Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban: új Szht.);  a gyakorlati képzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban: új Szht.);  a gyakorlati képzés."— Előadás másolata:

1

2  a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban: új Szht.);  a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet; (módosította a 240/2012. kormányrendelet, hatályos 2012.09.01-től)  az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet;  a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (továbbiakban: új Szt.);  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;  a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény;  egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény;  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.);  a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény;  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nft.);;  a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet  a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII.22.) Kormány rendelet;  a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet.

3 A hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja. Szociális hozzájárulási adóalap: Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény  455. § (2) bekezdés a)-c) és h) pontjában meghatározott adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján, a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel,  a 455. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontjában meghatározott adóalap, valamint  a 457. § (1) bekezdésében meghatározott adóalap. A 457. § (1) bekezdés alkalmazása során e törvény szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon jogi személyt, aki a 2. § (5) bekezdése szerint szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett. Ellenőrzése: 08 bevallások alapján, havonta A 08 bevallás önellenőrzése esetén a 12 bevallás önellenőrzése is szükséges!

4 NAV által vezetett számlára történő befizetéssel, illetve a hozzájárulás terhére kizárólag az iskola rendszerű, államilag támogatott gyakorlati képzés szervezése esetén számolható el (normatív alapon) befizetést csökkentő tétel. A 2012. évi alapnormatíva: 440.000 Ft/fő/év, 2013. évtől a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott összeg! A szakképzési hozzájárulás teljesítésénél  a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó, nappali iskolai rendszerű képzések,  a nemzeti felsőoktatási rendszerről szóló törvényben meghatározott, az államilag támogatott létszám tekintetében a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlat megszervezése estén lehetséges a csökkentő tétel figyelembevétele. Ellenőrzése: tanulók esetén területi kamara nyilvántartása alapján, gyakorlati képzésre alkalmas szervezet, hallgatók esetén Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti szakmai gyakorlóhely

5 A szakképzési hozzájárulás gyakorlati képzéssel történő teljesítése: a) a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint aa) a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás (új Szt.56-57.§) alapján, az iskolai rendszerű szakképzésben a nappali rendszerű oktatásban és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, vagy ab) a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött tanulószerződés (új Szt. 42-70. §) alapján folytatott gyakorlati képzés - ideértve a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlatot is - szervezésével, c) a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal, amennyiben a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor.(Nft. 44.§ (3); 230/2012. Korm. rendelet)

6 új Szt. 41. § (1) bekezdése értelmében a gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni. A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell: a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt és a tanuló értékelését. A foglalkozási naplót a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátani.

7 A hozzájárulási kötelezettség éves bevallásának határideje: tárgyévet követő év február 25. (2014. január 1-jétől: tárgyévet követő év február 12.) Az előleg összegét havonta, elektronikus úton kell a NAV felé bevallani és megfizetni, illetve bizonyos feltételek mellett visszaigényelni a tárgyhót követő hónap 12. napjáig A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év február 25. (12.) napjáig kell befizetni vagy a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni. A bevallási, befizetési és elszámolási kötelezettségnek az új Szht. által nem szabályozott kérdéseiben és a kötelezettség teljesítésének ellenőrzése tekintetében az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ellenőrzés végrehajtásának céljából a gazdasági kamara közvetlen hozzáférési lehetőséget biztosít az általa vezetett, az új Szt.-ben meghatározott, a gyakorlati képzés szervezésére jogosult hozzájárulásra kötelezettekről, valamint a tanulószerződésekről vezetett nyilvántartásaihoz.

8

9

10 56. § (1) A tanuló gyakorlati képzése a gyakorlati képzést folytató és szervező szakképző iskola és a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet vagy költségvetési szervként működő intézmény, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy fenntartásában működő intézmény, őstermelő közötti együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha a) a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százaléknál kevesebb, b) a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg, c) a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért - a művészeti szakképesítések kivételével - a tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél kerül sor a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában, vagy d) a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor. (2) Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni. Az együttműködési megállapodásra a Polgári Törvénykönyvnek a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az együttműködési megállapodás a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. (3) Együttműködési megállapodás a fenntartóra vonatkozóan többletkötelezettséget csak a fenntartó előzetes jóváhagyásával állapíthat meg. (4) Attól a tanévtől, amelyben az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiegészítő gyakorlati képzés aránya - a művészeti szakképesítések kivételével - meghaladja az arra a tanévre a szakképzési kerettantervben előírt gyakorlati képzési idő negyven százalékát, együttműködési megállapodás nem köthető. (5) Ha a tanuló gyakorlati képzése részben vagy egészben együttműködési megállapodás alapján folyik, a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola. (6) A szakképző iskola az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező gyakorlati képzést folytató szervezetnél, valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon.

11  az együttműködési megállapodást kötő felek nevét (cégnevét), székhelyét, elérhetőségét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, törvényes képviselője nevét, egyéb szervezet nyilvántartási számát és a szakképző iskola oktatási azonosítóját,  a gyakorlati képzést folytató szervezetnél gyakorlati képzésben részt vevő tanulók szakképesítésenkénti és évfolyamonkénti létszámát,  a szakképző iskola szakmai programjában szereplő gyakorlati képzés időtartamát, valamint a gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó kiegészítő gyakorlati képzés arányát tanévenként,  a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszerének leírását,  a szakképző iskola feladatait és kötelességeit a gyakorlati képzés megszervezésével kapcsolatban,  a gyakorlati képzést folytató szervezet feladatait és kötelességeit a szakmai gyakorlati képzés megszervezésével kapcsolatban,  a tanulókat e törvény szerint megillető juttatásokat, a felelősségbiztosítás költségeit,  azt, hogy a gyakorlati képzési idő egyes szakaszaiban hol és milyen formában (tanműhely, csoportos gyakorlati képzési hely, egyedi munkahely) valósul meg a gyakorlati képzés, továbbá ki gondoskodik a tanulók felügyeletéről.

12  az együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében a gyakorlati képzési normatíva összegét egy napra meghatározva, az alapnormatíva összegének 130-cal történő elosztásával kell kiszámítani: 440 000/130 = 3 385 Ft/tanuló/nap  az előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi: előleg havonta tanulónként: gyakorlati napok száma*3 385 Ft/tanuló/nap  a tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi: éves csökkentő tétel tanulónként: tárgyévi gyakorlati napok száma*3 385 Ft/tanuló/nap

13 hónap előlegbevallás éves elszámolás II. 25.(12.) 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. 1-12.hó Szhj alap1 000 12 000 Bruttó kötelezettség150 1 800 kötelezettség csökkentő tétel0000040000000 Nettó kötelezettség150 -250150 1 400 Befizetési kötelezettség150 0 (1 500) Többlet visszatérítési igény00000000000 100

14 A gazdasági kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése. Ha a gazdasági kamara közreműködése eredményeként nem kerül sor tanulószerződés megkötésére, a gazdasági kamara tájékoztatja erről a tanuló jogviszonya szerinti szakképző iskolát. Ebben az esetben a szakképző iskola gondoskodik a tanuló gyakorlati képzéséről. A tanulószerződést a nyilvántartást vezető szerv tartja nyilván. A tanulószerződést, a módosított tanulószerződés egy példányát a gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megkötését, módosítását követő öt munkanapon belül megküldi a nyilvántartást vezető szervnek. A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnését öt munkanapon belül bejelenti a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló jogviszonya szerinti szakképző iskolának. A nyilvántartást vezető szerv a tanulószerződés megszűnésének tényét a megszűnés bejelentésétől számított öt munkanapon belül átvezeti a nyilvántartáson. A nyilvántartást vezető szerv a tanulószerződést - mint megszűnt tanulószerződést - a megszűnésétől számított öt évig szerepelteti a nyilvántartásban. A tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanulószerződés megkötésére vonatkozó szándékát a tanév megkezdése előtti május hó tizenötödik napjáig jelenti be a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának. A megkötött tanulószerződést a gyakorlati képzését szervező szervezet öt napon belül megküldi a nyilvántartást vezető szerv részére ellenjegyzés céljából. A tanulószerződést lehetőleg minden év augusztus 15-ig kell megkötni. A nyilvántartást vezető szerv a tanulószerződést a megküldéstől számított tíz napon belül ellenjegyzi, ha a tanulószerződés megfelel e törvény előírásainak. Az aláírt és ellenjegyzett tanulószerződés egy példányát a nyilvántartást vezető szerv az ellenjegyzéstől számított öt napon belül megküldi a szakképző iskolának. A tanulószerződés az ellenjegyzéssel válik érvényessé, és a tanulószerződésben megjelölt naptól hatályos. A tanulószerződés alapján a tanuló az e törvény szerint járó juttatásokra - a tanévkezdést követően megkötött tanulószerződést kivéve - a tanév kezdő napjától jogosult.

15  a gyakorlati képzést szervező szervezet adatait (nevét, székhelyét, elérhetőségét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének nevét),  a tanuló természetes személyazonosító adatait (nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, oktatási azonosítóját, elérhetőségét), törvényes képviselőjének nevét, lakcímét és elérhetőségét,  a szakmai elméleti képzést nyújtó szakképző iskola adatait (nevét, székhelyét, elérhetőségét, oktatási azonosítóját, törvényes képviselőjének nevét),  az OKJ-val azonos módon a szakképesítés megnevezését és a képzési időt,  a gyakorlati képzés helyét, a tanuló gyakorlati képzéséért felelős személyt,  a tanulót e törvény alapján megillető pénzbeli juttatás összegét,  A tanulói juttatás emelésének, csökkentésének a gyakorlati képzést szervező szervezetnél képzésben részt vevő valamennyi tanulóra érvényes egységes feltételeit és szempontrendszerét, továbbá  a gyakorlati képzést szervező szervezet által a tanuló számára - a jogszabály alapján járó juttatásokon és kedvezményeken felül - biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok mértékét és nyújtásának feltételeit,  a gyakorlati képzést szervező szervezet arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a tanuló számára - egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen - a szakképzési kerettantervnek megfelelő gyakorlati képzésről és nevelésről gondoskodik,  a tanuló arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a) a gyakorlati képzést szervező szervezet képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja, b) a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja, c) a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja, d) nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gyakorlati képzést szervező szervezet jogos gazdasági vagy egyéb érdekeit veszélyeztetné.

16 a tárgyévre vonatkozóan amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll tanulónként az alapnormatíva összege és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó szakmacsoportos, illetve szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata alapján kell meghatározni, amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára nem áll fenn, akkor tanulónként a csökkentő tétel éves összege a havi csökkentő tételek összege. Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor, a havi csökkentő tétel meghatározott összege azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után először, amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített. (havi csökkentő tétel) hónap közben szűnik meg, az adott hónapra vonatkozóan a havi csökkentő tétel meghatározott összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni. (napi csökkentő tétel)

17 Az előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét 2012. év 1-8. hónapjára vonatkozóan a szakmacsoportos súlyszorzóval számolva, 2012. szeptember 1-jétől szakképesítésenkénti súlyszorzóval számolva tanulónként a csökkentő tétel éves összegének egy tizenketted része képezi.

18 Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmacsoport Szakmacsoportos súlyszorzó 2012. sorszámamegnevezése éveshavi csökkentő tétel 1Egészségügy0,9933437 052 Ft36 421 Ft 2Szociális szolgáltatások0,6279276 276 Ft23 023 Ft 3Oktatás0,6488285 472 Ft23 789 Ft 4Művészet, közművelődés, kommunikáció0,8245362 780 Ft30 232 Ft 5Gépészet1,2882566 808 Ft47 234 Ft 6Elektrotechnika-elektronika1,2476548 944 Ft45 745 Ft 7Informatika0,7872346 368 Ft28 864 Ft 8Vegyipar0,8347367 268Ft30 606 Ft 9Építészet1,2781562 364 Ft46 864 Ft 10Könnyűipar1,2359543 796 Ft45 316 Ft 11Faipar1,2011528 484 Ft44 040 Ft 12Nyomdaipar0,7871346 324 Ft28 860 Ft 13Közlekedés0,7609334 796 Ft27 900 Ft 14Környezetvédelem- vízgazdálkodás0,6160271 040 Ft22 587 Ft 15Közgazdaság0,7118313 192 Ft26 099 Ft 16Ügyvitel1,1143490 292 Ft40 858 Ft 17Kereskedelem1,0513462 572 Ft38 548 Ft 18Vendéglátás1,2846565 224 Ft47 102 Ft 19Egyéb szolgáltatás0,8406369 864 Ft30 822 Ft 20Mezőgazdaság1,0731472 164 Ft39 347 Ft 21Élelmiszeripar1,2622555 368 Ft46 281 Ft

19 A csökkentő tétel számítása a 240/2012. Kormányrendelet 1. vagy 2. számú melléklete alapján szakképesítésenkénti normatíva figyelembe vételével történik.

20 hónap előlegbevallás éves elszámolás 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. 1-12.hó Szhj alap1 000 12 000 Bruttó kötelezettség150 1 800 kötelezettség csökkentő tétel00000000200 600 Nettó kötelezettség150 -50 1 200 Befizetési kötelezettség150 000 1 050 Visszatérítési igény (Egyéb bevétel !)0000000050 Tanulószerződéssel történő gyakorlati képzés esetén:

21 Az a hozzájárulásra kötelezett, aki kizárólag tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével teljesíti a kötelezettségét és a havi csökkentő tétel összege meghaladja a havi bruttó kötelezettsége mértékét, a meghaladó részt az előleg bevallás során NAV-tól visszaigényelheti. A NAV a visszatérítés tekintetében Art. szerint jár el. 17 Nyomtatvány segítségével a jogszerűen visszaigényelt összeg átvezethető, kiutalás kérhető. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni.

22 A felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely együttműködési megállapodást köthet a felsőoktatási intézmény hallgatóinak szakmai gyakorlata biztosítására. Az együttműködési megállapodást meg kell kötni, ha a szak, felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei hat hét vagy annál hosszabb szakmai gyakorlatot határoznak meg. Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni. Az együttműködési megállapodásra a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. A felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely együttműködési megállapodásáról és a képzésben közreműködő szakmai gyakorlóhelyekről - az intézmény adatszolgáltatása és működési engedélye alapján - az Oktatási Hivatal nyilvántartást vezet. A felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely együttműködésének megszűnését vagy más szakmai gyakorlóhellyel kötött megállapodást, valamint a szakmai gyakorlóhely nyilvántartott adataiban történő változást követően a felsőoktatási intézménynek hatvan napon belül kezdeményeznie kell a nyilvántartott adatok módosítását. Az Oktatási Hivatal nyilvántartásából törölni kell azt a szakmai gyakorlóhelyet, amelyiket az országos gazdasági kamara nyilvántartásából töröltek.

23 a) az együttműködési megállapodást kötő felek nevét (cégnevét), székhelyét, elérhetőségét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számát vagy nyilvántartási számát, képviseletére jogosult személy nevét, intézményi azonosító számot; b) az együttműködési megállapodás tárgyát, célját; c) az együttműködés módját, a szakmai gyakorlat kereteit, különösen: ca) a szakmai gyakorlat helyszínét, időtartamát (kezdő és befejező időpontját), esetleges szakaszait, azok kezdő és befejező időpontját, cb) a szakmai gyakorlóhelyen a szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók szakonként, felsőoktatási szakképzésenként, munkarendenként meghatározott létszámát, cd) a hallgatók Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerint megállapított díjazását, illetve annak hiányát, ce) a szakmai gyakorlat felsőoktatási intézményi felelősét és a szakmai gyakorlatot biztosító gyakorlóhely szakmai felelősét; d) a felsőoktatási intézmény kötelezettségeit és jogait, különösen: da) felelősségét a hallgatók teljes képzéséért, annak részét képező szakmai gyakorlatért, db) a szakmai gyakorlat megszervezését a szakmai gyakorlóhellyel, dc) a szakmai gyakorlathoz szükséges adatok, információk szakmai gyakorlóhely számára történő megküldését, dd) a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában a szakmai gyakorlóhely értékelése alapján a gyakorlati kompetenciák értékelését; e) a szakmai gyakorlatot biztosító szakmai gyakorlóhely kötelezettségeit és jogait, különösen: ea) a hallgatói munkaszerződés hallgatóval történő megkötésének kötelezettségét, eb) a hallgató tanulmányainak megfelelő szakterületen történő foglalkoztatást, ec) a szakmai gyakorlat folytatásához szükséges hely, eszköz, védőfelszerelés biztosítását, ed) a szakmai gyakorlati tevékenység szakmai felügyeletét, irányítását, ee) a hallgatók Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerinti díjazását, ef) a hallgatók elsajátított szakmai tudásának, kompetenciáinak írásban történő értékelését; f) az együttműködési megállapodás időtartamát (határozott idejű vagy határozatlan); g) az együttműködési megállapodás megszűnésének eseteit, beleértve azt is, ha a szakmai gyakorlóhelyet az országos gazdasági kamara törli a nyilvántartásából.

24 Szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A szakmai gyakorlaton történő munkavégzés során munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a szakmai gyakorlatot biztosítót, munkaviszonyon a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszonyt kell érteni. A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatása során a) éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el, b) a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a nyolc órát, munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni, c) a hallgató számára legalább tizenkét óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani, d) próbaidő nem köthető ki, e) a munka törvénykönyve 105. § (2) bekezdésében és 106. § (3) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók.

25  a szakmai gyakorlóhely adatait (nevét, székhelyét, elérhetőségét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének nevét);  a hallgató természetes személyazonosító adatait (nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, hallgatói azonosító számát, elérhetőségét, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét, bankszámlaszámát, külföldi hallgató esetén állampolgárságát, tartózkodási címét);  a hallgatóval hallgatói jogviszonyt létesített felsőoktatási intézmény adatait (nevét, székhelyét, elérhetőségét, intézményi azonosító számát, törvényes képviselőjének nevét);  a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottakkal azonos módon a szakképzettség megnevezését és a képzési időt;  a hallgató munkakörét;  a szakmai gyakorlat helyét (munkahely), időtartamát (kezdő és befejező időpontját), szükség esetén szakaszait, a hallgató napi munkaidejét, a hallgatót az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja alapján megillető díjazás összegét, illetve a díjazás hiányát;  a hallgató szakmai gyakorlata felsőoktatási intézményi felelősének és a szakmai gyakorlóhely szakmai felelősének személyét;  a szakmai gyakorlóhelyen a hallgató számára - a jogszabály alapján járó juttatásokon és kedvezményeken felül - biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok mértékét és nyújtásának feltételeit;  a szakmai gyakorlóhely arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a hallgató számára - egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen - a szakképzési programnak, illetve a tantervnek megfelelő szakmai gyakorlatról gondoskodik;  a hallgató arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a szakmai gyakorlóhely képzési rendjét megtartja, a szakmai gyakorlatot a követelmények alapján elvégzi; a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja; a biztonsági, az egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat megtartja; nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a szakmai gyakorlóhely jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. A hallgatói munkaszerződésnek tartalmaznia kell:

26 A gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés esetén:  a hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének 100-zal történő elosztásával kell kiszámítani: 440 000/100 = 4 400 Ft/hallgató/nap  az előleg fizetésénél a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan a csökkentő tétel havi összegét hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok (munkanapok) számának szorzata képezi: előleg havonta hallgatónként: gyakorlati napok száma* 4 400 Ft/hallgató/nap  a tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét hallgatónként a (2) bekezdés szerinti gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi: éves csökkentő tétel hallgatónként: tárgyévi gyakorlati napok száma*4 400 Ft/hallgató/nap

27 hónap előlegbevallás éves elszámolás 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. 1-12.hó Szhj alap1 000 12 000 Bruttó kötelezettség150 1 800 kötelezettség csökkentő tétel000000300 1 500 Nettó kötelezettség150 -150 300 Befizetési kötelezettség150 00000 (900) Többlet visszatérítési igény00000000000 600

28 Pályázati keretében (új Szht. 17.§) : Decentralizált támogatás NMH tárgyi eszközbeszerzés Normatív alapú támogatás (új Szht. 15. § 2013.01.01-jétől) Egyéb szervezetek NMH tanulószerződéses csökkentő tételre Egyedi kormánydöntés (új Szht. 14.§) alapján: NGM 50 új munkahely teremtése esetén, gyakorlati képzés esetén EKDK igénylés képzési támogatás, beruházási támogatás

29 Lászlóné Szép Györgyi Bejegyzett igazságügyi adó- és könyvszakértő, felnőttképzési szakértő gyorgyi@hlz.hu HLZ Szakértő Kft. 2012. október


Letölteni ppt " a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban: új Szht.);  a gyakorlati képzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések