Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az építési törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény aktuális módosításai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az építési törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény aktuális módosításai."— Előadás másolata:

1 Az építési törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény aktuális módosításai

2 Feladatok az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozatból Azonnali határidővel létre kell hozni az 59 járásközpontban az állami főépítészi hálózatot és az általuk működtetett tervtanácsot, a kiemelt jelentőségű területeken önálló főépítészi státuszt kell biztosítani,

3 2015. dec. 15-ig Ki kell dolgozni
a területrendezési tervek egy időben történő készítésének és elfogadásának jogszabályi feltételeit, a területrendezési tervek és településrendezési eszközök új tartalmi követelményrendszerét összhangban a terület- és településfejlesztési tervezéssel, a közösségi tervezés és a lakosság véleményezésbe történő bevonása ösztönzésének új, hatékony módszertanát.

4 2015. dec. 31-ig Javaslatot kell tenni a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. közreműködésével az építésügyi közigazgatási eljárások elektronizálásához szükséges jogszabályi környezet módosítására

5 2016. június 30-ig állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist,
Az egységes, egymásra épülő tervhierarchia megteremtése érdekében el kell készíteni az adattartalmában módosított állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist, az állami topográfiai térképi adatbázist az állami távérzékelési adatbázist és ezek ingyenes szolgáltatását a tervezéshez

6 Mi valósult meg?

7 Településkép illeszkedik a meglévő környezethez.
Ha nincs hatályban helyi építési szabályzat vagy az nem szabályoz teljeskörűen, építési munkát és egyéb építési tevékenységet végezni csak az Étv, az építésügyi követelményekre vonatkozó egyéb jogszabályok megtartásával és csak akkor lehet, ha a célzott hasznosítás jellege, a kialakuló telek mérete, a tervezett beépítés mértéke - beépítettség és építménymagasság – módja, rendeltetése (területfelhasználása) illeszkedik a meglévő környezethez.

8 Településrendezési szerződés
településfejlesztési célok megvalósítására A szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a telepítési tanulmánytervről annak hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül.

9 Településrendezési szerződés
Tárgya lehet különösen a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök kidolgozásának finanszírozása. az önkormányzat arra vállal kötelezettséget, hogy a szükséges településrendezési eljárást a megállapított határidőn belül megindítja és azt az előírásoknak megfelelően lefolytatja és/vagy

10 Településrendezési szerződés
Tárgya lehet különösen egyéb költségek, egyéb ráfordítások átvállalása, melyek a cél megvalósításának előfeltételei: terület előkészítése, a telekviszonyok rendezése, megváltoztatása, a talaj megtisztítása, vagy következményei: szükséges kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-fejlesztés, mely megvalósítása az önkormányzatot terhelné.

11 Településrendezési szerződés
A szerződésben kikötött vagy vállalt kötelezettségek és a megvalósuló településrendezési cél között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A vállalt kötelezettségek tényét a teljesítés érdekében a jegyző megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyeztetni.

12 Településrendezési szerződés
a szerződésben rendelkezni kell a véleményezők részéről felmerülő, alátámasztott észrevétel kapcsán szükséges intézkedésekről, a településrendezési eszközökön végrehajtandó változtatások kötelezettségéről, a változtatás miatti esetleges ismételt véleményeztetési kötelezettségről.

13 Településrendezési szerződés
Az önkormányzat a szerződést a képviselő- testületének döntésétől számított 30 napon belül írásban köti meg.

14 Kivitelezés Az alvállalkozói kivitelezési szerződésében rögzített fizetési határidő nem haladhatja meg a fővállalkozói kivitelezési szerződésben meghatározott fizetési határidőt. A fővállalkozó kivitelező - a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó, november 1-jét követően megindított építési beruházásokra irányadó kifizetési szabályok alkalmazása kivételével - a maradéktalan teljesítéséről benyújtott végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől.

15 Az építtető felelőssége
Az építtető felel – többek között - az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges építési napló készenlétbe helyezéséért, az építési munkaterület átadásáért, azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon.

16 Építésfelügyeleti hatóság
a helyszínen, illetve a Nyilvántartás igénybevételével ellenőrzi az építési napló meglétét, vezetésének módját és tartalmát, szankciót állapít meg, intézkedést tesz, bírságot szab ki

17 Építésfelügyeleti hatóság
az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtilthatja és bírságot szabhat ki, ha az építési napló vezetésére vagy a kivitelezési tevékenység folytatásához szükséges kivitelezési dokumentációra vonatkozó szabályokat súlyosan megsértették, építési napló hiányában megtiltja.

18 Hatósági szolgáltatás
Az építtető kérheti annak vizsgálatát, hogy az elektronikus gyűjtő tárhelyen gyűjtött dokumentumai megfelelnek- e a kérelmezni szándékozott eljárás előírásainak, tájékoztatást arról, hogy szükséges-e további melléklet, dokumentum beszerzése, további szakhatósági közreműködés, a leendő ügyféli kör előzetes tisztázását,

19 Hatósági szolgáltatás
tájékoztatást az alap és szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának vagy illetékének, eljárási költségének mértékéről, annak vizsgálatát, hogy az engedély hatályának meghosszabbítását milyen módon érinti vagy akadályozza-e valamely építésügyi jogszabály változása, a kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó szabályokról egyéb tájékoztatás nyújtását.

20 Hatósági szolgáltatás
A hatóság a hatósági szolgáltatás iránti kérelem benyújtását követő munkanaptól számított tizenöt napon belül szakmai nyilatkozatot fogalmaz meg, melynek tartalma nem köti az építtetőt az építésügyi hatósági engedély vagy tudomásulvétel iránti kérelmének benyújtásában és nem kötelezi kérelem benyújtására. A hatóságot a szolgáltatása körében kiadott szakmai nyilatkozata azokban a kérdésekben köti, amelyekről nyilatkozott, mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok nem változnak meg.

21 Hatósági tájékoztatás
Az ÉTDR általános tájékoztatási felületén mindenki által hozzáférhető módon általános tájékoztatás a megindult és lezárult engedélyezési, valamint tudomásulvételi eljárás következő főbb ismérveiről: az eljárás megindulását követő munkanapon a kérelmezett eljárás típusa és az eljárás megindulásának időpontja,

22 Hatósági tájékoztatás
az építési tevékenységgel érintett telek címe, helyrajzi száma, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telekre is, az építési tevékenység tárgya, helyszínrajz, utcai homlokzati terv vagy látványterv, a döntés rövid tartalma, meghozatalának időpontja, a döntés jogerőre emelkedésének napja.

23 Fennmaradás Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasítja, ha az engedélyezést a polgármester a településképi véleményében nem javasolta. 

24 Az egyszerű bejelentés
A legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére. „Lakóépület: jellemzően lakást és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket magába foglaló épület.”

25 Egyszerű bejelentés NEM közigazgatási hatósági ügy
Nincs kérelem, nincs tényállás-tisztázás és nincs döntés. a belső piaci szolgáltatásokról szóló, december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja Van tervezői felelősség, lesz felelősségbiztosítás

26 Egyszerű bejelentés 2016. július 1-től
az építtető az építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal kizárólag elektronikus úton bejelenti az építésügyi hatóságnak. E-építési napló igénybevételével Melléklet: Kivitelezési tervek

27 Egyszerű bejelentés A tervezési szerződés tartalmazza (általános szabály!) a vállalt tervezési tevékenység (szakági tervezési tevékenység) pontos megnevezését, a kivitelezési dokumentációra vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározását, a kidolgozás részletezettségét, (részletrajzok, konszignációk, költségvetési kiírás szükséges körét),

28 Egyszerű bejelentés a készítendő kivitelezési dokumentáció példányszámát és annak elektronikus formában is történő átadási kötelezettségét, a terv felülvizsgálatának, ellenőrzésének szabályait, a szükségessé váló tervmódosítások szabályozását, valamint tervezői művezetési feladatellátás részletes feltételeit, ha a tervező ilyen feladatot lát el.”

29 2016. évi … törvény a településkép védelméről
A törvény célja egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei, a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva. az önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről.

30 Településképi törvény
településképi rendelet településképi követelmények meghatározásával, településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával, önkormányzati településkép- érvényesítési eszközök szabályozásával biztosítja.

31 Településképi törvény
A településképi rendelet az építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a – településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére , a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat

32 Településképi törvény
A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készül. A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze, feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

33 Településképi törvény
A településképi követelmények teljesítése az építtető a tervező és a kivitelező egyetemleges felelőssége, tervező és kivitelező hiányában az építtető felelőssége. A tervező mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a kivitelezési dokumentáció a településképi követelményeket figyelembe vette. A kivitelező mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a részére átadott kivitelezési dokumentációban foglaltak szerint járt el. Az építtető mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség a tervezőt vagy a kivitelezőt terheli.

34 Településképi törvény
A világörökségi terület, valamint a Világörökség Jegyzékbe javasolt várományos terület esetében a világörökségi kezelési terv településképi követelményeit a településképi rendeletben megállapított településképi követelményektől függetlenül alkalmazni kell.

35 Településképi törvény
A településképi követelményeknek az egyedi építési beruházásoknál való alkalmazását önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök segítik elő: az önkormányzat tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről, ennek keretében javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára, az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez, az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki.

36 Településképi törvény
Az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi kötelezés formájában - önkormányzati hatósági döntéssel - a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti. Az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) a településképi rendeletben a településképi követelmények megszegése vagy végre nem hajtása esetére e magatartás elkövetőjével szemben forintig terjedő bírság kiszabását rendelheti el (településképi bírság).

37 Településképi törvény
A hatályos helyi építési szabályzat településképi követelményeit, valamint az építészeti örökség helyi védelméről szóló, a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló, és a településképi véleményezési, illetve a településképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati rendeletet december 31-ig lehet alkalmazni.

38 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Az építési törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény aktuális módosításai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések