Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 2013-ban kiírt pályázat (NFA-2013-KKV) B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 2013-ban kiírt pályázat (NFA-2013-KKV) B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal."— Előadás másolata:

1 A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 2013-ban kiírt pályázat (NFA-2013-KKV) B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Fógelné Kiss Éva szakmai igazgató-helyettes B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Miskolc, 2013. március

2 A regisztrált álláskeresők száma, becsült aránya, 2013. január

3 A pályázat célja a helyi gazdaság megerősítése, a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása; a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési- statisztikai kistérségekben, településeken; az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással; az elmaradott térségek fejlesztésének elősegítése, a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészítő támogatással. a helyi gazdaság megerősítése, a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása; a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési- statisztikai kistérségekben, településeken; az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással; az elmaradott térségek fejlesztésének elősegítése, a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészítő támogatással. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 10 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 10 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére.

4 A támogatás formája és mértéke A támogatás formája: vissza nem térítendő. Támogatás mértéke: alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén Támogatás mértéke: alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén új munkahelyenként1.500 ezer Ft Kiegészítő támogatásokra lehet pályázni külön-külön, illetve halmozottan:új munkahelyenként1.500 ezer Ft Kiegészítő támogatásokra lehet pályázni külön-külön, illetve halmozottan: hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg 200 ezer Fthátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg 200 ezer Ft leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken 300 ezer Ftleghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken 300 ezer Ft szabad vállalkozási zónában új munkahelyenként 400 ezer Ftszabad vállalkozási zónában új munkahelyenként 400 ezer Ft a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartott, kiközvetített álláskereső után 500 ezer Fta munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartott, kiközvetített álláskereső után 500 ezer Ft A munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartott, kiközvetített és a felhívásban meghatározott szervezet által ajánlott roma munkavállaló után 300 ezer FtA munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartott, kiközvetített és a felhívásban meghatározott szervezet által ajánlott roma munkavállaló után 300 ezer Ft

5 A pályázó így összesen 3 millió Ft/ új munkahely mértékű fajlagos támogatást igényelhet. A pályázó így összesen 3 millió Ft/ új munkahely mértékű fajlagos támogatást igényelhet. A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, a hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken, szabad vállalkozási zónákban pedig legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető. A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, a hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken, szabad vállalkozási zónákban pedig legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető. A projektenkénti támogatás összege a legalább 250 új munkahelyet - a szabad vállalkozási zónákból, leghátrányosabb helyzetű településekből pályázóknál 150 új munkahelyet - eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető. A projektenkénti támogatás összege a legalább 250 új munkahelyet - a szabad vállalkozási zónákból, leghátrányosabb helyzetű településekből pályázóknál 150 új munkahelyet - eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető. Támogatási intenzitás mértéke: Támogatási intenzitás mértéke: az észak-magyarországi régióban 50% az észak-magyarországi régióban 50% kisvállalkozások beruházásai esetén 20%-al (70%)kisvállalkozások beruházásai esetén 20%-al (70%) középvállalkozások beruházásai esetén 10%-al (60%)középvállalkozások beruházásai esetén 10%-al (60%)növekedik.

6 Pályázók köre Az alábbi Magyarországon telephellyel rendelkező KKV-k vehetnek részt: Az alábbi Magyarországon telephellyel rendelkező KKV-k vehetnek részt: a 2006. évi IV. tv. szerinti gazdasági társaságok a 2006. évi IV. tv. szerinti gazdasági társaságok a Ptk. 70. §-a szerinti egyes jogi személyek vállalatai a Ptk. 70. §-a szerinti egyes jogi személyek vállalatai 2006. évi X. tv. szerinti szövetkezetek 2006. évi X. tv. szerinti szövetkezetek egyéni vállalkozók és egyéni cégek egyéni vállalkozók és egyéni cégek

7 Pályázati feltételek Nem vehet részt a pályázaton az a vállalkozás/szervezet amely csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy adósságrendezési eljárás alatt áll, amely csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy adósságrendezési eljárás alatt áll, amely a pályázatban feltüntetett beruházást megkezdte, amely a pályázatban feltüntetett beruházást megkezdte, amelynek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, amelynek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, amely az NFA foglalkoztatási alaprészéből korábban igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el, amely az NFA foglalkoztatási alaprészéből korábban igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el, amely az elmúlt 3 évben amely az elmúlt 3 évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz már igénybe vett munkahelyteremtő támogatást, munkahelyteremtő támogatásban részesült, de kötelezettségeit határidőre nem teljesítette, amelynek nem rendezettek munkaügyi kapcsolatai, amelynek nem rendezettek munkaügyi kapcsolatai, az elmúlt fél év során csoportos létszámleépítést hajtott végre. az elmúlt fél év során csoportos létszámleépítést hajtott végre.

8 Pályázó által vállalt kötelezettségek  a beruházást legkésőbb 2013. november 30-ig befejezi, és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolást benyújtja,  a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,  a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti,  a tervezett létszámbővítést a beruházás befejezését követő 90 napon belül megvalósítja,  a pályázatban 2 éves, folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal a meglévő és a bővített létszámra vonatkozóan,  a beruházás bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja,  a záró beszámoló elfogadásáig tartó időtartamra megfelelő fedezetet ajánl fel.

9 Megfelelő fedezet Az odaítélt támogatási összeg  120 %-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosító szervezet, pénzintézet által biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, vagy  150%-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, vagy  200%-os kapcsolt fedezet: legalább 50-át kitevő, előzőekben felsorolt fedezet és maximum 150%-os, a beruházás keretében beszerzett (legalább 1 millió Ft egyedi értékű) tárgyi eszközre alapított ingó zálogjog,  Valamint valamennyi bankszámlaszámra vonatkozóan azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó levél.

10 Fedezetre vonatkozó kedvezmény AAAAmennyiben a vállalkozás 2 éve (2011.01.01. előtt alapított) működik, és ebből 1 évben az adózás előtti eredménye (egyéni vállalkozó esetén jövedelme) pozitív volt, továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot tesz, 15 millió Ft illetve ez alatti igényelt támogatási összeg esetén nem köteles fedezetet felajánlani. HHHHa a támogatási összeg a 15 millió Ft-ot meghaladja, az anyagi biztosíték kötelezettség a teljes támogatási összegre vonatkozik.

11 Elszámolható költségek  új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések költsége,  immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése (további feltételekkel), mely nem haladhatja meg az eszközök bekerülési értékének 25 %-át,  új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanokhoz szorosan kötődő víz-, csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulások.

12 A támogatás keretében nem számolhatók el az alábbi költségek  ingatlan, földterület vásárlása,  a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke,  gépjárművek bekerülési értéke,  szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke,  bérleti díjak, lízing költségek,  az elszámolható költségek között meghatározott immateriális javak bekerülési értéke, ha azt a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használja,  az immateriális javak közt (Szellemi termékek) szereplő szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek,  a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke,  a pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek.

13 Nem nyújtható beruházási támogatás:  A 6/1996.(VII.16.)MüM rendeletben meghatározott nagyberuházáshoz,  acélipari tevékenységhez,  a hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez,  szénbányászathoz,  szintetikusszál – ipari tevékenységhez,  halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz,  mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, jogszabályban meghatározott kizárásos esetekben a feldolgozásához, forgalomba hozatalához,  nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére,  olyan vállalkozás részére, amely a vele szemben egy támogatást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

14 Pályázat benyújtása A pályázatot két példányban (1 eredeti és 1 másolat), külön-külön, egy darab zárt küldeményben, a lapokat lefűzve, rendezett, áttekinthető formában, tartalomjegyzékkel ellátva magyar nyelven, a pályázati útmutatóban leírtak szerint kell benyújtani. A pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón is be kell nyújtani, személyesen nem, kizárólag a pályázati kiírásban meghatározott módon postai úton. A pályázatot két példányban (1 eredeti és 1 másolat), külön-külön, egy darab zárt küldeményben, a lapokat lefűzve, rendezett, áttekinthető formában, tartalomjegyzékkel ellátva magyar nyelven, a pályázati útmutatóban leírtak szerint kell benyújtani. A pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón is be kell nyújtani, személyesen nem, kizárólag a pályázati kiírásban meghatározott módon postai úton. A megyében a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. címre kell feladni, 2013. február 14-től április 05-ig terjedő időszakban. A megyében a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. címre kell feladni, 2013. február 14-től április 05-ig terjedő időszakban.

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőségek: telefon:06-46/513-200 e-mail:borsodkh-mk@lab.hu honlap:http://emrmk.munka.hu; http://www.munka.hu www.munka.hu


Letölteni ppt "A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 2013-ban kiírt pályázat (NFA-2013-KKV) B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések