Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HH és HHH gyermekek segítése a katolikus óvodákban Előadó: Labáth Ferencné Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Budapest, 2016. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HH és HHH gyermekek segítése a katolikus óvodákban Előadó: Labáth Ferencné Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Budapest, 2016. április."— Előadás másolata:

1 A HH és HHH gyermekek segítése a katolikus óvodákban Előadó: Labáth Ferencné Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Budapest, 2016. április 14.

2 Mottó: „Amire a gyermekeknek szüksége van az nem több, mint egy kis segítség, egy kis remény és valaki, aki bízik bennük.” (Earvin Johnson) Labáth Ferencné 2016. április 14. Labáth Ferencné

3 I. Törvényi meghatározás, fejlesztések II. Kérdések III. Tervező munka IV. Ellenőrzés, értékelés Labáth Ferencné2016. április 14.Labáth Ferencné

4 I. Törvényi meghatározás, fejlesztések Törvényi szabályozás Óvodai Nevelés Országos Alapprogram (kutatás, felülvizsgálat) A katolikus óvodai pedagógiai programot meghatározó egyházi dokumentumok Kompetencia alapú óvodai programcsomag (Elméleti alapvetések, Differenciálási szintek: 1. szint) Integrációs Pedagógiai Rendszer (Útmutató, Kézikönyv) Biztos Kezdet Óvodai Program (Háttértanulmányok, Módszertani film) Szakmai írások (Portfólió, Gyermekből kiindulva) Labáth Ferencné 2016. április 14. Labáth Ferencné

5 Statisztikai tükör Labáth Ferencné2016. április 14.Labáth Ferencné

6 2016. április 14.Labáth Ferencné

7 II. Kérdések A segítés szinonimái Segítség mentőöv segédkezés segítségnyújtás gyámolítás támogatás segély oltalom segedelem (régi, régies) protekció 2016.április 14. Labáth Ferencné

8 Helfer szindróma Én és a másik Saját pszichés állapot – mások segítése – önmegvalósítás – függőség Spontán érzés – belső üresség – egyenrangú kapcsolatok – rejtett agresszió Indirekt kommunikáció – megerősítés – önértékelés – sérülés 2016. április 14. Labáth Ferencné

9 Ki dönti el, hogy segítségre van szüksége? Labáth Ferencné2016. április 14.Labáth Ferencné

10 Mi kell a segítéshez? Elfogadás....Bizalom – Alapprogram Empátia Érzelmi intelligencia Szaktudás Bevonódás elkerülése Individualizmus Biztonságos légkör Változás követése Labáth Ferencné2016. április 14.Labáth Ferencné

11 III. A tervező munka A segítés íve C-H-H C-F C-M-E-É C-U Az emberi kommunikáció Labáth Ferencné2016. április 14.Labáth Ferencné

12 A differenciálási szintek tartalma I. szint II. szint III. szint Labáth Ferencné 2016. április 14. Labáth Ferencné

13 Milyen erősségei vannak a HH-s, HHH-s gyermekeinknek? Labáth Ferencné 2016. április 14. Labáth Ferencné

14 A szociális hátrányok lehetséges okai Anyagi nehézségek, nem megfelelő lakáskörülmények alkoholizmus a családban a szülők életvezetési problémái a nagycsaládosok gondjai a csonka családok, éppen felbomló családok munkanélküliség Milyen hátrányokkal küzdenek a HH-s, HHH-s gyermekeink? a szülők alacsony iskolázottsága érzelmi szegénység, hiányos törődés krónikus betegség (akár a gyermeknél, akár a szülőnél) ingerszegény vagy túl erős ingerkörnyezet igénytelenség a család részéről. 2016. április 14. Labáth Ferencné

15 Szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységeink Olyan pedagógiai környezetet alakítunk ki, ahol a befogadó nevelés megvalósul az egyenlő hozzáférés biztosításával. Megvalósul a multikulturális, interkulturális nevelésen alapuló integráció. Hozzájárulunk a kialakult előítéletek lebontásához, az újabb előítéletek kialakulásának megelőzéséhez. Figyelünk a csak tünetekkel jelzett, ki nem mondott gyermeki segélykérésre. A pedagógiai intézkedéseket a gyermek személyiségéhez igazítjuk. GyakoroIjuk az inkluzív nevelést és szemléletformálást, valamint az intervenciós szemléletet. Labáth Ferencné 2016. április 14. Labáth Ferencné 2016. április 14.

16 Szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységeink A gyermeki szükségletek kielégítését megvalósítjuk. Az egyéni bánásmód és differenciált fejlesztés alkalmazásával a gyermeki fejlődést nyomon követjük. A prevenciós, korrekciós testi, lelki nevelési feladatokat ellátjuk a megfelelő szakember bevonásával és a szülőkkel együttműködve. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szocializációját speciálisan fejlesztjük. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre fordított kiemelt odafigyelést megvalósítjuk. A játékba való beilleszkedésüket támogatjuk. Labáth Ferencné 2016. április 14.

17 Szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységeink Az inkluzív nevelés értékeinek indirekt közvetítését és a szemléletformálást megvalósítjuk. Az intervenciós szemléletet gyakoroljuk. Labáth Ferencné 2016. április 14.

18 Feladataink Védőnővel való folyamatos kapcsolattartás. Szülőkkel való tervezett és tudatos kommunikáció figyelembe véve az egyes családok kommunikációs jellemzőit, gyermeknevelési szokásait. Képességfejlesztő tevékenység differenciált tervezése. Művészeti tevékenységekben teret engedünk kreativitásuknak, sajátos élményeiknek. Helyes viselkedésmintákat alakítanunk ki a kudarc, az ellenvélemény, a bírálat elviselésére, szem előtt tartva, hogy nehezen viselik a megszégyenülést. 2016. április 14.Labáth Ferencné

19 A HH helyzetű családok problémáinak komplex megközelítése Az óvodavezető feladata (A befogadó csoport kiválasztása, a komplex tevékenység ellenőrzése, értékelése, stb.) Az óvodapedagógus feladata (Befogadási terv összeállítása, a befogadás folyamata, verselés, mozgás, stb.) A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős feladata (A hátrányokat enyhítő pedagógiai tevékenységek nyomon követése, jelzés, stb.) A pszichológus feladata (Szorongások, félelmek kezelése, önbizalom erősítése, stb.) A fejlesztőpedagógus feladata (Szűrések elvégzése, motiváció felkeltése, stb.) A logopédus feladata (Finommotorika, verbális figyelem, emlélkezet fejlesztése, stb.) Labáth Ferencné2016. április 14.Labáth Ferencné

20 A HH helyzetű családok problémáinak komplex megközelítése A gyógypedagógus feladata (Hospitálás, fejlesztőterápiás foglalkozások vezetése, stb.) A korai fejlesztő feladata (Óvodakezdés optimális időpontjának megválasztása, az óvodába érkezés módszereinek kiválasztása, stb.) A pedagógiai asszisztens feladata (Pedagógiai tevékenységekben való aktív részvétel, stb.) A dajkák feladata (A befogadás folyamata, gondozási feladatok szeretetteljes elvégzése, stb.) 2016. április 14. Labáth Ferencné

21 A problémák megoldásának lehetséges irányai Külső segítők Védőnők, gyermekorvosok, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat szakemberei, családgondozók, szociális munkások, szakszolgálatok, korai fejlesztők, bölcsődei kisgyermeknevelők, tanítók, kisebbségi önkormányzati képviselők és vezetők, alapítványok vezetői, kurátorok, civil szervezetek, pályázatírók, többségi családok, fenntartók Belső segítők Családok, szülők, testvérek, óvodavezetők, óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztensek 2016. április 14. Labáth Ferencné

22 A HH és HHH kezelésének színterei Nyugodt, derűs légkörben zajló szabad játék A gyermek spontán érdeklődésére épülő tevékenységek/foglalkozások A gyermek egyéni szükségletének kielégítése Kiegyensúlyozott, nyugodt légkörű pihenő idő Logopédiai és fejlesztő foglalkozások Kirándulások Óvodai ünnepek Labáth Ferencné2016. április 14.Labáth Ferencné

23 Fejlesztési tábla Fejlesztendő területekCselekvések 1.a. b. c. 2.a. b. c. 3.a. b. c. Labáth Ferencné 2016. április 14.

24 Az óvodai nevelés általános feladatai 1. Vallásos és erkölcsi nevelés 1.1. Feladatok: Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése a vallásos és erkölcsi nevelés terén 2. Egészséges életmód alakítása 2.1. Feladatok: Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése az egészséges életmód kialakítása terén 3. Érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés 3.1. Feladatok: Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés kialakítása terén 4. Anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 4.1. Feladatok: Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés kialakítása terén … A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére

25 Alapelvek Együttműködési motiváció Részvétel Érdekérvényesítési esélyek Eredményesség Legkisebb beavatkozás 2016.április 14. Labáth Ferencné 2016. április 14.

26 IV. Ellenőrzés, értékelés - Swot analízis - Partnerségi analízis Labáth Ferencné 2016. április 14.

27 Partnerségi analízis ÉRINTETTSÉGMAGAS KÖZEPES ALACSONY HOZZÁÁLLÁSBLOKKOLÓ PASSZÍV TÁMOGATÓ 2016. április 14. Labáth Ferencné

28 Értékelés 1. Az óvodapedagógusok véleménye a dajka szerepéről az óvodai hátránykompenzáció eredményességében Együttműködési készség, kommunikációs képesség, személyi higiéné, szociális érettség, társas viselkedés 2. Partneri együttműködések értékelése az óvoda, a szakemberek és a szülők körében 3. Szervezetek együttműködése az óvodapedagógus, a szakember és a szülő szemével 2016.április 14. Labáth Ferencné

29 A HHH gyerekekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek együttműködése Az együttműködések lehetséges szereplői a gyermekek óvodai nevelésének szakaszai alapján 1. Adatgyűjtés az óvodába kerülő gyermekekről - Érintettek 2. Adategyeztetés a jelentkezett és be nem íratott gyermekekről 3. Közös családlátogatás 4. A gyermekek befogadásának előkészítése, csoportba sorolás 5. A beszoktatás folyamata 6. Közös családgondozás 7. Problémakezelés 8. Tehetséggondozás 9. A gyermek iskolára alkalmassá tétele Labáth Ferencné

30 A HHH gyerekekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek együttműködése 10. Az iskolaérettség időpontjának megállapítása 11. Közös iskolaválasztás 12. Az iskolai átmenet megszervezése 13. Az iskola felkészítése a gyermek fogadására 14. Az iskolai beilleszkedés támogatása 15. A gyermek fejlődésének utánkövetése az iskolában 16. A hagyományos együttműködések tartalmának módszertani bővítése Értekezlet, esetmegbeszélés, fogadóóra, egyéni beszélgetés, hospitálás, „Jó gyakorlat”, kerekasztal-beszélgetés, közös családlátogatás, közös projekt, közös rendezvény, műhelymunka, nyílt nap, szakmai előadás, szülői értekezlet, szűrővizsgálat 2016. április 14. Labáth Ferencné

31 Az együttműködés további lehetséges formái 1. Családi vetélkedő 2. Egészséges életmód programok 3. Játszódélután 4. Közös képzések 5. Közös ünnepek 6. Mesterség napok 7. Művészetek eszközeinek alkalmazása 8. Munkadélután 9. Óvoda-iskola közös nap 10. Projektzárók 11. Szabadidős rendezvények 12. Szupervízió szakemberrel 13. Szülőklub 14. Társadalmi munka 15. Tolerancia tréningek szervezése, érzékenyítés 2016. április 14. Labáth Ferencné

32 Ellenőrzés, értékelés 1. Kérdőív óvodapedagógusoknak 2. Kérdőív szülőknek 3. Kérdőív szakembereknek 4. Kérdőív civil szervezeteknek 5. Kérdőív egyházi képviseleteknek http://www.educatio.hu/bin/content/tamop311/tamop311/eredmeny ek/kiadvanyok.html 2016. április 14. Labáth Ferencné

33 Ajánlások Holisztikus szemlélet Gyermeki aktivitás Segítés kulturáltsága 2016. április 14. Labáth Ferencné

34 Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Labáth Ferencné Humán Tréning Központ Igazgató +36 20 491 5569 labathne@humantrening.eu https://www.facebook.com/htkprogramok http://humantrening.eu 2016. április 14. Labáth Ferencné


Letölteni ppt "A HH és HHH gyermekek segítése a katolikus óvodákban Előadó: Labáth Ferencné Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Budapest, 2016. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések