha menteni akarod, még növeled haragját.  Példa 30:33 Mert miképen a ki tejet köpűl, vajat csinál; és a ki keményen fújja ki az ő orrát, vért hoz ki: úgy a ki a haragot ingerli, háborúságot szerez.  Példa 29:11 Az ő egész indulatját előmutatja a bolond; de a bölcs végre megcsendesíti azt.  Példa 22:24 Ne tarts barátságot a haragossal, és a dühösködővel ne menj  Mi van a harag mögött? Sérelem, Félelem, Szorongás

66  Eféz 4:26.27 Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon; Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.

67  Fogorvosi rendelő: „Boldogok, akik élő párbeszédbe elegyednek a tehetetlen némákkal mert őket fogorvosnak hívják”  A hallgatás sok esetben hasznos eszköz a bizonyságtevésben

68  Példa 10:19 A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.  Példa 17:28 Még a bolond is, mikor hallgat, bölcsnek ítéltetik; mikor ajkait bezárja, eszesnek.  Példa 18:13 A ki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos rá nézve.  Legyenek beszélgetésindító kérdéseink  Tilos:„képzeld én is” – aztán hosszú történet

69  Filippi 2:3 „... alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.”  Adjunk visszajelzést : foglaljuk össze a hallottakat és kérdezzünk vissza részletekre  Érzelmi tükörtartás: „szomorúnak tűnsz”, „érzem, hogy ez nehéz neked”, stb.  Találjunk közös talajt: megértésben, szóhasználatban, érzések kifejezésében

70  Ismerjük-e az emberek igényeit, szükségleteit, válaszait és kérdéseit?  Egy felmérés alkalmával kiderült: ◦ A prédikáció nem a leglényegesebb a 25 éves korosztálynak ahhoz, hogy gyülekezetbe elmenjen ◦ A zene nem változtat azon, hogy jár-e egy közösségbe, vagy sem ◦ Ha egy barát meghívná egyértelműen elmenne

71  „Hisszük, hogy Isten létezik és megismerhetővé tette magát számunkra, hogy személyes kapcsolatot alakíthassunk ki Vele. Ez a kapcsolat segít élni a földön és majd örökké az Ő országában. Elismerjük, hogy távol kerültünk az eredeti erkölcsi szinvonaltól. Mindanyian magunkban hordozzuk azt a bűnt, ami összezavarta a dolgokat: barátságot, lelkiismeretet, Istennel való kapcsolatot...” (folyt.köv.)

72  „... Hisszük, hogy Jézus a válasz a problémáinkra. Ő nemcsak azt tanította meg nekünk hogyan küzdhetjük le ezeket a nehézségeket, hanem Ő meghalt a kereszten, hogy elvegye a bűntetést, amit az okozott problémákért mi érdemeltünk volna. Mindannyiunk az életében egy olyan elhatározást hozott, hogy követjük Őt életünk minden napján.”

73  El tudjuk-e érni a mai generációt megfelelő kérdésekkel és válaszokkal?  Képesek vagyunk-e módszert változtatni?  Kifejlesztünk-e új evangélizációs módszereket, vagy megmaradunk a megszokottaknál?  Elfogadjuk-e azt a valóságot, hogy manapság az emberek előbb tartoznak egy közösséghez, aztán jutnak hitre?  Készek vagyunk-e kérdésekkel válaszolni a nekünk irányzott kérdésekre?

74


Letölteni ppt "Missziókonferencia 2008.  Jézus példát mutatott ebben is  Márk 10:17-18 És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén elôtte, kérdezi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések