Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Belső Mentori Program Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Belső Mentori Program Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat."— Előadás másolata:

1 Belső Mentori Program Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat

2 A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálatot Kocsis Fülöp metropolita atya 2010 december-6-án alapította, abból a megfontolásból, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegye szociális és karitatív életének és működésének, az egyház küldetéséből fakadóan, jobb, hatékonyabb és átgondoltabb ellátását biztosítsa.

3 A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat A Szeretetszolgálat Szabolcs-Szatmár- Bereg, és Hajdú-Bihar Megyékben működtet Gyermekvédelmi és Szociális intézményeket. Ezen két fő szolgáltatási profil köré csoportosulnak intézményeink.

4 Intézményeink

5

6 Lelki segítés Az intézmények átvételét illetve megalapítását követően az intézményekben élők és dolgozók segítésére lelki vezetőket bíztunk meg, akik az intézmény fekvése szerinti település parókusai, káplánjai vagy hitoktatói közül kerülnek ki. Fontosnak tartjuk, hogy a lelki vezetők részévé váljanak az adott kis közösség életének és általuk az intézményekben élők és dolgozók bekapcsolódhassanak az egyházközség életébe.

7 Programok A felnőttek és gyerekek számára lehetőséget adunk a kikapcsolódásra és pihenésre, ezért különböző rendezvényeket szervezünk, úgymint: nyári tábor, focikupa, vagy a tegnapi nap során Hajdúdorogon szervezett gyermeknap ahol közel 1000 a gyermekvédelemben élő gyermek, nevelőszülő és dolgozó vett részt. Ezen kívül lehetőséget teremtünk az Egyházmegye már működő rendezvényein való részvételre.

8

9

10 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A Szociális törvény célja „hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.”

11 Kire vonatkozik a szociális törvény? Az Szt. hatálya kiterjed a Magyarországon élő: magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.

12 Milyen típusú ellátások találhatóak a szociális törvényben? pénzbeli ellátások (időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, ápolási díj, települési támogatás), természetbeni ellátások (köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság), szociális szolgáltatások (szociális alapszolgáltatások, szakosított ellátások).

13 A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt állami fenntartású intézmény esetén az intézményvezető, egyházi és nem állami fenntartású intézmény esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.

14 Mikor szűnik meg az intézményi jogviszony? Az intézményi jogviszony megszűnik az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, a jogosult halálával, a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható, a megállapodás felmondásával térítési díj tartozás.

15 Ápoló gondozói munkakörből adódó kompetenciák A kompetencia: Valamely hivatás, vagy foglalkozás gyakorlásához és az ahhoz tartozó szakmai tevékenység biztosításához, felelős és eredményes elvégzéséhez szükséges ismeretek, továbbá a viselkedés és ezek önálló gyakorlásához szükséges készségek és képességek kombinációja. Valamilyen viselkedéssel, magatartásmóddal leírható tulajdonság-együttes, képesség, tudás, beállítódás és alkalmasság egy cselekedet véghezviteléhez, a gyakorlatból származik és tudományosan igazolt módszerek, eljárások, technikák, eszközök használatán alapul.

16 Szakmai kompetencia A képzésből, a képzési követelményekből lehet származtatni. A kompetencia változhat intézményenként, munkakörönként, munkakörön belül, egyénenként is, de minden esetben a meghatározó a megfelelő képesítés, illetve a képzési követelmény. Ennek megfelelően az elsődleges igazodási pont az ún. képesítési követelmény, amelyet a szakmai és vizsgakövetelményekről szóló ágazati miniszteri rendeletek, jogszabályok tartalmaznak.

17 Az ellátást végzők jogai és kötelességei: A szolgáltatás munkatársai kötelesek tevékenységüket a hatályos jogszabályok és a szakmai szabályok szerint végezni. Kötelesek tiszteletben tartani az ellátottak személyiségét, önrendelkezését, figyelembe venni a szükségleteit, egyéni igényeit, aktuális állapotát, élethelyzetét. A szolgáltatást végzőnek joga van ahhoz, hogy a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapja, munkáját elismerjék, tiszteletben tartsák személyiségi jogait. A munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számára.

18 A házi segítségnyújtás célja és feladata: A házi gondozó munkakörének fő célja, hogy szakszerűen részt vegyen a hsg. szolgáltatások, gondozási feladatok ellátásába. Munkájukat mindazok igénybe vehetik, akik egészségi állapotuk, idős koruk miatt rászorultak, önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, a hozzátartozók nem tudnak gondoskodni róluk. A gondozó az alapvető gondozás és az alapápolás körébe tartozó feladatokat látja el, segítséget nyújt az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában, valamint prevenciós szerepet tölt be, hiszen segítséget nyújt a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében.

19 A gondozó feladata a gondozást igénylő életvitelének felmérése/ Az értékelő adatlap kitöltésekor találkozunk az ellátottal saját otthonában, így rálátást kapunk egészségi, szociális helyzetére,családi kapcsolataira- ezáltal szükségleteire. Beszélgetés során információt nyújtunk és kapunk./ önellátási képességének megfigyelése / Önállóan tud e étkezni, tisztálkodni, öltözni. Tud e bánni a háztartási eszközökkel. Tudja e a pénzt kezelni. A szükséges gyógyszereket önállóan be tudja e szedni./

20 A gondozó feladata problémáinak pontosítása/ vélt, valós problémákban való segítség. Ha kell felettes bevonásával/ erőforrásainak feltárása (pl: természetes támogatók, családtagok, rokonok)/erőforrás= amihez, akihez az ember fordulhat szükség esetén/

21 A gondozó feladata a szolgáltatást igénybevevő pszichés és egészségügyi problémáinak felmérése/ Milyen a testi- lelki-szociális állapota. Miben tudok hatékonyan segíteni neki./ az egyénre szabott gondozási és ápolási terv készítése/ Az ellátott felvételétől számított 1 hónapon belül készül. Irányt mutat a célok, módszerek megvalósításában. Állapotváltozás esetén új gondozási tervet kell készíteni./ a szolgáltatást igénybevevő mobilizálása (pl: séták)/Van ellátott, aki csak a gondozósegítségével képes elhagyni a lakását, akár az udvarig is./

22 A gondozó feladata az elrendelt gyógyszerek bevételének figyelemmel kísérése/ gyógyszeríratás, kiváltás, szükség esetén gyógyszerbevétel segítése (gyógyszerek kirakása)/ segítő beszélgetések /magányból adódóan vagy más lelki problémák miatti rossz lelki állapot megszüntetése a gondozó vagy ha szükséges szakember bevonásásval/ a válsághelyzet, veszélyhelyzet állapot észlelése/ a gondozó minden nap találkozik a klienssel, így látnia kell, ha a gondozott egészségi állapotában vagy lelki állapotában változás áll be. Ezt a lehető leghamarabb meg kell szüntetni./

23 Nappali ellátás A nappali ellátás elsősorban az időskoruk, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek.

24 Szakmai tartalma és módja Az önállóság helyreállítása, fenntartása Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartása A személyre szabott bánásmód biztosítása A szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása Gondozási tervek megvalósítása Foglalkoztatás szervezése Munkavégzési célú foglalkoztatások Terápiás célú foglalkoztatások

25 Ápolást-gondozást nyújtó intézmény Az ápolási-gondozási feladatok biztosítják a kórházi ápolásra nem szoruló, önellátásra nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezők számára az ellátást, akik betegségük miatt, vagy más okból nem képesek gondoskodni magukról. A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó gondozási feladatok, tevékenységek ellátását.

26 Amit az új dolgozónak tudnia kell Ismerje meg a lakókat, illetve az intézményt Ismerje fel a kóros tüneteket Megismeri és vezeti az intézményben alkalmazott dokumentációkat Tudjon szükség esetén orvost, mentőt hívni Legyen képes megszervezni a munkafolyamatokat hírtelen fellépő rosszullét esetén Ismerje a gyógyszerelés szabályait

27 Amit az új dolgozónak tudnia kell Ismerje a beteg mozgatásának szabályait Ismerje a testi higiénia biztosításához szükséges eljárásokat Legyen képes az ürítési szükséglet kielégítésében segítséget nyújtani Biztosítsa az ellátottak életkorának és egészségügyi állapotának megfelelő higiénés környezetet Étkeztetési feladatok

28 Amit az új dolgozónak tudnia kell Legyen tisztában a gyógy élelmezés jelentőségével Nyújtson segítséget a hozzátartozók és az ápolt közötti kapcsolat teremtésében Legyen képes a haldokló beteget, illetve a halottat ellátni

29 Alapápolási feladatok 1.Megfigyelés fontossága – betegmegfigyelés 2.Fájdalom 3.Pulzus 4.Vérnyomás 5.Légzés 6.Testhőmérséklet

30 Protokollok A szakmai protokoll fogalma Az intézmény eljárási gyakorlatát leíró események és tevékenységek rendszerezett listája. A szakmai irányelv rövidített változata, amely meghatározott - betegségcsoportban/szolgáltatásban - ellátási szinten egy betegség/állapot ellátási folyamatával kapcsolatos konkrét tevékenységek, ellátások rendszerezett listája - az aktuális gyakorlatot írja le.

31 A szakmai protokollok szerepe, jelentősége az szociális ellátásban A szolgáltatás biztonságosságának és egyenletes színvonalának biztosítása Egységesen meghatározza: - a fejlesztés, adaptálás folyamatának lépéseit - a résztvevők feladatkörét Mintát nyújt az ellátott mindennapos tevékenységeinek szakszerű segítésében, támogatásában Egységességet teremt Életminőséget javít Szakmai szabályozást garantál Szolgáltatás minőségét javítja


Letölteni ppt "Belső Mentori Program Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések