Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Andrássy Gergely Herendi és Purebl Ügyvédi Iroda tel:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Andrássy Gergely Herendi és Purebl Ügyvédi Iroda tel:"— Előadás másolata:

1 Dr. Andrássy Gergely Herendi és Purebl Ügyvédi Iroda E-mail: andrassy@pannongsm.hu, tel: 06-20-981-6853andrassy@pannongsm.hu

2  Az adatvédelmi biztos bejelentés alapján, vagy - ha az adott ügyben bírósági eljárás nincs folyamatban - hivatalból ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megtartását.  Az adatvédelmi biztos felszólíthatja az adatkezelőt a jogellenes adatkezelés megszüntetésére, melynek eredménytelensége esetén elrendelheti a jogosulatlanul kezelt adat zárolását, törlését, megsemmisítését, megtilthatja az adatkezelést vagy adatfeldolgozást, és felfüggesztheti az adatok külföldre továbbítását.  Az adatvédelmi biztos tájékoztathatja a nyilvánosságot eljárásáról.

3  Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat (Avtv. 17. §)  A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az eljárásban a bizonyítási teher megfordul, tehát az adatkezelő köteles bizonyítani, hogy az adatokat jogszerűen kezeli. Az eljárás illetékmentes.  Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, törlésére, az automatizált egyedi döntés megsemmisítésére, az érintett jogainak figyelembevételére, illetve a kért adat kiadására kötelezi. A bíróság is elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát.

4 Ptk. 84. § (1) alapján akit személyhez fűződő jogában megsértenek, az eset körülményeihez képest különböző polgári jogi polgári jogi igényeket támaszthat, pl: - jogsértés megállapítása - eltiltás a jogsértéstől - elégtétel - kártérítés Ítélkezési gyakorlat: BDT2001. 506: Az adatkezelő az érintett személy adatainak jogellenes kezelésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Önmagában azonban a jogellenes adatkezelés nem jelent károkozást. A jogellenes adatkezelés és a kár közötti okozati összefüggést a károsult bizonyítani köteles.

5 Visszaélés személyes adattal: Btk. 177/A. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével jogtalan haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti. [….]

6  218/1999 (XII.28.) Kormányrendelet 26. §  A települési jegyző jogosult eljárni az adatvédelmi szabálysértés ügyében.  Aki a technikai adatvédelem követelményeinek nem tesz eleget, illetve aki az érintettet a személyes adatok védelméhez, illetőleg a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogának gyakorlásában akadályozza, 60.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

7  A jogsértésekért egyetemlegesen felel a reklámozó, a reklámszolgáltató és a közzétevő.  Hatáskörrel rendelkező hatóságok:  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Nemzeti Hírközlési Hatóság,


Letölteni ppt "Dr. Andrássy Gergely Herendi és Purebl Ügyvédi Iroda tel:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések