Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iparjogvédelem 2. A használati minta és a mikroelektronikai félvezetők topográfiájának oltalma. Védjegyoltalom. A földrajzi árujelzők. A formatervezési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iparjogvédelem 2. A használati minta és a mikroelektronikai félvezetők topográfiájának oltalma. Védjegyoltalom. A földrajzi árujelzők. A formatervezési."— Előadás másolata:

1 Iparjogvédelem 2. A használati minta és a mikroelektronikai félvezetők topográfiájának oltalma. Védjegyoltalom. A földrajzi árujelzők. A formatervezési minta oltalma. összeállította: Jójárt Eszter

2 A használati minta oltalma Használati mintaoltalom: a találmány szintjét el nem érő új elgondolások jogi oltalma („kistalálmány”). Használati mintaoltalomban részesülhet valamely tárgy kialakítására, szerkezetére, részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás, ha: 1) új, 2) feltalálói lépésen (mesterségben jártas személy!) alapul, 3) iparilag alkalmazható. + negatív felt.: esztétikai kial., állat-, növényfajta olt., hasznosítása közrendbe/közerkölcsbe/jsz.-ba ütközik Oltalmi idő: 10 év

3 A mikroelektronikai félvezetők topográfiájának oltalma Oltalom tárgya (topográfia): mikroelektronikai félvezetők, ill. ezek elemei (legalább egy aktív elem!) és ezek összeköttetései bármely formában való térbeli elrendezése, vagy egy gyártásra szánt félvezető termékhez készített ilyen térbeli elrendezés. Oltalom megadásának, lajstromozásnak a feltételei: 1) saját szellemi alkotómunka 2) eredeti eredménye 3) amely a megalkotása idején nem szokásos, vagy legalábbis a szokásos részek elrendezése eredeti a megalkotáskor Oltalmi idő: 10 év

4 Védjegyoltalom 1. Védjegy: az árujelzők legfontosabb fajtája, amely alkalmas az egyes áruk/szolgáltatások azonosítására és egymástól való megkülönböztetésére. Funkció: a fogyasztók tájékoztatásának előmozdítása (eredet, minőség, vállalathoz kötődés, reklám, piaci bevezetés). Oltalomban részesülhet védjegyként minden grafikailag ábrázolható megjelölés (pl. szó, szóösszetétel: személynév, jelmondat is; betű, szám, ábra kép, sík vagy térbeli alakzat: áru csomagolása és formája is; szín, színösszetétel, fényjel, hologram, hang... és ezek összetétele), amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások árujától, ill. szolgáltatásától. /Pozitív feltételei a lajstromozásnak./

5 Védjegyoltalom 2. A lajstromozást kizáró, negatív feltételek:  feltétlen (abszolút), árujegyzéktől független: (ha a megjelölés grafikailag nem ábrázolható vagy nem tartozik a tv.-ben taxatív módon meghatározott megjelölések közé; ha a megjelölés nem rendelkezik megkülönböztető képességgel; közrendbe, közerkölcsbe, jogszabályba ütközik; a származás, fajta, minőség vagy egyéb tulajdonság vonatkozásában alkalmas a fogyasztók megtévesztésére; rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra; meghatározott állami felségjelekből, hatóságot, nemzetközi szervezetet megillető jelzésből, olyan kitüntetésre, jelvényre, címre vonatkozó jelzésből, melynek használatához közérdek fűződik álló megjelölések, kivéve, ha az illetékes szerv a védjegy elemeként ennek használatához hozzájárul); vallási jelkép)‏  viszonylagos kizáró okok: az azonos, vagy hasonló árukra érvényesülő lajstromozási akadályok (korábbi védjeggyel azonos, későbbi elsőbbségi megjelölés; olyan megjelölés, amelyet a fogyasztók korábbi védjeggyel összetéveszthetnek: a megjelölés és a védjegy azonossága és hasonlósága v. a szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága – a fogyasztók általános megítélése alapján)‏

6 Védjegyoltalom 3. Speciális kizáró körülmények:  Jóhírű védjegy esetén: a belföldön jóhírnevet élvező korábbi védjeggyel azonos/hasonló későbbi elsőbbségű védjegy eltérő áru/szolgáltatás esetén sem kap oltalmat, ha az utóbbi védjegy használta sértené a jóhírű védjegy megkül. képességét/vagy hírnevét...  Korábbi védjegy esetén (belföld/PUE, lajstromozástól függetlenül közismertté vált)‏  Együttes védjegy esetén: társadalmi szervezet által bejegyeztetett védjegy, amely a tagok áruinak megkül.-re szolgál (tagok használati joga); ha ez megtéveszti a fogyasztót, közrendbe/közerkölcsbe/jsz.-ba ütközik  Tanúsító védjegy esetén: meghat. minőséget tanúsít; oltalmi jogosultja: tanúsító szervezet; kizárás: a termék gyártója, importőre, forgalmazója, stb.

7 Védjegyoltalom 4. A védjegyoltalmi jogviszony: abszolút jogviszony; csak vagyoni jogosultságok!: kizárólagos joga az árujegyzéken belül a védjegyként oltalmazott megjelölésnek az árun/szolgáltatáson való feltüntetésére, felhasználásra, felh. enged., eltiltásra; jogosult: aki a védjegyet az MSZH előtti eljárásban lajstromoztatja /közös védjegyoltalom/ A jogviszony korlátai:  időbeli hatály: 10 év + 2x10 év megújítás,  területi hatály (Mo., EU, nemzetközi),  védjegyoltalom kimerülése áruknál (EGT-n belüli forg.-ba. hoz.),  használat elmulasztása (megszűnés!),  más személy jogai keresk.-i forg.-ban: term. szem. név- +címhasználata; áru/szolg. jellemzése, rendeltetésjelzése mint cél.

8 Védjegyoltalom 5. A megszűnés esetei:  az oltalmi idő megújítás nélkül lejárt (részlegesség is lehetséges);  a védjegyjogosult az oltalomról lemond;  a védjegyet törölték;  a jogosult a védjegy tényleges használatát elmulasztotta;  a védjegy elvesztette megkülönböztető képességét vagy megtévesztővé vált. A védjegy nem törölhető:  ha olyan korábbi védjeggyel ütközik, amelyet a törlési eljárás idején nem használtak megfelelően;  vagy olyan korábbi védjeggyel, nem lajstromozott megjelöléssel vagy egyéb joggal ütközik, amelynek jogosultja tudott a védjegy lajstromozásáról, és egymást követő 5 éven át tűrte annak használatát kivéve, ha a későbbi védjegy jogosultja rosszhiszeműen járt el.

9 A földrajzi árujelzők oltalma Földrajzi árujelző: az eredetmegjelölés gyűjtőfogalma, lehet: földrajzi jelzés (minőségjelzés közvetett eszköze) vagy eredetmegjelölés (minőségjelzés közvetlen eszköze). Kiz. okok: azonos/hasonló korábbi elsőbbség; jóhírnevű korábbi védjeggyel azonos/has. árujelző, ha utóbbi használata a fogyasztók megtévesztését eredményezheti. Oltalom keletkezése: lajstromozással, lajstromozásra visszamenőleges hatállyal korlátlan időre; jogviszony jogosultja: bárki (külföldi: nemz. szerz./viszonosság), aki az árujelzőben feltüntetett területen az adott, árujelzővel megjelölni kívánt terméket termeli / előállítja / feldolgozza. A jogosult(ak) kizárólagos használati joga; licencia-adás kizárt!

10 Formatervezési mintaoltalom 1. Valamely termék külső kialakításának, megjelenésének („minta”) jogi védelme, ha a minta új és egyéni jellegű (esztétikai megjelenés az előtérben, műszaki jelleg háttérbe szorulása: a szerzői jogi és iparjogvédelmi szabályozás határterülete). Termék: bármely ipari, kézműipari termék; csomagolás, kikészítés, grafikai jelzések, nyomdai betűformák (+összetett termék). Minta: valamely termék egészének v. részének a megjelenése, melyet a terméknek, ill. a díszítésnek a külső jellegzetességei eredményeznek. Újdonság: objektív követelmény; ha az elsőbbség időpontját megelőzően azonos minta (a lényegtelen eltérés az azonosságot nem érinti) nem jutott nyilvánosságra. Egyéni jelleg: ha az elsőbbség időpontja előtt nyilvánosságra jutott bármely mintához képest a tájékozott felhasználóra eltérő összbenyomást tesz.

11 Formatervezési mintaoltalom 2. Nyilvánosságra jutás: közzététellel, egyéb közlés, kiállítás, kereskedelmi forgalomba hozatal v. bármilyen más módon bárki számára hozzáférhetővé válás, kiv., ha ezek az események a rendes üzletvitel során ésszerűen nem juthattak az érintett ágazaton belül az Európai Közösségben működő szakmai körök tudomására. (Kiv.: bemutatás 3. szem.-nek titoktartási köt. mellett.)‏ Az újdonság és az egyéni jelleg megítélésekor nem vehető figyelembe a mintának az elsőbbség időpontját legfeljebb tizenkét hónappal megelőző nyilvánosságra jutása, ha az a bejelentővel vagy jogelődjével szemben elkövetett jogsértés következménye; vagy a bejelentő, a jogelődje vagy - valamelyiküktől származó tájékoztatás vagy valamelyikük cselekménye eredményeképpen - harmadik személy hozta nyilvánosságra a mintát. Lajstromozást kizáró okok: külső jellegzetesség kiz. műszaki rend. következménye; minta közrendbe/közerkölcsbe ütk.; korábbi elsőbbségi mintaoltalomba/szerzői jogba ütk.; meghat. állami felségjel/hatóság/nemzetközi szervezet/ ill. közérdekű kitüntetés/ jelvény/ címer/ szavatossági v. hitelesítési jegy használata (kiv.: hozzájárulás).

12 Formatervezési mintaoltalom 3. Abszolút szerk. jogviszony; jogosult: a minta szerzője, ill. ennek jogutódja. Hatósági eljárás; nyilv.tart. Személyhez fűződő+vagyoni jogok. Vagyoni jogok forgalomképesek (licencia). Minta, ill. mintaoltalom bitorlása. Korlátok: területi/időbeli hatály; kimerülés; magánhasználat+keresk.-i forgalmon kívüli szabad felhasználás. Oltalmi idő: 5 év; max. 4 x 5-5 évre megújítható


Letölteni ppt "Iparjogvédelem 2. A használati minta és a mikroelektronikai félvezetők topográfiájának oltalma. Védjegyoltalom. A földrajzi árujelzők. A formatervezési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések